مقدمه:

مقادیر اندازه گیری شده ذرات باردار و نوترون های قبل از نقطه جدایی دو پاره شکافت معمولا با نتایج مدل های آماری استاندارد توافق خوبی ندارند. با در نظر گرفتن مفهوم اتلافی و ویسکوزیته هسته ای می توان فرآیند شکافت را بصورت دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند اتلافی منجر به کاهش پهنای شکافت شده و در نتیجه افزایش گسیل تعداد ذرات قبل از شکافت و سطح مقطع باقیمانده از تبخیر می شود. برای بررسی دینامیکی فرآیند شکافت، می توان معادلات فوکر- پلانک و یا معادلات لانگوین را بکار برد.[۱] استفاده از معادلات لانگوین کاربرد بیشتری دارد. معادلات لانگوین یک[۲] و دو بعدی[۳] برای محاسبه نوترون های قبل از نقطه جدایی بکار رفته اند. از معادلات سه بعدی علاوه بر محاسبه تعداد نوترون ها برای بررسی انرژی جنبشی پاره های شکافت نیز بکار می رود.[۴]

معادلات دینامیک لانگوین چهاربعدی با ضریب اتلافی ثابت برای درجه آزادی چرخش اسپین هسته (مختصه (K، برای بررسی جنبه های مختلف واکنش های همجوشی- شکافت بکار برده شده است.[۵] اما بررسی این موضوع با در نظر گرفتن ضریب اتلافی غیر ثابت تاکنون انجام نشده است. در کار حاضر ما با استفاده از دینامیک چهار بعدی با ضریب اتلافی غیر ثابت، تعداد نوترون های گسیل شده از هسته در حال شکافت را بدست آورده و آن را با حالت ضریب اتلافی ثابت و نتایج تجربی مقایسه کرد ه ایم.

۱۰۶۶

مدل تئوری:

تغییرات دینامیکی پارامتر چهارم که همان تصویر اسپین هسته مرکب بر روی محور شکافت است با رابطه زیر داده می شود[۶]

(۱)

در این رابطه , , و به ترتیب انرژی پتانسیل، دما، اسپین هسته مرکب، و تصویر اسپین بر محور شکاف است. همچنین γ پارامتر جفت شدگی بین درجه آزادی چرخش و حمام داغ است و از رابطه زیر بدست می آید

(۳)

۲

که در آن R = MR4cm , n0 = 0.0263 zs fm−۴ می با شند. ⊥, ∥ و eff ممان اینرسی حول محور شکافت، عمود بر محور شکافت و ممان اینرسی موثر است. همچنین cm و فاصله بین دوپاره شکافت و شعاع گردن است. ( ) یک عدد تصادفی است که در رابطه زیر صدق می کند

(۴)

با میانگین گیری از رابطه((۱ داریم

(۵)
با استفاده از این رابطه زمان τ بصورت زیر تعریف می شود

(۶)

معادلات لانگوین تغییرات سه بعد دیگر را تعیین می کنند که به شکل زیر می باشند[۷]

(۷)

۱۰۶۷

در این رابطه , , , ( ), و به ترتیب نشان دهنده اصطکاک، نیروی رندوم، انرژی آزاد، تکانه، پارامتر دینامیکی(کشیدگی، عدم تقارن و ضخامت گردن) و اینرسی می باشند. پهنای واپاشی نوترون با رابطه زیر تعیین می شود[۸]

(۸)

در این رابطه , Eint, m , d و Bn به ترتیب چگالی ترازهای هسته باقیمانده، چگالی ترازهای هسته مرکب، انرژی برانگیختگی اولیه هسته مادر، انرژی نوترون منتشر شده و انرژی بستگی نوترون اند. در هر گام زمانی ∆ = ۰٫۰۰۵ℏ/ یک عدد تصادفی ( (r با توزیع یکنواخت در بازه صفر تا یک تولید می کنیم اگر رابطه < ∆ / که در آن = ℏ/Γ برقرار باشد، گسیل یک نوترون در آن فاصله زمانی اتفاق می افتد.

نتایج:

شکل۱ :تغییرات ضریب اتلافی پارامترK بصورت تابعی از پارامتر کشیدگی. نمودار خط چین و پررنگ به ترتیب مربوط
به واکنش های ۹۱۹ + ۱۶۹۶۹ و۱۸۸ + ۱۹۲۷۶ می باشند.
محاسبات برای دو سیستم ۹۱۹ + ۱۶۹۶۹ و۱۸۸ + ۱۹۲۷۶ انجام شده است. نتایج در شکل های ۱ تا ۶ نشان داده
شده است. شکل((۱ نشان می دهد با افزایش پارامتر کشیدگی، ضریب اتلافی پارامتر K افزایش می یابد. در شکل((۲ می توان مشاهده کرد که با افزایش ضخامت گردن، این کمیت کاهش می یابد.