چکیده

پیشرفت و توسعه فناوري و ابزارهاي ارتباطی سیار باعث ایجاد تغییرات اساسی در زندگی اجتماعی و روزمره افراد و سـازمانها

شده است. یکی از این فناوريهاي ارتباطی جدید “NFC” است که توسعه یافته سیسـتم ارتبـاطی “RFID” مـیباشـد. ایـن

فناوري که در گستره وسیعی از گوشیهايهمراه قرار گرفته است جهت استفاده در حوزه تجارت سیار و ارتباطات بیسیم مورد

استفاده قرار میگیرد که این امر موجب شده این تکنولوژي در سطح وسیعی استفاده گردد. در این مقاله سعی شـده اسـت بـه

معرفی فناوري NFC پرداخته و تاثیر این فناوري در حوزههاي آموزشی به ویژه دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرد که بـا لحـاظ

کردن این فناوري در دانشگاهها میتوانیم شاهد چشم انداز و دور نمایی مدرن در فضاي دانشگاهها باشیم.

کلمات کلیدي

هوشمندسازي، ارتباط سیار، NFC، RFID، بلوتوث، پوسترهاي هوشمند

-۱ مقدمه

امروزه گوشیهاي تلفن همراه به ابزاري کارآ مد جهـت انجـام امـور

روزمره افراد تبدیل شده اند که این امر باعـث شـده، شـرکتهـاي

فعال در زمینههاي تولید فناوريهاي جدید به این فکر باشـند کـه قابلیتهاي جدیدي به تلفن همراه اضافه نمایند. در این بـین سـهم فناوريهاي ارتباطی سـیار بسـیار چشـمگیر و قابـل تامـل اسـت.

شـرکتهـایی ماننـد ……, SONY,PHILIPS کـه از فعـالان عرصـه
ساخت و تولید گوشـی هـايهمـراه هوشـمند مـیباشـند فنـاوري
جدیدي به نام NFC را معرفی کرده اند که ایـن فنـاوري در حـوزه
ارتباطات بیسیم قرار گرفته است.[۷]

فناوري NFC نسخه کاملتري از ویژگیهای ی است که در اصـل براي تولید برچسـب هـايRFID12 و سیسـتمهـايپرداخـت بـدون تماس به کـار گرفتـه شـده انـد. RFID بـراي انتقـال اطلاعـات از اســتانداردهاي ISO/IEC 144433 کــه مربــوط بــه کــارتهــاي

بدون تماس است و به دو گونه Type A , Type B استفاده می کنـد

کـه در ایــن تقسـیم بنــدي Type A از روش کدگــذاري Miller و

Type B از روش کدگــذاري Manchester اســتفاده مــیکنــد.
توانمندي RFID مـدیون بـه کـارگیري سـه عنصـر اساسـی تـگ،
بررسی کنندهها و کنترل کنندهها میباشد.
فناوري RFID در ابتدا بـراي کارهـای ی نظیـر ردیـابی اسـتفاده
میشد که به دلیل گسترش این تکنولوژي و امکانـات و مزایـاي آن

شرکتهاي سازنده گوشیهاي موبایل به فکر استفاده از این فناوري براي پرداخت هـاي سـیار در ارتباطـات بـیسـیم افتادنـد کـه ایـن تکنولوژي منجر به صرفه جویی در هزینـه هـا و سـهولت ارتباطـات شده و این امر باعث افزایش تمایل کـاربران بـراي اسـتفاده از ایـن تکنولوژي گردید، این عوامل موجـب بوجـود آمـدن خـلاء نیـاز بـه فناوري NFC شد.[۱]

-۱ مخفف Radio Frequency Identification

٢- یک استاندارد بین المللی براي شناسایی ابزارهاي کنار یکدیگر و

همچنین پردازش پروتکل براي انتقال اطلاعات

-۲ مروري بر فناوري NFC

NFC کوتاه شده عبارت Near Field Communication به معناي

“ارتباط نزدیک” و توسعه یافته فناوري RFID با دامنه کوتاه تر از آن است. NFC در رده ارتباطات بیسیم قرار میگیرد که اگر دو دستگاه از آن بهره مند باشند، میتوانند بدون اتصال هر گونه سیم به تبادل داده با یکدیگر بپردازند.

NFC یک پروتکل ارتباطی با برد کوتاه بین دو وسیله ماننـد دو گوشی است. دستگاهی که آغازگر یا مبدا ارتباط است با استفاده از القاي مغناطیسی یک میدان موج رادیویی ایجاد و دسـتگاه مقصـد آن را شناسایی کرده و به آن دسترسی پیدا میکند، سپس ایـن دو وسیله میتوانند دادههاي کـم حجـم را بـه صـورت بـیسـیم و در مسافتی کمتر از چهار اینچ بین خود داد و ستد کنند.

تفاوت در این است که RFID مثل یک خیابان یک طرفه عمل میکند. یعنی یک دستگاه سیگنال را ارسال کرده و وسیله گیرنـده آن را دریافت میکند. اما NFC شبیه یک خیابان دو طرفه است که در آن دستگاه میتواند هم در نقش فرستنده و هم در نقش گیرنده اطلاعات عمل کند.

استاندارد NFC حاصل کار دو شرکت سونی و فیلیپس است که در راستاي افزایش قدرت تعامل استانداردهاي اختصاصی هریک بـا دیگري و توسعه قابلیتهاي کلی برقراري ارتباط رای گـاندو سـویه توسط آن استاندارد ها می باشـد. عملیـاتپایـه ارتبـاطی NFC در سال ۲۰۰۳ به یک استاندارد ISO و سپس یک اسـتاندارد ECMA

تبدیل شد. [۷]

در سال ۲۰۰۴شرکتهاي سونی و نوکیا انجمنی موسوم به NFC Forum را ایجاد کردند. ایـن انجمـن بـراي تعریـف اسـتانداردهایی براساس خصوصیات استاندارد ISO/IEC 18092 تلاش میکنند تـا بین تجهیزات و پیاده سازيهاي مختلـف فنـاوري NFC سـازگاري لازم ایجاد شود.