چکیده

انقلاب صنعتی و رشد روز افزون صنایع مختلف موجب تولیدوانتشار آلاینده های گازی و گازهای گلخانه ای به هوا گردیده است.اندازه گیری غلظت گازهای خروجی ازدودکش و محاسبه دبی گازخروجی ازآن موجب تعیین میزان جرم آلاینده های خروجی در واحد زمان می شود.براساس قوانین استاندارد هوای پاک,بررسی میزان انتشار آلاینده های خروجی از صنایع یکی از راههای تشخیص و اندازه گیری کیفیت هوا محسوب می سود,که این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده و اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش با استفاده از دستگاه testo350xlصورت گرفته است.نوع استاندارد عملکرد دستگاه براساس ASTM 06322 EPA-CTM 030-AL تعیین میشود.گازهای خروجی از دودکش واحد ۳و ۴ نیروگاه از ابتدای دی ماه ۹۰ لغایت شهریور۹۱ به مدت ۹ ماه به صورت هفتگی اندازه گیری شد و فاکتور انتشار (SO2,NOX,CO,CO2) محاسبه,در نتیجه فاکتور انتشار گازهای خروجی از نیروگاه حرارتی رامین برای گاز,۰/۱ g/kwhr, COگاز,۱/۲ g/kwhr, SO2گاز, ۰/۲ g/kwhr, NOX گاز Co2 103/8g/kwhr COمحاسبه گردیده است.

کلمات کلیدی:نیروگاه، فاکتورانتشار ، آلاینده، بویلر ، دودکش.

-۱مقدمه

یکی از مهمترین آلودگیهای بخش انرژی (براساس اقلیم، نوع فعالیت و منابع طبیعی در منطقه وغیره) آلودگی هوا است. گازهای آلاینده ناشی از احتراق سوختهای فسیلی شامل CO ,NOx, SOx میباشند که در اثر فعالیتهای بخش انرژی به جوّ راه مییابند. نیروگاهها نقش مهمی در انتشار این آلایندهها دارند.(علیشاه,سال,۱۳۸۷ص (۲
Kato در سال ۱۹۹۲ در ژاپن مطالعه گذشتهنگری بر روی میزان انتشار گازهای دی اکسیدگوگرد و دی اکسیدنیتروژن انجام داد. او و همکاران غلظت و ضریب انتشار را در سالهای ۱۹۷۵، ۱۹۸۰، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷ در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بررسی نمودند. آنها دریافتند که با توجه به گوگرد موجود در سوختهای فسیلی و ضریب انتشار آن به هوا، میزان دی اکسیدگوگرد در حال افزایش است.(Kato .سال.۱۹۹۲ صShekar Reddy (2997-3017 در سال ۲۰۰۲ مطالعهای را روی غلظت و ضریب انتشاردیاکسیدگوگرد ناشی از سوزاندن بیومس در هند انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سوزاندن بیومس نسبت به سوخت ناشی از پالایشگاهها دیاکسیدگوگرد کمتری را تولید میکند.(Reddy .سال.۲۰۰۲ ص(۶۹۹-۷۱۲

عبداله خالصی دوست و همکاران اثرات زیستمحیطی NOX و SOX ناشی از احتراق در نیروگاههای حرارتی سوخت فسیلی ایران را مورد بررسی قرار دادند.در این مقاله به تشریح آلودگیهای NOX و SOX ناشی از احتراق نیروگاههای حرارتی کشور مانند: منتظر قائم (بخاری، گازی)، بعثت، اسلامآباد، شهید منتظری، شهید سلیمی، تبریز و … پرداخته و با مقایسه آنها با استانداردهای جهانی میزان انحراف آنها مشخص شده و همچنین راهکارهای جهت کاهش این اثرات مخرب ارائه گردیده است.(خالصی دوست,سال(۱۳۸۸

رضا صمدی، عبدالرضا کرباسی، نسترن رحیمی، پژوهشی با عنوان مدلسازی پراکنش آلایندههای هوا در نیروگاههای اصفهان و تبریز در سال ۱۳۷۸ ارائه دادند. با مدلسازی پراکنش آلایندهها سهم هر نیروگاه در آلودگی شهر و محیط اطراف خود مشخص گردید. بررسی نتایج بدست آمده نشان میدهد که بطور کلی غلظت متوسط آلایندهها در محدودهی مطالعاتی پایینتر از حد استاندارد است.(صمدی و همکاران,سال(۱۳۷۸ نیروگاه بخاری رامین در استان خوزستان، شمال شرقی شهر اهواز، کیلومتر ۲۵ جاده اهواز، مسجد سلیمان قرار گرفته است. این

نیروگاه دارای ۶ واحد بخاری است که ظرفیت هر یک از واحدها ۳۱۵ مگاوات میباشد. واحد ۱ در سال ۱۳۵۸، واحد ۲ در سال ۱۳۶۲، واحد ۳ در سال ۱۳۷۲، واحد ۴ در سال ۱۳۷۵، واحد ۵ در سال ۱۳۷۷ و واحد ۶ در سال ۱۳۷۸ راهاندازی شدهاند سازنده نیروگاه شرکت تکنوپروم اکسپورت، سازنده ژانراتور شرکت Electrisila، سازنده توربین شرکت L.M.Z و سازنده بویلر شرکت Tkanero میباشد. مدل و تیپ توربین در این نیروگاه k-300-240-2 میباشد. سیستم خنککن اصلی در این نیروگاه برج تر بوده و فاقد سیستم خنککن کمکی می باشد. مشعل های بویلرهای واحدهای بخاری این نیروگاه از نوع محوری – مرکزی بوده که به تعداد ۱۶ عدد در ۴ ردیف ۴تایی (هر سمت بویلر در دو ردیف بالا و پایین) آرایش یافتهاند. اتومایزینگ سوخت