چکیده
ارزشهای اخلاقی بهاستقرار و حفظ استانداردهاییکمک می کندکهمی تواند بر هدایت افرادبه سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب است تاثیـر بگذارد. ازطرفی انگیزش نیروی انسانی که به عنوان عامل کلیدی سازمانها هستند در تحقق هدف های سازمان حایز اهمیت میباشد. همچنین، درمدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمدهایدر سراسر دنیا مبدل شده است. دراین تحقیق با توجه به هدف تحقیق که بررسی همبستگی فضای اخلاقی سازمان با رجحان شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان است، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان یزد به تعداد۱۷۰۷ نفر در ۵۲ دستگاه اجرایی می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۲۴۵ نفر انتخاب شده که نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم طبقه می باشد.

واژههای کلیدی: فضای اخلاقی ، کیفیت زندگی کاری ، رجحان شغلی ، ارزش اخلاقی.

× ۱۱۴

International Conference on Management

The relationship between ethical climate and job preference, with the quality of work life of employees of executive agencies in Yazd

Ftemeh khoei 1; Malikeh Beheshtifar ph.D2
1 Graduate student government management – financial, Islamic Azad University Rafsanjan Branch,Iran×
۲Assistant professor of the Islamic Azad University – Rafsanjan Branch,Iran

Abstract

Moral values asists the preservation and stablishment ofthe standards instructing individuals towards accomplishing desirable actions in the organization.Besides provocation of human resources,which is the key concept of organizations,has a great importance in the research on organizational goals. Also,in the modern management, the concept of professional and occupational life has become significant social subject. In the recent study,with regards to the subject which is the study of the relationship between moral atmosphere of organization and occupational promenence and the quality of occupational life of employees, the research method is correlational. The population consists of all 1707employees of 52

executional system of Yazd and 245 people of research population were

selected using Cochron formula whichis the stratified random selection proportional to the size of the class.

Keywords: relationship , quality of work life, job preference, Moral values

× ۱۱۵

-۱ مقدمه

امروزه، در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری ۱ به موضوع اجتماعی عمدهای در سراسر دنیا مبدل شده است، در حالی که در دهههای گذشته فقط بر زندگی شخصی (غیرکاری) تأکید می شد (محبلی۲، :۲۰۰۴ .(۵۴

در واقع امروزه، کیفیت زندگی کاری، کلید موفقیت در هر سازمان است، تلاش هایی که به منظور کیفیت زندگی کاری صورت گرفته است نتایج مثبتی را نه تنها در زمینه بهداشت روانی سازمان بلکه در زمینه مشارکت سازمانی و بهره وری اقتصادی به ارمغان آورده است (کامینگز۳، .(۲۵ :۱۳۹۰

دور تسلسل ایجاد شده در نتیجه عدم توجه به کیفیت زندگی کاری باعث می گردد که هر شخص به طور فردی در پی راه های ارضا نیاز خود بر آید که این امر غالبا با نفع جمعی در تضاد می باشد و موجب اختلال بیشتر روابط اجتماعی و پیدایش یک دور باطل می شود. در این صورت اوضاع چنان بی قاعده می شود که دیگرکمترکسی امیدوار به اصلاح این وضع دارد . همه چیز دایره وار به دور تسلسل می افتد و افسردگی ناشی از نومیدی به آینده، افزایش می یابد (ابطحی،.(۱۸۷ :۱۳۸۳
اخلاقیات به عنوان مجموعه ای از ارزشها، بایدها و نباید ها می تواند نقش مهمی را در مدیریت کارا و اثربخش ایفا کند «.لذا رعایت اخلاقیات درمدیریت عبارت است از راستی،درستی ورعایت عدل وانصاف در امور و تصمیم گیری های مربوطه. اخلاق معمولا به آن دسته از معیارهای رفتاری می پردازد که جهت گیری پسندیده ونکوهیده، احترام واهانت در پی دارد.(لیمن،ترجمه قرایان زندی وعالی، .(۷۱ :۱۳۸۱

کدهای اخلاقی یک راهنمای عملی برای کلیه تصمیمگیران در سطوح گوناگون سازمان است و به آنان کمک میکند تابدانند در موقعیتهایی که در آن ارزشهای متضاد بروز میکند، از خود بایست چه عکسالعملی را نشان دهند. برخی از مهمترین ارزشهای اخلاقی مطرح در فضای اخلاق اداری شامل صداقت، درستکای، انصاف، پاسخگویی، کوشش و پشتکار، قضاوت درست، کیفیت، رعایت بیطرفی، عدالت، رفتار مطابق قانون، تخصصگرایی، شایسته سالاری در استخدامها و ارتقاها، وفاداری مافوق، مشارکت و رفتار تیمی، ترجیح منافع جمعی بر منافع شخصی، رازداری و امانت داری میباشند (عابدی و مغفوری، .(۱۵ :۱۳۸۷

از سوی دیگر، انتظار اینکه یک رجحان احدو در هر موقعیتی کارساز باشد احتمالاً غیرواقعی است. نظریه-پردازان و محققین نقطه نظرهای متفاوتی در مورد رجحان (انگیزش(۴ دارند. با این وجود، رجحان را میتوان به عنوان کشش فردی به انجام عملی دانست که فرد خواستار انجام آن است (جزنی، (۳۹۸ : ۱۳۷۸، یعنی نیروهایی که موجب میشوند افراد به گونهای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین، ترجمه الوانی و معمارزاده، ۱۱۵ :۱۳۹۰ )، به عبارت دیگر رجحان شغلی نتیجه فعالیت بسیاری از نیروهایی است که همزمان در یک فرد یا محیط فرد عمل می-کنند (جزنی، .(۱۴۸ :۱۳۷۸

با توجه به رابطه فضای اخلاقی سازمان و رجحان شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان، تحقیق مورد نظر در پی پاسخ مناسب به سئوال های اصلی زیر است:

وضعیت رابطه بین فضای اخلاقی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه است؟

۱- Quality of Work Life 2- Mohebali 3- Camingz 4- Motivation

× ۱۱۶

وضعیت رابطه بین ابعاد رجحان شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد چگونه
است؟

-۲ اهداف تحقیق

الف- اهداف اصلی تحقیق:

-۱ بررسی رابطه بین فضای اخلاقی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد.
-۲ بررسی رابطه بین ابعاد رجحان شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد.
ب- اهداف فرعی تحقیق:

-۳ بررسی رابطه بین علاقه مندی و توجه و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد. -۴ بررسی رابطه بین حرفه گرایی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد.

-۵ بررسی رابطه بین پذیرش و پایندی به مقررات و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد. -۶ بررسی رابطه بین جو مستقل و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد.

-۷ بررسی رابطه بین جو ابزاری و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد.

-۸ بررسی رابطه بین انگیزش درونی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد. -۹ بررسی رابطه بین انگیزش بیرونی و کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرایی شهر یزد.