معرفي انواع سپرده‌ها
انواع سپرده‌هاي عرضه شده توسط بانك پاسارگاد عبارتنداز:
• سپرده اندوخته فردا
• سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي و ويژه
• سپرده قرض الحسنه جاري
• سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري

o كوتاه مدت
o كوتاه مدت ويژه ۳ ماهه
o كوتاه مدت ويژه ۶ ماهه
o كوتاه مدت ويژه ۹ ماهه
o بلند مدت
 ۱ ساله
 ۲ ساله
 ۳ ساله
 ۴ ساله
 ۵ساله

o گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام
o گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص

جدول نرخ جدید سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه و نه ماهه
نوع سپرده مقاطع پرداخت سود
ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه در سررسید
سه ماهه %۱۶,۵۰ %۱۶.۷۰ – – –
شش ماهه %۱۷ %۱۷.۲۰ %۱۷.۵۰ – –
نه ماهه %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ – – %۱۸
یکساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۵ %۱۸,۵

دو ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۷ %۳۸
سه ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۷ %۵۸
چهار ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۸ %۷۸,۴
پنج ساله %۱۷.۲۵ %۱۷,۵۰ %۱۷.۷۰ %۱۸.۸ %۱۰۰

حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
• حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت.

• سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت مي باشد.
• شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز مي‌باشد. بديهي است سود سپرده‌هاي مفتوحه در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز مي گردد.
نرخ سود:
محاسبه نرخ سود
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت:
شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
• هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.

• افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو يا بيشتر(تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
• نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
• امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طريق وكالت:

• براي اينكه وكيل حق استفاده ازحساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد در غير اينصورت صاحب حساب و وكيل وي مي توانند با مراجعه به شعبه و تنظيم وكالت نامه داخلي بانك در حضور مسئول مربوطه اقدام نمايند.
افتتاح حساب توسط قيم:
قيم مي تواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت افتتاح نمايد و ليكن حق برداشت از حساب مذكور مستلزم كسب اجازه كتبي از طرف اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد.

افتتاح حساب توسط وصی:
در صورت ارائه وصيتنامه كه توسط دادگاه تأييد شده باشد و احراز هويت شخص وصي مي‌توان به نام صغير حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمود.
افتتاح حساب برای اتباع خارجی:
افتتاح حساب براي اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تاييد وزارت كشور رسيده ميسر می باشد.
صدور دفترچه يا كارت حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت:
پس از تكميل نمونه مشخصات مشتريان حقيقي با تنظيم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدوركارت براي متقاضيان كارت وهمچنين نمونه مقررات حساب مشترك، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترك وامضاء آنها از جانب صاحب يا صاحبان حساب، وكيل، وصي، قيم و يا افتتاح كننده ونیز پرداخت وجه، يك جلد دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و يا كارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحويل مي گردد.
مفقود و سرقت شدن دفترچه:

هنگام مفقود و يا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مشتري مي بايستي مراتب را به شعبه بازكننده حساب اطلاع داده و با تكميل و تحويل يك برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال يك فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ريالي بر روي آن اقدام نمايد. شعبه پس ازدريافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ويك جلد دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسيد به مشتري تحويل مي نمايد.

• حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت پشتیبان

• مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتيبان و به منظور تاييد چكهاي حساب جاري خود قرار داده و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت با نرخ ۲% كمتر نيز بصورت روزشمار بهره مند گردند.
• نرخ سود کوتاه مدت پشتیبان ۱۰% می باشد.

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
حساب سپردهسرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاريمي نمايد.
• حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت مي‌تواند براي اشخاص حقيقي بصورت انفرادي، مشترك ، اشخاص حقوقي و شركتهاي دولتي صادر شود.
• حداقل مبلغ مورد نيازبراي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت ۵۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد،ضمنا به منظور جلوگيري از ابطال كل سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت قبل از سررسيد، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرايب ۵۰۰.۰۰۰ ريالي تقسيم مي‌گردد.

• چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتي از سپرده خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايد مي تواند يك قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرايبي از پانصد هزار ريال برداشت نمايد. مبلغ برداشتي مشمول سود تعديلي ولي باقيمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلي ادامه خواهد يافت. در اين صورت براي باقيمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرايط قبلي صادر مي‌گردد.(به شرط آنكه مبلغ سپرده با احتساب كسر جريمه واضافه سود پرداختي از ۵۰۰.۰۰۰ ريال كمتر نشود.)

• سود سپرده‌هاي بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و يا سالانه به صورت علي الحساب قابل پرداخت مي‌باشد تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذار پس ازسررسيد به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگراینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمديد و تمايل سپرده گذار ، مي توان سودمتعلقه دريافت نشده را هنگام تمديد سپرده به مبلغ سپرده اوليه اضافه نمود .ضمناً سپرده مذكور از تاريخ تمديد مشمول شرايط سپرده هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت جديد خواهد بود.
• نقل و انتقال وجوه سپردههاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد از يك شعبه به شعبه ديگر بانك بدون تغيير در نرخ سود امكان پذير نمي باشد.
نرخ سود و طريقه پرداخت آن:

یکساله ۱۷.۲۵%
دو ساله ۱۷.۲۵%
سه ساله ۱۷.۲۵%
چهار ساله ۱۷.۲۵%
پنج ساله ۱۷.۲۵%

سود سپرده هاي بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه يا مطابق روز افتتاح در هر ماه و يا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتري واريز مي گردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسيد سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نمايد، سود سپرده به نسبت مدتي كه سپرده مفتوح بوده بر اساس نيم درصد كمتر از سپرده هاي مشابه در سال پايه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهاي پرداخت شده قبلي از اصل سپرده و يا سود پرداختي كسر ميگردد.

نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت:
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با پرداخت وحه و پس از تكميل امضاء و الصاق تمبر مالياتي به نمونه هاي مربوطه انجام و يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با ذكر مشخصات كامل شخصي سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذاري مي گردد.
• هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.

افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو نفر يا بيشتر)تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
• نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
• امضا يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طريق وكالت:

• اگر وكيل حق استفاده از حساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد.
• اگر وكالتنامه قبلا تنظيم نشده باشد، براي افتتاح و استفاده از حساب بايد صاحب حساب و وكيل وكالتنامه داخلي بانك را در حضور مسئول مربوطه تكميل نمايند.
افتتاح حساب توسط قيم:
قيم ميتواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد . ليكن برداشت از حساب مستلزم كسب اجازه كتبي از اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد. در اين صورت قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاي آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي نمايد.