چکیده

در این مقاله پاسخ کر A.C. و همچنین رفتارهاي پیش گذار یک نوع مخلوط اوتکتیک بلور مایع نماتیکی و همچنین بلور مایع نماتیکی ۵CB به منظور کالیبراسیون،در دماهاي بالاي دماي گذار فاز همسانگرد به نماتیک( ( TNI و در نزدیکی آن بررسی شده است. ثوابت کر به دست آمده، قابل مقایسه با مقادیر

متناظر با بلور مایع۵CB می باشد. دماي پیش گذار نمونه ها به روش برون یابی داده هاي تجربی تعیین شده اند. نتایج تجربی به دست آمده در توافق خوبی با تئوري لاندا – دوژن می باشد.

c

مقدمه

القاء خاصیت دو شکستی در یـک محـیط همـسانگرد در اثـر

اعمـال میـدان الکتریکـی خـارجی در سـال ۱۸۷۵ توسـط “کـر”

شناسایی شد و اثر الکترواپتیک کر نام گرفـت.از آزمایـشهاي اولیـه

انجام شده در این خصوص نتیجه شد که مقـدار دو شکـستی القـا

شده در محیط متناسب با توان دوم شدت میدان الکتریکـی اعمـال شده است.

اثر الکترواپتیـک کـر، مـی توانـد اطلاعـات ارزشـمندي را دربـاره ساختار هندسی و تجمع مولکولها در یک بلور مایع ارائه دهـد -۱] [۳ .در بلورهاي مایع، اثر الکترواپتیـک کـر شـدیدا بـه اثـر تجمـع مولکولی هم در فاز ایزوتروپیـک و هـم در فـاز نماتیـک حـساس

است. همچنین این اثر می تواند براي مطالعه رفتارهاي پیش گـذار

مرتبط با افت و خیـز هـاي پـارامتر نظـم در فـاز ایزوتروپیـک بـه کاربرده شود.[۵-۴]

اثر کر بوسیله ثابت کر،B، اندازه گیري مـی شـود و بنـابر تئـوري

لاندا-دوژن، این ثابت در بلورهاي مایع با رابطه هیزیر داد م شود:
ε۰ χe n
(1) B 
۲aλs(T −T * )
که در آن χe ناهمسانگردي ثابت دي الکتریک ، n دوشکستی
بلور مایع، λطو ل موج نورلیزر تابیده شده، s پـارامتر نظـم ، T *
دماي پیش گذار و a یک ضریب ثابت است.