برقراری ارتباط سالم با دیگران و دوست یابی

ارتباط خوب و بد
ارتباط به نظر موضوع ساده اي است و همه ما خود را در آن متخصص ميدانيم به هر صورت از زمان کودکي تا به حال حرف زده ايم و معمولا گفت و گو کردن امري طبيعي تلقي ميشود خيلي ساده دهانتان را باز ميکنيد و کلمات پشت سر هم از آن خارج ميشود . وقتي شاد هستيد و خود را به کسي نزديک احساس ميکنيد ،ارتباط برقرار کردن کار دشواري به نظر نميرسد. هم شما احساس خوبي داريد و هم آنها و همه چيز به ظاهر خوب و بي کم و کاست است.

اما در شرايط اختلاف، وقتي تضادي مطرح ميشود آنوقت است که بايد مهارت کلامي خود را مورد قضاوت قرار دهيد. در حالت عصبانيت چگونه گفت و گو ميکنيد و يا به جاي آن با اشخاصي که از شما عصباني هستند چگونه حرف ميزنيد؟ با انتقاد چه ميکنيد؟ وقتي طرف شما غير منطقي است و به حرفهاي شما گوش نميدهد چه ميگوييد؟ در شرايط احساس رنجش چگونه ارتباط برقرار ميکنيد؟

کليد صميميت، دوستي و موفقيت در کسب و کار بستگي به اين دارد که با اختلافات خود چگونه روبرو ميشويد. اشخاص در اين زمينه با دشواري زيادي روبرو هستند. اغلب زوجها از طرز برقراري ارتباط موثر بي اطلاعند. دوستان با هم آنطور که بايد حرف نميزنند. اعضاي خانواده هم اغلب آنطور که شايد و بايد مسائل خود را حل و فصل نميکنند.

حتي روانپزشکان که به ظاهر متخصص هستند در ارتباط با هم دشواري دارند.آيا مايليد که در کار برقراري ارتباط از مهارت بيشتري برخوردار باشيد؟ در اين صورت بايد ابتدا ارتباط بد و خوب را تعريف کنيم. هر ارتباط خوب از دو خصوصيت برخوردار است: احساسات خود را آشکارا ابراز ميکنيد و به طرف مقابل هم امکان ميدهيد تا احساسات خود را ابراز نمايد طرز فکر و احساستان را در ميان ميگذاريد و سعي ميکنيد که احساس و انديشه طرف مقابل خود را درک کنيد طبق اين تعريف، نقطه نظرها و احساسات هر دو طرف مهم و ارزشمندند.

درست به همان گونه که ارتباط خوب به مفهوم ابراز وجود و گوش دادن است، ارتباط بد آنچنان ارتباطي است که شخص از طرح آشکار احساسات خودداري ميکند و به سخنان طرف مقابل گوش نميدهد.
بحث و جدل و حالت تدافعي گرفتن نشانه هاي ارتباط بد هستند. ممکن است بدون درک احساسات طرف مقابل، در مقام ضديت با او حرف بزنيد. ممکن است اين پيام را فرافکن بکنيد که: “به حرف تو علاقه ندارم. تنها ميخواهم حرف خودم را زده باشم و اصرار دارم که تو آن را ازمن بپذيري.”

نشانه ديگر ارتباط بد انکار احساسات و به نمايش گذاشتن غير مستقيم آنهاست. ممکن است نيش دار و طعنه آميز حرف بزنيد . اين حالت را اصطلاحا “پرخاشگري انفعالي” مينامند. پرخاشگري پويا هم ارتباط خوبي نيست. فهرست خصوصيات ارتباط بد، در حکم راهنمايي است که هنگام ارتباط بايد از آن پرهيز کنيد.

ويژگيهاي ارتباط بد
حقيقت: اصرار ميکنيد که حق با شماست و طرف ديگر اشتباه ميکند
سرزنش: تقصير را به گردن طرف مقابل مي اندازيد
شهادت: مدعي هستيد که يک قرباني بي گناهيد
تحقير: طرف مقابل را به صرف اينکه مطابق ميل شما کار نميکند سرزنش ميکنيد
توقع: بي آنکه خواسته خويش را مطرح کنيد خود را شايسته برخورد بهتر ميدانيد
درماندگي: تسليم ميشويد . روزنه اميدي نميبينيد
انکار: عصبي و رنجيده خاطر هستيد و اندوه خود را انکار ميکنيد و حال آنکه وضع ظاهر شما درست خلاف آن را نشان ميدهد

پرخاشگري انفعالي: يا حرفي نميزنيد يا لحن طنز و تمسخر داريد. در اتاق را به هم ميکوبيد و خارج ميشويد
سرزنش خويشتن: به جاي برخورد با مسئله،طوري رفتار ميکنيد که انگار آدم بد وحشتناکي هستيد
کمک کردن: به جاي توجه به افسردگي، رنجش يا خشم طرف مقابل ميخواهيد با حل مساله به او کمک کنيد

طعنه: کلمات يا لحن صداي شما از خصومت يا تنش حکايت دارند که نميخواهيد آنرا آشکارا بازگو کنيد
قرباني کردن ديگران: معتقديد که گرفتاري از ناحيه طرف مقابل شماست و تقصيري متوجه شما نيست
حالت تدافعي: هرگونه تقصير خود را کتمان ميکنيد و مدعي ميشويد که کار شما بي اشکال است
يک ارتباط خوب هم از دو خصوصيت برخوردار است که عبارتند از:

احساسات خود را مستقيما ابراز ميکنيد و به احساسات طرف مقابل هم توجه مي کنيد.
راهنماي برقراري ارتباط سالم با ديگران و دوست يابي :
۱- راز دوستي در تفاوت قائل شدن ميان دوستان است . صداقت را به چاپلوسي و صميميت را به لبخندهاي تصنعي ترجيح بده.
۲- راز دوستي آن است که براي يافتن دوستان صميمي بايد اول خودت يک دوست

باشي.
۳- راز دوستي در توقع نداشتن از ديگري است نسبت به ديگران آزاده رفتار کن
۴- راز دوستي در قسمت کردن شادي ها با ديگران است.
۵- راز دوستي در اين است که بيشتر گوش کني تا ديگران را وادار به شنيدن کني.
۶- راز دوستي در اين است که در خوشبختي ديگران نه فقط با حرف بلکه با عمل سهيم باشي.
۷- راز دوستي در دوست داشتن بي قيد و شرط ديگران است

۸- راز دوستي در اين است که دوستانت را تحسين کني بي آنکه بدانند چه احساسي نسبت به آنها داريد.
۹- راز دوستي در اين است که دوستانت را همان طور که هستند بپذيري و سعي نکني آنها را به دلخواه خودت باز آفريني کني.
۱۰- راز دوستي ار اين است که حالات خوب و بد خود را به ديگران تحميل نکني, اما به آنها فرصت دهي که احساس خود را بيان کنند.

۱۱- راز دوستي در اين است که نياز هاي ديگران را مقدم بر نياز هاي خودت بداني
۱۲- راز دوستي در اين است که هرگز اشتياق دوستانت را نسبت به مسائل مختلف تحقير نکني
۱۳- راز دوستي در محترم شمردن است. به حقوق و ديدگاه هاي دوستت احترام بگذار
۱۴- راز دوستي در اين است که تغيير حالات خود را با خوشرويي و حسن نيت بپذيري
۱۵- راز دوستي در اين است که محبت را نه تنها با کلام بلکه با نگاه و لحن صدا نيز ابراز کني.
۱۶- راز دوستي در اين است که دوستان را در آرزوها و اهدافت سهيم کني, نه اين که فقط با آنها وقت بگذراني

۱۷- راز دوستي در اين است که هنگام صحبت با دوستان حواست کاملا جمع آنها باشد.
۱۸- راز دوستي در اين است که همواره افکار مثبت در سر داشته باشي. خصوصا هنگام بروز سوء تفاهمات.
۱۹- راز دوستي در اين است که هرگز دوستانت را قضاوت نکني بلکه همواره نکات مثبت آنها را ببيني.

۲۰- راز دوستي در اين است که دائما ديگران را سرزنش نکني بلکه مزاياي مثبت کار درست را صادقانه بيان کني.
۲۱- راز دوستي در اين است که از سعادت دوستان شاد باشي و هرگز وضعيت خود را با بدبيني با وضعيت آنها مقايسه نکني.
۲۲- راز دوستي در اين است که در غم و ناراحتي دوستانت شريک باشي و به آنها دلگرمي بدهي
نه اين که به آنها دلگرمي بدهي نه اين که با ابراز احساسات نادروست ناراحتي شان را تشديد کني.
۲۳- راز دوستي در اين است که حامي حقوق دوستت باشي حتي اگر ناچار شوي به اشتباه خود اعتراف کني.
۲۴- راز دوستي در معتمد بودن است. روي حرفت بايست به قولت عمل کن و به تعهدت پايبند باش.

۲۵- راز دوستي در اين است که در معاشرت با جمع رشد کني و آگاهي ات را افزايش دهي
۲۶- راز دوستي در اين است که روابط خود با دوستانت را به روابطي استثنايي تبديل کني.
۲۷- راز دوستي در صدر قرار دادن عشق خداوند است

۲۸- راز دوستي در اين است که با موهبت دوستي عشق به خداوند را در خودت ايجاد کني.
۲۹- راز دوستي در اين است که به تنش هاي موجود در رابطه ات بها ندهي و دست به کاري بزني که موجب تقويت دوستي شود.
۳۰راز دوستي در صميميت است. براي دوستانت يک دوست واقعي باش حتي زماني که با تو بد مي کنند.
ويژگيهاي دوست خوب
دوستان خوب يک سري ويژگي دارند که آنها را از ديگران متمايز مي کند و سبب مي گردد دوستان بيشتري در کنار خود داشته باشند. بنابراين با تغيير رفتار خود به جرگه اين افراد بپيونديد.
۱- يک دوست خوب حرفهايي که به صورت محرمانه به وي زده شده است را نزد خود نگه داشته و راز دار شما مي باشد.

۲ وقت شناس بوده و در قرار ملاقات ها و يا ميهماني ها قابل اطمينان بوده و سر موقع حضور مي يابد.