چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی موضوعی از علم مدیریت به عنوان مدیریت سبز به مطالعه وکاوش در خصوص معیارهای سنجش ،اصول وانواع مدلهای مدیریت سبز پرداخته شده است که در نهایت می توان به این نتیجه دست یافت که مدیریت سبز بانگرش جامع برکلیه فرآیندها، منابع سازمان ، قوانین ملی موجود،کاهش مصرف منابع، نقش مدیریت ارشد و ارزیابی معیارها و تمرکز برمسئولیت اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادی به کسب موفقیت پایدار براساس مزیت رقابتی سبز می انجامد.

واژه های کلیدی:مدیریت سبز ،مدیریت زیست محیطی,عملکرد سازمانی

Impact on improving the performance of green management

Maryam mehregan far

MSc Entrepreneurship, School of Entrepreneurship, Tehran University, Iran

Abstract×

We study in this article a mather of management science as” the green management”
of scopes,standards the of search and study the to ,inaddittion
measurement,basics,aspects,diffent models of the green managements.

Finally ,we can conclude that this model of management would achive permanent success
general out lookon:an on the basis of green challenging advantage,with the
of laws,decrease national soures,current processes,organization`s
role of senior managements and anoiyzing criteria,and also sources`concumption,the
focusing on social,environmental and economical responsibility.

Keywords:Green management,Environmental managment,organizational performance

×

۱۳۹

۱ -مقدمه

ایجاد سازمانها وگسترش آنها با توجه به نیازهای خاص جامعه صورت می پذیرد .براین اساس با توجه به عوامل گوناگون مکانی وزمانی این سازمانها دائما در حال توسعه وتکامل می باشند. امروزه، نیروی انسانی، سهم کلیدی در بقا و سودآوری شرکتها ایفا می کند و علمای مدیریت بر این باورند که توجه به عامل انسانی باعث از بین بردن عمده محدودیتها و کمبودها خواهد شد که در فرایند تولید بروز میکند. همانگونه که برای استفاده بهینه از عوامل مادی تولید برنامهریزی استراتژیک و بلندمدت ضروری است برای استفاده بهینه از نیروی انسانی نیز باید به برنامه ریزی استراتژیک پرداخت.

تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی یک فرایند نظام یافته برای طراحی برنامه جامع, بلندمدت, هدفمند, و ساختاریافته درباره منابع انسانی است که از روش واحد و منحصری تبعیت نمیکند. اما هیچ سازمان پیشرو و رقابتی از آن چشم پوشی نمیکند.

مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی برنقش مهم مدیریت منابع انسانی استوار است که برماهیت استراتژیک منابع انسانی و بر یکپارچه شدن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان تأکید میکند در این راستا و با توجه به اهمیت عامل انسانی توجه به مدیریت سبز اهمیت بیشتری مییابد. اگرچه شاید در نگاه اولیه این موضوع را از مدیریت استراتژیک دور دانست اما با نگرشی عمیق میتوان آن را نوعی مدیریت استراتژیک دانست چرا که مدیریت سبز به ادغام رفتار سازمانی و آگاهی محیط زیست اشاره دارد و خواستار آن است که سازمانها تدابیر جدی برای جلوگیری از آلودگی در فرآیندهای تولید اتخاذ کنند که فعالیتهای سازمان اثرات مضر زیست محیطی را به حداقل برساند و علاوه بر آن خواستار گنجاندن ملاحظات زیستمحیطی در هر فرآیند است که شامل فعالیتهای توسعه محصول و برنامهریزی استراتژیک است.

در این راستا مدیران می بایست با شناسایی نقاط قوت وضعف ،تهدیدها وفرصتهای سازمان رادر مسیر بهبود فرآیندها در راستای همگرایی اهداف سازمان با پیامدعملکردهای آنها درجامعه ومحیط زیست وکسب موفقیت پایدار براساس مزیت رقابتی پیش ببرند.