چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دینداری و سبکزندگی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه پیامنور شهر ابرکوه می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش دینداری و سبک زندگی به عنوان متغیرهای پیشبین و بهزیستی روانشناختی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان پسر و دختر ۱۴۴۴) نفر) دانشگاه پیامنور شهر ابرکوه در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ بودند. با توجه به نوع پژوهش و تعداد متغیرهای مورد مطالعه، از این جامعه منطبق با جدول برآورد نمونه ی مورگان، تعداد ۳۰۶ نفر ۱۷۳) پسر و ۱۳۳ دختر) به شیوه تصادفی انتخاب شدند. دادههای پژوهش به کمک پرسشنامه دینداری خدایاری فرد و همکاران، پرسشنامه سبک زندگی (LSQ) و بهزیستی روان شناختی ریف (RSPWB) گردآوری شدند. داده های مطالعه در نرم افزار SPSS20 و با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین دینداری و سبک زندگی با بهزیستی روان شناختی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین دینداری و سبک زندگی نیز همبستگی مثبت معنادار مشاهده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون با روش ورود (Enter) نشان می دهد مدل استفاده شده معنادار است و با ضریب تعیین ۵۲ درصد قادر است که تأثیر متغیرهای وابسته را در متغیر ملاک تبیین کند. نتایج نشان می دهد دینداری و سبک زندگی در ارتقای بهزیستی روانشناختی تأثیر معناداری دارد کلیدواژه ها: بهزیستی روانشناختی، دینداری، سبکزندگی

۱

اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان- اردیبهشت ۱۳۹۴

مقدمه

سبک زندگی شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار میبرد یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی. این سبک حاصل دوران کودکی فرد است؛ به عبارت دیگر سبک زندگی بعد عینی و کمیتپذیر شخصیت افراد است. به همین علت، نظریه سبک زندگی آدلر، نظریه شخصیت او نیز محسوب می شود. اولین بار آلفرد آدلر (۱۹۹۲) سبک زندگی را مطرح کرد و این مفهوم را بعدها پیروان او گسترش دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکی وشناخت سبک زندگی او می دانست و معتقد بود سبک زندگی به ایمان و اعتقاداتی اطلاق می شود که فرد در روزهای اولیه زندگی خود کسب می کند و یک الگوی ادراکی جهت دار است (شفیعآبادی، .(۱۳۷۱

پیروان آدلر به تفصیل درباره سبک زندگی، شکل گیری آن در دوران کودکی، نگرش های اصلی دخیل در سبکزندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل ان ها با یکدیگر بحث کردند و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان دادند. آنها همچنین مفاهیم ارزشی، انسان شناختی . فلسفی را مطرح ساختند و تمام زندگی را به صورت یکپارچه به تصویر کشیدند. سبک زندگی مهمترین عاملی است که هرکس زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می کند (فاچینو و همکاران، .(۲۰۰۳

سبک زندگی، شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون ویژگی های شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با استرس، حمایت اجتماعی و استفاده از دارو را شامل می شود. با ارزیابی سبک زندگی افراد می توان میزان موفقیتهای فردی و اجتماعی انان را در زندگی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد (کوکرهام، .(۲۰۰۵ سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۸) سبکزندگی سالم را تلاش برای دستیابی به رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی توصیف کرده است. سبک زندگی سالم شامل رفتارهایی است که سلامت جسمانیی و روانی انسان را تضمین می کنند. به عبارت دیگر، سبک زندگی سالم دربردارندهی ابعاد جسمانی و روانی است. بعد جسمانی شامل تغذیه، ورزش و خواب است و بعد روانی شامل ارتباطات اجتماعی، مقابله با استرس، روش های یادگیری و مطالعه و معنویت است.