چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تقاضاي شغلی برنتایج سازمانی با نقش میانجی فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران انجام گردید، ابزار گردآوري پژوهش، پرسشنامه توزیع شده بین ۲۰۵ نفر از پرسنل این شرکت به صورت تصادفی ساده میباشد.و روش اجراي این پژوهش نیز توصیفی و همبستگی می باشد .داده ها در این پژوهش، با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS تجزیه و تحلیل گردیدو نتایج بهدست آمده نشان میدهد که متغیر تقاضاي شغلی داراي اثر مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق فرسودگی شغلی بر نتایج سازمانی است و درصد قابل توجهی از تغییرات آن را تبیین میکند. در مجموع دو متغییر تقاضاي شغلی و فرسودگی شغلی((۰/۶۵ از واریانس نتایج سازمانی را پیش بینی نمودند.

واژههاي کلیدي: تقاضاي شغلی،فرسودگی شغلی، نتایج سازمانی،شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

-۱ مقدمه

امروزه، مسئله فرسودگی شغلی یکی از رایج ترین مشکلات در محیط هاي کاري است، متأسفانه این وضعیت در دنیاي شغلی و زندگی نوین بسیار رایج است و فرسودگی شغلی به عنوان سازه ،محصول عوامل متعددي است که شناخت این عوامل می تواند نقش مؤ ثري در کنترل آن ایفاء کند . با آگاهی از میزان و چگونگی عوامل موثر و دخیل در فرسودگی شغلی کارمندان و داشتن بینش لازم در این زمینه، مدیران قادر خواهند بود ، تدابیر لازم را براي کاهش عوامل فرسودگی به دست آورند،به عبارت دیگر ، اصلاح رو شهاي مدیریتی که منجر به ایجاد تغییرات مناسب در محیط کار می شود، به نوبه خود می تواند، میزان احساس فرسودگی شغلی کارمندان و همچنین ، عوارض ناشی از آن مانند؛ تأخیر، غیبت هاي متوالی، استعفاء و ترك محل کار را کاهش دهد. کار و انسان دو جزء اصلی و جدایی ناپذیر هستی اند که باید به گونه اي متناسب با یکدیگر برنامه ریزي شوند، نبود تطابق و تناسب میان توانمندي هاي انسان و نوع کاري که او انجام می دهد، یا مسئولیتی که به عهد ة وي نهاده می شود، سبب بروز مسائل و مشکلات بسیاري می شود، که از آن جمله می توان به بروز آسیبهاي جسمانی و روانی و پدیدة فرسودگی شغلی اشاره کرد . این امر سبب پائین آمدن بهره وري نیروي کار می شود.[۱] اولین بار اصطلاح فرسودگی شغلی در ادبیات پژوهشی در سال ۱۹۷۴ توسط فرویدنبرگ به کار گرفته شد .وي پدیده ي فرسودگی شغلی را در کارکنانی که حرفه هاي یاري رسانی داشتند مورد بررسی قرار داد ..[۲] فرسودگی شغلی، طولانی شدن واکنش نسبت به هیجان و محرکات تنش زاي بین فردي در شغل است و با ابعاد خستگی و بی کفایتی توصیف میشود.[۳]

-۲ بیشینه تحقیق

مهاجر در پژوهش خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین ویژگی هاي شخصیتی ، سابقه شغلی و میزان حقوق ماهیانه با فرسودگی شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر تبریز، به این نتیجه رسید که بین سابقه شغلی، میزان حقوق ماهیانه، ابعاد شخصیتی برون گرایی، با وجدان بودن و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با فرسودگی شغلی رابطه ي مثبت مشاهده شد . همچنین ، بررسی نشان داد که بین دبیران زن و مرد مورد مطالعه از لحاظ فرسودگی شغلی تفاوت معنا دار وجود دارد و فرسودگی شغلی دبیران مرد بیشتر از دبیران زن است .[۴]

مددیان پاك ( ( ۱۳۸۳ در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه فرسودگی شغلی، تیپ هاي شخصیتی و رضایت شغلی در بین پرستاران با تعداد نمونه ۱۲۰ نفر از پرستاران بیمارستان هاي دولتی شهر کرج که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، به این نتیجه رسید که بین میزان فرسودگی شغلی و میزان رضایت شغلی رابطه ي منفی ( -۰/۴۹) وجود دارد .[۵]

صابري ( ( ۱۳۸۷ تحقیقی تحت عنوان ارزیابی فرسودگی شغلی مدیران و عوامل مؤثر بر آن در صنایع شهرستان کاشان انجام داده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که سن ، نوع منطقه صنعتی ، نوع پست مدیریتی و میزان حقوق ماهیانه تأثیري بر فرسودگی شغلی نداشته است . همچنین فرسودگی شغلی با سابقه ي کار و تعداد کارگران رابطه ي عکس و با ساعات کاري در هفته رابطه ي مستقیم داشته است .[۶]