چکیده :

انگیزه سازه ای فرضی است که رفتار را قابل فهم و پیش بینی پذیر می کند و یک نیاز فطری رشد و روانشناختی است که به رفتار فرد جهت و نیرو می بخشد . الگوهای رفتاری که به عنوان شاخص های انگیزشی یادگیری در دانش آموزان مطرح است ، عبارتند از جهت توجه و فعالیت ، پافشاری در رفتار ، سطح فعالیت ، انگیزش مداوم و عملکرد است . انگیزش در رفتار کلاسی ، در فضای آموزشی ، در رفتار یادگیری دانش آموزان نقش بسزایی دارد . تکالیف درسی مدرسه می بایست احساسی از رشد شایستگی در فرد ایجاد کند تا سائق انگیزشی دانش آموز فعال گردد . همچنین تکالیف درسی بایستی سطح دشواری متوسط و چالش انگیز داشته باشد تا تلاش و کوشش مناسب را بطلبد . نحوه معرفی تکالیف و مطالب یادگیری توسط معلم بر روی اشتیاق یادگیری دانش آموزان تأثیر گذار است و متخصصان تعلیم و تربیت امروزه بیشتر بر ارزشیابی توصیفی معلم از نحوه تلاش و عملکرد دانش آموز تأکید دارند تا ارزشهای کمی . عامل دیگری که بر انگیزش و یادگیری دانش آموز موثر است پاداش هایی هستند که اگر به عنوان مشوق یا کارکرد کنترل اجتماعی بکار گرفته شوند انگیزش را در دانش اموزان کاهش خواهند داد . معلمان در نظام انگیزشی باید دانش آموزان را در جهت برانگیخته شدن انگیزش درونی هدایت کنند تا از احساس غرور و شایستگی لبریز شوند و سطح انگیزش و یادگیری فرد را بهبود و ارتقاء بخشند

.

کلمات کلیدی : انگیزش ، یادگیری ، دانش آموزان ابتدایی ، مشوق ، عملکرد

مفهوم انگیزش و یادگیری :
نظریه پردازان در مورد علل رفتار مفروضه های مختلفی را می سازند و سازه های فرضی هر نظریه پرداز ، بازتابی از این مفروضه های کلی است . آنان انگیزه ها را سازه های فرضی می دانند که رفتار را قابل فهم تر و پیش بینی پذیر تر می کنند . مک کلند (۱۹۷۸) عقیده دارد که انگیزش یک ویژگی نا هشیار است که از تجارب فرزند پروری اولیه سرچشمه می گیرد . و برخی انگیزش را بر اساس باورها و ارزشهای ثابت فرد مفهوم سازی می کنند . بنا به تعریف انگیزش یک نیاز فطری رشد ، یک جستجوی کنجکاوانه ، یک نیاز روانشناختی و تمایل پرداختن به تمایلات تعریف شده است . ( استیپک (۲۰۰۸ ، بروخی (۱۹۸۶) اظهار داشت که بطور آرمانی دانش آموزان برای افزایش درک و فهم شان و حل مسائل برانگیخته می شوند و این هدف آرمانی را انگیزش برای یادگیری نامید . همچنین یادگیری را تغییر نسبتاً پایدار در رفتار تعریف کرده اند . این تغییرات رفتاری باید حاصل از تجربه باشد بطوریکه انطباق های حسی مانند گشاد شدن مردمک در تاریکی که یک تغییر است یادگیری محسوب نمی شود

۱

شاخص های انگیزش و یادگیری :
پنج الگوی رفتاری که می تواند به عنوان شاخص های انگیزشی مربوط به یادگیری در دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
▪ جهت توجه و فعالیت(: (۱ جهت توجه و فعالیت دانش آموزی به انگیزش مربوط می شود .
وقتی دانش آموز به مطلبی یا چیزی در درس علوم ، ریاضی و … توجه می کند و تکالیفی را برای انجام دادن انتخاب می کند ، دارای انگیزش یادگیری است .

▪ الگوی رفتاری دوم : پافشاری در رفتار((۲ است که به انگیزش مربوط می شود . بطوریکه طول مدت زمانی که دانش آموز در فعالیت آموزشی مثل انجام تکالیف ریاضی یا علوم درگیر می شود به عنوان یک شاخص رفتاری برای انگیزش او محسوب می شود /

▪ سومین الگوی رفتاری انگیزش یادگیری دانش آموزان ، سطح فعالیت((۳ است . دانش آموزان می توانند از روی علاقه یا از روی بی علاقگی روی تکالیف مدرسه کار کنند . سطح فعالیت به سطح انگیزش این دانش آموزان بستگی دارد .

▪ انگیزش مداوم((۴ چهارمین الگوی شاخص رفتاری برای انگیزش یادگیری محسوب می شود . دانش آموزانی که بدون وجود مشوق های بیرونی ( تقویت های بیرونی مثل جایزه ، نمره و …) آشکارا و مجدداً به انجام فعالیت های درسی روی می آورند و افرادیکه به میل و تمایل خودشان تکالیف درسی را انجام می دهند ، دانش آموزانی هستند که بسیار برانگیخته هستند و انگیزش یادگیری آنها نسبتاً بالا می باشد . این دانش آموزان بدون اجبار معلم یا والدین به انجام وظایف و

تکالیف مدرسه می پردازند .