چکیده

زمینه و هدف: پیتر یازیس روزه آ یک بیماري پوستی التهابی حاد با سیر خود محدود شونده و با اتیولوژي ناشناخته می باشد.در بروزبیماري پیتیریازیس روزه آ عوامل عفونی بخصوص ویروسی از جمله HHV6 & HHV7 مطرح شده اند ولی تا ثیراین عوامل هنوز ثابت نشده است.

مواد و روش کار: این مطالعه بصورتclinical trial randomized double blindروي۱۲۹بیمار پیتیریازیس روزه آ که به کلینیکپوست بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان در سال ۱۳۸۵ مراجعه نمودند انجام شد. بیماران بطور تصادفی به روش بلوك بندي شده به دو گروه تقسیم شدند. ۶۵ نفر از بیماران تحت درمان با دارو ( آسیکلوویر ۸۰۰ میلی گرم ۵ بار در روز) و ۶۴ نفر با دارو نما( ۱۰۰vit E میلی گرم ۲ بار در روز) به مدت ۷ روز تحت درمان قرار گرفتند سپس در روز هفتم و روز چهاردهم ارزیابی شدند. از آزمون X2 جهت مقایسه داده هاي کیفی و از آزمون T مستقل جهت مقایسه داده هاي کمی بین دو گروه استفاده شد و P<0/05 معنی دار تلقی گردید.

یافته ها:در این مطالعه، تعداد زنان۸۸نفر((%۶۸/۲و تعداد مردان۴۱نفر(%۳۱/۸)بود.در ارزیابی روز هفتم(P= 0/001)و روز چهاردهم

(P=0/0001) درمان کامل و درمان نسبی در گروه مداخله افزایش آماري معنی داري نسبت به گروه شاهد داشت و ایجاد ضایعات جدید در هفته اول (P=0/006) و دوم درمان (P=0/001) در گروه شاهد ، افزایش آماري معنی داري نسبت به گروه مداخله داشت.

نتیجه گیري:نتایج مطالعه نشان می دهد که آسیکلوویر با دوز بالا می تواند در درمان بیماران پیتیریازیس روزه آ که بثورات پوستی شدیددارند، بخصوص اگر در هفته اول شروع بثورات پوستی تجویز شود موثر باشد.(مجله طبیب شرق،دوره۱۰، شماره۱، بهار۸۷، ص۳۷تا(۴۳

کلیدواژه ها: پیتر یازیس روزه آ، آسیکلوویر خوراکی، ویروسهايHHV6 , HHV7

مقدمه
پیتیریازیس روزه آ((PRیک بیماري التهابی حـاد و شـایع بـا پس از یک فاصله زمـانی ۵-۱۵ روز ، بثـورات ثانویـه ظـاهر
ســیر خــود محــدود شــونده مــی باشــد.ایــن بیمــاري بــا شــیوع می شوند که به صورت ماکولها و پاپولهاي متعـدد بیـضی شـکل
۰/۱۳درصـددر مـردان و ۰/۱۴درصـددر زنـان در تمـام نـژاد هـا با پوسته هاي خاکستري ظریف و خشک هستند. ضایعات ثانویـه
گزارش شده است.برخی از مطالعات شیوع آن را در زنان ۲ برابر اکثراً محدود به گردن، تنه و قسمت فوقانی اندام ها هـستند.(۳،(۲
مردان گزارش کرده انـد.۷۵ درصـداین بیمـاران در گـروه سـنی البتــه برخــی بیمــاران مبــتلا بــه PR ممکــن اســت علایــم بــالینی
۱۰-۳۵سال می باشند.((۱ نزدیک به ۸۰ درصـد بیمـاران مبـتلا بـه کلاسیک را نداشته باشند.(۵،(۴
PRداراي الگوي بالینی ثابت و مشخصی هستند. اولین علامـت اتیولـوژيPR همـواره موضـوع بحـث بـسیاري از تحقیقـات
بــالینی بیمــاري معمــولا یــک لکــه پیــشتاز (herald patch) بوده است. مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک متعددي که در ایـن
می باشد که بزرگتر از بثورات ثانویه اسـت و معمـولا در نـواحی زمینه انجام شده اسـت ،امکـان وجـود یـک عامـل عفـونی را در
گردن و تنه و به ندرت ممکن است در صورت ایجاد شود. بروز بیماري مطرح می کند.و مطالعـات عمـدتاًدر زمینـه عوامـل
آدرس نویسنده مسئول: زاهدان، بیمارستان خاتم النبیاء(ص)، بخش پوست Email: afshintaheriazam@yahoo.com 37

ویروســی از جملــه پپکورناویروســه((۶ ،پــاروویروس (۷)B19 و

هــرپس ویروســها عمــدتاًHHV6 و Human)HHV7

(۸-۱۵)(Herpes Virus6 & Human Herpes Virus7 و

اخیــرا (Human Herpes Virus 8)HHV8 انجــام شــده اسـت.((۱۶ بــه طــور کلــی بــا توجـه بــه تغییــرات فــصلی در شــیوع بیماري، گروه سنی درگیر،سیر بالینی حاد و خود محدود شـونده و ایجاد ضایعات مشابه PR پس از پیونـد مغـز اسـتخوان، عوامـل ویروسی ممکن اسـت در بـروز بیمـاري نقـش داشـته باشـند. (۱۷)