چکیده فارسی:

معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل در روابط بین دولتها دارای نقش به سزایی می باشند. معاهده مودت ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ بین دو کشور برای برقراری روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقد گردید.در این تحقیق ابتدا به بیان مفاد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی می پردازیم و سپس با بررسی مبانی حقوقی تعهدات در عهدنامه مودت ، موارد استناد به این عهدنامه توسط طرفین معاهده را در دیوان بین المللی دادگستری مورد مطالعه قرار می دهیم و در خلال آن نظرات دیوان در پرونده های مربوطه را بیان می نماییم. در پایان به این نتیجه می رسیم که عهد نامه مودت ۱۹۵۵ بین ایران و ایالات متحده آمریکا نسخ نشده است و دارای قابلیت استناد در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا ، نزد دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

کلید واژه ها: معاهده مودت۱۹۵۵، دیوان بین المللی دادگستری، کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، تحریم اقتصادی ،قضیه سکوهای نفتی

Review of the Applicable friendship treaty in 1955 between Iran and the U.S. based on the 1969 Vienna Convention on the Law of

esmaiel Kiani MA in International Law, Master of Legal Affairs and Treaties South Pars Gas Complex Company

Abstract:
International treaties as one of the main sources of international law in relations between stats have an important role. Iranian-American Friendship Treaty of 1955 between the two countries was signed for the establishment of economic relations and consular rights .In this paper we explain the

provisions of the 1969 Vienna Convention on the Law of international Treaties, in the field. And then examine the legal foundations of the friendship treaty obligations of the parties, the cases cited by the parties to this treaty, the Convention on the International Court. And during those views
expressed by the Court in a case related charges .Justice case we study .Finally, we come to the

conclusion that the 1955 Treaty of Amity between Iranian and U.S. versions are not able to rely on economic sanctions by the International Court of Justice is America .

×
Keywords: Treaty of friendship in 1955, the International Court of Justice, the Convention on the Law of Treaties 1969, economic sanctions, the issue of offshore oil×
×

مقدمه:

عهدنامه مودت در تاریخ ۲۳ مردادماه سال ۱۳۳۴ هجری مطابق با ۱۵ اوت سال ۱۹۵۵ میلادی در تهران منعقد گردید.این عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می باشد.هدف از عهدنامه مودت تحکیم و تاکید روابط دوستانه مردم ایران و آمریکا و کمک به تسهیل مسائل تجاری فی مابین بوده است.