تجزيه و تحليل آموزش دانشگاه

واحد آموزش و آگاهي رساني
آموزش، آگاهي‌رساني و فرهنگ سازي نقش عمده‌اي در توسعه و ثمردهي طرح‌هاي فناوري اطلاعات دارد. در اين راستا واحد آموزش و آگاهي‌رساني مرکز علاوه بر ايفاي مأموريت فوق در دانشگاه وظيفه‌ي سرويس دهي به بخش بزرگي از كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با فناوري اطلاعات براي گروه هاي آموزشي مختلف دانشگاه را نيز بر عهده دارد. رئوس وظايف اين واحد به شرح زير است:

– مديريت سايت مركزي دانشجويان
– ارائه خدمات آموزشي عملي به كلاس‌هاي مباني كامپيوتر
واحد برنامه ريزی آموزشی

برنامه ريزي راه و روشي منظم و سیستماتیک براي هدايت فعاليت هاي انساني براي اهداف ومقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، روش های یادگیری،

برنامه زمان بندی شده برنامه کاری وعملیاتی و… میباشد که نیازمند توانائیهای عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت پایلوت وتحقیق بررسی نتایج کار ضروری است.

ساختار و اعضا واحد:
مسئول واحد برنامه­ريزی:

مشاورين واحد برنامه­ريزی:
– تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی مرکز به صورت دوهفته یکبار با حضور اعضاء
– شرکت مسئولین وصاحبان فرایندهای آموزشی به صورت موردی بر حسب نیاز
– ارائه طرح های برنامه ریزی (مطابق با نیازها و درخواست های مربوطه)
اهداف و فعاليتها:

* بازنگری و بهینه سازی برنامه های موجود
*هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین
*تغییردر نحوه طراحی برنامه ها (از وضعیت تک رشته ای به سمت چند رشته ای یا Integration)
* بررسی استانداردهای برنامه آموزشی رشته های مختلف آموزشی علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی

* استفاده از توانایی دانشکده ها و همکاری گروه های آموزشی و صاحبان رشته های آموزشی در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز
* تطبیق برنامه های موجود با استانداردهای آموزشی ملی
* بررسی برنامه ها در سطح میانی (غیر متمرکز) و بررسی نتایج و ارسال گزارشات

* طراحی برنامه های سطوح میانی (غیر متمرکز و منطقه ای)
* هدایت برنامه ها در سطوح استراتژیکی ، تاکتیکی و عملیاتی
* تحقیق ومطالعه نتایج برنامه های ارائه شده

سیر برنامه ریزی آموزشی در برنامه های جديد آموزشی:
۱- سنجش واعلام نیازبه تغییر برنامه
۲- بررسی وضع موجود (مطالعات توصیفی)
۳- بررسی آئین نامه ها وقوانین
۴- بررسی نظرات صاحب نظران ومنابع معتبر علمی
۵- تعیین اهداف برنامه

۶- تعیین راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه
۷- تدوین برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی
۸- کارشناسی و تایید برنامه تدوین شده
۹- اجرای برنامه در سطح آزمایشی (مطالعه مداخله ای)
۱۰- رفع نواقص واجرای مجدد

۱۱- تثبیت برنامه جدید
سیر پروژه های بازنگری وبهینه سازی برنامه های آموزشی موجود:
– بررسی برنامه های موجود (از جنبه های مختلف )
– مطالعات توصیفی در خصوص برنامه تجربه شده
– بررسی محتوای برنامه موجود

– بررسی نظر صاحبان برنامه های موجود با استفاده از بررسی آئین نامه ها وقوانین موجود
– تدوین برنامه تغییر یافته وبیان اصلاحات وضرورت اصلاحات
– تدوین برنامه عملیاتی

– بررسی نظرات مدرسین و دانشجویان در مورد برنامه جدید وزارتی
– اجرای برنامه تغییر یافته (در سطح پایلوت)

×ارزشيابي برنامه­های آموزشی و ارائه بازخورد اصلاحی
×برنامه­ريزي كارگاه­هاي آموزشي ويژه مدرسين با توجه به نیاز سنجی و تغيير و تحولات برنامه­هاي آموزشي به طور مستمر و به روز

×ایجاد بستر تغییر در نحوه طراحی برنامه­ها (از وضعیت تک رشته­ای به سمت چند رشته­ای)
شرح وظايف مسئول آموزش مداوم دانشگاه
سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم و نیل به استانداردهای لازم
– ایجاد هماهنگی بین قسمت های برنامه ریزی و اجراء و تسهیل فرآیندهای مشترک بین این دو بخش

– نظارت بر بخش های برنامه ریزی و اجرائی برنامه های آموزش مداوم
– هماهنگی با معاونت آموزشی در فرآیندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم به ایشان

– هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجراء کلیه دستورالعمل های ابلاغی
– هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه

– نظارت بر امور اداری و مالی آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی

كد نيازهاي كيفي
R.1.1 زمان لازم براي دسترسي به اطلاعات مشخص باشد زمان پاسخگويي
R.1.2 نرم افزارموردنياز سيستم بايد تهيه شود هزينه
R.1.3 سيستم عامل به كار رفته درآن حدالامكان گرافيكي باشد سهولت در استفاده
R.1.4 سيستم داراي شبكه باشد نوع رابط
انواع نياز ها

نيازهاي کيفي

نيازهاي عملياتي
كد نيازهاي عملياتي نوع
R.1.1 سيستم بايدمشخصات دانشجوراثبت كند E

R.1.2 سيستم بايداطلاعاتي درمورددروس واساتيد مربوطه راداشته باشد H
R.1.3 سيستم بايد براي هردانشجوشماره يدانشجويي را تنظيم كند E
R.1.4 سيستم برنامه اي كامل براي صدوركارت دانشجويي وفرم هاي مختلف را دارا باشد H
R.1.5 سيستم بتواندنمرات دانشجويان راثبت كند E

R.1.6 سيستم بتواند درسي را ازليست انتخاب واحد دانشجو حذف يا اضافه كند E

نام سناريو:ثبت نام دانشجو
اكتور:دانشجو
نوع:اصلي
هدف:ارائه ي حداكثردروس بدون تلاقي به دانشجو
شرح:دانشجو بايد تعرفه ي خود را ارائه دهد.

 

پس از بررسي فرم تاييديه ثبت نام به اوداده مي شود.

اكتور سيستم
۱٫درخواست فرم ثبت نام
۲٫بازكردن فرم ثبت نام
۳٫واردكردن مشخصات

۴٫ارائه ي مشخصات
۵٫ذخيره ي اطلاعات
۶٫خروج از برنامه

نام سناريو:حذف واضافه ي دروس
نوع:اصلي
هدف:اضافه كردن ياحذف دروسي به علت تداخل يا غيره
شرح:دانشجو تقاضاي حذف واضافه دروس رامي كند وفرم تاييديه دريافت مي كند.
اكتور سيستم
۱٫دانشجوتقاضاي حذف يااضافه كردن رامي دهد

۲٫نمايش فرم انتخاب واحد
۳٫دروس مربوط به دانشجوراكنترل مي كند
۴٫مراحل حذف واضافه راانجام مي دهد
۵٫ذخيره اطلاعات انجام مي دهد
۶٫خروج

نام سناريو:صدور كارنامه
اكتور:دانشجو
نوع:اصلي
هدف:صدوركارنامه جهت نمايش نمره ها
شرح:دانشجو بايد تقاضاي صدوركارنامه را بكندوبعدازكنترل وچاپ كارنامه به اوداده مي شود.
اكتور سيستم
۱٫درخواست فرم صدور كارنامه

۲٫نمايش فرم
۳٫واردكردن نمرات و اطلاعات لازم
۴٫معدل گيري
۵٫ذخيره ي اطلاعات
۶٫چاپ كارنامه

نام سناريو:ثبت نام(انتخاب واحد)
اكتور:مسئول ثبت نام
نوع:اصلي
هدف:ثبت نام دانشجو با ارائه ي حداكثر دروس بدون تداخل
شرح:ابتدا بايد بعد از تقاضاي دانشجو براي ثبت نام مسئول ثبت نام بعداز نمايش فرم ثبت نام مراحل ثبت نام راانجام دهد وفرم ثبت نام را به اوتحويل دهد.
اكتور سيستم

۱٫درخواست فرم ثبت نام
۲٫نمايش فرم ثبت نام
۳٫واردكردن مشخصات (دادن شماره دانشجويي وكد درس)
۴٫ذخيره اطلاعات
۵٫دادن تعرفه ي مالي
۶٫رؤيت انتخاب واحد

۷٫خروج
نام سناريو:ثبت نمرات
اكتور:مسئول ثبت نام
نوع:اصلي
هدف:ثبت نمرات دانشجويان جهت صدوركارنامه وتكميل پرونده ي دانشجويي
شرح:ابتدا فرم ثبت نمرات را نمايش داده ونمرات راوارد كرده وبعد از آن ذخيره مي كند وبعد خروج از آن.

اكتور سيستم
۱٫ابتدامسئول ثبت نام تقاضاي نمايش فرم مربوط به ثبت نمرات را مي كند
۲٫نمايش فرم انجام ميشود
۳٫نمرات ثبت مي شود
۴٫ارائه ي نمرات
۵ . ذخيره ي نمرات انجام مي شود

۶٫خروج از برنامه
نام سناريو:دادن شماره ي دانشجويي
اكتور:مسئول ثبت نام
نوع:اصلي
هدف:دادن شماره ي دانشجويي جهت داشتن شماره ي منحصر به فرد
شرح:دانشجو براي گرفتن شماره ي دانشجويي به مسئول ثبت نام مراجعه مي كند.
اكتور سيستم
۱٫درخواست فرم شماره دانشجويي
۲٫نمايش فرم شماره هاي دانشجويي
۳٫الويت بندي

۴٫كنترل جهت ثبت شماره دانشجويي
۵٫وارد كردن شماره به فرم
۶٫ذخيره اطلاعات و ارسال به تعريف دانشجو
۷٫خروج از برنامه

نام سناريو:حذف واخذ دروس
اكتور:مسئول ثبت نام

نوع:اصلي
هدف:حذف واخذ تعدادي از دروسي كه دانشجو مي خواهد
شرح:مسئول ثبت نام درخواست نمايش فرم مربوط به حذف واخذ دروسي براي دانشجو را مي كندوبعد از آن اين حذف واخذ انجام مي گيرد.
اكتور سيستم
۱٫درخواست فرم حذف واخذ

۲٫نمايش فرم انجام ميشود
۳٫اطلاعات لازم راوارد مي كند
۴٫اطلاعات مربوطه ذخيره مي شود
۵٫خروج

نام سناريو:صدور كارنامه
اكتور:مسئول ثبت نام
نوع: اصلي
هدف:صدور كار نامه جهت اطلاع دانشجويان از نمرات آنها
شرح:ابتدا مسئول ثبت نام تقاضاي فرم صدور كارنامه راميكند وبعد از كنترل آن كارنامه صادر مي شود.
اكتور سيستم
۱٫درخواست نمايش فرم صدور كار نامه
۲٫نمايش فرم صدور كار نامه

۳٫وارد كردن اطلاعات مربوطه
۴٫ذخيره ي اطلاعات
۵٫چاپ اطلاعات
۶٫خروج از برنامه

نام سناريو:ثبت انتخاب واحد
اكتور:مسئول ثبت انتخاب واحد
نوع:اصلي
هدف:جهت تكميل پرونده وثبت شدن واحدهايي كه دانشجو انتخاب كرده وتاييديه مالي دريافت كند
شرح:ابتدا دانشجو فرم انتخاب واحد راپركرده بعد جهت ثبت به مسئول آن مي دهد وبعد از آن مسئول ثبت كارهاي لازم را انجام مي دهد.

اكتور سيستم
۱٫ابتدا مسئول ثبت تقاضاي پيداكردن ليست را ازسايت مي كند
۲٫فايل باز مي شود
۳٫تعداد انتخاب واحد (عملي – نظري) راوارد مي كند
۴٫ذخيره ي اطلاعات
۵٫ خروج از برنامه

نام سناريو:صدوركارت دانشجويي
اكتور:مسئول صدوركارت
نوع:اصلي
هدف:صدوركارت دانشجويي جهت ورود وخروج به دانشگاه وجلسات امتحاني
شرح:مسئول تعريف اطلاعات دانشجويي مربوط به دانشجو را وارد مي كند ونهايتا صدوركارت انجام مي شود.
اكتور سيستم
۱٫تقاضاي فرم صدور كارت

۲٫نمايش فرم
۳٫ورود مشخصات
۴٫ثبت مشخصات (درمردان وضعيت نظام وظيفه)
۵٫صدوركارنامه
۶٫چاپ كارنامه
۷٫خروج

چارت سازماني

چارت عملياتي