چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خﻻقیت دانشجویان و نیت کارآفرینی با نقش تعدیلکننده نیاز به پیشرفت است. جامعه آماری، شامل دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که تعداد ۱۴۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. در این پژوهش که یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بود، از پرسشنامه خﻻقیت زو و جورج (۲۰۰۱) پرسشنامه پروفایل کارآفرینی (EPQ) بیچ (۱۹۸۷) نسخه چیکئونگ (۲۰۱۱) استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج از ضریب همبستگی و رگرسیون تعدیلی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که خﻻقیت فردی دانشجویان با نیت کارآفرینی آنها دارای رابطه مستقیم معنیداری است. عﻻوه براین نتایج نشان میدهد رابطه بین این دو متغیر در افرادی که نیاز به پیشرفت باﻻتری دارند، بیشتر است. نتایج، تبیینات و پیشنهادات در مقاله به تفصیل بیان شده است.

واژههای کلیدی: خﻻقیت، نیت کارآفرینی، نیاز به پیشرفت، تعدیلکننده.

An investigation the moderating role of need for achievement in relationship between creativity and entrepreneurial intentions in students of university

N. Mashayekhi*

Abstract The aim of current study was examined the relationship between creativity and entrepreneurial intentions with the moderating role of need for achievement. Statistical population included students of Shahid Chamran university that 140 participants was selected by applying simple random sampling. This study was a descriptive design and correlational. The instruments in the present study consisted of Creativity Scale of Zhou and George (2001) and Entrepreneurial Profile Questionnaire Birch (1987) Chee Keong version (2011). In this research were used from Pearson correlation and moderated regression method for moderating effect. The results showed that creativity and entrepreneurial intentions have a positive and significant directly relationship and showed that relationship between two variable in people have more need for achievement were stronger. Results and suggestions explained in this

article.

×
Keywords: creativity, entrepreneurial intentions, need for achievement, moderator.

مقدمه:

۱ کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز،۰۹۱۶۳۱۹۹۵۶۷،mashayekhi.nooshin@yahoo.com

۱

از آنجا که کارآفرینی دارای نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی و رفاهی و تکنولوژیکی است (دراکر۱، ۱۹۸۴؛ آهلین و درانوزک و هیسریچ۲، (۲۰۱۱، بررسی نقش پیشبینیکننده خﻻقیت بر افزایش نیات کارآفرینی۳ اهمیت پیدا میکند. اهمیت نیت به عنوان پیشبین رفتار برنامهریزی شده (مانند پیدا کردن کسب و کار جدید) در سالهای اخیر مورد تأکید قرارگرفته (کروگر و برازیل۴، .(۱۹۹۴ با توجه به پژوهش کروگر (۱۹۹۳)، نیات فرد برای ایجاد یک سرمایه گذاری، مقدم بر جستجو و کشف فرصتهای سرمایه گذاری جدید است و به نظر میرسد بسیاری از آنچه از نظر ما فعالیتهای کارآفرینی است رفتار برنامه ریزی شده اگاهانه است”(کروگر، رایلی و کارسرود۵، .(۲۰۰۰ کیم و هانتر(۱۹۹۳) ۶ بطور تجربی نشان میدهد که نیات، پیشبین موفقیتآمیز رفتار و نگرش، پیشبینی موفقیتآمیز نیات هستند. برای توسعه کارآفرینی بررسی عوامل فردی مؤثر بر افزایش نیت کارآفرینی به ویژه بین جوانان بسیار مهم است. در مطالعه حاضر نیت کارآفرینی بنا به تعریف کروگر ( (۱۹۹۳ به معنای تعهد به شروع یک کسب و کار جدید است. از سوی دیگر تحقیقات در زمینه نیت کارآفرینی به نقش پیشبین متغیرهای انگیزشی از جمله نیاز به پیشرفت تأکید داشته است. نیز به بررسی رابطه بین خﻻقیت و نیاز به پیشرفت نیز در پیشینه پژوهش توجه زیادی شده است و پژوهشهای متعدد در این زمینه صورت گرفته است (کروگر، ۲۰۰۹؛ رایان، تیپو و زفان۷، ۲۰۱۱؛ گاکس و آیدنتان ۸،.(۲۰۱۱ این نیاز به پیشرفت است که فرد را برمیانگیزاند تا برای بهبود یا تغییر وضع موجود و در جستجوی ارضای یک نیاز درونی، به تﻻش، ایده پردازی، موقعیت سنجی و ابتکار دست بزند. این ویژگی نه تنها برای شروع یک کسب و کار ﻻزم است بلکه با موفقیت کارراههای کسب و کار نیز ارتباط دارد.

لورز(۲۰۱۱) ۹ بیان میکند که نظریات قصد (نیت) در زیر چتر نظریه شناختی و اجتماعی پیشنهاد شده توسط بندورا قرار دارند. اصل اساسی نظریه شناختی اجتماعی این است که افراد میتوانند اقدامات خود را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه شناختی اجتماعی، چارچوبی برای درک، پیشبینی و تغییر رفتار انسان پیشنهاد میدهد (دیویس، .(۲۰۰۶ درون این چتر، مدلهای نیت، به رفتارهای قابل پیش بینی مربوط هستند. نیات، انگیزه فرد برای تﻻش و اقدام اگاهانه تصمیم گیری و برنامهریزی برای عمل است. (کانر و آرمیتاژ۱۰، .(۱۴۳۰ : ۱۹۹۸ پس، قصد کارآفرینی، انگیزه فرد، برای برنامهریزی آگاهانه انجام رفتار راهاندازی یک کسب و کار است. تامپسون(۲۰۰۹) ۱۱ قصد کارآفرینی را به عنوان قصد و اعتقاد راسخ۱۲ فرد به راهاندازی کسب و کار و سرمایهگذاری جدید و برنامه-ریزی آگاهانه برای انجام این کار در آینده تعریف میکند. در پیشینه پژوهشی، نقش متغیرهای روانشناختی در توسعه نیات کارآفرینی توسط سه مدل هدایت میشود (لورز، ۲۰۱۱؛ زامپتاکیس و موستاکیس۱۳، ۲۰۰۶؛ زامپتاکیس، :(۲۰۰۸

(۱) مدل اجرا یا ایدههای کارآفرینی بیرد (۱۹۸۸)۱۴؛ این مدل بر اهمیت نیات سازمانی در توسعه و اجرای ایدههای کارآفرینی تأکید دارد و نیات را ترکیب منطقی۱۵، تحلیلی، تفکر علت و معلول۱۶ و بصری۱۷ ،کل نگر۱۸ و تفکری زمینهای میداند.

(۲) مدل رویداد کارآفرینی شاپیرو(۱۹۸۲) ۱۹؛ در این مدل، نیت را به وسیله مطلوبیت ادراکشده، ادراک امکانسنجی۱ و گرایش – به عمل۲ میتوان تببین کرد.

Drucker 1
$KOLQ’ UQRY HN +LVULFK 2