تجارت سهام در طول زمان

در مورد احتمالات بازارهاي الكترونيكي بويژه حقوق تجاري در سراسر دنيا و زمانهاي مختلف نوشته هاي بسياري وجود دارد. ايدة كامپيوتري كردن بازار و تجارت محبوبيت خاصي ميان عموم دارد زيرا جادوي الكترونيكي مدرن اينطور تصور شده كه مي تواند سفارشات را در جايي كه مردم در حال فرياد زدن و موج زدن و دويدن در سكوي تجاري هستند به طور مؤثر و آرام اداره نمايد.

اين پديده زمينه اي از تكنولوژي را در بردارد كه در دهة آخر قرن بيستم بسيار مورد استفاده و مناسب است. همچنين اين پديده با پيشرفت هاي ديگري در زمينة ارتباطات و بهبود سرمايه گذاريهاي متعدد و متحد الشكل كه در جامع از بازارهاي مالي در نيويورك توكيو، فرانكفورت، زوريخ، آمستردام، بروكسل و ديگر مراكز مالي فعاليت مي كنند كاملاً مطابقت دارد.
زمان در سكوهاي تجاري بسيار محدود است. عملكرد سكوهاي تجاري بستگي به مردمي دارد كه آنجا حضور پيدا مي كنند و اين افراد داراي بنيه اي محدود هستند و نمي توانند در يك روز كاري معمولي به آساني عمل كنند.

مي توان گفت اشتياق طبيعي افراد در اين بازارها سبب دگرگوني شديد قيمتها نسبت به درصد كل قيمت ها مي شود و اين هم سبب مي شود تا هر پيشرفت قابل توجه در ساعتهاي عادي كاري متوقف شود.
بازارهاي الكترونيكي تجاري پيشرفتي براي آينده محسوب نمي شوند. آنها در بازارهاي مختلف كه در حال كار كردن هستند موجودند. اين تكنولوژي كاملاً شناخته شده است؟
موانع تكنولوژيكي كه از ميان برداشته شوند تعدادشان اندك است. كامپيوتري كرده كامل تجارت يك واقعيت خواهد بود. اما سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه تحت چه شرايطي و چه حداقل زماني اين دو مسير است.

در مورد موفقيت يا عدم موفقيت بازارهاي الكترونيكي براي بهضي (افراد اين تصور موجود مي آيد كه چون ابزار و تجهيزات تكنولوژي امروزه موجود است پس اين امر در زمان كوتاهي قابل دسترسي است. اما چنين پيش بيني را بيشتر مي توان اتفاقي داشت تا بر اساس تجزيه و تحليل موقعيت ها كه لازمة تجارت خودكار و موفق است.

قبول اين واقعيت كه كامپيوتري كردن تجارت امري است قريب الوقوع زيرا اولاً تكنولوژي امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جهاني در حال پيشرفت و افزايش است، امري است كه بايد مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد. تا زمانيكه برنامه هاي الكترونيكي در بازار سهام نيويورك و ديگر بازارهاي قانوني جانشين نشود، موانه سخت بر سر جاي خود باقي خواهد ماند. تجارت الكترونيكي سهام به طور كامل بي نقص توسعة خود را آرام و در طول دهه ها و يا مدت زمان بيشتر نشان مي دهد.

تا اينجا سيستم الكترونيكي همراه با عملكرد تجاري اتوماسيون شده سبب افزايش پيش از حد حجم مبادلات در تجارت حقوقي بين المللي و نمي شود و همچنين سفارشات را در همة ساعتها به انمجام نمي رساند.

طرحهاي جديد بازار بورس نيويورك
مديريت بازار بورس نيويورك به اين نتيجه رسيده كه روزهاي سكوهاي تجاري در حال تمام شدن است. عملكرد چنين بازارهايي بستگي به انسانهايي دارد كه تواناييها و بنيه آنها محدود است و نمي توانند در يك روز كاري معمولي عملكردي راحت داشته باشد. در نتيجه هرگونة توسعة چشمگير در يك روز عادي تجاري بسيار سخت و گران خواهد شد در سال ۱۹۹۱، بازار بورس نيويورك پس از ساعات معين كاري تجارت الكترونيكي خود را بدون متخصصين آغاز كرد. بين ساعات ۴:۱۵ و ۵:۰۰ بعداز ظهر به اعضا بازار بورس نيويورك اجازه داده مي شود تا

سفارشات خريد و فروش را براي تعيين قيمت‌هاي نهايي در بازار نيويورك و يا تجارت صليبي (متقاطع) (cross trade) از پيش تعيين شده براي قيمت هاي نهايي اداري، اعلام نمايند. سفارشات خريد و فروش به طور الكترونيكي يكي نشده اند. همچنين به اعضا اجازه داده شده است تا سهام با ارزش كلي بازار يعني حداقل يك ميليون در هر جلسه از ساعت ۴ تا ۵:۱۵ بعدازظهر، به تجارت بپردازند.

علي رغم نااميدهايي كه تا كنون بوده و نتايج تجارت الكترونيكي بعد از ساعات عادي كار، هيئت اصلي بازار بايد پاسخ گوي ضعف خود در موقعيت رقابتي باشد.
سهم حجم مبادلات از سهم هاي ليست شده از ۸۸% در سال ۱۹۸۰ به ۸۳% در سال ۱۹۹۰ كاهش يافته است. با در نظر گرفتن مبادلات گزارش نشدة بازار بورس نيوزلند در بازارهاي خارجي كه حدوداً ۱۰ تا ۲۰ ميليون سهام در روز تخمين زده مي شود، اين كاهش در بازار سهام هنوز بيشتر هم مي باشد.
مهمترين از او نقصان در بازارهاي گذشته، رقابتهاي شديد آتي (پيش بيني شده) در ساعات تعطيل تجارت مي باشد. تكنولوژي وجود دارد و كار مي كند و در دستان گرسنة رقابت، سبب شكل دهي درگيري هاي بغرنج خواهد شد.

تكنولوژي شناخته شده
اگر شكي در مورد امكان خودكارسازي تجارت سهام وجود دارد، فقط كافي است نگاهي به ديگر بازارهاي ابزار مالي انداخت. در سال ۱۹۸۸، رئوترز، سرويس خريد و فروش مونيتوري خود را جهت معاملات خارجي كه اكنون حدود ۲۵۰ بيليون دلار تخمين زده مي شود، راه اندازي كرد. نمونة بعدي اين سيستم معاملات بازار مزايده اي را با پيشنهاداتي از گروههاي مختلف به جاي حضور دوتايي بازرگانان را، ارائه مي دهد.

فروشندة ديگر سهام كترون (Quotron) مهارتهاي الكترونيكي را براي معاملات خارجي و امنيت درآمدهاي تثبيت شده، به سوي پيشرفت سوق مي دهد. تمام اين سيستم‌هاي الكترونيكي در طول ساعات عادي تجارت عمل مي كند.

اين مثالها به طور واضح روشن مي كند كه تكنولوژي مانعي اصلي بر سر راه تجارت خودكار نيست.
بازار بورس نيوزلند خود داراي سيستم اجراي سفارشات براي توضيحات كمرگي است كه سيستم خودكار توقيفات ناميده مي شود.(ABS)
Automated bond system
اين سيستم اجازه مي دهد تا مشتركين دلال (فروشنده) سفارشات خود را وارد سيستم كنند و آنها را يكي كرده و به طور خودكار آنها را در برابر سفارشات ديگر ذخيرع شده در سيستم فعال كنند.
بازار بورس سهام نيويورك همواره از جهت كامپيوتري كردن سفارشات و سيستم برابرسازي معاملات اولين بوده است. اين بازار مبالغ زيادي را صرف ارتباط دادن الكترونيكي و مستقيم سفارشات قانوني از دفاتر طبقات بالا كه اعضاي شركتي هستند به طبقة همكف نموده است. اين بازار همچنين سيستم هاي برابرسازي معاملات كه قادر به انجام سفارشات بدون دخالت بشر هستند را راه اندازي و تكميل كرده است. حقيقتاً، قبل از گشوده شدن بازار معاملات هر روزه، داد و ستد بورس به طور خودكار سفارشات خريد و فروش را برابر مي كند و به طور الكترونيكي گزارش عملكرد را به اعضا ارائه مي دهد كه اين عمل از طريق سيستم بسيار مؤثر سوپردات (Super DOT) صورت مي گيرد.

سيستم هاي مشابه در معاملات سهام منطقه اي در فيلادلفيا، بوستون، شيكاگو و سن فرانسيسكو به طور Online(آن لاين) موجود هستند.
بازار بورس نيويورك سلطة خود را در سهام طبقه بندي شده مبادلات به جهت كفايت بازارهاي مزايده اي خود بدست آورده است. سفارشات مي توانند با بهترين قيمت و بدون دخالت دلالان سهام صورت گيرند. يك خريدار قادر به ملاقات فروشنده در سكو و ترتيب دادن يك معامله بين پيشنهادات متداول و قيمت پيشنهادي مي باشد. فقط زمانيكه به طور موقت يك عدم تعادل در سفارشات عمومي وجود داشته باشد از متخصصين انتظار مي رود تا با مداخله به تثبيت قيمتها بپردازند.