چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و وفاداری کارمندان دستگاه های اجرایـی اسـت. مـدل تحقیـق ۴ بعـد اخـلاق حرفه ای، شامل اخلاق وظیفه مدار، اخلاق عدالت محور، اخلاق خود خواهانه و اخلاق دگرخواهانه و ۵ بعد وفاداری شامل تعهـد بـه مدیر، شرایط شغلی، منافع شخصی، محل خدمات و حرفه (شغل) می باشند. هر کدام از این ابعاد با شاخص های خـود سـنجیده و مورد تایید قرار گرفتند. سپس با استفاده از نرم افزار Spss و Amos graphic روابط موجود بین وفاداری و اخـلاق حرفـه ای و مولفه های هر متغیر بررسی شد که نتایج آن نشان دهنده وجود رابطه معکوس بین اخلاق حرفه ای و وفاداری و نیـز وجـود رابطـه معنی دار بین هر مولفه و ابعاد آن است.

کلمات کلیدی: اخلاق حرفه ای، وفاداری، Spss

۱

Abstract

The relationship between professional ethics and corporate loyalty

The aim of this study to investigate the relationship between professional ethics and loyalty is executive staff. The research model for 4 dimensions of professional morality is consist of:
high-handedly temper , altruistic , behavior task oriented, judicial and for 4 dimensions of loyalty

is consist of: loyalty the manager, personal interests, conditions of employment, services and job . That each of these dimensions have been weighed and affirmed by their own indexes. We examine the relationship between loyalty and professional ethics which is each evaluated by its own indices , using Amos software. The result shows that there is a negative relationship between loyalty and professional ethics and there is a positive and significant relationship

between each component and its dimensions.

Key word: professional ethics, loyalty, Spss

×

مقدمه

امروزه اخلاق حرفه ای مهمترین متغیر در موفقیت سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح است. اگرچه انسانها در مصداق موفقیت و تعریف آن دیدگاه واحدی ندارند، اما در موفقیت طلبی همسان هستند سازمان در نیل به موفقیت خود و برای پاسخگو بودن راه های فراوانی دارد ، همچنین با بیراهه و مشکلات زیادی نیز مواجهه است و مدیریت چیزی نیست جز شناخت راههای موفقیت سازمان و برنامه ریزی جهت ارتقای این راه ها، افزایش عوامل تسهیل کننده، برطرف کردن مشکلات و کاهش یا رفع موانع. با توجه به این نکات، اخلاق حرفه ای در سازمان قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. اخلاق حرفه ای، به مجموعه ای از اصول، اغلب به عنوان منشوری که برای راهنمایی و هدایت استفاده می شود، تعریف شده است (آل بورف،.( ۱۳۸۳ یکی از مهمترین مسئولیتهای مدیریت سازمانها »ترویج اخلاق در سازمان و در بین کارمندان« است و از آنجایی که سرمایه انسانی از سرمایه های اصلی سازمان ها محسوب می شود، وجود کارکنان اخلاقی و رعایت ارزش های اخلاقی، بستر دستیابی به نیروی انسانی متعهد و وفادار می باشد، زیرا این کارکنان وظایف خود را به خوبی شناخته و در انجام کامل آن تلاش می کنند (حبیب پور، .(۱۳۹۲ تحقیقات مبین آن است که متغیرهای ارزشی و اخلاقی نظیر اخلاق کاری، نگرش افراد را نسبت به پدیده های مختلف تحت تاثیر قرار میدهد و سپس نگرش مذکور است که رفتار افراد را در موقعیت جهت دهی می کند.۰ به بیان دیگر می توان گفت که ادراکات اخلاقی نظیر اخلاق کاری سطح تعهد، وفاداری و رضایت کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد (گلپرور،.(۱۳۹۰ از ابعاد نگرش مطرح در محیط های کاری می توان رضایت شغلی، تعهد و وفاداری را نام برد که بر اثربخشی و سلامت نظام سازمانی و کاری اشاره دارد .(Golparvar, 1990) برای وفاداری برحسب ویژگی های رفتاری ، شناختی و نگرشی ویژگی هایی بیان کرده اند که عبارتست از: ارتباطات کلامی ، مدت استفاده از سازمان ، اولویت و اولین در ذهن. وفاداری یک نگرش وابسته به کار است که برای ایجاد عملکرد موثر و سودمند دنیای کاری رقابت آمیز امروز امری ضروری است .( Al-kazemi, 2007 & Rechheld, 1993) وفاداری به یک سازمان به معنای میزان تعهدی است که مشتری به آن سازمان داشته و می کوشد تا با خرید مداوم از آن سازمان و یا ارائه خدمت به آن وفاداری خود را نشان دهد، یک مشتری وفادار به عنوان کسی تعریف می شود که نگرش مثبت به ارائه دهنده خدمات خود دارد .(Dimitrades, 2006) وفاداری سازمانی اثربخشی را بالا می برد و تضمینی است بر کیفیت مطلوب خدمات و تولیدات، و یکی از مهمترین زمینه سازهای نوآوری در محیط کار است .(Salancik, 1993)

۲

با توجه به اهمیت و نقش تاثیرگذار اخلاق حرفه ای در کمک به انجام درست و کامل وظایف محوله و افزایش وفاداری در سازمان ها، در این مطالعه به بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و وفاداری کارکنان دستگاه های اجرایی شهر رفسنجان با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری می پردازیم.

مبانی نظری پژوهش

اخلاق حرفه ای

کلمه اخلاق جمع کلمه خلق به معنی خوی ها است. اخلاق شاخه ای از فلسفه است که آنرا فلسفه اخلاقی یا اخلاقیات نامیده اند (حسینی، (۶۵۳ : ۱۳۸۵ اخلاق مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان است و به گفته بعضی از دانشمندان، گاه به اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی ناشی می شود، نیز اخلاق گفته می شود (مکارم شیرازی،.(۲۴-۲۳ :۱۳۷۷ اخلاق اصول و موازینی است که رفتار و حرکت درست و غلط را تعریف نماید و نقطه تمایز میان آن ها را به نمایش گذارد. بنا به گفته » لوسن« اخلاق امری انسانی است و نمی تواند چیزی غیر از ابداعات مداوم وابتکارات روزانه در برابر مسائل رفتاری باشد، بنابراین در نظر فلاسفه جدید اروپایی جنبه انسانی اخلاق بیشتر از سایر جنبه های متافیزیکی آن است (گرگوار، .(۹۴ :۱۳۸۰ اخلاق می تواند به مکانیزمی ارتباطی بین اجتماع و امور شخصی باشد. رفتار اخلاقی، عادت های خوب، نگرش های کاری مثبت، هماهنگی با دیگر افراد و مهارت های مورد نیاز برای حفظ شغل است. بنابراین اخلاق حرفه ای۱، متعهد شدن توان ذهنی، روانی و جسمانی فرد یا گروه به اندیشه جمعی در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه است (رحیم نیا و همکاران،.(۱۳۸۹ اخلاق حرفه ای مهمترین عامل فرهنگی در توسعه اقتصادی محسوب می شود (خانی جزنی،.(۱۳۸۷ به عبارت دیگر اخلاق کاری، هنجاری فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعه، ارزش معنوی مثبت می دهد و بر این باور است که کار فی نفسه یک ارزش ذاتی دارد (ابراهیم پور،.(۸۷ :۱۳۹۲ اخلاق حرفه ای نیز از منظر برخی صاحبنظران دارای مولفه هایی چون اخلاق وظیفه مدار، اخلاق عدالت محور، اخلاق خودخواهانه و اخلاق دگرخواهانه می باشد.