چکیده:

تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران هدف اصلی تحقیق فوق می باشد . اطلاعات حسابداری به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری مدیران در نظر گرفته می شودو هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران می باشد،به منظور تعیین تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری تحقیق تدوین و سپس برای تایید فرضیه ها از روش های آماری آزمون Tدو گروه مستقل و تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری شامل :قابل فهم بودن،مربوط بودن،قابل تایید بودن و قابل مقایسه بودن در بهبود تصمیم گیری مدیران موثر می باشد.

واژه های کلیدی: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری، مدیران

مقدمه

موفقیت هر سازمان در رسیدن به اهداف خود به نحو قابل توجهی به مدیران آن بستگی دارد . اگر مدیریان

وظایف خود را به نحو صحیح انجام دهند ، سازمان به اهداف خود دست خواهد یافت . بنابرای مدیران در انجام وظایف خود ناگزیرند به کرات تصمیم گیری نماید زیرا در انجام وظایف خود با مشکلاتی روبه رو شده و می باید راه حل های مختلفی را شناسایی نموده و از بین آنها بهترین راه حل را انتخاب نماید ]. َوْ[

تنها ارائه اطلاعات نمی تواند مدیریت را در انجام وظ ایف خود یاری کند . بلکه اطلاعات ارائه شده باید دارای
ویژگی هایی باشد که بتواند مدیریت را در فرآیند تصمیم گیری یاری نماید ]. َ[ در صورتی که حسابداری

مدیریت نتواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در کیفیت لازم ارائه کند و در تصمیم گیری مدیریت موثر افتد ، این سیستم جز تحمیل هزینه به سازمان اثر دیگری نخواهد داشت . ] ُ[بنابراین کیفیت اطلاعات ارائه شده از اهمیت شایانی برخوردار است که می باید بدان توجه خاصی مبذول گردد .

اهداف تحقیق

طی این مرحله مشخص می گردد تصمیم گیری منجر به چه نتایجی خواهد شد و یا چه هدفی تحقق خواهد یافت. در صورت آگاهی از مسئله، این هدف گذاری روشن تر صورت خواهد گرفت] ُ[اهداف معمولاً برای کم کردن فاصله آنچه که وجود دارد و آنچه که باید وجود داشته باشد تعریف می شود. البته هدف گذاری در فرآیند تصمیم گیری باید در چهارچوب اهداف کلی سازمان صورت گیرد.