چکيده
پست مستقيم يکی از محصولات (خدمات)پستی می باشد که به منظور برقراری ارتباط ما بين اجزاء مختلف جامعه پی ريزی شده و طی چند سال گذشته در ايالات متحده آمريکا و اروپای غربی از نرخ رشد بالايی برخوردار شده است .
پيشرفتهای ناشی از انفورماتيک ارتباطات و فن آوريهای اطلاعاتی ،اقتصاد جديدی را خلق نموده اند که فرانسوی مرزهاست و تنها يک زبان مشترک دارد که حرف e کليدی ترين واژه در آن بشمار می رود .

تجارت الکترونيکی ،مرسوله وپست الکترونيکی ،پرداخت و خريد الکترونيکی ،تمبر الکترونيکی و بيمه الکترونيکی واژه هايی هستند که در اين محيط جديد مورد استفاده قرار می گيرند.
رشد سريع اقتصاد بر خط چالش ها و فرصت های زيادی را برای سرويسهای پستی که بايد فعاليت خود را در يک بازار جديد و با تقاضاهای جديد از سوی مشتريان جديد هدايت نمايند،بوجود آورده است و در ميان سرويسهای مختلف پستی ،”پست مستقيم” دارای اهميت ويژه ای می باشد.
در دو سه سال اخير محافل اقتصادی،مقامات دولتی و رسانه های گروهی بهره فراوانی از تجارت الکترونيکی بوده و فعالي

تهای خود را در اين زمينه متمرکز نموده اند .استفاده از اينترنت نسبت به تلفن و تلوزيون بسيار فراگير شده بطوريکه که تعداد کاربران جهانی اين شبکه هر صد روز دو برابر ميشود و انتظار می رود تعداد مشتريان اينترنت در اروپا که در سال ۱۹۹۹ هفت ميليون نفر در سال بوده است تا سال ۲۰۰۴ به ۱۳۱ميليون نفر برسد .در نبرد ميان رسانه های ديجيتالی و رسانه های کاغذی،نامه های الکترونيکی از طريق اينترنت به خاطر جحم وسيع خود در رديف غولهای ارتباطات آينده قرار خواهند داشت .در دهه ۸۰،پست الکترونيکی و اينترنت موجب اميدواری

نسبت به يک دنيای نسبتا”مطلوب عاری از کاغذ گرديد.اخيرا”مطالعاتی به عمل آمد که بر اساس آن بخش فزاينده ای از فعاليتهای تجاری الکترونيکی شرکت ها تاءثير بسيار مستقيمی در پست فيزيکی دارد.همچنين طبق تحقيقات انجام شده توسط شرکت مکينتل حجم فعاليتهای سنتی پست های بريد(ترکيبی)در دنيای صنعتی از ۸۰ميليارد مرسوله در سال ۱۹۹۸ به ۱۴۵ ميليارد مرسوله در سال ۲۰۰۵ خواهد رسيد.

يکی از اصلی ترين دلايلی که برخی از افراد در اعمال تجارت از طريق شبکه جهانی اينترنت ترديد می کنند به جهت عدم اطمينانيست که آنان به امنيت و جفظ تبادل اطلاعات از اين رسانه دارند.بنابراین امنيت مهمترين عامل موفقيت در تجارت الکترونيکی به شمار می آيد و صحت و رعايت محرمانه بودن،شرايط اساسی برای تحقق معاملات در اين فضای ارتباطی می باشند.

از قرنها پيش ادارات پست نقش مهمی در زمينه تسهيل تجارت و مبادلات ايفاء نموده اند.اين ادارات به عنوان شخص ثالث مورد اعتماد ميان خريدار و مشتری محسوب می گردند و به گونه ای رفتار می کنند که سفارشات،امانات ،صورت حسابها و يا هر گونه مکاتبه ديگر در امنيت کامل به مقصد برسد.

در ميان سرويس های مختلف پستی “پست مستقيم” يکی از مهمترين سرويس های موجود ،جهت مقابله با موج الکترونيکی می باشد و اين مسئله تا آن حد مورد توجه قرار گرفته است که به نظر کارشناسان ،تنها شرط بقای ادارات پست در قرن ۲۰ روی آوردند به سرويس های نوين بر پايه فن آوری اطلاعات و به ويژه پست مستقيم می باشد.

آنچه مسلم است اين است که پست مستقيم هنوز جزء يکی از برنامه های انتخاب شده توسط بازاريابان مستقيم ميباشد و به جای برنامه های ديگر مانند ايميل و اينترنت به کار می رود. با اين وجود در برخی از کشورها،جايی که نياز و امکانات بالقوه برای استفاده از اين رسانه ی تبليغاتی وجود دارد ،پست مستقيم در دسترس نبوده و صنعت بازاريابی مستقيم گسترش نيافته است؟،در صورتی که توسعه و رشد پست مستقيم شانس بسيار زيادی را برای کاربران پستی در اين کشورها می تواند به دنبال داشته باشد و با استفاده از ابزارهای جديد،مشتريان می توانند جهت تبليغ و فروش محصولاتشان از طريق کاربران پستی،تجارت پستی را افزايش داده و از رشد اين صنعت حمايت نمايند.

با توجه به اهميت پست مستقيم و رشد آن در دنيا و به جهت آشنايی کاربران و بازاريابان بخشهای دولتی و خصوصی و همچنين لزوم آموزش دانشجويان بر آن شدم با استفاده ازمنابع در دسترس ،دست به تهيه پروژه حاضر بزنم تا شايد بتوانم قدمی در جهت معرفی اين سرويس جهانی برداشته و دانش فنی کارگزاران و کاربران را ارتقاء دهم و نيز هدايت گر درونيم را که شوق و مسئوليت نگاشتن اين پروژه راضی نمايم.

تاريخچه پست استان تهران
تا سال ۱۳۶۰ امور وفعاليت پستی استان تهران تحت عنوان مديريت پست تهران و حومه مشتمل بر ادارات پست کشور و تجزيه و مبادلات و مناطق پستی تهران اداره می گرديد .از سال ۱۳۶۰ با تفکيک،تجزيه و مبادلات و پست کشور اداره کل پست استان تهران با مجموعه ای شامل دفتر پست شهری ،روستايی،کارگزار مخابراتی و آژانسهای پستی به فعاليت خود ادامه داد تا سال ۱۳۶۰ کليه امور مربوط به جمع آوری مرسولات و تخليه صناديق و همچنين توزيع مرسولات در شهر تهران به صورت متمرکز در منطقه ۱۱ پستی واقع در خيابان امام خميني انجام ميگرفته که بر اساس برنامه ريزی و نظریه کارشناسان بلژيکی تهران به ۸ منطقه پستی جهت تسريع در امر توزيع و رهسپاری مرسولات تفکيک گرديد که بر اساس تقسيمات کد پستی هريک ازنواحی تهران را زير پوشش پستی خود قرار داده اند .

با گسترش روز افزون جوامع و بزرگ شدن شهرها و به وجود آمدن وسايل ارتباطی جمعی ،ارتباط افراد بسيار آسان و سهل گرديده ،در اين ميان پست به عنوان يکی از سازمان ها و نهادهای موثر در امر ارتباطات مردمی نقش به سزايی در جوامع مختلف ايفا می نمايد.

تاريخچه پست در گشور ما به ساليان نه چندان دور برمی گردد به طوری که بر اساس کتاب تاريخ پست ايران پست در سال ۱۲۷۶ در زمان صدارت اميرکبير به صورت خاص شکل نسبتا” رسمی به خود گرفت ولی در آن زمان صرفا” مخصوص ارسال نامه ها و فرامين سلطنتی بود.درسه سال بعد ،در زمان صدارت علی خان عين الدوله به شکل عمومی درآمده و برای مکاتبات و نامه های مردم عادی نيز اين امر صورت ميگرفته و سرانجام در پيچ و خم گذشت زمان و پيشرفت علم و صنعت،هم زمان با جامعه رشد يافته تا اين که به شکل سامان مند امروزی در آمده است و اکنون نيز راهی بس طولانی به سمت آينده در پيش دارد.

دفتر خدمات ارتباطی عامل نيز به عنوان يکی از خادمين جامعه و جزء کوچکی از نظام پستی کشور در راستای طرح خدمت به ارباب رجوع خدمات و مشاورهای گوناگونی را در اين طرح روی می دهد.

تعريف دفتر پستی
ادارات پست با توجه به نيازهای ضروری اقدام به تاسيس واحدهای پستی نموده چون خدمات پستی مورد نياز را با سرعت در اختيار مراجعين قرار داده و از مسافرت های درون شهری و برون شهری جلوگيری نمايد واحد پستی تحت عنوان دفتر پستی ناميده می شود يک دفتر پستی مشتمل بر چندين باجه پستی بوده که ارائه يک يا چندين نوع از خدمات پستی اختصاص داده شده است اين دفاتر می توانند در سازمان ها،ادارات و ساير مکانها داير گردند عمده ترين خدمات پستی قابل عرضه در اين گونه دفاتر عبارتند از:
– باجه فروش تمبر و اوراق بهادار

-باجه های صدور قبض
-باجه های قبول (نامه-کارتهای پستی-مطبوعات-بسته کوچک-کيسه مخصوص-انواع امانات)
-باجه های توزيع
وظائف اجرايی دفتر پستی

-قبل از شروع کار اداری-آخرين بخش نامه و دستورالعمل های رسيده را مطالعه کرده و مفاد آنها را در خلال کار مد نظر داشته باشد.
-وسايل کار مورد استفاده خود را کنترل و بررسی کرده
.
موجودی کل تمبر واوراق بهادار خود را از جهت اطمينان از صحت موجودی بررسی کنيم .
-کسری تمبرهای فروخته شده در روز قبل را با توجه به نوع ارزش ومقدار مورد نياز تامين و نگهداری کند .
نسبت به تهيه اوراق بهادار مانند کوپن رپنس و آيروگرام و … اقدام نمايد.

– سوشهای مورد استفاده خود را در مبنا دستوالعمل مربوط به کاربن گذاری کند و شماره اولين قبض از هر نوع از آنها را برای همان روز يادداشت نمايد .
– مهرهای مورد استفاده خود را جهت اطمينان کنترل نمايد.
– مهر تاريخ دار مورد استفاده را برای انجام کار به همان روز اصلاح نموده.
– آخرين مبلغ کارکرد دستگاه نقش تمبر را نيز يادداشت نمائيد.

– نرخهای انواع خدمات پستی را به طور کامل مطالعه کرده و استفاده نمائيد.
– متصديان واحدهای قبول کم ترافيک که عمل ثباتی بعد از قبول را نيز راءسا” انجام می دهند لازم است ثبت های مورد نياز بر حسب طبقه بندی مربوطه،اين گونه ثبت ها را کاربن گذاری کرده و به مهر واحد قبول و تاريخ و شماره ثبت نمايند.
– در واحدهای قبول پر ترافيک که عمل ثباتی توسط متصديان ديگر انجام می شود متصدی مربوطه ملزم به آماده سازی ثبت ها خواهند بود.

معرفی مرسولات پستی
قبول و جابجايی و تحويل هر نوع مکاتبات، تصاوير، کالا، اسناد و اوراق مالی و اعتباری، بيولوژيکی و … را مرسولات پستی می نامند .که به ۲ دسته تقسيم می شود.
۱- مراسلات پستی
۲- امانات پستی
۱٫مراسلات پستی(پست نامه ها)

مراسلات که بخش اعظم مرسولات پستی را شامل می گردند و حاوی مکاتبات ،اسناد و اوراق مالی و اعتباری و تصاوير الکترونيکی و قسمتی از کالا و نمونه کالا هستند
عمده ترين انواع مراسلات پستی عبارتند از :
نامه :جزء مراسلات با اولويت و حاوی اسناد و مدارک و مکاتبات حال و کنونی و محرمانه و خصوصی بوده و بين اشخاص حقيقی و حقوقی مبادله می گرددو به جزءموارد پيش بينی شده در قانون اطلاعات ازمندرجات آن برای اشخاص به غير از فرستنده و گيرنده منع گرديده و در صورت عدم رعايت مفاد قانونی مشمول تعقيب قانونی خواهد بود اين نوع مراسلات عموما” داخل پاکتهای سر بسته ومستطيل شکل قبول ومبادله ميشوند.
در صورتيکه حجم و يا شرايط بسته بندی نامه به شکلی باشد که امکان بروز اشتباه در تشخيص آن با ساير مراسلات پستی فراهم آيد به کار بردن مهر،برچسب و يا نوشتن کلمه نامه در کنار نشانی فرستنده توصيه می شود.

آيروگرام (نامه هوايی)
ادارات پست مختارند کاغذ مناسبی به رنگ آبی کمرنگ که پس از تا خوردن و چساندن لبه های آن پاکت شکل مستطيلی به خود می گيرد را با چاپ کلمه paravion,aerogramme و همچنين درج مبلغ کرايه پستی در سرويس داخله و خارجه به جريان بگذارند در اين صورت قسمت بدون لبه و صاف آن بايد به منظور نوشتن نشانی گيرنده و فرستنده و درج مبلغ کرايه پستی و برچب های اداری اقتصاد يابد .

نامه هوايی جزء اوراق بهادار بوده و در سمت راست فوقانی آن کرايه پستی به صورت تمبر ثابت چاپی نقش گرديده در صورت تغيير نرخ ها برابر مقررات داخلی می توانند مشمول پرداخت اضافه نرخ گردند.

کارتهای پستی:
کارتهای پستی از نوع کاغذ مقاوم و به شکل مستطيل ساخته می شوند ممکن است يک طرف آن مصورباشد طرف ديگر جهت استفاده فرستنده و درج مطالب پيش بينی شده است در صورتی که کارت پستی مصور باشد درج عبارت کارت پستال برروی آن الزامی نمی باشد.

کارت پستی نبايد به صورت برجسته و دارای برآمدگی باشد دليل این امر جلوگيری از بوجود آمدن اشکال در اجرای عمليات پستی است.
نوشته مخصوص نابينايان نبايد طوری بسته بندی گردند که محتوای مرسولات بقدر کافی محافظت گردد.ضمن اينکه بررسی محتويات آنها به سهولت و سرعت مقدور باشد.
توصيه گرديده که بر روی مرسولات نابينايان به نشاني گيرنده از علامت ويژه اين نوع مرسولات به رنگ سفيد و مطابق شکل زير استفاده شود مرسولات ويژه نابينايان از نظر نرخ جزو مطبوعات (معاف از کرايه پستی)محسوب شده و ميتوانند بصورت ثبتی هم قبول گردند.

شرايط قبول مراسلات پستی
۱-لفاف
تعريف لفاف:

لفاف با پوشش وسيله ای است برای محافظت و نگهداری مرسولات پستی در برابر شرايط جوی مختلف-رطوبت-حرارت –برودت و ممانعت از آسيب ديدگی محتويات مرسوله در مقابل فشار و دست بدست شدنهای متعدد .علاوه بر اينها لفاف بايد دارای محلی مناسب برای نوشتن نشانی فرستنده و گيرنده و همچنين عمليات پستی باشد .
-چون مرسولات پستی دارای اشکال و فرمهای گوناگونی هستند بنابراين لفاف آنها نيز نميتواند يک شکل و يک اندازه تهيه گردد مععهذا لفاف بطور عمومی از هر جنسی تهيه شوند بايد:
محکم-متناسب با وزن، شکل، حجم و ماهيت اشياء تهيه گردند .بعلاوه لفاف يا پوشش بايد متناسب با شرايط حمل و نقل ،مدت زمان سير و نوع رهسپاری (هوايی،زمينی،دريائی) انتخاب گردند.

-لفاف از نوع لفاف بندی مرسولات پستی نبايد موجبات آلوده و کثيف شدن ساير مرسولات پستی را فراهم نمايد .
-لفاف نبايد طوری انتخاب شود که باعث ايجاد خطر برای کارکنان پست و يا موجب صدمه زدن به تجهيزات پستی گردد.

انواع لفافها :
پاکت- پاکت پنجره ای-نوار آدرس- پارچه-چوب-فلز-پودرهای روغني و ساير اشيا با استفاده ازدو جدار پيش بينی گرديده است.

آدرس نويسی
متصديان باجه های پستی بايد نحوه آدرس نويسی صحيح پستی را در هنگام مراجعه مشتريان ،به آنها آموزش داده و حتی المقدور يک نمونه آدرس نويسی فارسی و يک نمونه آدرس نويسی لاتين تهيه و جهت استفاده مشتريان در معرض ديد آنها در محل مناسبی در باجه های پستی نصب نمايند.

پاکات
حداقل نصف سمت راست تحتانی جهت درج نشانی گيرنده اختصاص داده شود.
-نصف سمت چپ فوقانی برای نوشتن نشانی فرستنده در نظر گرفته شود .
-نشانيهای در جهت طولی پاکات نوشته شود مگر اينکه ابعاد پاکات استاندارد تجاوز نمايد.
-نشانيها بسيار خوانا و کامل و دقيق نوشته شود و در صورتيکه در نشانی گيرنده، حروف يا شماره منطقه توزيع و يا کد پستی بکار برده شده اين حروف و ارقام و شماره …در نشانی ذکر شود.

مرسولات پستی تنها ميتوانند دارای يک نشانی فرستنده باشد.

حدود و ابعاد مرسولات پستی
مراسلات پستی از نظر ابعاد به ۲ دسته تقسم ميشوند .
۱-مراسلات استاندارد
۲-مراسلات غير استاندارد
حدود ابعاد مراسلات استاندارد:مراسلات استاندارد مراسلاتي هستند به شکل مستطيل که طول آنها حدود حاصلضرب عرض در راديکال ۲ (با اغماض ۲ ميليمتر)

نامه
حداقل ابعاد ۱۴۰*۹۰ ميليمتر با يک تقريب ۲ ميليمتری
حداکثر ابعاد ۲۳۵*۱۲۰ ميليمتر با يک تقريب ۲ ميليمتری
با ضخامت حداکثر ۵ ميليمتر و ۲۰ گرم وزن
کارت پستی

حداقل ابعاد ۱۴۰*۹۰ ميليمتر با يک تقريب ۲ ميليمتری
حداکثر ابعاد ۲۳۵*۱۲۰ ميليمتر با يک تقريب ۲ ميليمتری
آيروگرام

حداقل ابعاد ۱۴۰*۹۰ ميليمتر با يک تقريب ۲ ميليمتری
حداکثر ابعاد ۲۲۰*۱۱۰ ميليمتر با يک تقريب ۲ ميليمتری

واگذاري خطوط

مقدمه
اولين قسمت اداري مخابرات كه هر شخص حقيقي يا حقوقي براي پيوستن به مشتركين مخابرات با آن روبرو مي شود امور مشتركين و واحد واگذاري خطوط مي‌باشد.واگذاري خطوط يكي از مهمترين واحدهاي هر مركز تلفن مي باشد كه در ارائه خدمات به مشتركين و ارائه اطلاعات دقيق آماري و كابلي در جهت توسعه تلفن شهري به واحدها و ادارات مرتبط نقش مهمي را ايفا مي‌كند.واگذاري خطوط در واقع تعيين كننده وجود يا عدم وجود امكانات فني و تسهيل كننده كسب اين امكانات توسط متقاضي تلفن است كه پرسنل كوشاي اين واحد با

آگاهيهاي لازم مشخصات كابلي و كافويي درخواستهاي متقاضيان اعم از فيش يا فرم بررسي را بر روي نقشه ها بررسي مي نمايد،تا پس از معين شدن محدوده پست و كافويي آن از طريق واحد نوسازي و نگهدار شبكه كابل سيم كشي و تغيير مكان در اسرع وقت و از كوتاهترين مسير ممكن انجام و ارتباط تلفني متقاضي برقرار شود.واگذاري خطوط علاوه بر فعاليتهاي فوق،كنترل ساليانه كافوها،پلاكبرداري،كابل برگردان و …. را عهده دار مي باشد.

علائم استفاده شده در نمودار گردش كار
نشان دهنده واحدها و اشخاصيكه خارج از كادر اصلي مجري قرار دارند و گاهي قسمتي از كار با آنها آغاز ميشود و پايان ميگيرد.
نشان دهنده هر نوع اقدام مانند:نوشتن نامه، امضاء كردن، كنترل، تايپ و محاسبه.
نشان دهنده هر گونه سند،مدرك،نامه،پرونده و سوابق و ….(نام سند در داخل شكل نوشته ميشود) .

نشان دهنده چند نسخه از يك سند(شماره ها، مشخص كننده شماره نسخه است) .
نشان دهنده بايگاني موقت .
گردش كار دائري فيش تلفن
۱- واحد مشتركين و متقاضيات كارت سيم كشي (فيش)واگذار شده را به واگذاري خطوط ارسال ميدارد.
۲- واگذاري خطوط كارت هاي سيم كشي (فيش ها) رابراساس رديف وديعه در دفتر و دايع ثبت و مشخصات متقاضي را از نظر آدرس او درصورت نياز بازديد از محل و از روي نقشه هاي موجود پست و كافو آنها را مشخص و بر روي كارت سيم كشي ثبت مي نمايد.

۳- واگذاري خطوط درصورت عدم امكانات فني مشخصات فني و فيش را از روي سيم كشي در دفتر حق تقدم ثبت و در صورت رسيدن به حد نصاب در خواست طرح تقويت نموده و كارت سيم كشي را بعد از توضيح در دفتر و ديعه و با رعايت الويت بايگاني مي كند.
۴- واگذاري خطوط درصورت وجود امكانات فني از اطلاعات موجود در كارتهاي ليست رانژه تعيين بوخت و خط نموده و شماره فيش را در قسمت آبونه و مركزي ليست رزرو* مي نمايد
۵- واگذاري خطوط پس از تكميل مشخصات (كافو – بوخت و خط)در كارت سيم كشي آنرا جهت نگهداري و نوسازي شبكه كابل ارسال مي دارد.

۶- نگهداري و نوسازي شبكه كابلي با همكاري ناظر شبكه و پيمانكار محل مورد نظر را با رعايت اولويت و حق تقدم سيم كشي سپس كارت را تكميل و آنرا به واگذاري عودت ميدهد
۷- واگذاري خطوط پس از بررسي لازم كارت سيم كشي را جهت تعيين شماره (از طريق دبيرخانه)به رئيس مركز ارسال مي دارد.
۸-رئيس مركز پس از تعيين شماره ، كارت سيم كشي را به واحد گذاري خطوط مي فرستد.

۹-واگذاري خطوط مشخصات كارت سيم كشي را در روي كارتهاي شبكه وMDF ثبت مي كند.
۱۰- واگذاري خطوط با مراجعه به ليستهاي رانژه شماره تلفن تعيين شده را جايگزين شماره و ديعه نموده و مشخصات فني (بوخت و خط)را بر روي كارتها** درج مي كند.
۱۱- واگذاري خطوط قسمت دايري فرم سيم بندي را در دو نسخه تكميل و يك نسخه از آنرا به همراه كارت ام،دي،اف به سالن دستگاه امتحان و كارت سيم كشي را بعد از تكميل نمودن دفتر و ديعه و نوشتن شماره تلفن خط كابلي و تاريخ دايري به واحد مشتركين و متقاضيان و نسخة دوم فرم سيم بندي و كارت شبكه را بايگاني مي كند.

۱۲- سالن دستگاه پس از انجام اقدامات لازم و برقراري ارتباط فرم سيم بندي را تكميل و آنرا جهت صدور فرم دائري به دبيرخانه مركز ارسال مي دارد.
* در صورتيكه فيش تلفن همگاني باشد پس از رزرو خط فرم سيم كشي جهت عقد قرارداد به واحد مشتركين و متقاضيان ارسال و مراحل ۴ به بعد تكرار مي شود.
** در زير نمونه اي از كارتهاي مربوط به اطلاعات فني مشتركين نشان داده شده است.

گردش كار تغيير نام و مكان – مكان *
۱- واحد مشتركين و متقاضيان فرم بررسي امكانات را تكميل كرده و به واگذاري خطوط ارسال مي دارد.
۲- واگذاري خطوط از روي نقشه هاي موجود امكانات را بررسي و تعيين پست و كافو نموده نتيجه را روي فرم بررسي امكانات منعكس مي نمايد.
۳- واگذاري خطوط در صورت عدم امكانات فني پاسخ را دردفتر حق تقدم ثبت و برروي فرم بررسي امكانات مشخصات فني(پست،اتصال،كافوو…)را ثبت و تا زمان ايجاد امكانات (حداكثر يكسال)جهت نگهداري به واحد مشتركين و متقاضيان ارسال مي نمايد.

۴- واگذاري خطوط در صورت وجود امكانات فني (براساس اطلاعات موجود درنقشه و كارتهاي ليست رانژه)درليست رانژه رزرو خط كرده و اطلاعات فني را پس از انعكاس روي فرم بررسي امكانات به واحد مشتركين و متقاضيان مي فرستد.
۵- واحد مشتركين و متقاضيان پس از هماهنگي با مشتركين و خريدار و اقدامات لازم فرم سيم كشي را در دو نسخه تكميل و يك نسخه آنرا به همراه فرم بررسي امكانات به واگذاري خطوط ارسال ميدارد.

۶- واگذاري خطوط پس از بررسي لازم و درج مشخصات فني جديد و قديم بر روي فرم سيم كشي آنرا جهت انجام سيم كشي به نگهداري و نوسازي شبكه كابل مي فرستد.
۷-نگهداري و نوسازي شبكه كابل بر اساس مشخصات كابلي اعلام شده سيم كشي را انجام و فرم سيم كشي را تكميل و به واگذاري خطوط ارسال مي دارد.
۸-واگذاري خطوط مشخصات مشترك جديد و تاريخ و علل تغييرات را دركارتهاي شبكه و ليست رانژه اصلاح مي كند.
۹-واگذاري خطوط فرم سيم بندي را در دو نسخه تنظيم يك نسخه آنرا بايگاني و نسخه ديگر را به سالن دستگاه امتحان و فرمهاي سيم كشي و بررسي امكانات را به واحد مشتركين و متقاضيان ارسال مي دارد.

*در تغيير مكان فقط آدرس مشترك تغيير پيدا مي كند.
**در صورت فراهم شدن امكانات واگذاري خطوط مركز موظف است فرمهاي منفي مربوطه را با رعايت حق تقدم از واحد مشتركين و متقاضيان درخواست نموده تا بعد از بررسي مجدد و رزرو ليست به مدت يكماه امكانات در رزرو متقاضي (ضمن اطلاع به وي)مي ماند و درصورت عدم
مراجعه به موقع امكانات نوبت بعدي قرار مي گيرد.

گردش كار تعويض شماره
۱- واحد مشتركين و متقاضيان فرم تعويض شمارة تنظيم شده را به واگذاري خطوط مي فرستد
۲- واحد واگذاري خطوط كارت شبكه را از محل خود خارج و اقدام به صدور كارت جديدي شبكه و MDF مي نمايد(مشخصات شماره تلفن جديد را در كارتها ثبت وشماره تلفن قديم ، علت و تاريخ تعويض آن را درپشت كارتها يادداشت مي كند)

۳- واگذاري خطوط در ليست ها ، رانژه جديد را بجاي شماره قديم مي‌نويسد و سپس اقدام به صدور فرم سيم بندي* در دو نسخه مي كند(يك نسخه از فرم سيم بندي و كارت ام،دي،اف را به سالن دستگاه امتحان و نسخة ديگر را بهمراه كارت بايگاني مي نمايد)
* در صورتيكه مشترك بخواهد شماره اش در ۱۱۸ ثبت نشود در زير فرم سيم‌‌بندي بايد قيدگردد.

كابل برگردان داخلي*
۱-اداره كل طرح و مهندسي نقشه هاي مربوط به برگردان را تهيه و به واگذاري خطوط مركز مربوطه مي فرستد.
۲- واحد واگذاري خطوط نقشه هاي دريافتي رابا نقشه هاي قبلي جهت كنترل تعداد زوج كار كن ، رزرو و TOT‌هر كابل و تعداد مركزي هر كافو با هم تطبيق مي دهد.
۳-واحد واگذاري خطوط فهرستي ازتغييرات كه دربرگردان بايد لحاظ گردد را تهيه مي نمايد.

۴- واحد واگذاري خطوط سپس كارتهاي مشتركين را كه در محدوده كابل برگردان هستند از روي ليستهاي رانژه قديمي شناسائي و از فايل خارج مي نمايد.
۵- مسئول واگذاري خطوط،خطوط كابلي را مطابق فهرست تغييرات استخراج شده با رعايت اصل آرايش كافو تغيير مي دهد
۶- واحدگذاري خطوط براي كافوهاي تغيير يافته ليستهاي رانژه جديد ايجاد يا آنها را تغيير مي دهد.
۷- واحدواگذاري خطوط براي هريك از شماره ها از روي ليست جديد رانژه

كارت صادر مي نمايد (يا اطلاعات قديمي را پاك كرده اطلاعات جديد را مي‌نويسند)
۸- واحد واگذاري خطوط براساس تغييرات جديد فرم سيم بندي را كه در آن به ترتيب شماره هاي تغيير يافته را در بردارد در سه نسخه تنظيم:يك نسخه را نزد خود بايگاني،يك نسخه رابه نگهداري و نوسازي شبكه جهت انجام سيم كشي و نسخة ديگر را به MDF‌ جهت بستن رانژه هاي جديد ارسال مي نمايد.
* هر نوع تغيير در مركز كافويي و تعويض بوخت تعدادي از شماره تلفنهاي منصوبه يك مركز كه به دلايل فني و يا توسعه شبكه ايجاد شود كابل برگردان داخلي تعريف مي شود.
در ادامه به عنوان نمونه گردش كار كابل برگردان داخلي رسم شده است.