چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک هاي فرزندپروري و طرح واره هاي ناسازگار اولیه با پرخاشگري در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی میباشد و نمونه گیري به صورت نمونه گیري تصادفی انجام شد. بنابراین از بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و سه پرسشنامه : طرحواره یانگ، شیوه هاي فرزندپروري بامریند و پرسشنامه پرخاشگري باس و پري در مورد آنها اجرا شد و با استفاده از روش همبستگی پیرسون داده ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سبکهاي فرزندپروري و پرخاشگري در دانشجویان رابطه وجود دارد. همچنین بین طرح وارههاي ناسازگار اولیه و پرخاشگري دانشجویان رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج میتوان چنین نتیجه گیري کرد که بین سبک هاي فرزندپروري سهل گیرانه و مستبدانه با پرخاشگري رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین سبک فرزندپروري قاطع و اطمینان بخش و پرخاشگري رابطه منفی دیده میشود. هم چنین بین طرحواره هاي رهاشدگی، بی اعتمادي/ بدرفتاري، شکست، آسیب پذیري در برابر ضرر و استحقاق با پرخاشگري رابطه معنادار دیده شد.

واژگان کلیدي: سبک فرزندپروري، طرحواره هاي ناسازگار اولیه، پرخاشگري

مقدمه
خشم و پرخاشگري از هیجانهاي جهانشمولی هستند که در همه فرهنگها دیده میشود. به نظر اتکینسون١ پرخاشگري، معمولا به رفتارهایی اطلاق میشود که قصد آن صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است، در حالت پرخاشگري فرد منفیباف است و نسبت به همه چیز شک و تردید دارد (محمی، .(۱۳۸۹ بسیاري از اندیشمندان معتقدند که پرخاشگري ریشه بسیاري از مشکلات روانی و رفتاري جوانان است(لهساییزاده و مرادي، .(۱۳۸۹ گروهی از صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی معتقدند که پرخاشگري ذاتی و فطري است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی و درنتیجه آموختنی و اکتسابی میدانند. از گروه اول میتوان به فروید ۲ واضع مکتب روانکاوي و لورنز ۳جانور شناس اتریشی نام برد که هر دو به ذاتی بودن پرخاشگري در انسان اعتقاد دارند. فروید پرخاشگر را منفی میداند ولی لورنز آن را سازنده معرفی میکند. اما گروه دوم که معتقد به منشا اجتماعی داشتن پرخاشگري هستند آن را غریزي میدانند و معتقدند که عوامل محیطی، تربیتی و تجارب زندگی میتواند در ایجاد آن نقش داشته باشد (عیوضی، .(۱۳۷۸ طبق دیدگاه این افراد از جمله عوامل مهمی که میتواند در به وجود آمدن پرخاشگري نقش داشته باشد والدین و شیوههاي فرزندپروري آنهاست.شیوههاي فرزندپروري به عنوان یکی از وظایف اساسی والدین نقش مهمی در دورههاي بعدي زندگی فرزندان دارد(توزندهجانی و همکاران، .(۱۳۹۰ سبک فرزندپروري بر اساس سبک فرزندپروري ۴ که خود والدین در کودکی با آن بودهاند و نیز باورها و ارزشهاي خودشان شکل گرفته است. سبک فرزندپروري به عنوان مجموعهاي از رفتارها تعریف شده است که تعاملات والد – کودك را در طول گسترهاي از موقعیتها توصیف میکند Harris , A. E., and curtin ) ، .(۲۰۰۲ والدین در ایجاد رشد اخلاقی که نهایتا منجر به کنترل رفتاري، سرکوب کردن خواستههاي آنی و توجه به حقوق دیگران منجر میشود نقش مهمی دارند. عدهاي از والدین که قاطع و اطمینانبخش نامیده میشوند