چکیده:

واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان و افت کمی و کیفی منابع آب، توجه به برنامههاي کـاهش مصرف، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن را به خصوص در بخش صنعت ضروري می سازد. به دلیـل تنـوع گسترده اقلیمی ایران و تاثیرپذیري انتخاب سیستمهاي تصفیه فاضـلاب صـنعتی از عوامـل متعـدد محیطـی و هزینهاي، ارزیابی فنی و اقتصادي، گزینههاي مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی در شـرایط مختلـف یکـی از مهـم ترین عوامل موفقیت چنین طرحهایی به شمار می رود. صنایع غذایی کشور بـا مصـرف بـیش از %۲۴ کـل آب صنعتی در جایگاه نخست گروه هاي مختلف صنعتی قرار دارد. اهمیت صنایع قند از بین صنایع کشـور از آنجـا ناشی می شود که این صنعت با مصرف بیش از ۱۳۲ میلیون متر مکعب آب در سـال و بـدون در نظـر گـرفتن سایر صنایع غذایی، به تنهایی در مقام نخست صنایع کشور جاي گرفته است. صنایع قنـد بـا مصـرف بـیش از

%۱۸ آب صنعتی و تولید %۳۸ بار آلی کل صنایع کشور، توجه بیشتري را می طلبدبخم. این تحقیق در راسـتاي تعیین نوع سیستم تصفیه به کار رفته در کارخانه قند مرودشت صورت گرفتـه و در پایـان اسـتفاده از سیسـتم ترکیبی BحAس به عنوان یکی از جذاب ترین سیستم هاي تصفیه و همچنین تولید هیدروژن از پساب کارخانه قند با استفاده ازمدیریت نوري فتوسنتز، پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدي:

صنعت، تصفیه فاضلاب، BحAس ، ارزیابی

دبیرخانه دائمی: تهران، خیابان ستارخان، روبروي برق آلستوم، خیابان فیاض،شماره -۵۱ کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۳۹۹

تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۶۸۵۱۲-۳ نمابر: www.CE