چکیده

از جمله پروژه هاي بزرگ توسعه اي طرح هاي حمل و نقل و ترافیک و به ویژه حمل و نقل ریلی میباشد. که ارزیابی ریسک محیط زیست و شناسایی خطرها و تمییز این دو از یکدیگر در مطالعات ارزیابی ریسـک بسـیار اهمیت دارد. در این پروژه اما با تأسی به مطالعات مترو هنگ کنگ از روش ماتریس لئوپلد استفاده شده اسـت روش کار به این صورت است که ابتدا پارامتر هاي ریسک و شاخص هاي مرتبط با آن شناسایی میشوند سـپس مدل ارزیابی ریسک مربوطه تعیین و احتمال وقوع و تواترهر یک در قالب امتیاز ریسک کمی سازي میشـود از آنجا که پـروژه قطارهـاي شـهري (متـرو) ویژگیهـاي خـاص و منحصـر بفـردي دارد، ضـروري اسـت براسـاس ریسکهاي خاص خود مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که در نخستین مراحل شکل گیـري پـروژه متـرو نیـز ریسک وجود دارد، لذا لازم است ضمن شناخت ماهیت ریسک، مدیریت کنترل آن نیز مورد بررسی قرار گیـرد؛ زمان احتمالی ایجاد ریسکها و اثر آنها تعیین شود و مشخص گردد که براي جلوگیري از وقوع یا مقابله بـا اثـر احتمالی آنها به چه اقداماتی نیاز است.

کلمات کلیدي

ارزیابی اثرات،کاربري ماتریس لئوپلد ،مترو اهواز، ارزیابی ریسک محیط زیست

مقدمه

فعالیت هاي توسعه انسان به هر طریقی که باشد. اثرات نامطلوب خود را برمحیط زیست خواهد گذاشـت امـا نمیتـوان ایـن فعالیت ها را که جنبه ي حیاتی براي بقاي انسان دارد محدود کرد بلکه باید متناسب با نیاز هاي حال و آینده هرچه بیشتر درتوسعه و تکامل آن تلاش نمود . مشروط به اینکه به بهاي نابودي محیط زیست نباشد.