چکیده

مدرسه مکان مقدسی است که دران به فرضیه علم اموزی و فراگیری علمی پرداخته میشود به گو اهی تاریخ در گذشته این فرضیه در پای ستون های شبستان مساجد انجام میشده که در طی زمان با توجه به نیاز گسترده به فضای اموزشی مدارس به وجود می ایند.این گستردگی نیاز به مدارس منجر به سرعت در ساخت ساز و یا حتی استفاده از پیش ساختگی گردید که این امر منجر به فاصله گرفتن مدارس از هویت معماری اسلامی خود گشته و کالبد اسلامی خود را از دست داند.در پژوهش حاضر که حاصل مطالعات کتابخانه ای و اسناد تصویری است هدف نگارندگان بررسی کالبد مدارس ایرانی از منظر توسعه پایدار و بررسی موردی فضا های مدارس گذشته میباشد که در روند تهیه ان از روش کیفی بهره گیری شده است.

واژگان کلیدی:مدرسه،معماری اسلامی،کالبد

Anatomy of Iranian schools in terms of Islamic Paydarmmary

Razihe,ghanbari;mohamad mahdi, godarzi sorosh

۱Graduate Student, Architecture, Islamic Azad University of Hamedan 2Assistant Professor of Architecture, Islamic Azad University of Hamedan

Abstract

The school is a sacred place where the hypothesis of learning and knowledge acquisition

are discussed. Abstract, Join the conversation awareness of this hypothesis has been done in the mosque yard columns, During that time, according to the school’s widespread need arise. This

extension requires schools to speed up the construction, or even the use of pre-fabricated. That it tends to distance the school from its Islamic architectural identity and your body has lost Allami. This study is the result of visual documentation and library studies and
qualitative methods have been developed.

Keywords: School, Islamic architecture, anatomy

۴۲

اولین کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
The first International conference on sustainable urban structure

-۱فرضیات تحقیق

× عوامل کالبدی در یادگیری دانش اموزان تاثیر گذار میباشند.
×

-۲روش تحقیق

نوع روش تحقیق به صورت کیفی می باشد. تحقیق تحلیلی استنباطی است. که از روش تحلیل نمونه های موجود تاریخی و بررسی عوامل و مولفه های تأثیر گذار در آن می توان اطلاهات را در جهت انجام پژوهش به دست آورد.