خلاصه

بر طبق یکی از نگرشها مدیریت کیفیت یعنی نظارت بر فرآیند ساخت و تولید برای ایجاد اطمینان از مطابقت آن با آنچه مورد نظر طراح یا مشتری بوده است. بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیتها را شامل میگردد: قابلیت دسترسی، راحتی حمل و نقل، مصرف کمانرژِی،سهولت آموزش و بکارگیری و همچنین تعمیر و نگهداری و بازیافت را میتوان از عوامل کیفیت برشمرد. نظر به گسترش پیوسته سازمانهای صنعتی، اداری و لزوم بهرهگیری صحیح از امکانات محدود برای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمانهای تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدفهای سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریتهای صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و بهکارگرفتن فنون جدید در مدیریتها ضروری است. در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی رو به رو میسازد و هر روز پویاتر از قبل میشود. رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح میکند. مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزله مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول میدارند. درکنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهرهوری و مزیت رقابتی، از طریق”کاراتر کردن عملیات”،”بهرهگیری از فنآوری جدید”،”تعهد و التزام به ارائه محصولات و خدمات کیفی” و “جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع” مطرح میشوند. در این میان مدیریت کیفیت جامع یکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار میآید که به نحو شایستهای مباحث کیفیت را دربر دارد.
مشکلات مدیریت کیفیت در صنایع عمرانی مانند کیفیت پایین اجراء، عدم توجه به محیط کار و نیروی انسانی و هزینههای دوباره کاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در این صنایع شده است. صنایع عمرانی با توجه به اختصاص بخش عمدهای از بودجه کشورها به خود، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار میباشند و اعمال مدیریت کیفیت بر آنها به منظور توانمندسازی مستمر، برآورده کردن نیازهای متقاضیان، کاهش دوباره کاریها، افزایش مشارکت کارکنان و کار گروهی منجر به سودآوری قابل توجهی میگردد. در این مقاله ابتدا به معرفی مدیریت کیفیت جامع پرداخته شده است. سپس استراتژیها و راهکارهای اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بیان گردیده و در این راستا، پارامترهای عمومی و اختصاصی لازم جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در مراحل طراحی و اجراء بیان گردیدهاند.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، پروژههای ساختمانی، کیفیت اجرایی پروژههای ساختمانی

۱٫ مقدمه

۱ دانشجوی مهندسی و مدیریت ساخت
۲ استادیار

×دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در »مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری« ۲nd National Conference on Applied Researches in Civil engineering, Architecture and Urban planning

نزدیک به یک صد سال است که در اروپا و آمریکا، کیفیت بر تمامی بخشهای فعالیتهای ساخت و تولید نظارت دارد. در این مدت مفاهیم متعددی از کیفیت به طور متناوب ظهور و سپس افول کردهاند. فعالیتهای کنترل کیفیت در طیفی وسیع قرار میگیرند که یک سر آن عدم انجام هرگونه فعالیت و سر دیگر آن به فعالیتهای سنگینی منجر میشود که نتیجه آن پیشرفت سریع فعالیتهای کیفی است. مدیریت کیفیت پروژه دربرگیرندهی فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعهد شده است. مدیریت کیفیت پروژه “کلیهی فعالیتهای کارکرد مدیریت عمومی را که خط مشی، اهداف و مسؤولیتهای کیفیت را تعیین نموده و آنها را به وسیله ابزارهایی چون برنامهریزی کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت در قالب سیستم کیفیت اجرا مینماید” شامل میشود. این فرایندها با یکدیگر و همچنین با فرایندهای سایر حوزه-های دانش تعامل دارند. ممکن است هر فرایند بر مبنای نیازهای پروژه تلاش یک یا تعداد بیشتری از افراد یا گروههایی از آنان را دربرداشته باشد. هر فرایند به طور معمول حداقل یک بار در هر مرحله پروژه به وقوع میپیوندد.