چکیده
در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی ۳۰-۲۰ سال بودند که حدت بینایی ۲۰/۲۰ یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .
این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است E1000csv در ۲ مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CSV1000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05)
همچنین حساسیت کنتر است هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند .

مقدمه
سیستم بینایی یکی از ارگان های مهم بدن می باشد و چشم بیشترین اطلاعات را از محیط در اختیار انسان قرار می دهد که همواره توسط بیماری های مختلف تهدید می شود . اگر این بیماری ها در مراحل اولیه تشخیص داده شوند شاهد عملکرد مخرب آنها بر روی سیستم بینایی نیستیم ، از آن جایی که مسئولیت تشخیص سلامت و بهبود عملکرد سیستم بینایی بر عهده اپتومتریست می باشد ، لذا یک اپتومتریست باید این توانایی را داشته باشد که با استفاده از تکنیک های دقیق و حساس به ارزیابی سیستم بینایی بپردازد و به پیشگیری و ارجاع بیمار جهت درمان اقدام کند و حتی در جهت تشخیص افتراقی بعضی بیماری ها گام بردارد و فرایندهای درمانی و بهبود بینایی را در افراد بررسی کند . آنچه امروزه به یقین اثبات شده است این است که علم ( به صورت مکتوب ) با همه محدودیتهای خاص آن تا به امروز کاروان فکر و اندیشه بشری را به سر منزل مقصود هدایت کرده است و از نظر تاثیر گذاری در آموزش راهی بس مطمئن و اثربخش می باشد . امید است این تحقیق اثری مفید در جامعه بشری داشته و مورد قبول درگاه حضرت باریتعالی و مورد استفاده پژوهندگان این علم قرار گیرد .
توکلی ، ذبیحی ، هاشمی

فصل اول
معرفی پژوهش

بیان مسئله
در زمینه تعیین حساسیت کنتراست افراد مایوپ که از لنز تماسی نرم و عینک برای اصلاح عیوب انکساری خود استفاده می کنند تاکنون مقاله علمی در ایران منتشر نشده ، اما تحقیقات متعددی پیرامون این موضوع در کشورهای دیگر انجام گرفته که به عنوان نمونه چند مورد که در دسترس ما قرار داشتند در قسمت منابع ذکر گردیده است .

اهمیت مسئله
ارزیابی عملکرد سیستم بینایی در یک فرد ، نه تنها شامل اندازه گیری
حدت بینایی است بلکه بررسی کارایی مهارتها و تواناییهای بینایی فرد نیز امری ضروری است . البته شایان ذکر است که حدت بینایی رابطه مستقیمی با توانایی های بینایی دارد یعنی با افزایش تیز بینی مهارتهای بینایی فرد نیز بهبود می یابد . به هرحال مشاهده می شود که بسیاری از افراد علی رغم اینکه حدت دید معادل ۲۰/۲۰ یا بهتر دارند نیز از دید کم شکایت می کنند . حقیقت این است که بیش از یک قرن پیش چارت اسنلن برای معین کردن میزان بینایی بوجود آمد، که میزان دید را تحت شرایط کانتراست بالا ( حروف سیاه در زمینه سفید) اندازه گیری می کند و برای استفاده های امروزی ( اندازه گیری کامل از عملکرد و سلامت بینایی ) طراحی نشده است .
تست حساسیت کنتراست یک تکنولوژی جدید است که میزان دید را تا مقادیر بالای کنتراست اندازه می گیرد و این امکان را بوجود می آورد که هرگونه اشکال در سیستم بینایی شامل رتین ، راههای عصبی تا کورتکس را بهتر و زودتر شناسایی کنیم .
همان طور که تحقیقات نشان داده اند ، استفاده از لنزهای تماسی برای طولانی مدت و حتی استفاده از یک لنز بافیت نامناسب در مدت زمان کم می تواند باعث ایجاد ادم در قرنیه شود که این امر منجر به کاهش حساسیت کنتراست می شود .
در این تحقیق حساسیت کنتراست افراد ، با عینک و لنز تماسی نرم مقایسه شده و عملکرد این دو تصحیح را بر سیستم بینایی در حالتی که هنوز سیستم بینایی تحت تاثیر عوامل مداخله گر قرار نگرفته بررسی کردیم . امیدواریم نتایج این تحقیق مبنایی جهت تشخیص عملکرد سیستم بینایی ، تشخیص اثرات لنز و عینک بر سیستم بینایی و گامی در جهت کمک به اپتومتریستها و دانشجویان محترم باشد .

تعریف مفاهیم
۱- حساسیت کنتراست : توانایی تشخیص تفاوت های کم در روشنایی بین یک شی و زمینه اش .
۲- کنتراست : تفاوت میزان تاریکی نسبت به روشنایی یک تارگت
۳- فرکانس فضایی : تعداد نوارهای روشن و تیره در واحد مکان یا طول
۴- فتورسپتور : سلول های گیرنده نور
۵- ON : روشن . اصطلاحی است که برای تحریک کانال به کار می رود .
۶- OFF : خاموش . اصطلاحی است برای کانال هایی که مهار می شوند .
۷- مخروط های L : مخروط هایی که طول موج های بلند نور آنها را تحریک می کند.
۸- مخروط های M : مخروط هایی که توسط طول موج های میانی تحریک می شوند .
۹- مخروط های S : مخروط هایی که طول موج های کوتاه نور آنها را تحریک می کند .
۱۰- آنتاگونیسم: تضاد . برای سلولهای افقی و آماکرین که عمل فرستادن ایمپالس مخالف برای سلول های مجاور را انجام می دهد به کار می رود .

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش

حساسیت کنتراست
تئوری سه رنگی Helmholtz بیان می کند که در شبکیه چشم ما سه دسته سلول حساس به نور (مخروطی) وجود دارد. سلولهای حساس به نور قرمز ،سلولهای حساس به نور سبز ،سلولهای حساس به نور آبی ، که با عنوان سلولهای L, M, S مشخص می شوند، سلولهای S به طول موجهای کوتاه پاسخ می دهند و به رنگ آبی حساس هستند،سلولهای M به طول موجهای متوسط مثل سبز و L به طول موجهای بلند یا نور قرمز حساس هستند و طبق این تئوری هر رنگ از تلفیق این سه رنگ بدست می آید.
ولی هرینگ و دوستانش به این نتیجه رسیدندکه تئوری سه رنگی توصیف کننده تمام رفتار رنگی سیستم بینایی ما نیست، لذا هرینگ این طور پیشنهاد کرد که تشخیص رنگها در سیستم بینایی ما در یک تضاد دو گانه برای رنگها به وجود می آید. به عبارت دیگر رنگهایی مثل زرد، سبز، قرمز، RF
( Receptive Field) رنگی متضادی را ایجاد می کنند که این RFهای متضاد باعث تشخیص و تمایز رنگها می شوند همان طور که RFهای روشنایی باعث تمایز و تفاوت توزیع روشنایی نسبت به مکان می شوند. (G/R, R/G, B/Y)
داخلی ترین لایه عصبی شبکیه شامل فتورسپتورهای نور (مخروطی و استوانه¬ای) می باشد. یکی از سه نوع پیگمان رنگی در هر یک از مخروطهای مختلف وجود دارد و به این ترتیب این مخروطها را به طور انتخابی نسبت به رنگهای مختلف آبی، سبز، قرمز حساس می سازد.

شکل (۱- ۲)

نمایش درجه تحریک مخروطهای مختلف حساس به رنگ بوسیله ۳ نور تک رنگ متفاوت: آبی، سبز، زرد

بیشتر سلولهای بینایی حتی فتورسپتورها یکسری سیگنالهای مخالف یا آنتاگونیستیک (Antagonistic) از سلولهای مجاور دریافت می کنند. یعنی به عبارت دیگر فتورسپتورها تنها به تغییرات طیفی (یا رنگ محرک) پاسخ نمی دهندبلکه خصوصیات یا ویژگی های فضایی محرک هم بر روی فتورسپتورها تأثیر می گذارد. این حالت آنتاگونیسم طیفی – فضایی سبب ایجاد کنتراست لبه ها و حاشیه های اشیاء خواهد شد. سلولهای آماکرین و افقی (در سطح شبکیه) مسئول یک چنین آنتاگونیسمی می باشند.
سلولهای افقی به طور عرضی بین اجسام سیناپسی استوانه ها و مخروطها و نیز با دندریتهای سلولهای دو قطبی ارتباط برقرار می کنند. خروجی سلولهای افقی همیشه مهاری است بنابراین ارتباط جانبی همان پدیده مهار جانبی را ایجاد می کند، به این معنی که به انتقال طرح های بینایی با کنتراست بینایی مناسب به داخل سیستم عصبی کمک می کند.
در شکل (۲ – ۲ ) مسیر بینایی در مرکزی ترین ناحیه که نور به آن برخورد می کند تحریک می شود، در حالیکه ناحیه کناری مهار می شود به عبارت دیگر: به جای اینکه سیگنال تحریکی به علت گسترش شاخه های دندریتی و آکسونی در لایه های شبکیه¬ای به طور وسیع در شبکیه پخش شود انتقال از طریق سلولهای افقی با ایجاد مهار جانبی در ناحیه اطراف این کار را متوقف می کند. این مکانیسم، کنتراست را در محل لبه ها (تاریکی / روشنایی) افزایش می دهد.

شکل (۲ – ۲ )
تحریک و مهار یک ناحیه از شبکیه توسط یک پرتو کوچک نور که اصل مهار جانبی را نشان می دهد.

برای درک بهتر این مسأله، فرض می کنیم در شکل (۳-۲)، گیرنده وسطی بر اثر پرتوی نور تحریک شود و در همان حال، یکی از دو گیرنده طرفی در تاریکی بماند.
لکه روشن نور، مسیر مستقیم را از طریق سلول دو قطبی تحریک می کنند. در آن صورت با توجه به این که گیرنده¬های طرفی در تاریکی قرار دارند، یکی از سلولهای افقی مهار می شود، بدین ترتیب، اثر مهاری آن (گیرنده طرفی) بر سلول دو قطبی برداشته می شود و امکان تحریک بیشتر سلول دو قطبی فراهم می گردد. لذا هر کجا که تقابل بینابین وجودداشته باشد پیام هایی که از مسیرهای مستقیم و جانبی می گذرند، یکدیگر را تقویت می کنند.

شکل (۳ – ۲ )

نمونه¬ای از طرز قرار گرفتن استوانه ها، سلولهای افقی (H)، یک سلول دو قطبی (B)، و یک سلول گانگلیونی (G) در شبکیه که تحریک شدن را در سیناپسهای بین استوانه ها و سلولهای افقی، اما مهار شدن بین سلولهای افقی و سلولهای دو قطبی را نشان می دهد.
دومین لایه، بعد از فتورسپتورها، سلولهای دوقطبی می باشند که دو نوع هستند: دپولاریزه شونده و هایپرپلاریزه شونده که مکانیسم دومی برای مهار جانبی علاوه بر مکانیسم سلولهای افقی ایجاد می کند و در نهایت سلولهای گانگلیونی می باشند، این سلولها دارای یک آنتاگونیسم فضایی Center Surround می باشند. ما اصولاً دو نوع سلول گانگلیونی داریم، سلولهای Center- On سلولهایی هستند که بیشترین پاسخ شان وقتی است که یک لکه نوری با اندازه مشخص متناسب با بخش مرکزی RF، تنها باعث تحریک بخش مرکزیشان شود.
و سلولهای Off – Center سلولهایی هستند که بیشترین پاسخ شان وقتی است که نوری که روی بخش مرکزی می افتد خاموش شود. به عبارت دیگر سلوهای On – Center به نورهایی که روی بخش مرکزی بیفتند، اثرات تحریکی نشان می دهند و سلولهای Off – Center سلولهایی هستند که وقتی نور روی بخش مرکزیشان می افتد اثرات مهاری از خود نشان می دهند. این سازمان دهیCenter – Surround منجر به پدیده Lateral inhibition می شود که در تشخیص لبه ها و حاشیه های اشیاء نقش بسیار مهمی دارد.
این خاصیت آنتاگونیسم موجود در بین فتورسپتورها و سایر سلولهای بینایی، قاعدتاً نقش مهمی در تأثیرات فرکانس فضایی، خواهد داشت.
آکسون سلولهای گانگلیونی پس از خروج از چشم توسط عصب بینایی به کیاسما می رسند و در آنجا بعضی از آنها تقاطع یافته و سپس به LGB (جسم زانویی خارجی) می روند. سلولهای LGB هم دارای RF های center-surround می باشند که خیلی شبیه سلولهای گانگلیونی می باشند ولی از نظر اندازه کمی بزرگتر هستند و دارای اثرات مهاری قویتری در بخش محیطی می باشند.
LGB از ۶ لایه تشکیل شده است:
دو لایه پایینی را Magnocellular layer نام دارد و ۴ لایه فوقانی Parvo Cellular layer نام دارد. در کورتکس مخطط نیز ۳ دسته سلول داریم که از نظر RF انواع مختلفی دارند.
کنتراست
کنتراست به عنوان درجه¬ی تاریکی به روشنی یک تارگت تعریف می شود. تعاریف مختلفی برای کنتراست در موقعیت های متفاوت به کار می رود، در بسیاری از موارد تعاریف کنتراست به صورت یک نسبت نشان داده می شد تفاوت روشنایی / متوسط روشنایی، این نسبت نشان می دهد که تفاوت کوچک در روشنایی اگر میانگین روشنایی زیاد باشد کم اهمیت است. در زیر ۲ نمونه از رایج ترین تعاریف کنتراست آورده شده:
۱) کنتراست weber: ،L به عنوان روشنایی شی و زمینه می باشند.
۲) کنتراست Michelson: که و بیشترین و کمترین میزان روشنایی را نشان می دهند. این کنتراست برای الگوهایی که هر دو شکل تاریکی و روشنایی به یک اندازه باشند استفاده می شود.
حروف چارت حدت استاندارد اسنلن بر اساس کنتراست ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اندازه گیری می شود که حروف سیاه در زمینه سفید وجود دارد.
تست حساسیت کنتراست
حساسیت کنتراست به نظر می رسد که یک تکنولوژی جدید برای ارزیابی کیفیت دید است تحقیقات نشان می دهند که استاندارد موجود (چارت E) تنها توانایی فرد را در دیدن کنتراست بالایی از خطوط سیاه در زمینه¬ی سفید
می سنجد. متأسفانه بسیاری از بیماری های چشمی زمانی که با کنتراست بالا تست شوند پنهان می مانند به همین دلیل افراد بسیاری با چارت E دید خوبی دارند برای مثال ۲۰/۳۰ یا ۲۰/۴۰ ولی ممکن است بیماری چشمی داشته باشند که به درمان نیاز دارد. تست حساسیت کنتراست حساسیت دید را تا مقادیر بالای کنتراست اندزه می گیرد و می تواند بیماریهای چشمی را در مراحل خیلی زودتر از چارت E آشکار سازد. حساسیت کنتراست به ویژه برای مشخص کردن کاتاراکت و تشخیص زود هنگام گلوکوم مفید است.
تاریخچه
اولین تحقیق حساسیت کنتراست در اواسط دهه ۱۹۵۰ توسط مهندسان ROA انجام گرفت . این تست به دنبال مطالعات لابراتواری توسط گریت هایی که با اسیلوسکوپ یا مانیتور تلویزیون ایجاد می شد شناخته شد در این تحقیق حساسیت کنتراست اشخاص را می سنجیدند تا مشخص کنند که چگونه
صفحه های تلویزیون را بهتر طراحی کنند آنها متوجه شدند که منحنی حساسیت کنتراست اطلاعات خیلی بیشتری را نسبت به تست حدت استاندارد فراهم می کند.
در طول دهه ۱۹۶۰ تست حساسیت کنتراست توسط روانشناسان بررسی شد. دکتر Campbell و دانشجویانش فهمیدند که حساسیت کنتراست وسیله¬ی بهتری است برای تشخیص اینکه چطور مردم تصاویر محیطشان را دریافت
می کنند.آنها هم چنین دریافتند که برای مسائل کلینیکی استفاده از حساسیت کنتراست بهتر از حدت بینایی است.
در سال ۱۹۷۲ اولین مقاله کلینیکی که توسط دکتر Bodis – wollner (نورولوژیست) نوشته شده بود نشان داد که حساسیت کنتراست دید را بهتر از حدت اندازه می گیرد وی متوجه شد که بسیاری از بیمارانش که تغییرات مغزی داشتند از دیدشان شکایت می کنند اما حدت خوبی دارند، داده های وی نشان داد که حساسیت کنتراست آنها باید اندازه گیری شود و این شکایت بینایی کاملاً صحیح است.
در سال ۱۹۷۷ دکتر Arden (چشم پزشک لندنی) اولین نتایج موجود حساسیت کنتراست را معرفی کرد. وی و دانشجویانش مقالات زیادی در رابطه با فواید استفاده از تست حساسیت کنتراست را برای تشخیص و ارزیابی گلوکوم، کاتاراکت و نوریت اپتیک، آمبلیوپی و … انتشار دادند.
گریت Arden شامل یک دستگاه متشکل از ۶ صفحه فتوگرافیک شامل یک گریت مشخص و ۶ گریت سینوسی با فرکانس فضایی کم است. این کنتراست های انتخاب شده با تغییرات طبیعی باعث افزایش حساسیت و کاهش خطاهای اپتیکی می شود. مطالعات درباره گریت Arden نتایج متضادی را بیان می کند اما هنوز این سیستم در دسترس می باشد.
در سال ۱۹۸۴ Ginsburg رسماً سیستم تست کنتراست بینایی را بعد از چندسال مطالعه بیان کرد این سیستم چندین بار دچار تغییرات شد که شامل مجموعه فتوگرافیک از گریت سینوسی کلی کامپیوتری می باشد. فرکانس فضایی گریت ها بالاتر از گریت های Arden است.
تمامی تحقیقات قبلی نشان می دهد که حساسیت کنتراست اندازه گیری جامعی از دید است که چارت E ،۱۲۵ ساله را تکمیل می کند. تحقیقات نشان می دهد که حساسیت کنتراست اندازه گیری فوق العاده دقیق دید، نسبت به حدت برای هر موردی از فیت لنزتماسی تا دژنراسیون ماکولاست.همچنین بهترین اندازه گیری نسبت به دستگاههای طراحی شده می باشد، مخصوصاً برای بیماریها برای مثال تست میدان برای گلوکوم – تست evoked potential برای Ms و تست glare برای کاتاراکت.
به دلیل قابلیت اندازه گیری زیاد حساسیت کنتراست امروزه به طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.
تئوری و استفاده
ارزیابی حساسیت کنتراست به طور کلینیکی، شامل گریت سینوسی با فرکانس فضایی می باشد و کنتراست آن کاهش می یابد تا جایی که در ۵۰ درصد زمان دیده شود. این نشان دهنده آستانه کنتراست برای فرکانس های فضایی است که معکوس حساسیت کنتراست است. به عبارت دیگر آستانه کنتراست پایین تر، حساسیت کنتراست بالاتری دارد.
حساسیت کنتراست فضایی باگریت های ثابت اندازه گیری می شود در صورتی که حساسیت کنتراست Temporal با گریت هایی اندازه گیری می شود که در بیشتر زمان کنتراست آن بر عکس می شود. پس از آن که کنتراست برای رنج وسیعی از فرکانس های فضایی اندازه گیری شد، ارزش لگاریتمی آن روی محور عمودی و فرکانس فضایی متناسب با آن روی محور افقی نمایش داده می شود که این منحنی کنتراست یاMTF (modulation function transfer) بیمار را مشخص می کند.
این منحنی که تحت تأثیر هر دو فاکتور اپتیکی و عصبی است توانایی تحلیل سیستم بینایی انسان برای هر سطح کنتراست و فرکانس فضایی را نشان می دهد.
به طور کلی قله منحنی برای بیمار با دید نرمال در ۳ – ۴ c/d قرار دارد.
برای افراد بالای ۶۰ سال با دید طبیعی شیفت قله منحنی از c/d 4 به c/d 2 است و کاهش حساسیت کنتراست فرکانس های فضایی بالا و متوسط اتفاق می افتد.
این کاهش بسیار مشهود ناشی از کاهش روشنایی شبکیه در نتیجه تنگ شدن مردمک و کدورت لنز می باشد.
نقطه¬ایی که منحنی خط افقی را قطع می کند، Cut off frequency نامیده می شود که در حقیقت بیشترین توانایی تفکیک سیستم بینایی یعنی کنتراست صد در صد می باشد.
هر چند این مقدار بر حسب سیکل بر درجه است ولی می شود با تقسیم ۶۰۰ بر آن به حدت اسنلن تبدیل شود. برای مثال اگر cut off frequency c/d15 باشد حدت اسنلن (۶۰۰ / ۱۵ ) ۲۰ / ۴۰ می باشد. بنابراین بیماری که دیدش ۲۰/۲۰ یا بهتر است باید .باید cut off frequency c/d 30 یا بیشتر داشته باشد.
اگر بیماری وجود داشته باشد Cut off Frequency ، نقطه¬های دیگری در طول منحنی می¬شود که ممکن است بسیار کاهش داشته باشد. وسایلی که حساسیت کنتراست را اندازه¬گیری می¬کنند بسیار پیشرفته هستند و تصویر کلی بهتری از عملکرد بینایی را نشان می¬دهند. اندازه¬گیری حدت بینایی به تنهایی نامناسب است زیرا تنها یک نقطه را در طول منحنی حساسیت کنتراست نشان می¬دهد که ارتباط کمی با سطح کنتراست و جزئیات محیط دارد. در حقیقت فرد یک چشم با حساسیت کنتراست بالا را بر یک چشم با حدت بینایی بهتر ترجیح می¬دهد.
انواع تست حساسیت کنتراست
۱-سیستم حساسیت کنتراست Arden:
این سیستم شامل ۶ صفحه فتوگرافیک با ابعاد cm 30/5×۲۳ (in 12×۹) می-باشد که در فاصله¬ی ۵۷cm، زاویه¬ی بینایی ۲۸ درجه ایجاد می¬کند. اولین صفحه از گریت¬های سینوسی برای افراد متمارض می¬باشد و ۵ صفحه دیگر فرکانس فضایی ۶/۴,۳/۲,۱/۶,۰/۸,۰/۴,۰/۲ را دارند. صفحه آخر فرکانس فضایی بالاتر را نشان می¬دهد که هر کدام نصف صفحه را اشغال می¬کند. کنتراست هر صفحه از بالا به پایین بیشتر از ۱/۷۶ واحد لگاریتم افزایش می-یابدوسطوح کنتراست از ۱ تا ۲۰ در یک ردیف عمودی شمارش می¬شوند. شیوه تست به این گونه است که از ردیف ۱ تا گریتی که قابل دیدن باشد اندازه¬گیری می¬شود. سطوح کنتراست انتخاب شده برای هر گریت سپس با مقادیر نرمال مقایسه می¬شود.
۲-سیستم حساسیت کنتراست Vistech:
شامل انواع چارت¬های زیر می¬باشد: ۱٫ VCTS 6000 2. VCTS 700S 3. VCTS 6500 MCT8000.4
5. B-VAT II-SG
سری¬های Vistech تست حساسیت کنتراست، قابل دسترس¬ترین در کلینیک¬ها می¬باشد. بر این اساس روش کلینیکی برای انجام تست در فواصل دور و نزدیک با این سیستم مختصراً شرح داده شده است. VCTS 6000 / VCT 6500
1. روشنایی منعکس شده از چارت باید با فوتومتر اندازه¬گیری شود. میزان روشنایی ثبت شده اگر خارج از رنج ۳۰ تا ۷۰ فوت لامبرت باشد باید تنظیم شود. میزان روشنایی باید ثابت و یکنواخت باشد.
۲٫ بیمار باید در فاصله مشخصی از چارت باشد. عینک تصحیحی برای دور استفاده شود.
۳٫ باید به بیمار آموزش داد که به گریت¬های سینوسی دایره¬ای که در قسمت پایین چارت قرار دارد نگاه کند. چهار پاسخ ¬(بالا، پایین، چپ، راست) می¬تواند وجود داشته باشد.
۴٫ با بستن یک چشم باید به بیمار گفت که از ردیف بالا (A) شروع کند و موقعیت هر قطعه را از چپ به راست تشخیص دهد اولین پاسخ نادرست نقطه پایانی آن ردیف است، سپس ردیف¬های بعدی را می¬پرسیم.
۵٫ نقطه¬ی پایانی هر ردیف باید در فرم ارزیابی علامت زده شود. ردیف عمودی فرم به طور مستقیم با ردیف افقی در چارت منطبق می¬باشد. با اتصال شماره¬های علامت زده شده روی چارت منحنی کنتراست رسم می¬شود نتیجه باید با رنج نرمال جمعیت در فرم ارزیابی مقایسه شود.
۶٫ سپس تست برای چشم دیگر انجام می¬گیرد.
۳-تست حساسیت کنتراست Mars:
مهمترین مزیت این تست در دسترس بودن آن می¬باشد. که به طور مستقیم در دسترس چشم¬پزشکان، اپتومتریست¬ها و کلینیک¬های چشم می¬باشد. برخلاف تست¬های دیگر کنتراست که فقط حدت بینایی را با تارگت¬هایی با کنتراست پایین به دست می¬آورند، تست Mars اندازه¬گیری صحیح از حساسیت کنتراست است که کمترین کنتراست مریض را می¬تواند نشان دهد. حروفی که بزرگ است بیشتر بیماران حتی آنهایی که Low vision هستند تشخیص می-دهند.
تحقیقات نشان می¬دهد که حروف بزرگ به وسیله¬ی حساسیت¬های بینایی یکسان مشخص می¬شود.
موارد استفاده:
• ثابت کردن base حساسیت کنتراست قبل و بعد از عمل (مانند کاتاراکت- لیزیک، یا عمل جراحی دیگر)
• مشخص کردن از دست دادن عملکرد در کنتراست پایین (اغلب همراه با حساسیت glare است)
• کنترل اثرات بیماری¬های تدریجی
مزایا
• دارای ۳ چارت، برای چشم چپ، راست و دو چشمی یا برای تکرار تست است بدون این که فرد حفظ کند.
• اجرا سریع، آسان و دقیق
• حفاظت آسان
• قرار گرفتن چارت روی پلاستیک¬های بادوام
• طراحی برای تست نزدیک (cm 40 تا ۵۰)
• قیمت ارزان
• یادگیری آسان
۴-تست حساسیت کنتراست CSV 1000
انواع تست CSV 1000 شامل:
۱- CSV 1000 E 2-CSV 1000 S
3-CSV 1000 LV 4- CSV 1000 ETDRS
5- CSV 1000 CVA 6- CSV 1000 RC
7- CSV 1000 LH 8- CSV 1000 ANC و …
تست مورد استفاده در این تحقیق CSV 1000 E می¬باشد که به همین دلیل به طور کامل در این مورد توضیح داده می¬شود.

CSV 1000 E :
این تست شامل چهار ردیف با فرکانس¬های فضایی ۳ cpd (A)، ۶ cpd (B) و ۱۲ cpd (C) و ۱۸ cpd (D) است و هر ردیف شامل ۸ پله حساسیت کنتراست می¬باشد و هر پله دارای ۲ دایره بالا و پایین است که در یکی از این دو خطوطی دیده می¬شود.
این دستگاه با کنترل از راه دور کار می¬کند، اگر کنترل دستگاه گم یا خراب شود CSV 1000 می¬تواند توسط Penlight یا چراغ قوه کار کند. هیچ روشنایی اضافی برای CSV 1000 نیاز نیست. دستگاه به طور اتوماتیک مقدار نور را تا ۸۵ تنظیم می¬کند. دستگاه به نور خارج حساس است بنابراین این مقدار نور تست برای محدوده زیادی از روشنایی زمینه استاندارد شده است. CSV 1000 در اتاق¬های روشن و یا در نور خورشید قابل استفاده نیست زیرا که دستگاه نمی¬تواند استاندارد شود. مناسب¬ترین فاصله¬ی تست ۸ فوتی است هر چند در هر فاصله¬ایی از ۷ تا ۹ فوتی می¬تواند انجام شود. CSV 1000 دارای چندین صفحه¬ی تست می¬باشد و با تغییر صفحات آن و نصب آن روی دستگاه، نوع تست عوض می¬شود، این تست¬های اضافی توسط CECTOR VISION فراهم می¬شود.

دستورالعمل برای CSV 1000 E:
1. ردیف A روشن کنید.
۲٫ از بیمار بپرسید در پله¬ی اول در کدام دایره خطوط می¬بیند، بیمار امکان ۳ جواب دارد بالا- پایین- هر دو سفید
۳٫ از بیمار بخواهید ردیف را کامل کند جایی که هر دو دایره را سفید بیان کرد پایان تست است.
۴٫ ردیف¬های بعدی را به همین ترتیب تست کنید.

رسم منحنی حساسیت کنتراست:
۱٫ سمت مناسب فرم تست حساسیت کنتراست را با توجه به سن بیمار انتخاب کنید، برای سنین ۵۹-۲۰ سال در یک سمت فرم و برای سنین ۶۹-۶۰ و ۸۰-۷۰ سال سمت دیگر فرم انتخاب می¬شود.
۲٫ آخرین پاسخ صحیح بیمار را در هر ردیف مشخص کنید و روی فرم مخصوص علامت بزنید.
۳٫ نقطه¬های علامت زده شده را به هم وصل کنید.

حدت عملکردی (Functional acuity)
حدت عملکردی توسط پرانتزی که منحنی حساسیت کنتراست بیمار در ردیف B می¬افتد تعیین می¬شود اگر منحنی بیمار بالای پرانتز در ردیف B بیفتد یعنی بیمار حدت عملکردی بهتر از را دارد و اگر منحنی زیر پرانتز باشد بیمار حدت عملکردی یا بدتر را دارد. برای مثال بیماری با چشم راست B3 و با چشم چپ B1 را جواب می¬دهد از آنجایی که B3 و B1 است بیمار حدت عملکردی در چشم راست و در چشم چپ را دارد.

کاربرد عملی
استفاده از CSV 1000 S به عنوان وسیله¬ی تشخیص بیماری ردیف B و C برای هر دو CSV 1000 S و CSV 1000 E یکسان هستند. روش زیر یک راهنمای کلی برای تشخیص با CSV 1000 S است این روش مقدار کاهش دید برای هر بیماررا تعیین می¬کند و مشخص می¬کند که کاهش دید مربوط به عیب انکساری است یا بیماری پیشرونده.
۱٫ حدت استاندارد بیمار را از ردیف بالایی CSV 1000 E اندازه بگیرید.
۲٫ حساسیت کنتراست بیمار رادر ردیف های B و C اندازه بگیرید، حدت عملکردی بیمار را یادداشت کنید.
۳٫ تفاوت بین حدت استاندارد بیمار و حدت عملکردی را مقایسه کنید اگر حدت عملکردی و حدت استاندارد بیمار ۲ خط یا بیشتر تفاوت داشتند بیمار احتمالاً یک بیماری پیشرونده دارد.

توجه به عیب انکساری
CSV 1000 می¬تواند کاهش دید ناشی از عیب انکساری و بیماری پیشرونده را مشخص کند. اگر حدت استاندارد و حدت عملکردی بیمار یکسان باشند یا فقط یک خط تفاوت داشته باشند کاهش دید ناشی از عیب انکساری است.