چکیده

سوخت زیستی اتانول میتواند از مواد زیست توده ای مختلف با منشا قندی یا نشاسته ای که غنی از قندهای شش کربنه هستند تولید شوند. زیست توده به منظور تولید سوخت مایع میتواند حتی شامل دیواره سلولی گیاهان (نسل دوم سوخت های زیستی) ،جلبک ها یا مواد دور ریز و ضایعات باشد. خروجی این مواد میتواند بایواتانول باشد که به عنوان سوخت حمل و نقل استفاده میشود. تولید بایواتانول از زیست توده یکی از راه های کاهش مصرف نفت خام و آلودگی زیست محیطی است. اتانول به علت دارا بودن عدد اکتان بالا، عدد ستان پایین و گرمای بخار شدن بالا میتواند به عنوان ماده ای مناسب و جایگزین بنزین یا به عنوان ماده ای افزودنی به بنزین در موتورهای احتراق داخلی باشد. از معایب بایواتانول سوختی میتوان به دانسیته انرﮊی کمتر از بنزین، خوردگی، فشار بخار پایین و اختلاط با آب اشاره کرد.

کلمات کلیدی

بایو اتانول – سوخت زیستی – قند۶ کربنه- آلودگی زیست محیطی

۱

۲

۱. مقدمه

نیاز به انرﮊی با رشد سریع جمعیت و پیشرفت صنایع افزایش می یابد . [۱] اگرچه مهمترین گاز گلخانه ای CO2 است مطالعات مختلف نشان داده بررسی گازهای دیگر ضروری است. [۲] با ادامه مصرف سوختهای فسیلی، انرﮊی مورد نیاز جهانی به وسیله افزایش غلظت CO2 در اتمسفر و گرم شدن جهانی تهدید می شود.[۳,۴] مصرف سوخت های فسیلی مسئول ۳۷% تولید CO2 در جهان می باشد.[۵] زیست توده تولید سوخت مایع حتی میتواند شامل دیواره سلولی گیاهان (نسل دوم سوخت های زیستی)،جلبک ها یا مواد دور ریز و ضایعات باشد. خروجی این مواد میتواند بایواتانول باشد که به عنوان سوخت حمل و نقل استفاده میشود. [۶] تکنولوژی تبدیل برای تولید بایواتانول از منابع زیست توده لیگنوسلولزی مواد جنگلی، ضایعات کشاورزی و زباله های شهری تحت پیشرفت است و هنوز شکل تجاری نگرفته است. برای طراحی فرآیند های تولید بایواتانول سوختی ارزیابی استفاده از مواد اولیه مختلف (شامل منابع ساکارزی، مواد نشاسته ای و زیست توده لیگنو سلولزی) به منظور رسیدگی به سهم بزرگ مواد خام در قیمت بایواتانول ضروری است.

بسیاری از کمک های جاری به منظور کنترل این قبیل انتشارات بر روی تکنولوﮊی پیشرفته ای چون:

۱-کاهش مصرف انرﮊی

۲- افزایش بازده تبدیل انرﮊی یا مصرف

۳- گزینه سوخت هایی با محتوای کربن کمتر

۴ –افزایش ته نشینی طبیعی برای CO2

۵-گرفتن و ذخیره CO2تمرکز می کنند.

کاهش مصرف سوخت های فسیلی به طور قابل توجه ای منجر به کاهش مقدار CO2 تولیدی می شود و بالطبع باعث کاهش آلودگی هوا می شود. [۷] برای کاهش سهم شبکه گازهای گلخانه ای اتمسفر بایواتانول به عنوان یک پتانسیل پیشنهادی در سوخت های حمل و نقل مشتق شده از نفت تشخیص داده شده است] ۸.[