تجارت الکترونیکی در شرکتهای تجاری

نحوه ثبت و تشکیل شرکتهای تجاری وغیرتجاری
در سال هاي اخير سياست هاي اقتصادي کشور در چهارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي به سوي خصوصي سازي گام بر مي دارد و واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي مستلزم آن است که افراد به تأسيس شرکت هاي مختلف مبادرت نمايند و با انجام فعاليت هاي تجاري در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي شوند اين مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غير تجاري است تا شرکت ها با طي مراحل اداري مطابق مقررات و مواد قانوني به ثبت برسند .

شرکت از زماني تشکيل مي شود که دو يا چند نفر قصد تشکيل آن را داشته باشند بنابراين قصد و نيت ايشان ملاک تشکيل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداري طي نمودن مراحلي چند جهت تأسيس يک شرکت يا مؤسسه ضروري است تا اين شرکت بر روي کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت هاي تجاري را به هفت قسم تقسيم مي کند۱ـ شرکت هاي سهامي ۲ـ شرکت با مسئوليت محدود۳ ـ تضامني۴ ـ مختلط سهامي ۵ـ مختلط غير سهامي ۶ـ شرکت نسبي۷ـ شرکت تعاوني توليد و مصرف که ثبت اين نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزي است.
مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت :

شرکت با مسئوليت محدود: مطابق با ماده ۲۷ قانون تجارت شرکت با مسئوليت محدود شرکتي است که بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشکيل شده است و هر يک از شرکاء بدون اين که سرمايه به سهام و يا قطعات سهامي تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت مي باشد. مدارک مورد نياز جهت تأسيس شرکت با مسئوليت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شرکتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي و مؤسسين ه) کپي برابر اصل شده شناسنامه مؤسسين و چنانچه هيأت مديره نيز خارج از شرکاء باشند کپي برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هيأت مديره نيز الزامي است و هر گاه موسسين شرکت اشخاص حقوقي باشند آخرين تغييرات مديران و سرمايه شرکت که در روزنامه رسمي درج گرديده است همراه با برگه معرفي نامه نماينده نيز ضميمه مدارک ديگر مي گردد .

شرکت هاي سهامي عام:
مدارک لازم براي ثبت شرکتهاي سهامي عام شامل مدارک قبل از پذيره نويسي و مدارک بعد از پذيره نويسي مي باشد. مدارک قبل از پذيره نويسي؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلاميه پذيره نويسي همراه با کپي مصدق شناسنامه هاي موسسين و گواهي بانکي که در قانون تجارت تصريح شده است که مؤسسين ۲۰% از کل سرمايه را تعهد مي نمايند و ۳۵% از ۲۰% را واريز و گواهي بانکي ارائه مي دهند .هر چند مؤسسين مي توانند بيش از ۲۰ % از کل سرمايه را تعهد نمايد ولي نبايد کمتر از آن چه در قانون تجارت قيد شده است باشد. اظهار نامه عينا اظهار نامه شرکت ها ي سهامي خاص مي باشد که بايد تا بند ۹ آن کامل شود.بندهاي بعد از آن بعد از پذيره نويسي کامل مي شود حداقل سرمايه نيز ۵ ميليون ريال مي باشد . براي اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلاميه پذيره نويسي به ماده ۸ و ۹ قانون تجارت مراجعه نمائيد .

مدارک بعد از پذيره نويسي :
دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهاي آن کامل شده باشد نام مؤسسين جديد در اظهار نامه وارده توسط تمامي سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومي موسسين و هيأت مديره که کارهايي همانند صورت جلسات شرکت هاي سهامي خاص تکميل مي گردد با اين تفاوت که دو روزنامه کثيرالانتشار براي چاپ آگهي هاي شرکت در نظر گرفته مي شود کپي برابر اصل شده مؤسسين و بازرسان همراه با گواهي بانکي مبني بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمايه و همچنين صفحات در روزنامه اي که اعلاميه پذيره نويسي درآن چاپ شده است .

مؤسسات غير تجاري :
مؤسسات غير تجاري مؤسساتي هستند که فعاليت تجاري انجام نمي دهند بر طبق ماده ۱ آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري مقصود کليه تشکيلات و مؤسسات است که براي مقاصد غير تجاري از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود اعم از آنکه مؤسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند. مدارک مورد نياز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين،کپي مصدق شناسنامه مؤسسين،تقاضانامه حاوي

مشخصات نام،موضوع،تابعيت،مرکز،اسامي مؤسسين،تاريخ تشکيل مدير،يا مديران اشخاصي که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائي مؤسسه،آدرس شعبه نام مدير،مديران شعبه مي باشد که توسط مؤسسين امضاء مي شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسين امضاء مي گردد و در صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين مديران و صاحبان امضاء مجاز تعيين مي گردد مؤسساتي که فعاليت آنها مشمول بند الف ماده ۲ آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجاري شود(ماده ۲ بند الف مؤسساتي که مقصود از تشکيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ۶ همان آئين نامه بايد از شهرباني مجوز دريافت نمايد .
مراحل اداري :

متقاضي پس از آنکه تصميم به ثبت هر يک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداري اداره مراجعه مي کند و مدارک شرکت مورد نظر را خريداري و به ترتيبي که در فوق اشاره شد،کامل مي کند و تمام مدارک را در داخل يک پوشه پانچ مي کند. متقاضي دوباره به حسابداري مراجعه مي کند و فييش تعيين نام را دريافت و به شعبه بانک ملي اداره که فقط براي امور ثبتي اختصاص دارد مراجعه و فيش تعيين نام را پرداخت مي نمايد مؤسسات و شرکت هاي تعاوني فاقد فيش تعيين نام مي باشند. متقاضي نامهاي درخواستي خود را بر روي برگه اي مي

نويسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسي کننده پرونده تحويل مي دهد کارشناس پرونده را از نظر محتويات و کامل بودن مدارک چک مي کند و بعد پرونده در اختيار کاربران کامپيوتر قرار مي گيرد . کاربران کامپيوتر تمام محتويات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سيستم مي کنند بعد از آنکه محتويات مدارک وارد سيستم شد به متقاضي که درخواست داده مي شود که دستيابي به محتويات پرونده در قسمت هاي مختلف اداري از طريق وارد کردن که درخواست امکان پذير است. متقاضي همراه با پرونده به واحد تعيين نام مراجعه مي کند و کارشناس تعيين نام پس از جستجو در کامپيوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي کند. به ترتيب اولويت يکي از نام ها را براي او تعيين

مي کند در اين قسمت کارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق کامپيوتر براي کارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد .کارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک مي کند علاوه بر آنکه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چک کند. که مبادا در فعاليت شرکت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شرکت با اوراق

مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود کارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به کار برخورد مراجعه مي کند و کارشناس تعيين نام پس از جستجو در کاميپوتر نام هاي درخواستي متقاضي را جستجو مي کند. به ترتب اولويت يکي از نام ها را براي او تعيين مي کند در اين قسمت کارشناس پرونده مشخص مي شود و محتويات پرونده از طريق کامپيوتر براي کارشناس تأسيس ارسال مي گردد و همزمان متقاضي نيز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه مي نمايد. کارشناس تأسيس همزمان محتويات و مدارک

شرکت را با توجه به نوع آن چک مي کند علاوه بر آنکه منع قانوني نداشته باشد موظف است تمام محتويات پرونده را نيز در داخل سيستم چک کند.که مبادا در فعاليت شرکت و محتويات غلط املائي داشته باشد رياست اعضاء ميزان سرمايه و سهام و يا سهم شرکت با اوراق مغايرت داشته باشد. اگر ايرادات در محتويات داخل سيستم مشاهده شود کارشناس ايرادي مي زند و متقاضي به کار برخورد مراجعه مي کند که نواقص و ايرادات را رفع کند و دوباره براي کارشناسي ارسال نمايد. در اين قسمت است که اگر نوع شرکت

سهامي خاص باشد متقاضي براي تهيه گواهي بانکي بايد اقدام کند و اگر سهامي عام باشد کارشناس اجازه پذيره نويسي را صادر مي کند همچنين اگر موضوع فعاليت نيز احتياج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر مي شود . درغير اين صورت مراحل اداري انجام مي گيرد. مراحل اداري موارد فوق منوط به تهيه مدارک و طي شدن مراحل خود را دارد.

هر گاه کارشناسي منع قانوني در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهي تأسيس را از طريق سيستم صادر مي کند؛« قبل از مکانيزه شدن واحد تأسيس آگهي تأسيس بررسي اوراق خاص توسط کارشناس تهيه مي گرديد.» و آن را تأييد مي کندو متقاضي را به اتاق رئيس اداره براي گرفتن امضاء راهنمايي مي کند. همزمان محتويات پرونده نيز از طريق کامپيوتر براي رئيس اداره ارسال مي شود. بعد از تأييد رئيس محتويات پرونده از طريق سيستم براي کارشناسي عودت داده مي شود. کارشناس يک نسخه از تمام مدارک ثبتي را مهر نسخه اداره مي

زند،حق ثبت شرکت را نيز با توجه به ميزان سرمايه شرکت تعيين مي نمايد را از طريق سيستم صحت مدارک ارسالي را تأييد به حسابداري ارسال مي نمايد در حسابداري حق ثبت،حق الدرج آگهي شرکت در روزنامه کثيرالانتشار اخذ مي گردد و محتويات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نمايد مدارکي را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه

اي همراه با آگهي تأسيس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحويل مي دهد در اين قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده مي شود مشخصات و محتويات در دفاتر مخصوص ثبت مي شود ذيل دفتر توسط فردي که مجاز به امضاء آن است امضاء مي شود و آگهي تأسيس در قسمت دبيرخانه مهر و شماره مي شود و يک نسخه از آگهي تأسيس به متقاضي براي درج در روزنامه رسمي داده مي شود و از هر يک از مدارک يک نسخه به متقاضي داده مي شود مهر اداره براي آن زده مي شود و به اين ترتيب شرکت به ثبت مي رسد .
روشهای مدیریتی در شرکت های تجاری

اتريس‌هاي پورت فوليو، ماتريس‌هايي هستند که هر کدام به نوعي وضعيت و موقعيت شرکت‌ها و سازمان‌ها و واحدهاي کسب و کار را بر اساس متغيرهاي استراتژيک مختلف مورد ارزيابي و سنجش قرار داده و به تناسب نتايج حاصله، راهبرد مورد نظر را توصيه مي‌نمايند. اين قبيل ماتريس‌ها هر يک به تناسب سعي و تلاش ابداع کنندگانشان در ارتباط با توسعه استراتژي براي سازمان خاصي طراحي شده و به دنبال نتايج موفقيت آميزي که به بار آوردند، در قالب مدل‌هاي عمومي مورد استفاده فراگير، قرار گرفتند. از جمله اين ماتريس ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
– مدل ماتريس (BCG(Boston Consulting Group

– مدل ماتريس( GE(General Electric
– مدل ماتريس( DPM(Directional Policy Matrix
((عجله نکنيد شايد در ابتدا در ذهن شما اين سوال بوجود آمده باشد که اين مباحث چگونه مي‌تواند در بازار سرمايه به سهامداران کمک نمايد.فقط مي‌توانم بگويم که درست است اين ابزارها براي تدوين استراتژي و يا تحليل وضعيت يک صنعت و يا يک شرکت در يک صنعت خاص بوجود آمده است ولي به ما کمک مي‌کند که تشخيص دهيم که کدام شرکت در چه مرحله‌اي و در چه وضعيتي قرار دارد و آيا منطقاً سرمايه گذاري بر روي آن صنعت و يا شرکت با توجه شرايط حال و آينده صحيح است يا نه و کدام يک سريع تر به ما جواب(سود) خواهد داد.))

آنچه در اين نوشته سعي در ارائه آن داريم، پاسخ به اين سوال است که آيا اين قبيل ماتريس‌هابا توجه به شرايط، زمان و فضاي خاصي که در آن طراحي شده‌اند، مي‌توانند پاسخگوي نياز برنامه‌هاي آتي و تصميم گيري در فضاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي کشورمان باشند و به تصميم گيري‌هاي صحيح در عرصه هاي مختلف(به خصوص بازار سرمايه)منجر شوند يا نه؟
در پاسخ به اين سوال، رويکرد ذيل را مي‌توان دنبال کرد:
– کسب آگاهي و شناخت از ويژگي هاي هر يک از ماتريس هاي پورت فوليو

– کسب آگاهي و شناخت از ويژگي هاي فضاي کاري مورد نظر که قرار است در مورد آن تصميم گيري نماييم
– الگو برداري صحيح و اصولي از ماتريس‌ها و متناسب سازي آنها جهت بکارگيري در شرايط مورد نظر

– طراحي و ابداع ماتريس‌هاي پورت فوليو خاص متناسب با شرايط موضوع مورد بررسي(خيلي مهم است)
بر اساس آنچه که در فوق بدان اشاره شد مي‌توان گفت، هر چند ماتريس هاي پورت فوليو مورد نظر براي کاربردهاي خاصي طراحي شده و سپس توسعه يافتند، ولي اين به معني استفاده بي چون و چرا و چشم بسته از اين گونه ابزارها نيست.

اين قبيل ماتريس ها تنها ابزارهايي هستند در اختيار تصميم گيرنده تا بر اسس آن به شبيه سازي فضاي تصميم گيري پرداخته و بهترين تصميم و گزينه ممکن را بدست آورند.بديهي است در ميان نتايج حاصل از مدل با قضاوت و هوش انساني محک خورده و نتيجه نهايي به عنوان راهبردي اساسي اتخاذ مي‌شود. حال براي اينکه بتوان اعتبار هر يک از تصميم ها و راهبردها را افزايش داد و حداقل اين اطمينان را براي تصميم گيرنده ايجاد نمود که تصميماتي که اتخاذ شده، متناسب با فضاي تصميم گيري خاصي است که در آن قرار دارند، مي‌توان نسبت به مدلسازي و ابداع ماتريس هاي پورت فوليو متناسب با نياز اقدام نمود. براي اين منظور ابتدا بايد نسبت به شناخت و تهيه فهرستي از متغيرهاي مختلف و سپس گروهبندي و کاهش فهرست مذکور تا رسيدن به کليدي‌ترين متغيرها پرداخت.

سپس مي توان با طراحي فضاي تصميم‌گيري و درجه بندي آن – که مي‌تواند دو يا چند بعدي باشد- زمينه تصميم سازي و تصميم گيري را فراهم نمود.
ويژگيهاي ماتريس هاي پورت فوليو:
الف) وضعيت رقابتي عملکرد سرمايه واحدهاي تجاري يک شرکت را بصورت گرافيکي نشان داده، از اين نظر ابزار ارتباطي خوبي مي‌باشند. زيرا قوت و يا ضعف کل عملکرد سرمايه را به صورت گرافيکي و تصويري نشان مي دهند.

ب) وضعيت واحد تجاري يک شرکت را در دو بعد نمايش مي دهند، يکي بعد بيروني که جذابيت کلي صنعت مربوطه را در آن واحد تجاري نشان مي‌دهد و ديگري بعد داخلي که توان واحد تجاري را نشان مي‌دهد. پارامترهاي تعيين کننده جذابيت صنعت در حالت عادي از حيطه کنترل شرکت خارج بوده، اما پارامترهايي که مربوط به توان واحدهاي تجاري هستند، عمدتاً تحت کنترل شرکت مي‌باشند.

ج) قرار دادن هر واحد کاري در ماتريس پورت فوليو مربوطه، استراتژي خاصي را مي‌دهد که متناسب با توان رقابتي و درجه جذابيت آن صنعت مي‌باشد.
د) اين روش تخصيص منابع هر واحد تجاري را بر اساس اولويت هايي که در وضعيت آن واحد در ماتريس مربوطه بدست مي آيد، تعيين و پيشنهاد مي کند.
ه)از آنجا که روش هاي مدل پورت فوليو تمام واحدهاي تجاري را مد نظر قرار مي دهند، مکانيزم هايي کاربردي براي سنجش پتانسيل هاي سود دهي ارائه مي کنند.

و) روش هاي اين مدل در هوشياري و آگاهي هاي استراتژيک تصميم گيرندگان نقش عمده اي داشته و از آنجاييکه پياده سازي آن بر اساس گرد آوري و تحليل اطلاعات رقيبان واقع در آن صنعت خاص مي‌باشد، لذا ماتريس هاي پورت فوليو در تحليل هاي رقابتي کاربرد يمناسب دارند.همچنين مي توان ماتريس هاي پورت فوليو را براي رقيبان عمده طراحي نمود و بدين ترتيب اطلاعات ارزشمندي را در رابطه با قابليت و توان رقبا – در راستاي پيش بيني حرکات و عکس العمل آنها – بدست آورد. در دنباله به بحث در مورد معروف ترين ماتريس هاي پورت فوليو پرداخته خواهد شد.