.۱چکیده:

هنر کاشیکاري از هنرهاي قدیم ایران می باشد که تا به امروز مورد فرسودگی قرار نگرفته است.از عوامل مهم در شکوه و زیبایی بناهاي ایرانی کاشی کاري می باشد.بناهاي باشکوهی از کاشی در ایران وجود دارد که می توان به بناي هاي مدرسه چهار باغ،مسجد شیخ لطف االله و… اشاره کرد.هنر کاشی گري و کاشی کاري از هنرهاي با ارزش وابسته به معماري است که هنر دستان کاشی کاران ایران زمین آن را به درجه اي از رشد رسانده که تحسین همگان را براورده است.آنان که با معماري اسلامی ایرانی آشنایی دارند، بایستی از اگاهی لازم از ارزش هاي هنري،طرح و نقوش رنگ و به طور کلی از اصول و قواعد و رموز کاشی کاري نیز بهره مند باشند.در این مقاله از نقش کاشی کاري دوره صفویه تا پایان دوره قاجاریه مورد بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدي:هنر کاشی کاري،بناهاي ایرانی،دوره صفویه،دوره قاجاریه

پرسش هاي مقاله

کاشی کاري چگونه در دوره صفویه به اوج رسید؟

تاثیر کاشی کاري در بناهاي ایران بعد صفویه چگونه بوده است؟

.۲مقدمه:

ایران با هنر غنی خود از دیر باز بستري مناسب براي رشد و تعالی کاشی و هنر کاشی کاري بوده است.معماري بناهاي ایرانی با طرح و نماسازي هاي مختلفی برخوردار هستند.وجود نماهاي داخلی و نماهاي بی نظیر خارجی که منشا این زیبایی از کاشی و هنر کاشی کاري می باشد باعث شهرت معماري ایران در جهان شده است.کاشی کاري هاي بسیار پررمز و راز یا نقش، اجراي دقیق و ظریف، انتخاب رنگ کاشی، آن هم از هم نشینی بی نظیر رنگ ها در کنار هم و جذابیت رنگ و بالاخره تفکیک زبان رنگ هاي کاشی در اثار معماري کشور از جمله کاخ ها، کوشک ها، خدماتی، اداري، مساجد، مدارس و بسیاري دیگر آنچنان از سرپنجه هنرمندان کاشی کار مخلص هنر هاي بسیار بدیع و زیباي قدسی به اندازه تمام زیبایی هاي عالم افریده شد. که نام ایران را در جهان پر گوهر کرد.

.۳اقسام کاشی:

-۱کاشی تک رنگ: با این که رنگهاي مختلف براي ایجاد نقش روي آجر استعمال میشود ولی هر کاشی منفرداً یک رنگ معین دارد.

-۲ کاشی معرق: کاشی که نقوش مختلف را از رنگهاي متفاوت تراشیده و در کنار یگدیگر قرارداده و به شکل قطعاتی بزرگ در آورده و روي دیوار نصب میشود تازینت بخش بنأ گردد.این نقوش گاهی از نقشهاي گرهکشی و گاهی از نقشهاي مختلف مانند گل و بوتهسازي اسلیمیها که هرکدام جداگانه میتوانند بنایی را زینت بخشد.