خلاصه

فاضلاب بیمارستان ها یکی ازفاضلاب هاي بسیار آلوده وخطرناك می باشد که در صورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخـاطرات بهداشـتی می گردد. سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شفاي بابلسر به علت مشکلات ساختاري و طراحی کـاملا غیراسـتاندارد و مـورد اخطـار محـیط زیست و با تعطیلی مواجه بوده است که توسط مجریان طرح مورد بهینه سازي از لحاظ طرح و ساختار و تاسیسـات قـرار گرفـت و در طـی یـک سال بهره برداري و نگهداري کاملا مورد آزمایش قرار گرفت تا موفقیت طرح اثبات گردد.. این تحقیق نتایج موفقیت طرح بهینـه سـازي فـالاب بیمارستانی مذکور را نشان می دهد. لذا هدف از این مطالعه بررسی وضعیت وکارایی سیستم تصفیه فاضلاب بهینه شده بیمارستان هاي شهرسـتان بابلسر می باشد.

این مطالعه در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۶ برروي تصفیه خانه فاضلاب یک بیمارستان انجام گرفت ابتداء کمیـت آب مصـرفی وفاضـلاب تولیـدي بیمارستان تعیین شد سپس به منظور تعیین کیفیت فاضلاب و تعیین راندمان تصفیه خانـه عمـل نمونـه بـرداري فاضـلاب از قسـمت هـاي ورودي، حوضچه هوادهی وپساب خروجی تصفیه خانه صورت گرفت نمونه ها از نظر BOD، COD، SVI، MLSS، MLVSS وTSS وPH و کـدورت،

EC، کل کلی فرم وکلی فرم مدفوعی براساس کتاب استاندارد متد، آنالیز شدند.

نتایج:راندمان حذف COD سیستم در حدود %۸۵ می باشد ، راندمان حذف BOD سیستم در حـدود %۹۱، رانـدمان حـذف TSSدر حـدود %۷۵

می باشد، نسبتMLVSS/MLSS در حدود (۰/۷-۰/۸)بوده است. میزان SVI سیستم در حدود ۴۰-۹۰ بوده است و غلظت MLSS در حوضـچه هوادهی در گستره ي((۴۰۰-۸۳۰۰بوده است. در دوره بررسی ومطالعه، فرآیند داراي راندمان مناسب بوده اسـت وغلظـت آلاینـده هـا در پسـاب خروجی در مقایسه با استانداردهاي خروجی فاضلاب جهت تخلیه به آبهاي سطحی و…در حد مطلوب بوده است.

کلمات کلیدي: تصفیه خانه فاضلاب، بیمارستان شفا بابلسر

۱

مقدمه:

وجود فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست است بنابراین بایستی آنها را جمع آوري واز شهرها بیرون آورد نخست آنها را پالایش وتصفیه نمود وسپس به گردش آب در طبیعت برگرداند بنابراین باتصفیه فاضلاب سه هدف تامین شرایط بهداشتی براي زندگی مردم ;پاك نگهداري محیط زیست

;بازیابی فاضلاب تامین می گردد .در میان فاضلاب هاي مختلف تولیدي ، فاضلاب هاي بیمارستانی ، اگر مورد تصفیه مناسب قرار نگیرند ، در صورت راه یابی به آب هاي سطحی یا زیرزمینی می توانند سبب بروز اپیدمی هاي گسترده ، از طریق مصرف آب در جامعه شودند لذا از اهمیت ویژه اي در تصفیه فاضلاب برخوردارند [۱,۲,۳]

فاضلاب بیمارستان هاو مراکزدرمانی کیفیتی مانند فاضلاب شهري دارند اما ممکن است حاوي ترکیبات خطرناك گوناگونی نظیر عوامل بیماریزاي میکروبی ، مواد شیمیایی خطرناك داروها وایزوتوپ هاي پرتوساز که از بخش هاي مختلف وارد سیستم فاضلاب می گردند ، باشند [۴]

بنابراین این نوع فاضلاب ها باید بطریقه ي مناسب تصفیه ودفع گردد ودر صورت عدم تصفیه مناسب وراهیابی به منابع آب زیرزمینی وسطحی وخاك موجب بروزاپیدمی هایی نظیر وبا ، حصبه و…در جامعه می گردد [۳,۷,۶,۵]

سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان باید شامل عملیات تصفیه مقدماتی ، اولیه ، ثانویه ودر نهایت عمل گندزدایی باشد [۴]

سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی مورد بررسی به علت مشکلات ساختاري و طراحی کاملا غیراستاندارد بوده است که توسط مجریان طرح مورد بهینه سازي از لحاظ طرح و ساختار و تاسیسات قرار گرفت و در طی یک سال بهره برداري و نگهداري کاملا مورد آزمایش قرار گرفت تا موفقیت طرح مورد تضمین قرار گیرد. این تحقیق نتایج موفقیت طرح بهینه سازي فالاب بیمارستانی مذکور را نشان می دهد.

موادوروش ها:

این مطالعه درپاییزوزمستان سال ۱۳۸۶برروي تصفیه خانه ي فاضلاب بیمارستان انجام گرفت ابتداخصوصیات کمی فاضلاب تولیدي تعیین گردید.

به منظور تعیین کیفیت فاضلاب وراندمان تصفیه خانه عمل نمونه برداري فاضلاب ورودي ،خروجی و حوض هوادهی تصفیهپارامترهايخانهانجام گرفت.
BOD ، COD ، TSS ، PH ، EC ، کدورت،

MLSS ، MLVSS ، SVI ، کل کلی فرم وکلی فرم مدفوعی مورد سنجش قرارگرفت کلیه روشها براساس کتاب روشهاي استاندارد انجام شد[۸]

درفواصل زمانی معین ۸مرتبه ازنقاط فوق عمل نمونه برداري انجام گرفت .

نتایج :

نتایج بررسی آمار نشان می دهد که متوسط مصرف روزانه آب ۳۰مترمکعب درروز می باشد که باتوجه به ضریب تبدیل آب به فاضلاب که درحدود

%۹۰بود لذا میزان فاضلاب تولیدي بیمارستان به صورت روزانه درحدود ۲۷متر مکعب درروز برآورد شد.

نتایج اندازه گیري BOD ورودي وخروجی تصفیه خانه وراندمان حذف آن در جدول شماره ي ۱آمده است همان طوري که در جدول مشاهده می شود دامنه تغییرات BOD در دو قسمتتقریباً در محدوده ي معینی می باشد ومتوسط راندمان حذف BOD، %۹۱ می باشد.

در جدول شماره ي۲ نتایج اندازه گیري CODورودي وخروجی تصفیه خانه فاضلاب رانشان می دهد همان طوري که مشاهده می شود COD در دو قسمتتقریباٌ در محدوده ي مشخصی می باشد ومتوسط راندمان حذف COD ،%۸۵ می باشد .