شركت رينگ سازي مشهد

نسبت جاري يكي از نسبت هاي نقدينگي مي باشد كه با استفاده از آن مي توان قدرت شركت را در پرداخت بدهي هاي جاري شركت تعيين كرد. بر اساس اين نسبت منابع اصلي نقد شركت براي پرداخت بدهي هاي جاري، دارايي هاي جاري مي باشند.
نسبت جاري از تقسيم داراي هاي جاري بر بدهي هاي جاري حاصل مي شود. هرچه نسبت جاري شركت بزرگتر باشد آن شركت در پرداخت بدهي هاي جاري خود، با مشكلات كمتري مواجه است. براي سازمان هاي وام دهنده اين نسبت بايد به طور متعادل ۲ يا بيشتر از آن باشد كه اعتباردهندگان تمايل به پرداخت اعتبار داشته باشند.

نسبت جاري شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۲ (سهامي عام)
نسبت جاري شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۳ (سهامي عام)
شركت از لحاظ نقدينگي و نسبت جاري در وضعيت مطلوبي نمي باشد چون نسبت هاي جاري اين شركت تقريباً نزديك به يك است و اين به اين معني است كه شركت تقريباً معادل دارايي هاي جاري خود، بدهي جاري دارد و اين از ديد اعتباردهنده مناسب و مطلوب نمي باشد. در سال ۸۳ اين نسبت مطلوبتر از سال ۸۲ است چون ۰۴۴/۱<94/0 لذا شركت در پرداخت بدهي هاي جاري خود از محل دارايي هاي جاري در سال ۸۳ با مشكلات كمتري تقريباً مواجه هستند.

نسبت آني را كه نسبت سريع هم مي گويند از طريق تقسيم دارايي هاي آني يا سريع بر بدهي هاي جاري حاصل مي شود. اين نسبت بيان مي كند كه توان شركت در پرداخت بدهي هاي جاري از محل دارايي هاي آني چه قدر است. البته لازم به ذكر است كه اين نسبت هرچه بالاتر باشد از ديد اعتباردهندگان مناسب و مطلوبتر است. بر اساس تحليل مديران مالي مرز بين قدرت نقدينگي كافي و قدرت نقدينگي ناكافي شركت را معادل يك بودن نسبت آني شركت مي دانند.
از ديد تحليل گران مالي اين نسبت هاي آني محاسبه شده براي شركت رينگ سازي مشهد براي سال ۸۲ و ۸۳ چون كمتر از يك هستند مطلوب نمي باشد اين به معني آن است كه شركت از محل دارايي هاي آني خود قادر به پرداخت بدهي هاي جاري خود نمي باشد. اين شركت در سال ۸۲ فقط ۴۶/۰ از بدهي هاي جاري خود را از محل دارايي هاي آني مي تواند پرداخت كند و در سال ۸۳ هم فقط معادل ۳۴/۰ از بدهي هاي جاري خود را مي تواند از محل دارايي هاي

 

آني جبران كند.
لازم به ذكر است كه هرچقدر نسبت هاي آني و جاري كوچكتر باشند از ديد مديريتي مطلوبتر است. چون به هر ميزاني كه نسبت هاي جاري و آني كوچكتر باشد يعني دارايي هاي جاي كمتري در شركت وجود دارد و شركت وجوه نقد كمتري را به صورت راكت نگهداري مي كند كه اين هزينه هاي ناشي از راكت بودن سرمايه و هزينه هاي سرمايه را كاهش مي دهد و منجر به افزايش كارآيي و بهره وري مي گردد. لذا هرچه اين نسبت هاي كوچكتر باشند از ديد مديريت مناسب تر است.
نسبت هاي فعاليت يا كارآيي:
نسبت گردش كالا: با استفاده از اين نسبت، تعداد دفعاتي كه شركت در سال موجودي كالاي خود را مي فروشد، تعيين شده و براي محاسبه آن مي توان بهاي تمام شده كالاي فروش رفته را بر موجودي كالا تقسيم كرد.

در حالت كلي، هرچه اين نسبت زيادتر شود به معناي افزايش كارآيي مديريت است.
گردش موجودي كالاي شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۳
اين نسبت گردش م ك (۳۱/۴) نشان مي دهد كه شركت در طي يك سال مالي تقريباً ۳۰/۴ بار كالاهاي خود را مي فروشد. به عبارت ديگر كالاها و موجودي انبار اين شركت ۳/۴ بار خالي و پر مي شوند. اين نسبت تقريباً گردش بالاي موجودي ها را نشان مي دهد و مطلوب است.
گردش دارايي ها:

نسبت گردش دارايي ها از تقسيم مبلغ فروش بر مبلغ دارايي هاي شركت به دست مي آيد. اين نسبت رابطه بين حجم فعاليت و ارزش دارايي ها را بيان مي كند. هرچه اين نسبت بالاتر باشد يعني سطح فعاليت و حجم فروش بيشتر است و لذا نرخ هاي بالاي اين نسبت مطلوبيت بيشتري خواهند داشت.
گردش دارايي هاي شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۳

اين نسبت به علت پايين بودن نشان دهنده حجم پايين فعاليت است كه چندان مطلوب نيست زيرا كه حجم فروش شركت نسبت به ارزش دارايي ها از اهميت چنداني برخوردار ن

يست و قابل توجه نمي باشد. اين مورد نشان دهندة عملكرد ضعيف مديريت است.
نسبت دوره وصول مطالبات:

اين شركت مدت زماني را كه طول مي كشد تا شركت طلب خود را از اشخاص ثالث يا مشتريان وصول كند نشان مي دهد. به طور متوسط نشان مي دهد كه چند بار در سال ح د وصول مي شوند. هرچه اين نسبت پايين تر باشد مطلوب تر است.

دفعات گردش ح د سال ۸۲
دوره وصول مطالبات سال ۸۲
يعني به طور متوسط هر ۶۸۸ روز يك بار ح د شركت وصول مي شود. اين يك نسبت نامطلوب است.
دفعات گردش ح د سال ۸۳
دوره وصول مطالبات سال ۸۳
يعني هر ۴۲۰ روز يك بار حساب هاي دريافتي شركت رينگ سازي مشهد در سال ۸۳ وصول خواهد شد.
نسبت بدهي هاي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام:

اين نسبت مقدار يا درصد منابع مالي شركت كه توسط بستانكاران تأمين شده است را نشان مي دهد و اين نسبت هرچه كوچكتر باشد مطلوب تر است.

 

نسبت بدهي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام سال ۸۲

نسبت بدهي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام سال ۸۳
در سال ۸۲، ۱۸/۰ يعني معادل ۱۸% از كل حقوق صاحبان سهام را بدهي هاي بلندمدت تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر ۱۸% منابع مالي شركت را در سال ۸۲ بستانكاران تأمين كرده اند.
در سال ۸۳، معادل ۶۳% از كل منابع مالي شركت را بدهي هاي بلندمدت تشكيل مي دهند كه نسبت سال ۸۲ نسبت به ۸۳ مطلوبتر است.
نسبت واريز بدهي:

اين نسبت هرچه كوچكتر باشد مطلوب تر است.
نسبت بدهي بلندمدت به سرمايه:
اين نسبت تركيب ساختار سرمايه را نشان مي دهد و همان نسبت محاسبه شده قبلي شركت مي باشد. اين نسبت همان نسبت بدهي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام است كه در صفحات قبلي محاسبه شد.
نسبت بدهي كل به كل دارايي ها:
اين نسبت از تقسيم كل بدهي ها بر كل دارايي ها به دست مي آيد. اين نسبت

مبالغ و وجوهي را كه از محل بدهي ها تأمين شده است را نشان مي دهد.

نسبت كل بدهي به كل دارايي شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۲

نسبت كل بدهي به كل دارايي شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۳
درسال۸۲، ۷۵% از كل دارايي ها از محل بدهي ها تامين شده اند و در سال ۸۳، معادل ۶۷% از كل دارايي ها، از محل بدهي ها تأمين شده اند. اين نسبت تركيب ساختار سرمايه و رابطه هاي بين منابع اصلي سرمايه را بيان مي كنند.
نسبت سود به فروش:
اين نسبت بيان مي كند كه چند درصد از كل مبلغ فروش را سود تشكيل مي دهد.
يعني به عبارت ديگر از هر يك فروش، چه مقدار آن را سود شركت است.
واضح است كه هرچه اين نسبت بزرگتر باشد مطلوبتر است.

نسبت سود به فروش شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۲
نسبت سود به فروش شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۳
۰۹/۰ درسال ۸۲: تقريباً در سال ۸۲، ۰۹/۰ از مبلغ فروش راسود تشكيل مي دهد.
۱۵/۰ در سال ۸۳: يعني در سال ۸۳، ۱۵/۰ از مبلغ فروش، سود است يا به عبارت ديگر از هريك ريال فروش، ۱۵/۰ ريال را سود تشكيل مي دهد. نسبت سال ۸۳، مطلوبتر از سال ۸۲ است. چون ميزان سود به فروش بيشتري را نشان مي دهد.
نسبت بازده سرمايه گذاري ها: اين نسبت نشان مي دهد كه به ازاي هر ريال دارايي، چه مقدار سود عايد شركت شده است. اين نسبت هرچه افزايش يابد مطلوبتر است چون ميزان سود بيشتري را در بر خواهد داشت.

 

نسبت سود به كل دارايي ها سال ۸۲
نسبت سود به كل دارايي ها سال ۸۳
درسال ۸۲، شركت به ازاي هريك ريال دارايي معادل ۰۷۲/۰ يا ۰۷/۰ آن سود كسب كرده است. يا اين كه سود شركت معادل ۰۷/۰ از كل دارايي ها است. در سال ۸۳، شركت به ازاي هر يك ريال دارايي معادل ۰۶۵/۰ يا % آن سود كسب كرده است. از اين لحاظ تقريباً عملكرد شركت در هر دو سال يكسان بوده است.
نسبت EPS:

EPS شركت رينگ سازي مشهد ۱۳۸۳
DPS شركت رينگ سازي مشهد
درسال ۸۳، شركت رينگ ساي مشهد به هر سهم از سهام شركت معادل ۲۶۲ ريال سود تقسيم مي كند.
تجزيه تحليل نسبت هاي مالي پارس خودرو: شركت ۷ براي سال ۱۳۸۲
ارقام به ميليون ريال

يعني شركت تنها ۷۶/۰ بدهي هاي خود را از محل دارايي هاي جاري مي تواند پوشش دهد.

نسبت آني شرك پارس خوردو
يعني توانايي شركت در پرداخت بدهيي هايش از محل دارايي هاي آني خيلي ضعيف است.

يعني در هر سال به طور متوسط ۴ بار كالا به فروش رسيده يا انبار پر و خالي مي شود.

يعني معادل ۹۴/۰ از مبلغ كل دارايي ها شركت فروش داشته است كه اين مطلوب است.

دوره وصول مطالبات شركت پارس خودرو

يعني به طور متوسط ۴۴۱ روز طول مي كشد تا ح د شركت تسويه شوند. اين زياد مطلوب نيست چون از ۳۶۰ روز بيشتر است.

نسبت بدهي بلندمدت به سرمايه شركت پارس خودرو سال ۸۲
نسبت بدهي بلندمدت به سرمايه پارس خودرو سال ۸۱
يعني ۸۸/۰ سرمايه و حقوق صاحبان سهام از محل بستانكاران تامين شده است.

با داشتن خريد نسيه مي توان اين نسبت را به دست آورد اما خريد نسيه را نداريم اين نسبت هرچه كوچكتر باشد مناسبتر است.
نسبت سود به كل دارايي ها:

به ازاي هر ريال دارايي، شركت ۰۲۳/۰ آن سود كسب كرده است.

نسبت سود به كل دارايي شركت پارس خودرو سال ۸۲
درسال ۸۱ معادل ۰۲۳/۰ و در سال ۸۲ معادل ۰۸۵/۰ از كل مبلغ دارايي ها شركت سودآوري داشته است.

 

شركت پارس خودرو در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ عملكرد بهتري داشته است و بازدهي بالاتر شركت به معناي بهبود عملكرد مديريت مي باشد.
شركت ۱۰ شركت رادياتور ايران (سهامي عام)

 

يعني دارايي هاي جاري شركت بيشتر از بدهي هاي جاري اش است و شركت در تامين و تسويه بدهي هاي جاري از محل دارايي جاري مشكلي ندارد.

يعني شركت مي تواند ۲۶/۱ برابر از بدهي هاي جاري خود را از محل دارايي هاي جاري تسويه كند.

نسبت آني شركت رادياتور ايران سال ۸۱
شركت فقط قادر است تا معادل ۵۶/۰ از بدهي هاي خود را از محل دارايي هاي آني تأمين كند.
نسبت آني شركت رادياتور ايران سال ۸۲

يعني شركت قادر است كه ۷۲/۰ از بدهي هاي جاري خود را از محل دارايي هاي آني سريع خود پرداخت كند.

نسبت گردش م ك سال ۸۱
نسبت آني شركت رادياتور ايران سال ۸۱

يعني در سال ۱۳۸۲ شركت رادياتور ايران بطور متوسط ۳۹/۲ بار كالاهاي خود را مي فروشد. به عبارت ديگر تقريباً ۵/۲ بار انبار پر و خالي مي شود.
عملكرد شركت از اين لحاظ در سال ۸۲ به نسبت سال ۸۱ بهتر و مطلوب تر بوده است.

دوره وصول مطالبات
تقريباً مي توان گفت كه ۳۸۶ روز طول مي كشد ح د شركت رادياتور ايران وصول شود. اين نسبت چون از تعداد روزهاي يك سال بيشتر است مطلوب نيست.

نسبت بدهي بلندمدت به سرمايه شركت رادياتور ايران سال ۸۱
يعني حدوداً ۱۲/۰ از سرمايه شركت از محل بستانكاران تامين شده است.
نسبت بدهي هاي بلندمدت به سرمايه سال ۸۲
يعني حدود ۰۲/۰ از كل حقوق صاحبان سهام يا سرمايه شركت از منبع بس

 

تانكاران تأمين شده است.

نسبت سود خالص به كل دارايي شركت رادياتور ايران سال۸۱
نسبت سود خالص به كل دارايي ها شركت رادياتور ايران سال ۸۲
در سال ۸۱، شركت رادياتور ايران به ازاي هر ريال دارايي هايش، معادل ۰۶/۰ ريال سود خالص كسب كرده است و در سال ۸۲ نيز اين شركت به ازاي هر ريال دارايي معادل ۱۰/۰ ريال سود كسب كرده است.
عملكرد اين شركت از لحاظ سودآوري در سال ۸۲ مناسب تر بوده است و در كل روند سودآوري اين شركت مطلوب است.

۷۸۳ = EPS سود هر سهم در سال ۸۱
۴۴۱ = EPS سود هر سهم در سال ۸۲
شركت رادياتور ايران در سال ۱۳۸۱، سود هر سهم بيشتري داشته است و اين نشاندهنده بهبود عملكرد مديريت در اين سال بوده است.
از آن جهت كه هرچه سود هر سهم يا EPS افزايش يابد منجر به افزايش

قيمت سهام خواهد شد، شركت رادياتور ايران از اين لحاظ روند نامطلوبي داشته است و در اين راستا بايد مديران شركت سياست ها و خط مشي هاي مديريتي را تا حدي تعديل و دست خوش تغيير كند تا منتج به بهبود كارآيي و عملكرد شود و نتايج حاصل از اين اف