چکیده
در این مقاله، با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش ابتدا به ساکن، تابع کار سطح (۱۰۰) آلومینیوم محاسبه شده و سپس تغییرات تابع کار را در اثر نشاندن لایه هاي اتم طلا بر زیرلایه آلومینیوم بررسی کرده ایم. نتیجه محاسبات نشان می دهد که با نشاندن حداقل چهار لایه اتمی، تابع کار طلا را خواهیم داشت. بنابراین اگر تعداد لایه ها را یکی یکی افزایش دهیم، تابع کار به تدریج از مقدار ۴/۲۷ الکترون ولت به ۵/۴۷ الکترون ولت تغییر می یابد.

مقدمه

در چند دهه اخیر، فیزیک سطوح و فصل مشترکها از

اهمیت فزاینده اي برخوردار شده است. علت توسعه این شاخه را

می توان در فناوري نیمه هادیها، مواد جدید، کاتالیستها، لایه نشانی مولکولی و غیره جستجو نمود. خواص الکتریکی و اپتیکی نانو

ساختارهاي مبتنی بر نیمه هادیهاي متفاوت، توسط فصل مشترکها تعیین می شود. براي درك میکروسکوپی فرایند رشد، لازم است

که فرایندهاي سطحی در مقیاس اتمی مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه، نظریه تابعی چگالی ۲]و[۱ به عنوان یک رهیافت قوي

براي این گونه محاسبات ساختار الکترونی به کار می رود. ما در این بررسی از روش ابتدا به ساکن استفاده کرده ایم. براي این کار بسته نرم افزاري [۳] Wien2k را به کار برده ایم که بر اساس

نظریه تابعی چگالی و امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل FP-LAPW محاسبات راانجامانجام می دهد.