چکیده

با توجه به نابسامانی¬هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و از سوي دیگر مشکل کم رشدي در هویت دینی و ملی که در عرصه¬هاي مختلف جامعه وجود دارد؛ تعریف، ترویج و اجراي سبک زندگی اسلامی در جامعه به یک ضرورت تبدیل شده است. ارئه تعریفی جامع از سبک زندگی ایرانی اسلامی تنها با همکاري ملی ممکن خواهد شد. ترویج چنین سبکی رمز موفقیت و امنیت کشور است و رضایت¬مندي خانواده¬ها و جامعه را در پی خواهد داشت. با توجه به وظیفه خطیر آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت، باید به طور جدي به این مقولات بپردازیم. مقاله حاضر می¬کوشد تا با بهره گیري از منابع مختلف و مصاحبه با معلمان، دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان به بررسی سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته و ضمن تعریف این سبک زندگی و تشریح هدف، به بررسی نقش و آموزش و پرورش در تحقق این موضوع پرداخته است. مهمترین یافته هاي این مقاله راهکارهایی براي بهبود سبک زندگی به شرح زیر می¬باشد: آموزش اصول صحیح زندگی ایرانی اسلامی در مدارس، طراحی برنامه¬هاي رشد و پرورش نوجوان و جوان در راستاي این فرهنگ، اختصاص دروسی تحت عنوان سبک زندگی از منظر ائمه معصومین (ع)، نقد و بررسی سبک¬هاي مناسب زندگی در ایران باستان.
کلید واژه: سبک زندگی، آداب و رسوم، سنت، زندگی ایرانی اسلامی، آموزش و پرورش

National Conference

٢٠١٥/ ٥/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٣٠٠٢ Article Code:

١

۱٫ مقدمه

سبک زندگی چیست؟ و سبک زندگی ایرانی اسلامی بر چه پایه هایی استوار است؟ سبک زندگی که غربیها از آن به لایف استایل۱ تعبیر میکنند به بیان ساده عبارتست از روش و منشی که انسان در زندگی خویش بکار می گیرد و بر اساس آن حیات روزمره خویش را تنظیم نموده و بر وفق آن مشی می نماید.

سبک زندگی ایرانی اسلامی اساسا بر راه و رسم زندگی و زبان و اخلاق ایرانی محکمات دینی خاصه محکمات قرآن کریم معارف و سنن زندگی پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم (ع) ،عرفان ، اندیشه و هنر اسلامی استوار است و رضایت مندي خانواده ها را به همراه دارد.

شرایط زندگی کنونی خانواده هاي ایرانی در خور آن تمدن اسلامی نیست و با ادامه این وضع مردم ما ممکن است در آینده در بعد فناوري و علمی پیشرفت کنند اما لزوما مردم متدینی نباشند پس باید سبک زندگی را با شرایط امروز تعریف کنیم تعریفی که با استناد به معارف ناب آسمانی تضمین کننده سعادت دنیوي و اخروي باشد باز تعریف سبک زندگی امروز گذران زندگی را آسان تر خواهد کرد نظام آموزشی ما را کارآمد خواهد ساخت هدف از زندگی و دانش اندوزي را روشن خواهد ساخت و هیچ کس کاربیهوده و رنج بی گنج نخواهد داشت.

از آنجا که ترویج سبک اسلامی رمز موفقیت کشور است و آرامش روحی و روانی اجتماع و خانواده را به دنبال دارد این مقاله با هدف شناخت و معرفی سبک زندگی اسلامی ایرانی ابتدا به تعریف واضح و دقیق سبک زندگی و زندگی ایرانی اسلامی پرداخته و بعد اهداف بررسی موضوع، نقش باورها در آنو تأثیر آموزش و پرورش در تحول سبک زندگی ایرانی اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در پایان راه کارهایی را ارائه میدهد ونتیجه گیري میکند امید که مثمر ثمر واقع گردد.