آمار توصيفي تحقيق:
آمار توصيفي مولفه هاي منابع قدرت:
ميانگين مولفه منبع قدرت پاداش برابر ۰۸/۷۷ ، ميانه آن برابر ۷۵ همچنين مينيمم مقدار آن ۲۵/۵۶ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر ۱۰۰ مي باشد. ضمناً پراكندگي موجود بين مقادير اين مولفه نيز ۶۴/۱۱ است.
ميانگين مولفه منبع قدرت اجبار برابر ۶۸/۲۶ ، ميانه آن برابر ۲۵ همچنين مينيمم مقدار آن ۰۰/۰ و ماكزيمم مقدارمولفه برابر ۷۵/۹۳ مي باشد.ضمناً پراكندگي¬موجودبين مقادير اين مولفه نيز ۵۵/۱۷ است.
ميانگين مولفه منبع قدرت قانون برابر ۹۸/۸۹ ، ميانه آن برابر ۶۲/۹۰ همچنين مينيمم مقدار آن ۵۰/۶۲ وماكزيمم مقدار مولفه برابر ۱۰۰ مي باشد. ضمناً پراكندگي موجود بين مقادير اين مولفه نيز ۸۵/۸ است.
ميانگين¬مولفه منبع¬قدرت تخصص ¬برابر¬۰۶/۹۰ ، ميانه آن برابر ۷۵/۹۳ همچنين مينيمم مقدار آن ۵۰/۶۲ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر۱۰۰ مي باشد.ضمناً پراكندگي موجودبين مقادير اين مولفه نيز ۶۸/۹ است.
ميانگين¬مولفه منبع¬قدرت مرجعيت برابر¬۹۰/۹۱ ، ميانه آن برابر ۱۰۰ همچنين مينيمم مقدار آن ۲۵/۵۶ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر۱۰۰ مي باشد.ضمناً پراكندگي موجودبين مقادير اين مولفه نيز ۹۰/۱۰ است.
ميانگين¬مولفه منبع¬قدرت مرجعيت برابر¬۹۰/۹۱ ، ميانه آن برابر ۱۰۰ همچنين مينيمم مقدار آن ۲۵/۵۶ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر۱۰۰ مي باشد.ضمناً پراكندگي موجودبين مقادير اين مولفه نيز ۹۰/۱۰ است.

آمار توصيفي اثر بخشي:
ميانگين¬ مولفه ارتباطات اثر بخش برابر ¬۱۵/۷۱ ، ميانه آن برابر ۲۲/۷۲ همچنين مينيمم مقدار آن ۶۷/۱۶ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر ۴۴/۹۴ مي باشد. ضمناً پراكندگي موجود بين مقادير اين مولفه نيز ۱۸/۱۴ است.
ميانگين¬ مولفه بازخورد برابر ¬۴۴/۵۹ ، ميانه آن برابر ۳۳/۵۸ همچنين مينيمم مقدار آن ۱۷/۲۹ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر ۸۳/۹۵ مي باشد. ضمناً پراكندگي موجود بين مقادير اين مولفه نيز ۶۱/۱۲ است.
ميانگين¬ مولفه تعدد كانالهاي ارتباطي برابر ¬۵۴/۴۸ ، ميانه آن برابر ۶۸/۴۹ همچنين مينيمم مقدار آن ۵۰/۱۲ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر ۷۰ مي باشد. ضمناً پراكندگي موجود بين مقادير اين مولفه نيز ۸۵/۱۲ است.
ميانگين¬ مولفه اثر بخشي برابر ¬۳۰/۵۹ ، ميانه آن برابر ۴۹/۵۹ همچنين مينيمم مقدار آن ۳۲ و ماكزيمم مقدار مولفه برابر ۸۳ مي باشد. ضمناً پراكندگي موجود بين مقادير اين مولفه نيز ۴۲/۱۰ است.

آمار استنباطي تحقيق (بررسي فرضيات):
بررسي فرضيه اصلي: آيا بين اثربخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران رابطه وجود دارد؟
براي بررسي اين فرضيه از آنجا كه منابع قدرت مديران ۵ مولفه مي باشند بنابراين مي بايست ارتباط بين اثر بخشي و هر يك از منابع قدرت مورد بررسي قرار گيرد. در صورتيكه در هر ۵ مورد ارتباط معني دار وجود داشته باشد مي توانيم فرضيه اصلي را بپذيريم.

بررسي فرضيه فرعي۱: آيا بين اثربخشي ارتباطات سازماني ومنبع قدرت پاداش¬مديران رابطه وجود دارد؟
مقدار ضريب همبستگي بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منبع قدرت پاداش مديران برابر ۴۲۶/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد و بر اين اساس مي توانيم فرضيه فرعي يك را مورد تاييد قرار دهيم. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۱- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباط۹ات سازمانی
مقدار ضريب حجم نمونه مقدار احتمال
ضريب همبستگی اسپيرمن ۴۲۶/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

بررسي سؤال فرعي۲: آيا بين اثربخشي ارتباطات سازماني ومنبع قدرت اجبار¬مديران رابطه وجود دارد؟ مقدار ضريب همبستگي بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منبع قدرت اجبار مديران برابر ۲۶۸/۰- مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۲/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت منفي و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط معكوس و معني داري بين دو متغير وجود دارد و بر اين اساس مي توانيم سوال فرعي دو را مورد تاييد قرار دهيم اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۲ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۲- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
مقدار ضريب حجم نمونه مقدار احتمال
ضريب همبستگی اسپيرمن ۲۶۸/۰- ۷۸ ۰۰۰/۰

بررسي سوال فرعي۳:آيا بين اثربخشي ارتباطات سازماني ومنبع قدرت مرجعيت¬¬مديران¬رابطه¬وجود دارد؟
مقدار ضريب همبستگي بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منبع قدرت مرجعيت مديران برابر ۳۱۲/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد و بر اين اساس مي توانيم فرضيه فرعي سه را مورد تاييد قرار دهيم اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۳ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲-۳- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
مقدار ضريب حجم نمونه مقدار احتمال
ضريب همبستگی اسپيرمن ۳۱۲/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

بررسي سوال فرعي۴:آيا بين اثربخشي ارتباطات سازماني ومنبع قدرت تخصص ¬¬مديران¬رابطه¬وجود دارد؟
مقدار ضريب همبستگي بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منبع قدرت تخصص مديران برابر ۵۲۰/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۰/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد و بر اين اساس مي توانيم سوال فرعي چهار را مورد تاييد قرار دهيم اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۴ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۴- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی
مقدار ضريب حجم نمونه مقدار احتمال
ضريب همبستگی اسپيرمن ۵۲۰/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

بررسي سؤال فرعي۵:آيا بين اثربخشي ارتباطات سازماني ومنبع قدرت قانون ¬¬مديران¬رابطه¬وجود دارد؟
مقدار ضريب همبستگي بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منبع قدرت قانون مديران برابر ۴۱۰/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۰/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين دو متغير وجود دارد و بر اين اساس مي توانيم سوال فرعي پنج را مورد تاييد قرار دهيم اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۵ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۵- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی
مقدار ضريب حجم نمونه مقدار احتمال
ضريب همبستگی اسپيرمن ۴۱۰/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

جمع بندي سوال اصلي تحقيق:
همانطور كه قبلاً اشاره شد با توجه به وجود ارتباط معني دار در هر ۵ مولفه قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازمانی اكنون مي توانيم سوال اصلي را مورد تاييد قرار دهيم.
یعنی اینکه:
بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه وجود دارد.
سوال فرعی شش: آيا بين هر يك از منابع قدرت مديران بر حسب تخصص مديريت و غيرمديريت تفاوت وجود دارد؟
توضيح: براي بررسي اين سوال از آنجا كه منابع قدرت مديران ۵ مولفه مي باشند بنابراين مي‌بايست وجود تفاوت در هر يك از ۵ مولفه بررسي شود. در صورتيكه در هر ۵ مورد تفاوت معني دار وجود داشته باشد مي توانيم فرضيه فوق را بپذيريم. ضمناً براي بررسي اين فرضيه از آزمون من‌ويتني استفاده مي كنيم.
بررسي فرضيه در منبع قدرت پاداش: مقدار احتمال مربوط به آزمون من ويتني برابر ۲۲۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ بزرگتر است بنابراين فرض صفر آماري رد مي شود. در نتيجه نمي توانيم ادعا كنيم بين منبع قدرت پاداش مديران بر حسب تخصص مديريت و غير مديريت تفاوت وجود دارد. متوسط قدرت پاداش مديران متخصص برابر ۸۱ و متوسط قدرت پاداش مديران غير متخصص برابر ۷۶ مي باشد. بنابراين قدرت پاداش مديران متخصص از مديران غير متخصص بيشتر است ولي با توجه به نتيجه آزمون اين تفاوت معني دار نمي باشد، بنابراين نمي توانيم نتيجه را تعميم دهيم. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲- نشان داده شده است.
جدول ۴-۲-۶- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلی
رشته تحصيلی تعداد ميانگين رتبه مـجـمـوع رتبه ها مقدار آماره U من ويتنی مقدار آماره W ويلکاکسن مقدار آماره Z مقدار احتمال
مديريت ۱۸ ۱۴/۴۵ ۵۰/۸۱۲
۵۰/۴۳۸
۵۰/۲۲۶۸
۲۲۳/۱-
۲۲۱/۰
غيرمديريت ۶۰ ۸۱/۳۷ ۵۰/۲۲۶۸
کل ۷۸ — —

بررسي سوال در منبع قدرت اجبار: مقدار احتمال مربوط به آزمون من ويتني برابر ۶۶۳/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ بزرگتر است بنابراين فرض صفر آماري رد مي شود. در نتيجه نمي توانيم ادعا كنيم بين منبع قدرت اجبار مديران بر حسب تخصص مديريت و غير مديريت تفاوت وجود دارد. متوسط قدرت اجبار مديران متخصص برابر ۴/۲۶ و متوسط قدرت اجبار مديران غير متخصص برابر ۸/۲۶ مي باشد. بنابراين قدرت اجبار مديران غير متخصص از مديران متخصص بيشتر است ولي با توجه به نتيجه آزمون اين تفاوت معني دار نمي باشد، بنابراين نمي توانيم نتيجه را تعميم دهيم. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۷ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۷- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلی
رشته تحصيلی تعداد ميانگين رتبه مـجـمـوع رتبه ها مقدار آماره U من ويتنی مقدار آماره W ويلکاکسن مقدار آماره Z مقدار احتمال
مديريت ۱۸ ۵۳/۴۱ ۵۰/۴۷۴
۵۰/۵۰۳
۵۰/۲۳۳۳
۴۳۶/۰-
۶۶۳/۰
غيرمديريت ۶۰ ۸۹/۳۸ ۵۰/۲۳۳۳
کل ۷۸ — —

بررسي سوال در منبع قدرت قانون: مقدار احتمال مربوط به آزمون من ويتني برابر ۹۱۲/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ بزرگتر است بنابراين فرض صفر آماري رد مي شود. در نتيجه نمي توانيم ادعا كنيم بين منبع قدرت قانون مديران بر حسب تخصص مديريت و غير مديريت تفاوت وجود دارد. متوسط قدرت قانون مديران متخصص برابر ۶/۸۹ و متوسط قدرت قانون مديران غير متخصص برابر ۱/۹۰ مي باشد. بنابراين قدرت قانون مديران متخصص از مديران غير متخصص بيشتر است ولي با توجه به نتيجه آزمون اين تفاوت معني دار نمي باشد، بنابراين نمي توانيم نتيجه را تعميم دهيم. ‌اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۸ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۸- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلی
رشته تحصيلی تعداد ميانگين رتبه مـجـمـوع رتبه ها مقدار آماره U من ويتنی مقدار آماره W ويلکاکسن مقدار آماره Z مقدار احتمال
مديريت ۱۸ ۰۰/۳۹ ۰۰/۷۰۲
۰۰/۵۳۱
۰۰/۷۰۲
۱۱۰/۰-
۹۱۲/۰
غيرمديريت ۶۰ ۶۵/۳۹ ۰۰/۲۳۷۹
کل ۷۸ — —

بررسي سوال در منبع قدرت مرجعيت: مقدار احتمال مربوط به آزمون من ويتني برابر ۳۴۷/۰
مي باشد كه از ۰۵/۰ بزرگتر است بنابراين فرض صفر آماري رد مي شود. در نتيجه نمي توانيم ادعا كنيم بين منبع قدرت مرجعيت مديران بر حسب تخصص مديريت و غير مديريت تفاوت وجود دارد. متوسط قدرت مرجعيت مديران متخصص برابر ۴/۹۲ و متوسط قدرت مرجعيت مديران غير متخصص برابر ۸/۹۱ مي باشد. بنابراين قدرت مرجعيت مديران متخصص از مديران غير متخصص بيشتر است ولي با توجه به نتيجه آزمون اين تفاوت معني دار نمي باشد، بنابراين نمي توانيم نتيجه را تعميم دهيم. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۹ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۹- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلی
رشته تحصيلی تعداد ميانگين رتبه مـجـمـوع رتبه ها مقدار آماره U من ويتنی مقدار آماره W ويلکاکسن مقدار آماره Z مقدار احتمال
مديريت ۱۸ ۵۸/۴۳ ۵۰/۷۸۴
۵۰/۴۶۶
۵۰/۲۲۹۶
۹۴۰/۰-
۳۴۷/۰
غيرمديريت ۶۰ ۲۸/۳۸ ۵۰/۲۲۹۶
کل ۷۸ — —

بررسي سوال در منبع قدرت تخصص: مقدار احتمال مربوط به آزمون من ويتني برابر ۴۸۳/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ بزرگتر است بنابراين فرض صفر آماري رد مي شود. در نتيجه نمي توانيم ادعا كنيم بين منبع قدرت تخصص مديران بر حسب تخصص مديريت و غير مديريت تفاوت وجود دارد. متوسط قدرت تخصص مديران متخصص برابر ۳/۹۱ و متوسط قدرت تخصص مديران غير متخصص برابر ۷/۸۹ مي باشد. بنابراين قدرت تخصص مديران متخصص از مديران غير متخصص بيشتر است ولي با توجه به نتيجه آزمون اين تفاوت معني دار نمي باشد، بنابراين نمي توانيم نتيجه را تعميم دهيم. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱۰ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۱۰- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلی
رشته تحصيلی تعداد ميانگين رتبه مـجـمـوع رتبه ها مقدار آماره U من ويتنی مقدار آماره W ويلکاکسن مقدار آماره Z مقدار احتمال
مديريت ۱۸ ۶۹/۴۲ ۵۰/۷۶۸
۵۰/۴۸۲
۵۰/۲۳۱۲
۷۰۱/۰-
۴۸۳/۰
غيرمديريت ۶۰ ۵۴/۳۸ ۵۰/۲۳۱۲
کل ۷۸ — —

سوال فرعي هفت : آيا بين هر يك از منابع قدرت مديران و سابقه مديريت ارتباط وجود دارد؟
براي بررسي اين فرضيه با توجه كمي بودن مقياس اندازه گيري منابع قدرت و سابقه مديريت مي‌بايست از ضرايب همبستگي جهت بررسي فرضيه استفاده كنيم.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت پاداش و سابقه مديريت مديران برابر ۳۱۰/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت پاداش و سابقه مديريت وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت اجبار و سابقه مديريت مديران برابر ۳۵۴/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت اجبار و سابقه مديريت وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت قانون و سابقه مديريت مديران برابر ۲۳۱/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۲/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت قانون و سابقه مديريت وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت مرجعيت و سابقه مديريت مديران برابر ۳۵۲/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت مرجعيت و سابقه مديريت وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت تخصص و سابقه مديريت مديران برابر ۴۳۱/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۰/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت تخصص و سابقه مديريت وجود دارد.
جمع بندي سوال: با توجه به تاييد سوال در هر ۵ منبع قدرت بنابراين در مجموع نيز مي توانيم سوال را مورد تاييد قرار دهيم.
به عبارت دیگر: بین منابع قدرت مدیران و سابقه مدیریت ارتباط وجود دارد اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱۱ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۱۱ – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت
منابع قدرت مقدار ضريب همبستگی حجم نمونه مقدار احتمال
پاداش ۳۱۰/۰ ۷۸ ۰۰۱/۰
اجبار ۳۴۵/۰ ۷۸ ۰۰۱/۰
قانون ۲۳۱/۰ ۷۸ ۰۰۲/۰
مرجعيت ۳۵۲/۰ ۷۸ ۰۰۱/۰
تخصص ۴۳۱/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

سوال فرعي هشت: آيا بين هر يك از منابع قدرت مديران و سنوات خدمتي ارتباط وجود دارد؟
براي بررسي اين سوال با توجه كمي بودن مقياس اندازه گيري منابع قدرت و سنوات خدمتي مي‌بايست از ضرايب همبستگي جهت بررسي فرضيه استفاده كنيم.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت پاداش و سنوات خدمتي مديران برابر ۳۵۷/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار در مي‌شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت پاداش و سنوات خدمتي وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت اجبار و سنوات خدمتي مديران برابر ۲۸۷/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۲/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت اجبار و سنوات خدمتي وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت قانون و سنوات خدمتي مديران برابر ۴۳۹/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۰/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت قانون و سنوات خدمتي وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت مرجعيت و سنوات خدمتي مديران برابر ۳۲۶/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۱/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار در می‌شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت مرجعيت و سنوات خدمتي وجود دارد.
مقدار ضريب همبستگي بين منبع قدرت تخصص و سنوات خدمتي مديران برابر ۴۷۵/۰ مي باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسي معني داري آن برابر ۰۰۰/۰ مي باشد كه از ۰۵/۰ كوچكتر است بنابراين با اطمينان ۹۵/۰ فرض صفر آماري ( ) مبني بر عدم وجود ارتباط معني دار رد مي شود. بنابراين با توجه به علامت مثبت و معني داري ضريب همبستگي مي توانيم بگوييم ارتباط مستقيم و معني داري بين منبع قدرت تخصص و سنوات خدمتي وجود دارد.
جمع بندي سوال: با توجه به تاييد فرضيه در هر ۵ منبع قدرت بنابراين در مجموع نيز مي توانيم سوال را مورد تاييد قرار دهيم.
به عبارت دیگر: بین منابع مختلف قدرت مدیران و سنوات خدمتی مدیران رابطه وجود دارد.
اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲-۱۲- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت
منابع قدرت مقدار ضريب همبستگی حجم نمونه مقدار احتمال
پاداش ۳۵۷/۰ ۷۸ ۰۰۱/۰
اجبار ۲۸۷/۰ ۷۸ ۰۰۲/۰
قانون ۴۳۹/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰
مرجعيت ۳۲۶/۰ ۷۸ ۰۰۱/۰
تخصص ۴۷۵/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

يافته هاي اضافي تحقيق:
بـا تـوجه به اينكه اثربخشي، خود داراي ۳ مولفه ارتباطات اثر بخش، بازخورد و تعدد كانالهاي ارتباطي مي باشد بنابراين مناسب خواهد بود كه فرضيات فرعي ۱ تا ۵ به تفكيك اين ۳ مولفه نيز مورد بررسي قرار گيرند.
بررسي سوال فرعي يك در هر يك از مولفه هاي اثر بخشي ارتباطات سازمانی:
ضريب همبستگي بين منبع قدرت پاداش و هر يك از ۳ مولفه اثر بخشي ارتباطات سازمانی به ترتيب برابر ۳۸۵/۰ (ارتباطات اثر بخش)، ۴۱۱/۰ (بازخورد) و ۴۵۷/۰ (تعدد كانالهاي ارتباطي) مي باشد كه در هر سه مورد مقادير احتمال كوچكتر از ۰۵/۰ مي باشند و اين مبين وجود ارتباط معني دار بين منبع قدرت پاداش و هر ۳ مولفه مي باشد. همچنين با توجه به مقادير ضريب همبستگي نتيجه مي گيريم كه منبع قدرت پاداش با مولفه تعدد كانالهاي ارتباطي بالاترين و با مولفه ارتباطات اثر بخش كمترين ارتباط را دارد. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱۳ نشان داده شده است.

جدول ۴-۲-۱۳- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و مولفه های اثر بخشی ارتباطات سازمانی
مولفه های اثر بخشی مقدار ضريب همبستگی حجم نمونه مقدار احتمال
ارتباطات اثر بخش ۳۸۵/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰
بازخورد ۴۱۱/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰
تعدد کانالهای ارتباطی ۴۵۷/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

بررسي سوال فرعي دو در هر يك از مولفه هاي اثر بخشي ارتباطات سازمانی:
ضريب همبستگي بين منبع قدرت اجبار و هر يك از ۳ مولفه اثر بخشي به ترتيب برابر ۱۹۵/۰- (ارتباطات اثر بخش)، ۲۳۱/۰- (بازخورد) و ۲۰۱/۰- (تعدد كانالهاي ارتباطي) مي باشد كه در هر سه مورد مقادير احتمال كوچكتر از ۰۵/۰ مي باشند و اين مبين وجود ارتباط معکوس و معني دار بين منبع قدرت اجبار و هر ۳ مولفه مي باشد. همچنين با توجه به مقادير ضريب همبستگي نتيجه مي گيريم كه منبع قدرت پاداش با مولفه بازخورد بالاترين و با مولفه ارتباطات اثر بخش كمترين ارتباط را دارد اطلاعات مربوط در جول ۴-۲-۱۴ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲-۱۴- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و مولفه های اثر بخشی ارتباطات سازمانی
مولفه های اثر بخشی مقدار ضريب همبستگی حجم نمونه مقدار احتمال
ارتباطات اثر بخش ۱۹۵/۰- ۷۸ ۰۰۳/۰
بازخورد ۲۳۱/۰- ۷۸ ۰۰۲/۰
تعدد کانالهای ارتباطی ۲۰۱/۰- ۷۸ ۰۰۲/۰
بررسي سوال فرعي سه در هر يك از مولفه هاي اثر بخشي ارتباطات سازمانی:
ضريب همبستگي بين منبع قدرت قانون و هر يك از ۳ مولفه اثر بخشي ارتباطات سازمانی به ترتيب برابر ۴۲۵/۰ (ارتباطات اثر بخش)، ۳۵۴/۰ (بازخورد) و ۳۹۴/۰ (تعدد كانالهاي ارتباطي) مي باشد كه در هر سه مورد مقادير احتمال كوچكتر از ۰۵/۰ مي باشند و اين مبين وجود ارتباط معني دار بين منبع قدرت قانون و هر ۳ مولفه مي باشد. همچنين با توجه به مقادير ضريب همبستگي نتيجه مي گيريم كه منبع قدرت تخصص با مولفه ارتباطات اثر بخش بالاترين و با مولفه بازخورد كمترين ارتباط را دارد.
اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲-۱۵- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و مولفه های اثر بخشی ارتباطات سازمانی
مولفه های اثر بخشی مقدار ضريب همبستگی حجم نمونه مقدار احتمال
ارتباطات اثر بخش ۴۲۵/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰
بازخورد ۳۵۴/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰
تعدد کانالهای ارتباطی ۳۹۴/۰ ۷۸ ۰۰۰/۰

بررسي سوال فرعي چهار در هر يك از مولفه هاي اثر بخشي ارتباطات سازمانی:
ضريب همبستگي بين منبع قدرت مرجعيت و هر يك از ۳ مولفه اثر بخشي ارتباطات سازمانی به ترتيب برابر ۳۳۸/۰ (ارتباطات اثر بخش)، ۳۰۱/۰ (بازخورد) و ۲۵۴/۰ (تعدد كانالهاي ارتباطي) مي باشد كه در هر سه مورد مقادير احتمال كوچكتر از ۰۵/۰ مي باشند و اين مبين وجود ارتباط معني دار بين منبع قدرت مرجعيت و هر ۳ مولفه مي باشد. همچنين با توجه به مقادير ضريب همبستگي نتيجه مي گيريم كه منبع قدرت مرجعیت با مولفه ارتباطات اثر بخش بالاترين و با مولفه تعدد كانالهاي ارتباطي كمترين ارتباط را دارد. اطلاعات مربوط در جدول ۴-۲-۱۶ نشان داده شده است.