چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطهی بارکاری، مهارت، انگیزه و عملکرد کارکنان اداره کل راه آهن اراک جهت ارائه پیشنهادات مؤثر در اجرای وظایف عملیاتی به منظور دستیابی به سطحی از عملکرد مطلوب انجام پذیرفته است.

جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل راه آهن اراک که ۳۲۰ نفر هستند و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کو کران ۱۷۵ نفر می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی افراد تحصیل کرده سازمان مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه محقق نیزبا توجه به مطالعات مختلف و نظر استاد راهنما ومشاوردر قالب ۱۶ سوال و بر مبنای مقیاس لیکرت تنظیم شده و در یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی رابطه بین متغیرهای مهارت و انگیزش به عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد وهمچنین رابطه بین متغیربارکاری وانگیزش ونقش متغیرمهارت بین آنها سنجیده می شود.

نتایج نشان می دهد که بارکاری، مهارت، انگیزه با عملکرد کارکنان رابطه دارد. به بیان دیگر افزایش مهارت کارکنان در زمینه های مختلف شغلی شامل رویه های انجام صحیح کارها و آموزش های تخصصی کار و… در شرایط مختلف کاری نه تنها موجب می شود تحمل بارکاری اضافی (فشار کار) تسهیل گردد و در نتیجه از فشارهای عصبی و استرس های شغلی آنها کاسته شده و سطح انگیزش آنها را تحت تأثیر منفی قرار نداده بلکه در برخی از موارد تأمین نیازهای خودشکوفایی و خودباوری کارکنان در حل مسایل و انجام به موقع کارها و وظایف محوله از نظر کمی و کیفی و افزایش سطح انگیزش را به دنبال خواهد داشت.

واژه های کلیدی: مهارت،بار کاری،انگیزش،عملکرد

۱ استادیار، دکتری تخصصی مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک- ایران

۲ دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت اجرایی، واحد خمین ، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین- ایران

۳ دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک- ایران
۴ دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک- ایران

۱

مقدمه

در جهان روبه رشد و افزایش نیازهای بشری حیطه وظایف عملیاتی سازمانها گسترده شده که بر همین اساس سازمان ها جهت بهبود و افزایش عملکرد خود و همچنین ارتقاء بهره وری می بایست اقداماتی به انجام برسانند و بی شک عملکرد مطلوب در حیطه وظایف عملیاتی از اهداف و مأموریتهای اصلی سازمان ها به شمار می آید.

در هر سازمان پس از تعیین وظایف عملیاتی، جهت انجام آنها می بایست شرح وظایفی جهت هریک از کارکنان تهیه گردد که با توجه به آن کارهای اجرایی به آنها انتقال می گردد و میزان بار کاری مربوط به هریک از کارکنان براساس وظایف محوله و سطح انتظار سازمان از وی و همچنین شرایط موجود در سازمان، شامل محدودیتهای موجود در حوزه منابع انسانی (کیفی و کمی) تعیین می گردد. به نحوی که در برخی از موارد فشار بار کاری بر روی کارکنان بسیار بالا بوده و یا بالعکس. که این موضوع در کارکنان باعث ایجاد تنش و فشار عصبی می گردد و انگیزش آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. و از آنجا که نتایج ایجاد عوامل انگیزشی نقش بسزایی در انجام عملکرد مطلوب وظایف عملیاتی کارکنان داشته، بنابراین نقش عوامل انگیز شی در اجرای کارها بر همگان روشن و مبرهن است حتی نقش عوامل مزبور در زندگی اجتماعی و خانوادگی افراد جامعه به وضوح قابل مشاهده می باشد. بنابراین انجام وظایف عملیاتی و برخورد با فشارها و تنشهای روانی ناشی از بار کاری در محیط کار توسط کارکنان مستلزم داشتن مهارت ها و توانایی های متناسب با وظایف محوله آنها می باشد به نحوی که کسب مهارتهای مورد نیاز توسط کارکنان همواره انجام این وظایف را سهل تر نموده و وجود آنها در هریک از افراد به عنوان قوت قلبی جهت انجام کارهای محوله (حتی به میزان اضافی) می باشد و کارکنان ماهر همواره در برخورد با فشارهای ناشی از کار اضافی نه تنها دچار تزلزل و تنش نمی شوند بلکه انگیزش آنها به لحاظ مثبت بودن و توجه مدیران به آنها افزون گردیده و عملکرد آنها را افزایش خواهد داد.

با توجه به مطالب ارایه شده و مشخص شدن نقش و تأثیر هریک از متغیرهای موجود و توجه به این موضوع که وظایف عملیاتی اداره کل راه آهن اراک بسیار گسترده بوده و همچنان درحال افزایش می باشد و به عنوان صنعتی مدرن و جدید همواره در حال رشد و توسعه می باشد بنابراین عملکرد مثبت و مطلوب در این حوزه از اهم واجبات و ضروریات می باشد. لذا با عنایت به اینکه گستردگی وظایف از لحاظ کمی و کیفی با توجه به محدودیتهای موجود در حوزه منابع انسانی (کمبود در منابع از نظر کمی و کیفی) همواره افزایش بار کاری و اضافی در انجام این وظایف را به دنبال خواهد داشت که این موارد محقق را نسبت به بررسی موضوع تحقیق و اثبات فرضیات و پاسخ به سوالات تحقیق شامل:
۱٫ آیا انگیزش کارکنان موجب افزایش عملکرد آنها می گردد؟

۲٫ آیا مهارت کارکنان باعث افزایش عملکرد آنها در وظایف عملیاتی محوله می شود؟
۳٫ آیا بار کاری محوله به کارکنان در انجام وظایف عملیاتی آنها موجب افزایش و ایجاد انگیزه در آنها خواهد شد؟