چکیده

مهندسی ارزش امروزه به عنوان تکنیکی بسیار موثر براي شناسایی هزینههاي غیره ضروري و ارزشـهاي پنهـان در تمـامی بخـشهاي صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته و حتی دولتها نیز در خصوص فراگیر نمودن آن اقداماتی را نیـز بعمـل آوردهانـد. از ایـن رو ارزش پژوهان همواره بدنبال رفعبالا نارساییها و بردن کارایی آن از طریق تافیق و یا بکارگیري دستاوردهاي سایر تکنیکها بودهاند. نتیجه مستقیم این مطالعات به پیدایش مدلهاي جدیدي از مهندسی ارزش منتج شدهاست. با توجه به این مهم ، در این مقاله ضـمن مـروري بـر مهندسـی ارزش و مفاهیم مدیریت کیفیت ، به بررسی تحقیقات بعمل آمده در خصوص تلفیق مهندسی ارزش با تکنیکهاي وابسته به مدیریت کیفیـت پرداخته و در انتها پیشنهادات مولفان براي بکارگیري جنبههاي مثبت این تکنیکها در مهندسی ارزش ارائه شدهاست.

مقدمه:

براي حل مشکلات بی شمار رو در روي صنایع مختلف روشها ، تکنیکها و تئوري هاي بیشماري توسط افراد مختلف ارائه شده است. در این میان اختراع مایلز)۱پدر مهندسی ارزش) یعنی مهندسی ارزش با عمري بیش از ۵۰ سال هنوز در مجامع علمی جایگاه خود را حفظ کـرده و روز به روز به کاربران و محققان آن افزوده می شود. مهندسی ارزش در صنعت ساخت نیز بعنوان یک تکنیـک کارآمـد بـه منظـور بـرآورده ساختن اهداف پروژه با حداقل هزینه و حفظ کیفیت ، جایگاه مناسب تري نسبت به سایر تکنیک هاي بهبود کارآیی در پروژه هـاي سـاخت در تمامی کشورهاي متمدن و در حال توسعه پیدا کرده است و همانطور که گفته شد ، به لحاظ انعطاف پذیري و وجود پتانسیل هاي توسـعه و بهبود در این تکنیک در حال حاضر نیز تحقیقات بیشماري به منظور افزایش کارآیی آن در حـال انجـام یـا آزمـایش مـی باشـد و فـضاي بیکرانی نیز براي تحقیق و مطالعه بر روي سایر جنبه هاي آن وجود دارد. مدیریت کیفیت فراگیر و تکنیکها و مفاهیم مرتبط بـا آن از جملـه راهکارهایی است که مورد توجه محققین بسیاري قرار گرفته و محور اصلی این تحقیق بشمار می رود.

در این مقاله ضمن مروري بر تکنیک هاي مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر بعنوان محورهاي اصلی تحقیق ، بـه بررسـی تحقیقـات بعمل آمده توسط سایر محققان در راستاي بهینه سازي مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیـت فراگیـر و تکنیکهـاي زیـر مجموعـه و مرتبط با آن پرداخته و در نهایت به بررسی راهکارهاي بهینه سازي و ارتقاء کارایی این تکنیک خواهیم پرداخت.

آشنایی با مهندسی ارزش

ذ-ک-تعریف مهندسی ارزش:

انجمن بینالمللی مهندسان ارزشSAVE) 2 بینالملل) اینگونه مهندسی ارزش را تعریف کرده است: “مهندسی ارزش عبارتند از بکارگیري سیستماتیک روشهاي مشخص و خلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینههاي غیر ضروري و افـزایش کیفیـت و کارایی یک محصول یا خدمت در طول عمر آن میباشد” . [۱۱]

ذ-ذ-اهداف و ویژگیهاي مهندسی ارزش

هدف اصلی مهندسی ارزش حصول کارکردي هم ارز ، با هزینههاي کمتر بدون کمترین میزان از کاهش در کیفیت ، رضایت ، عمر ، اعتبـار ، وابستگی ، جذابیت یا به عبارت واضحتر ارزشی که مشتري در آینده خواستار آن میشود ، است.

سایر اهداف مهندسی ارزش را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
-۱استفاده بهتر از منابع مالی. -۲کاهش هزینههاي اجراي پروژهها. -۳شناسایی آندسته از عملیات اجرایی کهاحیانـاً over design
طراحی شده باشد. -۴توجه به حفظ کارکردهاي اصلی در فعالیتهاي کمی و کیفی. -۵ بکاهش هزینههاي دورة هرهبرداري (این موضـوع

۱ LAWRENCE D. MILES
2 SOCIETY OF AMERICAN VALUE ENGINEERING

بسیار حائز اهیمت بوده و در توان رقابت پذیري صنایع تأثیر عمده دارد). -۶کمـک بـه موجـه شـدن اجـراي برخـی از پـروژههـا. -۷
جلوگیري از اتلاف منابع برگشت ناپذیر مثل انرژي. -۸ کاهش قیمت تمام شده فعالیتهاي صنعتی در بازار رقابتی امروز. [۱]
یکی از مهمترین ویژگیهاي این روش ، توجه و تمرکز بر کارکردهاي اصلی و بکارگیري روشهاي خلاقانه از طریـق هـم اندیـشی گروهـی براي ارتقاء کارکردها و پرهیز از کارکردهاي نامطلوب میباشد.

ذ-ل-برنامه کار۳ مهندسی ارزش:(شکلک)

در این مقاله براي مطالعه فرآیند اجراي مهندسی ارزش ، متدولورژي که بوسیله SAVE بیان شده است ، دنبال خواهد شد. این متدولوژي
شامل سه فاز اصلی میباشد: [۱۲]
-۱ مرحله پیش مطالعه -۲ مرحله مطالعه -۳ مرحله فرامطالعه