بهداشت کارگاه ها و کارخانه ها

مشكلات بهداشتي صنايع كوچك
هرروزصبـح منزل را به مقصد محل كارترك مي كنيم درگذرازخيابان هاي شلوغ وپرترافيك شـهر، ويتـرين مغازه ها ‏چشم هـر رهگذررانوازش مي كند باخود مي گوييم عجب مبـل قشنـگي چه كفـش زيبـايي چه فـرش خوش نقشـي ‏وچه ماشين خوش رنگـي و…‏ حيرت كنان به مسير خودادامه مي دهيم

از كناركارگاههاي نجاري ،كفاشي،نقاشي وصافكاري و…مي گذريم سروصداي ‏گوش خراش آهـنگري،بوي بنـزين ورنگ نقاشي،گـردوغبارنجاري و… آدمي را از روياي شيرين زندگي بيدارمي ‏كندتا لذت زودگذر زيباييهاي پشت ويتـرين مغازه هارا فراموش كند،حس كنجكاويـش راتحريك مي كندكه بااندكي ‏تامل وتوقف تغييرمسير وارد اين كارگاهها شود تا بداند خالق آن همه زيباييها درنمايشگاهها و فروشگاه ها كيست ؟ ‏كجاست؟ چگونه ودرچه محيطي كارمي كند؟ دركارگاهـي ،نقاشـي راباپيسـتوله اي پرازخون جگـرمشاهده مي كنيم كه چگونه روي ماشـين رنگ مي پاشد ومحيـط ‏كاررا آكنده ازدودقرمزاسپند مي كندتا هنرش ازگزندبدنظران مصون ماند وبدانند خوش رنگي قرمز جگري ‏ازكجاست!‏ به كارگاه نجــاري واردمي شويم

سـروصداي زياد دستگاهـهاي رنده واره فلكه و… آهنـگ ملايم محيـط كارراتغـيير ‏مي‌دهد.آشوب واضطـراب رادركارگاه حاكم مي كندكه باشنيدن دستورات آهنينش ترس ونگراني سراسروجودمان ‏رافرا گيردوضـربان قلبمان تند تندبزندبطوريكه گوشهايمان ديگـر،درددل نجاررانشنوند.‏ ازكناركارگاه اهنگـري مي گذريم چشمان هررهگذرمجذوب اشعه نوراني جوشكاري ميشودتاازحرارت وروشنايي آن ‏لذت ببرد غافل از آنكه چشمانش فداي آن گرما وروشنايي كذايي خواهد شد.تيرگي سقف وديوار،سرخي چشمان ‏آهنگروسردي محيط كارنشان ازبي

مهري كاردارددرحاليكه كار،بزرگترين تفريح زندگي (به فرموده مولي الموحدين ‏حضرت علي (ع)وجوهروجودي هرشخص است. انسان بيكارهمانندجسم بي روح است كه باكاركردن روح درجسم ‏اودميده مي شود.

‏ آري نمونه هايي ازاين كارگاهـهارا بارهاوبارها بطورروزمره درتمام نقاط شهرمشاهده مي كنيم كه بصورت پراكنده ‏تحت شرايـط ناايمـن وغيربهداشـتي مشـغول فعاليت هستند بدون پاســخ به سئــوالاتي كه درذهــن مانقــش مي ‏بنددازكـنارآنهابي تفـاوت مي گذريم راستـي چه گـروهي،چه ارگـاني مسئول وضامن سلامـتي كارگران ومحيـط ‏كارصـنايع كوچك شهـرمان هستند اما نكـته اي كه بايدبدان توجه نمودآ‌ن است كه بدانيم سلامـتي اين قشر عظيم ‏زحمتكش به واسطه عوامل مضر و زيان آور محيط كارهمواره تهديدمي شود.‏ باتوجه به گزارشات ونتايج بازديـدهاي مستـمركارشناسان وبازرسين بهداشـت كارمبنـي بروضعيت نامناسب وغير ‏بهداشـتي كارگاهها، علل بروزمشكلات بهداشـتي صنـايع كوچك موردارزيابي قرارگرفت تاضمن گسترش فرهنگ ‏ايمنـي وبهداشـت كار راهكارهاي مناسبي درجهت بهبودسلامـتي كاركنان صنوف فني وخدماتي اتخاذ گردد.‏

عوامل بروز معضلات بهداشتي صنايع كوچك

‏۱٫نبودآموزش مستمر متصديان صنوف فني وخدماتي :‏ عدم آگاهي متصديان صنوف فني وخدماتي ازدستـورالعملهاواهـداف وبرنامه‌هاي‌بهداشـت‌كاريكي ازعوامل ‏بروزمشكلات بهداشـتي كارگاههابوده كه بدون اطلاع ازعوامل زيان آور ومخاطرات بهداشـتي محيط كار خود ‏مشغول‌فعاليت‌هستندلذا‌ارتقاء‌سطح‌آگاهي‌شاغلـين صنوف فنـي وخدمـاتي مسـتلزم انجام اقدامات مسـتمري ازقبيل ‏تشكيل كلاسهاي آموزشـي واستفاده ازپمفلت ها وپوسترهاي آموزشي درمحيط كارو… مي باشد

‏۲٫پراكندگي صنوف فني وصنايع كوچك درنقاط مختلف شهر:‏ از روشـهاي كاهش اثرات عوامل زيان آور محـيط كار ميتوان به كاهش تعـداد افــراد در معرض ‌اين ‌عوامل ‌از ‏قبيل سـروصدا ،گردوغبار و…مي باشد كه ‌با توجه ‌به ‌پراكندگي‌ و استقرار صنوف ‌فني ‌در نقاط ‌مختلف‌ شهر و در ‏مجاورت ‌منازل مسكوني ،علاوه برشاغلين صنوف، عابرين وساكنين نيزدرمعرض عوامل زيان آورقرارمي گيردكه ‏باعث آزارومزاحمت آنان ميشوند.‏ ‏۳٫استيجاري بودن كارگاهها:‏ اكثركارفـرمايان ‌به ‌علت ‌مشكلات ‌اقتـصادي ‌توانايي ‌خريد مغـازه ‌راندارند به ‌ناچار جهت ‌تامين ‌مكان

فعاليت ‌خود ‏مغـازه‌اي ‌را اجاره ‌مي‌كنند كه ‌از لحـاظ ساختماني منطـبق ‌با آيين‌نامه ‌تاسيسات ‌و تسهيلات ‌بهداشـتي ‌كارگـاه نميباشد ‏‏‌عـلي‌رغـم موافقت ‌برخي ‌از آنان ‌با مـرمت‌ و تعـمير سقف ‌و ديوار و كف‌ كارگاه ‌و…بعلت ‌مخالفت صاحب ملك با ‏هــرگونه تغييروبهـسازي ، با قبول شرايط موجوددركارگاه به فعاليت خود ادامه مي دهنددرغير اينصورت مجبورند ‏مغازه راتخليه نمايند.‏

‏۴٫فعاليت بدون پروانه كسب كارگاهها:‏ اكثر كارگاههاي فني وخدماتي بنابردلايلي ازقبيل موقتي بودن مكان فعاليت،سهل انگاري كارفرمايان در اخذمـجوز ‏فعاليت وعدم نظارت مستمر اتحاديه هاي صنفي و… فاقد پروانه كسب ميباشند اگرهم داراي پروانه كسب باشند بدون ‏درنظرگرفتن ضرورت استعلام از مركز بهداشت نسبت به تمديدآن اقدام شده است لذاعدم نظارت بروضعيت ‏بهداشتي كارگاهها درهنگام اخذياتمديدپروانه كسب كارگاهها،باعث بروزمشكلات ومخاطرات بهداشـتي ميگردد.

‏ ‏۵٫همكاري محدود شهرداري با صنايع محدود:‏ تاخير در ايجادوراه اندازي شهرك صنوف وعدم واگذاري به موقع زمين يا كارگاه صنفي به كارفرمايان ازيك ‏طرف،اعـطاي پروانه ساخت بدون درنظرگرفتن تسهيلات ويژه به كارفرمايان درراستاي بهسازي وضعيت بهداشتي ‏كارگاهـهاازطرف ديگر، ازعلل استـقراروپراكندگي صنوف فني علي الخصوص صنوف مزاحم درسـطح شهربشمارمي ‏آيندكه بدون نـظارت برفعاليت اين نوع كارگاههاي غيربهداشـتي وعدم همـكاري گسـترده شهرداري درزمينه انتـقال ‏آنهابه خارج شهرعلاوه بردگرگوني بافت شهري باعث ايجاد آلودگي زيست محيطي ازقبيل آلودگي صوتي وشيميايي ‏و…عواقب ناگوارديگرمي گردد

.‏ ‏۶٫وضعيت نامساعد اقتصادي كارفرمايان:‏ يكي ديگرازعوامل بوجود آورنده معضلات بهداشـتي صنايع كوچك عدم تمكن مالي وبرخورداري كارفـرمايان ‏ازتسهيلات اعطايي موسسات اعتباري وبانكهامي باشدكه اگرتسهيلاتي جهت بهسازي وضعيت بهداشني كارگاههابه ‏متصديان صـنوف فني وخدماتي درنظرگرفته شود مي تواند دركاهش معضلات بهداشتي كاركاهها موثرواقع گردد

‏۷٫سهل انگاري كارفرمايان دراجراي دستورات ومقررات ايمني وبهداشتي درمحيط كار:‏ نظر به اينكه بكاربردن دستورالعملهاي ايمـني و بهداشـتي توصيه شده توسـط كارشناسان ذيربط ازسوي شاغلين ‏صنوف فني وخدماتي تضمين كننده امنيت وسلامتي آنان درمحيط كارميباشد متاسفانه اكثركارفرمايان باسهل انگاري ‏دراجراي اين مقرات سلامتي خودواطرافيان رابه خطرانداخته وبه فعاليت خوددرمحيط غيرايـمن وبهداشـتي ادامه ‏ميدهند اين درحالـي است كه نظارت محدودارگانهاي ذيصلاح ازقبيل مركز بهداشـت،اداره كارو…بروضعيت ايمني ‏وبهداشـت محيط كار مي تواند منجر به عدم رعايت واجراي دستوالعمل مربوطه وبروزبيماريها وحوادث ناشي ‏ازكارگردد .‏ باتوجه به علل بروز مشكلات بهداشتي صنايع كوچك كه دربالا به پاره اي ازآنها اشاره گرديد راهكارهاي ‏ذيل جهت رفع آن پيشنهاد ميگردد. ‏

‏۱٫تامين نيازآموزشــي متصديان صنوف فني وخدماتي درخصوص مسايل ايمـني وبهداشـتي محيط كاربه صورت ‏مستمربا مشاركت وهمكاري ارگانهاي ذيربط ازقبيل اداره كارمركز بهداشت ومجامع امورصنفي و…

‏ ‏۲٫تشكيل جلسـات وهمايش هايي درزمينه بررسي علل بروزمشكلات بهداشـتي صنايع كوچك باهمكاري ارگانهاي ذيربط ‏ومشاركت مسئولين شهر وكارفرمايان ونمايندگان سازمانهاوادارات و…‏

‏۳٫متمركزنمودن صنوف فني وخدماتي درخارج ازشهروايجادشهرك صنوف باتفكيك صنوف ازيكديگروفعاليت صنوف ‏خاص دركناريكديگر
‏۴٫تشويق كارفرمايان به دريافت پروانه كسب والزام به استعـلام ازمركز بهداشـت درخصوص وضعيت بهداشـتي ‏كارگـاه با درنظرگرفتن تسهيلات ومزاياو…درنهايت برخورد باكارفرمايان بدون پروانه ازسوي اتحاديه هاي صنفي

‏۵٫همكاري شهرداري ازطريق اعطاي تسهيلات ويژه درزمينه مجوزمرمت وساخت كارگاهها به طوري كه متصديان ‏صـنوف فني وخدماتي باكمال رغبت نسبت به بهسازي وبهداشتي نمودن كارگاه اقدام نمايند.‏