تجزيه و تحليل كتابخانه

گزارش اوليه نيازمنديها :

۱ – خلاصه عملكرد :
هدف ايجاد سيستم مكانيزه براي كتابخانه است. اين سيستم در صرف هزينه كم نيروي انساني و مالي كتابخانه را ياري خواهد كرد .

۲ – مشتري :
كتابخانه

۳ – اهداف :
هدف اصلي تسريع عمليات براي كارهاي خواسته شده براي كاربران مختلفي كه به كتابخانه مراجعه مي كنند است .

سيستم اتوماسيون كتابخانه
سيستم اتوماسيون كتابخانه را مي توان بر اساس قابليت هاي آن به صورت اجمالي به زير سيستم هاي زير تقسيم كرد .
۱) زير سيستم عضويت
۲) زير سيستم كتاب
۳) زير سيستم پرسنلي
۴) زير سيستم امانت كتاب
زير سيستم عضويت :

اين زير سيستم عمليات مربوط به ثبت ، حذف و ويرايش اطلاعات اعضاي كتابخانه را بر عهده دارد .

‍‍‍‍‍‍‍
نيازهاي عملياتي :

كد شرح جزئيات نوع
۱-۱ كاربر با وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور به سيستم وارد شده و سيستم بر اساس سطح دسترسي كاربر امكانات مورد نظر را در اختيار وي قرار مي دهد . E
2-1 كاربر مجاز قادر خواهد بود اطلاعات مربوط به كاربران را براي ثبت نام به سيستم وارد كند همچنين توانايي حذف كاربران موجود و يا ويرايش اطلاعات آنها را نيز دارد . E
3-1 سيستم پس از ثبت اطلاعات كاربر براي وي كارت عضويت با شماره سريال و باركد خاص او صادر مي كند . H

۴-۱ كاربران مجاز مي توانند در بين اطلاعات كاربران ثبت شده براساس پارامترهاي مختلف جستجو كنند. E
5-1 كاربران مجاز قادر خواهند بود گزارشات ليستي از اطلاعات اعضا صادر كنند . E

* شماره سريال و باركد مي تواند بر اساس پارامترهاي زير ساخته شوند :
 سال و ماه عضويت ( ۴ رقم )
 نوع عضويت ( ۲ رقم : معمولي = ۱۰ ، سطح بالا = ۱۱ و … )
 سال تولد ( ۲ رقم )
 شماره سريال ( ۲ رقم )

زير سيستم كتاب :
‍‍‍
اين زير سيستم به منظور ثبت اطلاعات كتاب و جستجو در بين اطلاعات موجود پياده سازي مي شود .

نيازهاي عملياتي :

كد شرح جزئيات نوع
۱-۲ كاربران با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور خود به اين زير سيستم وارد مي شوند و سيستم بر اساس سطح دسترسي آنان امكانات مورد نظر را در اختيار آنان قرار مي دهد E
2-2 كاربر مجاز قادر به اضافه كردن ، حذف و يا ويرايش اطلاعات كتاب ها خواهد بود . E
3-2 سيستم پس از افزودن هركتاب كارت شناسايي آن كتاب را با شماره سريال و باركد خاص صادر كرده و سپس مكان آن كتاب را در كتابخانه مشخص خواهد كرد . H
4-2 كاربر مجاز قادر است گزارشات ليستي از كتاب هاي موجود در سيستم را بر اساس پارامترهاي مختلف دريافت نمايد . E

۵-۲ كاربر مجاز مي تواند بر اساس پارامترهاي مختلف در بين اطلاعات كتاب جستجو نمايد . E

شماره سريال و باركد مي تواند بر اساس شماره ISBN ( International Serial Book Number ) ساخته شده و يا با پارامترهاي زير توسط سيستم توليد شود :
 زبان كتاب ( ۲ رقم : فارسي = ۱۰ ، انگليسي = ۱۱ و … )
 موضوع كتاب ( ۲ رقم : رياضي = ۱۰ ، فلسفه = ۱۱ و … )
 سال نشر ( ۲ رقم )
 نسخه كتاب ( ۲ رقم )
 شماره سريال كتاب ( ۴ رقم )

زير سيستم پرسنلي :
‍‍‍‍‍
هدف از پياده سازي اين زير سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات مربوط به مسئولين كتابخانه مي باشد .

نيازهاي عملياتي :

كد شرح جزئيات نوع
۱-۳ كاربران با ورود نام كاربري و كلمه عبور خود به اين زير سيستم وارد مي شوند و سيستم بر اساس سطح دسترسي آنان امكانات مورد نياز را در اختيار وي قرار مي دهد . E
2-3 كاربر مجاز قادر خواهد بود اطلاعات پرسنل جديد را به سيستم وارد ، ويرايش و يا حذف نمايد . E

۳-۳ سيستم پس از ثبت اطلاعات ، كارت پرسنلي با شماره سريال و باركد خاص را براي هر كدام از پرسنل صادر خواهد كرد . H
4-3 كاربر مجاز مي تواند گزارشات ليستي از كاربران بر اساس پارامترهاي مختلف دريافت نمايد . E
5-3 كاربر مجاز توانايي جستجو در بين كاربران را بر اساس پارامترهاي مختلف خواهد داشت . E

زير سيستم امانت :

هدف اين زير سيستم كار با تطلاعات امانت كتاب ، دريافت گزارشات مختلف و افزودن توانايي جستجو بر روي اين اطلاعات مي باشد .

نيازهاي عملياتي :

كد شرح جزئيات نوع
۱-۴ كاربران با ورود نام كاربري و كلمه عبور خود به اين زير سيستم وارد شده و سيستم بر اساس سطح دسترسي امكانات خاص را در اختيار وي قرار مي دهد . E
2-4 كاربر مجاز توانايي ثبت اطلاعات امانت ، ويرايش آ‹ها و يا حذف اطلاعات اشتباه را خواهد داشت . E
3-4 سيستم در

صورت موجود نبودن كتاب در ايست كتاب هاي موجود ، در صورت تمايل عضو آن را در ليست كتاب هاي رزرو شده قرار خواهد داد و سيستم در صورتي كه كتاب در ليست كتاب هاي رزرو شده باشد با پيغام مناسب به كاربر هشدار داده و در صورت تمايل كاربر آن را براي عضو جديد ثبت خواهد كرد . H
4-4 كاربر مجاز مي تواند در صورت بازگشت كتاب آن را به ليست كتاب هاي موجود انتقال دهد . H
5-4 سيستم در صورت تاخير در بازگشت كتاب جريمه مورد نظر را براي عضو در نظر خواهد گرفت . E
6-4 كاربر مجاز مي تواند كتاب را براي عضو تمديد كرده و سيستم در صورت وجود كتاب در ليست كتاب هاي رزرو شده با پيغام مناسب كاربر را آگاه خواهد كرد و در صورت تمايل كاربر اين كتاب تا زمان مورد نظر تمديد خواهد شد . E

۷-۴ كاربر مجاز قادر خواهد بود گزارشات ليستي از كل كتاب ها ، كتب موجود ، كتاب هاي امانت داده شده ، كتاب هاي در دست تعمير ، كتاب هاي رزرو شده و … و بر اساس پارامتر هاي مختلف از سيستم در يافت كند . E
8-4 كاربر مجاز قادر است بر اساس پارامترهاي مختلف در ليست كتب ( كل ، موجود ، امانت داده شده و … ) جستجو كند . E

نيازهاي كيفي :

جزئيات و محدوديت ها ويژگي
سيستم بايد پس از گرفتن داده ورودي و باركد اطلاعات مورد نظر را در طول مدت زمان مشخص حداكثر ۵ ثانيه ظاهر كند زمان پاسخگويي
كتاب هاي امانت داده شده حداكثر به مدت يك هفته بايد توسط عضو به سيستم ارائه شود . تحمل خطا
با برنامه WINDOWS كار مي كند . محيط اجرايي
سيستم بايد به هر عضو شماره شناسايي و باركد خاص دهد كه با توجه به آنها اطلاعات را بخواند . نوع رابط

بازيگرهاي سيستم :
كاربر ، عضو ، پرسنل
رخدادهاي بازيگران :

 كاربر سيستم : روشن و خاموش كردن سيستم ، اضافه يا حذف و يا ويرايش اعضاء ، كتاب ها و يا پرسنل
 عضو : ورود وخروج ، مطرح كردن درخواست
 پرسنل : پاسخگويي به درخواست اعضاء

ورود و خروج ، مطرح كردن درخواست عضو

كاربر سيستم روشن و خاموش كردن
سيستم اضافه يا حذف و يا ويرايش
اعضاء كتاب هاي و يا پرسنل

پاسخگويي به در خواست اعضاء پرسنل

شرح سناريو ها ( زير سيستم عضويت ) :

۱- ۱ مورد استفاده : در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز با ورود كلمه عبور و نام كاربري نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد در ابتدا كاربر را تاييد مي كند و براي هر كاربر فرم هاي با سطح دسترسي خودشان را نمايش مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه كاربر مي خواهد وارد برنامه شود آغاز مي شود . ۲ ) سيستم فرمي را نمايش مي دهد و كلمه عبور و نام كاربري كاربر را مي خواهد .
۳ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) در صورت درستي كلمه عبور و نام كاربري سيستم فرم با سطح دسترسي كاربر را نمايش مي دهد .
۵ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۶ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۷ ) كاربر كليد ثبت اطلاعات را مي زند . ۸ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۲- ۱ مورد استفاده : توانايي ثبت نام و حذف و ويرايش اطلاعات اعضاء
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي اين است كه بتوان بر روي اطلاعات اعضاء تغييراتي را اعمال كنيم .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر به وسيله صفحه كليد يا ورودي هاي ديگر تغييرات لازم را اعمال مي كند . ۳ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۲ ) كاربر كليد تائيد را مي زند . ۵ ) سيستم اطلاعات را ثبت مي كند .
۴ ) كاربر فرمان ثبت اطلاعات را مي دهد .

۳- ۱ مورد استفاده : توانايي ايجاد شماره سريال و بار كد براي اعضاء
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي هر عضو كلمه عبور و نام كاربري خاصي اختصاص مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه يك عضو جديد اضافه شده آغاز مي شود . ۳ ) سيستم فرم را نمايش مي دهد .
۲ ) كاربر فرم مربوط به تشكيل يك پرونده جديد براي عضو را باز مي كند . ۵ ) سيستم يك كلمه عبور به آن اختصاص مي دهد
۴ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۷ ) سيستم تائيد مي كند .
۶ ) كاربر براي عضو نام كاربري اختصاصي مي دهد . ۸ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۴- ۱ مورد استفاده : توانايي جستجو در بين اطلاعات اعضاء
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي جستجو در بين اطلاعات اعضاء بر اساس پارامترهاي خاص و بدست آوردن اطلاعات مورد نياز كاربر مي باشد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد با ورود كلمه عبور و نام كاربري ، كاربر آغاز مي شود . ۲ ) در صورت درستي كلمه عبور براي اين سطح دسترسي سيستم فرم جستجو را نمايش مي دهد .
۳ ) كاربر پارامتري كه بر حسب آن مي خواهد جستجو انجام شود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) سيستم عمليات جستجو را شروع مي كند و در صورت يافتن اطلاعات آنها را نمايش مي دهد .

۵- ۱ مورد استفاده : توانايي گزارش گيري از اطلاعات اعضاء
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي گزارش گيري از ليستي از اطلاعات اعضاء بر اساس پارامترهاي خاص خواهد بود .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد مي كند. ۲ ) سيستم در صورت درستي كلمه عبور براي اين سطح دسترسي فرم مربوطه را نمايش مي دهد .
۳ ) كاربر در فرم نحوه گزارش گيري را مشخص مي كند . ۴ ) سيستم با توجه به داده هاي كاربر عمليات گزارش گيري را آغاز و اطلاعات را نمايش مي دهد .
۵ ) كاربر در صورت نياز دستور چاپ گزارشات را به سيستم مي دهد . ۶ ) سيستم هم در صورت در خواست چاپ اطلاعات آنها را چاپ مي كند

شرح سناريو ها ( زير سيستم كتاب ) :

۱-۲ مورد استفاده : در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز با ورود كلمه عبور و نام كاربري است.
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد در ابتدا كاربر را تاييد مي كند و براي هر كاربر فرم هاي با سطح دسترسي خودشان را نمايش مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه كاربر مي خواهد وارد سيستم شود آغاز مي شود . ۲ ) سيستم فرمي را نمايش مي دهد و كلمه عبور و نام كاربري كاربر را مي خواهد .
۳ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) در صورت درستي كلمه عبور و نام كاربري سيستم فرم با سطح دسترسي كاربر را نمايش مي دهد .
۵ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۶ ) سيستم اطلاعات را در

يافت مي كند .
۷ ) كاربر كليد ثبت اطلاعات را مي زند . ۸ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۲-۲ مورد استفاده : توانايي اضافه ، حذف و يا ويرايش اطلاعات كتاب ها
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي اين است كه بتوان بر روي اطلاعات كتاب ها تغييراتي را اعمال كنيم

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر به وسيله صفحه كليد يا ورودي هاي ديگر تغييرات لازم را اعمال مي كند . ۳ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۲ ) كاربر كليد تائيد را مي زند . ۵ ) سيستم اطلاعات را ثبت مي كند .
۴ ) كاربر فرمان ثبت اطلاعات را مي دهد .

۳-۲ مورد استفاده : توانايي ايجاد شماره سريال و بار كد براي كتاب ها
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي هر كتاب كارت شناسايي آن كتاب را با شماره سريال و باركد خاصي اختصاص مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه يك كتاب جديد اضافه شده آغاز مي شود . ۳ ) سيستم فرم را نمايش مي دهد .
۲ ) كاربر فرم مربوط به تشكيل يك پرونده جديد براي كتاب باز مي كند . ۵ ) سيستم يك شماره سريال و باركد خاصي به آن اختصاص مي دهد .
۴ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۶ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۴-۲ مورد استفاده : توانايي گزاش گيري از اطلاعات كتاب ها
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي گزارش گيري از ليستي از اطلاعات كتاب ها بر اساس پارامترهاي خاص خواهد بود .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد مي كند. ۲ ) سيستم در صورت درستي كلمه عبور براي اين سطح دسترسي فرم مربوطه را نمايش مي دهد .
۳ ) كاربر در فرم نحوه گزارش گيري را مشخص مي كند . ۴ ) سيستم با توجه به داده هاي كاربر عمليات گزارش گيري را آغاز و اطلاعات را نمايش مي دهد .

۵ ) كاربر در صورت نياز دستور چاپ گزارشات را به سيستم مي دهد . ۶ ) سيستم هم در صورت درخواست چاپ اطلاعات آنها را چاپ مي كند

۵-۲ مورد استفاده : توانايي جستجو در بين اطلاعات كتاب ها
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي جستجو در بين اطلاعات كتاب ها بر اساس پارامترهاي خاص و بدست آوردن اطلاعات مورد نياز كاربر مي باشد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد با ورود كلمه عبور و نام كاربري ، كاربر آغاز مي شود . ۲ ) در صورت درستي كلمه عبور براي اين سطح دسترسي سيستم فرم جستجو را نمايش مي دهد .
۳ ) كاربر پارامتري كه بر حسب آن مي خواهد جستجو انجام شود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) سيستم عمليات جستجو را شروع مي كند و در صورت يافتن اطلاعات آنها را نمايش مي دهد .
شرح سناريو ها ( زير سيستم پرسنلي ) :

۱-۳ مورد استفاده : در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز با ورود كلمه عبور و نام كاربري است .
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد در ابتدا كاربر را تاييد مي كند و براي هر كاربر فرم هاي با سطح دسترسي خودشان را نمايش مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه كاربر مي خواهد وارد سيستم شود آغاز مي شود . ۲ ) سيستم فرمي را نمايش مي دهد و كلمه عبور و نام كاربري كاربر را مي خواهد .
۳ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) در صورت درستي كلمه عبور و نام كاربري سيستم فرم با سطح دسترسي كاربر را نمايش مي دهد .

۵ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۶ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۷ ) كاربر كليد ثبت اطلاعات را مي زند . ۸ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۲-۳ مورد استفاده : توانايي ورود اطلاعات جديد ، حذف و يا ويرايش اطلاعات پرسنل
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي اين است كه بتوان بر روي اطلاعات پرسنل تغييراتي را اعمال كنيم .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر به وسيله صفحه كليد يا ورودي هاي ديگر تغييرات لازم را اعمال مي كند . ۳ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۲ ) كاربر كليد تائيد را مي زند . ۵ ) سيستم اطلاعات را ثبت مي كند .
۴ ) كاربر فرمان ثبت اطلاعات را مي دهد .

۳-۳ مورد استفاده : توانايي ايجاد شماره سريال و بار كد براي هر كدام از پرسنل
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي هر كدام از پرسنلكارت پرسنلي با شماره سريال و باركد خاصي اختصاص مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه يك پرسنل جديد اضافه شده آغاز مي شود . ۳ ) سيستم فرم را نمايش مي دهد .
۲ ) كاربر فرم مربوط به تشكيل يك پرونده جديد براي پرسنل باز مي كند . ۵ ) سيستم يك شماره سريال و بار كد به آن اختصاص مي دهد .
۴ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۶ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۴-۳ مورد استفاده : توانايي گزاش گيري از اطلاعات پرسنل
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي گزارش گيري از ليستي از اطلاعات پرسنل بر اساس پارامترهاي خاص خواهد بود .
عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد مي كند. ۲ ) سيستم در صورت درستي كلمه عبور براي اين سطح دسترسي فرم مربوطه را نمايش مي دهد .
۳ ) كاربر در فرم نحوه گزارش گيري را مشخص مي كند . ۴ ) سيستم با توجه به داده هاي كاربر عمليات گزارش گيري را آغاز و اطلاعات را نمايش مي دهد .
۵ ) كاربر در صورت نياز دستور چاپ گزارشات را به سيستم مي دهد . ۶ ) سيستم هم در صورت درخواست چاپ اطلاعات آنها را چاپ مي كند

۵-۳ مورد استفاده : توانايي جستجو در بين اطلاعات پرسنل
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي جستجو در بين اطلاعات پرسنل بر اساس پارامترهاي خاص و بدست آوردن اطلاعات مورد نياز كاربر مي باشد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد با ورود كلمه عبور و نام كاربري ، كاربر آغاز مي شود . ۲ ) در صورت درستي كلمه عبور براي اين سطح دسترسي سيستم فرم جستجو را نمايش مي دهد .
۳ ) كاربر پارامتري كه بر حسب آن مي خواهد جستجو انجام شود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) سيستم عمليات جستجو را شروع مي كند و در صورت يافتن اطلاعات آنها را نمايش مي دهد .

شرح سناريو ها ( زير سيستم امانت ) :

۱-۴ مورد استفاده : در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز با ورود كلمه عبور و نام كاربري است .
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد در ابتدا كاربر را تاييد مي كند و براي هر كاربر فرم هاي با سطح دسترسي خودشان را نمايش مي دهد .

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) اين مورد هنگامي كه كاربر مي خواهد وارد سيستم شود آغاز مي شود . ۲ ) سيستم فرمي را نمايش مي دهد و كلمه عبور و نام كاربري كاربر را مي خواهد .
۳ ) كاربر كلمه عبور و نام كاربري خاص خود را وارد سيستم مي كند . ۴ ) در صورت درستي كلمه عبور و نام كاربري سيستم فرم با سطح دسترسي كاربر را نمايش مي دهد .
۵ ) كاربر اطلاعات مربوطه را وارد سيستم مي كند . ۶ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۷ ) كاربر كليد ثبت اطلاعات را مي زند . ۸ ) سيستم اطلاعات جديد را ذخيره و نگهداري مي كند .

۲-۴ مورد استفاده : توانايي اضافه ، حذف و يا ويرايش اطلاعات امانت
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي اين است كه بتوان بر روي اطلاعات كتاب هاي امانت داده شده تغييراتي را اعمال كنيم

عمل بازيگر واكنش سيستم
۱ ) كاربر به وسيله صفحه كليد يا ورودي هاي ديگر تغييرات لازم را اعمال مي كند . ۳ ) سيستم اطلاعات را دريافت مي كند .
۲ ) كاربر كليد تائيد را مي زند . ۵ ) سيستم اطلاعات را ثبت مي كند .
۴ ) كاربر فرمان ثبت اطلاعات را مي دهد .

۳-۴ مورد استفاده : اضافه كردن كتاب در ليست رزرو در صورت عدم وجود نام كتاب در ليست رزرو
نوع : اصلي
بازيگر : كاربر سيستم
شرح : اين مورد براي اين است كه كتابي كه امانت داده نشده است را به ليست كتاب هاي امانت داده شده اضافه كنيم و به عضو دهيم و در صورت بودن نام كتاب در ليست كتاب هاي رزرو پيغامي نمايش مي دهد .