چکیده:
آموزش و پرورش بهینه و مطلوب رامی توان به عنوان یکی از ارکان اساسی هر جامعه در نظر گرفت، و دبیران به عنوان متولیان این امریکی ازمهمترین عوامل پیشبرد اهداف آموزش و پرورش به شمار می روند. بقا، دوام و پیشرفت هرجامعه به کیفیت تعلیم وتربیت آن بستگی دارداین. پژوهش با هدفِ بررسی رابطه جو روانشناختی حاکم بر سازمان با اشتیاق شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر یاسوج درسال تحصیلی ۹۳/۹۴به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کلیه دبیران دبیرستان های این شهر تعداد ۳۱۰ نفر، به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو روانشناختی حاکم بر سازمان کویز و اشتیاق شغلی سالانوا بوده است. دراین پژوهش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت که سطح معنی داری p<0\05 درنظر گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های جو روانشناختی (استقلال، اعتماد، انسجام، فشار، حمایت، قدردانی، انصاف و نوآوری) با اشتیاق شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: جو روانشناختی حاکم بر سازمان، تعلیم وتربیت و اشتیاق شغلی.

.۱ مقدمه
آموزش و پرورش بهینه و مطلوب رامی توان به عنوان یکی ازارکان اساسی هر جامعه در نظر گرفت، و دبیران به عنوان متولیان این امریکی ازمهمترین عوامل پیشبرد اهداف آموزش و پرورش به شمار می روند. بقا، دوام و پیشرفت هرجامعه به کیفیت تعلیم وتربیت آن بستگی دارد.و از هم پاشیدگی، تنزل و رکود هر جامعه نیز، می توانداز پیامدهای ناطلوب آموزش وپرورش ضعیف درآن جامعه باشد. یک سازه مهم روانشناختی که نقش برجسته ای درافزایش اثربخشی دبیران درآموزش و پرورش دارد،اشتیاق شغلی است (مرادی، .(۱۳۸۶

۱

اشتیاق شغلی مفهومی است که با پیامدهای مثبتی از قبیل عملکرد شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مثبت وبا قصد ترک شغل رابطه منفی بالایی دارد(هاکاننٌ، .(۲۰۰۶

اشتیاق شغلی، به میزان انرژی و دلبستگی به شغل و اثربخشی حرفه ای اشاره داشته و دارای سه بعدنیرومندی، جذب،ووقف کار شدن می باشد (شائوفیلیٍ، .(۲۰۰۷

با وجود این که اشتیاق شغلی یک ویژگی فردی به شمار می رود؛ اما به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل سازمانی مثل خشنودی شغلی، هویت سازمانی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی نیز قرار دارد(کارملیَ، .(۲۰۰۲

طبق الگوی اشتیاق شغلی محیط کار موجب ایجاد اشتیاق شغلی در کارکنان می گردد، ومتعاقباًاشتیاق شغلی نیز به پیامدهای مثبت در محیط کار منجر می شود. حمایت همکاران و سرپرست، بازخورد از عملکرد، تنوع وظیفه و استقلال و فرصت های یادگیری از جمله این منابع شغلی هستند که اشتیاق شغلی کارکنان را افزایش می دهند(باکرُ، .(۲۰۰۸ منابع شخصی نیز، جنبه هایی از خود فرد هستند که بیانگر احساس افراد از توانایی کنترل و اثرگذاری موفقیت آمیز بر محیط شان می باشند(هابفولِ، .(۲۰۰۳

عزت نفس، خودکارآمدی تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار از مهم ترین منابع شخصی هستند که بر اشتیاق شغلی اثر مثبت دارند(مرادی، .(۱۳۸۶

بطور کلی، نتایج حاصل از این پژوهش کمک می کند تا به فاکتورها و متغیرهای مهم اثرگذار بر اشتیاق شغلی دبیران مقطع متوسطه شهر یاسوج دست پیدا کنیم. بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش می توان توصیه ها و راهکارهایی جهت افزایش اشتیاق شغلی دبیران استخراج کرد که می تواند مدیران را جهت افزایش میزان بهره وری و کیفیت زندگی کاری کارکنان خود یاری رساند.