چکیده

مهندس علیرضا امتیاز را می توان معماری دوستدار طبیعت دانست.چرا که ایشان در کارهای خود به نحو شگفت انگیزی با طراحی هایی که دارند کمترین تعرض را نسبت طبیعت دارند.ایشان با استفاده از اندیشه ها و مبانی فکری،طراحی هایی متقارن با طبیعت،بهینهمصرف انرژی،مصرف آب و…

دارند.کارهای مهندس امتیاز با روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار گرفته شده است ونقد کارهای او با توجه به روش های جفری برادبنت وبرایان لاسن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شده است.

از این رو در کارهای تحلیل شده می توان از وجود این روش ها در طراحی های مهندس امتیاز بهره جست.روش هایی چون قیاسی واستعاره ای،شمایلی(گونه ای)،کاربردگرا ونیز قاعده ای(ترکیبی)د در کارهای مهندس امتیاز مشهود است.(رضایی،محمود،(۱۳۹۳

واژه های کلیدی: مهندس امتیاز ،طراحی،طبیعت،برادبنت ولاسن ،قیاسی واستعاره ای،شمایلی،گونه ای

۱

مقدمه

مهندس علیرضا امتیاز در شهر شیراز به دنیا آمد.مهمندس امتیاز تحصیلات ابتدایی،راهنمایی ومتوسـطه خـود را در مـدارس شـهر شیراز گذراند.دوران دانشگاهی ایشان نیز در شهرستان شیراز ودر دانشگاه آزاد واحد شیراز پیگیری شد تـا ایـن کـه در سـال ۱۳۸۰ در مقطع کارشناسی ارشد و رشته معماری فارغ التحصیل شد.مهندس امتیاز هم اکنون خود شرکت مهندسی افتتـاح کـرده ان کـه در آن مشغول به کار می باشد.البته تنی از چند از معماران در این رابطه ایشان را یاری می کنند.از مهم ترین ومعروف ترین کارهای مهنـدس امتیاز می توان از پروژه ژنوم (ساختمان ژنوم) نام برد که در سال ۱۳۹۱ افتتاح شد.ساخت این پروژه شش سال بـه طـول انجامید.ایـده طراحی مهمندس امتیاز در این ساختمان براساس شکل ژنوم انسان (میتوکندری) می باشد که به زیبایی به معرض اجرا درآمده است.

سال

جدول شماره ۱ -تحلیل برخی آثار مهندس امتیاز

نـــ مرحــ

نام اثر

فست
فود

نمک

مجتمع
تجاری

مسکونی آ-پی-اس

مجموعه

تجاری

مسکونی

احسان

مجموعه مسکونی شاه

طــ

ـــ
راح

ی

۱۳۹

۰

۱۳۸

۰

۱۳۸

۰

۱۳۸۶

مــــــــ کـــــار
ـــــــــ فــــــــ
کان ـرما

شیراز فرهاد
فخرپور

شیراز شرکت ای-
پی-اس

سازمان شیراز عمران و بهسازی

شیراز

تـــــ مســـــ
ــــــ ـــــــا
اریخ حت
ثبت

۱۳۹۱/۰ ۷۰

۸/۱۳

۱۳۸۸/۱ ۲۵۰۰۰۰
۰/۲۱

۱۳۸۸/۱ ۲۰۰۰۰
۰/۰۳

۱/۸۸۳۱ ۲۰۰۰۰

ـوع ـــــ
کار ــله
بـــ اجرا
ــر
ی
تجار
ی

تجار
ی

مس طراحی
کونی

۲

پریان خانم ممتازی ۰/۰۱ مسکونی در حال

ساخت
مجموعه
تجاری – ۱۳۸۹ بروجرد آقای اسدی تجاری طراحی
فرهنگی ۱۳۸۹/۰

بروجرد ۷/۰۴ ۱۸۰۰۰

ویلای سالمی ۱۳۸۰ خزر شهر ۱۳۸۸/۱ ۴۵۰ مسکونی طراحی

فرید سالمی ۰/۰۱

ساختمان ۱۳۹۱ شیراز دکتر سیدیان ۷۰۰۰ بهداشت –
ژنوم B درمانی

منبع:نگارنده
رستوران فست فود نمک

ساختمان نمک در سال ۱۳۹۰ در شهر شیراز طراحی شد.کاربری این ساختمان تجاری بوده کـه در مسـاحتی ۷۰متـر مربعـی بنـا وطراحی شد. (منبع:(www.etood.com

دانشـــــــــــــ ســــال مـــــــــــــــ کـــــارفــــــ تـــــــــــا مســـــــــــ نــــــوع مرحــــــــ
طـــــ کاربــــ ـــله اجرا
گاه راحی ــکان ـــرما ریخ ثبت ـاحت ـری
آزاد اســــــلامی ۱۳۹۰ شیراز فرهاد فخرپور ۱۳۹۱/۰۸/ ۷۰ تجاری
واحد شیراز ۱۳

جدول شماره – ۱تحلیل ساختمان فست فود نمک منبع:نگارنده

ایده های طراحی

توجه به معماری پایدار در کلیدی ترین رویکرد این پروژه بوده است لیکن سـعی شـده اسـت از تفسـیر هـای کلیشـه ای و عمـدتا “ترجمـــــــــــــــه ای -وارداتـــــــــــــــی ” پرهیزشودوباتوجهبهعناصرموجوددربسترطرحبهطراحیپرداختهشـــــــــــــــود. بههمیندلیلوجوددریاچهنمکومعادننمکمتعدددربستر طرح مورد توجه قرار گرفت . نمک از چندین بعد پتانسیل تبدیل شدن به مصالحی پایدار برای طراحی پروژه را دارا بود -۱٫ نزدیکی فیزیکی دریاچه نمک به عنوان منبع اصلی تولید نمـک بـه پـروژه -۲نزدیکـی معنـایی نمک با فروشگاه مواد غذایی -۳نزدیکی فرمی غار های نمکی با ایجاد حس دنـج بـودن و امنیـت -۴نزدیکـی بـا اسـتاندارد هـای اداره

۳