چیکده

با پیشرفت فناوري و افزایش کاربرد ماشینآلات، روندخطرزایی و احتمال بروز حوادث در محیطهاي صنعتی فزونییافته است. درگذشته، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میشد. اما امروزه گرایش به سمت پیشگیري از خطر با اقدامات پیشگیرانه است.سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست از کاملترین و موثرترین سامانههاي مدیریتی است که با تکیه بر آن میتوان محیطی را ایجاد نمود که تمامی عوامل آسیبرسان شناسایی، ارزیابی، حذف یا کنترل گردیده تا سلامت، ایمنی و محیطزیست افراد اعم از پیمانکاران، کارکنان سازمان، مشاوران، بازدیدکنندگان، مشتریان، همسایگان و همچنین تاسیسات گوناگون تضمین گردد.ازینرو در این پژوهش وضعیت سیستم HSE در پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گرفت، در این راستا پس از مطالعات کتابخانهاي به مجتمع پتروشیمی تبریز مراجعه شد و با استفاده از مطالعات میدانی و بررسیهاي حضوري، وضعیت سیستم مدیریت HSE در شرکت پتروشیمی تبریز بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که این شرکت داراي ساختار

HSE میباشد که در آن علاوه بر سه واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست، واحد آموزش HSE نیز وجود دارد که به صورت مداوم در حال فعالیت میباشد و با اجراي دورههاي آموزشی مختلف کارکنان را براي انجام بهتر وظایف خود، یاري میکند.

کلمات کلیدي:

سیستم مدیریتHSE، واحد ایمنی، واحد بهداشت، واحد محیطزیست، پتروشیمی تبریز

۱

مقدمه

بیتردید چشمانداز بیست سال آینده کشور، دستیابی به توسعه پایدار است، عوامل متعددي در دستیابی به توسعه پایدار نقش دارند که از آن جمله میتوان عوامل اقتصادي، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی و همچنین بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE)

را نام برد.[۱]

با پیشرفت فناوري و افزایش کاربرد ماشینآلات، روندخطرزایی و احتمال بروز حوادث در محی طهاي صنعتی فزونییافته است.

درگذشته، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران ناپذیر اقدام به بررسی علل حوادث می گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین میشد .[۲] اما امروزه گرایش به سمت پیشگیري از خطر با اقدامات پیشگیرانه است.[۶]