چکیده:

در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها خدمات خود را به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه مینمایند.یکی از دغدغههای پیش روی دولتها و سازمانها در عصر حاضر مساله فقدان اعتماد شهروندان به این شکل از ارائه خدمات میباشد.هرچه سازمانها بیشتر به سمت الکترونیکی شدن پیش میروند این موضوع نیز اهمیت روزافزونی مییابد.از جمله مهمترین موضوعاتی که هر دولت خدمتگزار باید به صورت تشکیلاتی برای آنها برنامه های شفاف ومشخصی ارائه کند می توان به دریافت خدمات دولتی به صورت مساوی برای تمامی اقشار جامعه، شناسایی مجراهای ارتباطی و تکثر کانال های ارتباطی، ایجاد ساز و کارها و بسترهای لازم به منظور عرضه ی خدمات مناسب، در دسترس بودن مراکز خدمات و… اشاره نمود. در همین راستا دولت برای انجام بهتر و مطلوب تر وظائف خود اقدام به تأسیس دفاتر پیشخوان دولت نمود که وظایفشان ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری وروستایی است. توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمت به مردم از طریق الکترونیکی با مشارکت بخش خصوصی ازمهــم ترین برنامه های دولت است که باعث افزایش سرعت انجام کار، ایجاد اشتغال، رضایتمندی مردم و افزایش دقت شده و در نهایت سلامت اداری را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی: دفاتر پیشخوان دولت ، دولت الکترونیک ، خدمات الکترونیکی.

×

مقدمه

فضـــای موجود در دوائر دولتی بیش از هر زمان دیگری پیچیده ، پویا و متحول شـــده اســـت . دگرگونی ها افزایش یافته و مدیران را با چالش های جدیدی روبرو ســاخته اســت . بقا در چنین محیطی تنها با تغییر و ســازندگی با پویایی امکان پذیر اسـت . از اینرو در پاسـخ به این چالشـها در سـالیان اخیر توجه بسـیاری از مسـئولین کشـورهای جهان به سوی دولت الکترونیک معطوف شـده اسـت به گونه ای که تقریباً تمامی کشـورها بخشی از توان خود را صرف رسیدن به آن نموده اند. در ایران نیز با درک این ضرورت حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک اخیراً مورد توجه قرار گرفته است . دولت الکترونیک

بعنوان رویکرد جدید خدمات رسـانی پاسـخی به چالش های محیطی و سـازگاری با دنیای جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصـر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اسـت. مفهوم شهروند مداری در بنگاه عمومی از سال۱۹۹۶ در ادبیات دولت مطرح شده است . ارزیابی موفقیت یک بنگاه عمومی از دیدگاه شهروندان ، مهمترین عامل در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود عملکرد آن محسوب می شود.ارتباط قوی میان کیفیت ، رضایت و موفقیت بسیار واضح است و از طرف دیگر احتمال بازگشـت شـهروندان به سـمت کسـانی که به آنها کمک رسـانیده اند بســیار بالاست و این بازگشت ضامن بقای سازمان است.