تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها

• جدول شماره ۱

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه بر حسب سن:

تفسیر:
سن بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نوع و ازیاد ویا تقلیل بزهکاری موثر است.دوران مختلف سن با ازدیاد و یا تقلیل بزهکاری رابطه مستقیم دارد در تحقیق انجام شده نیزبیشترین درصد بزهکاران را افراد بین سنین ۱۲-۱۵ سال می باشد که ۷۰% حجم نمونه را بخود اختصاص داده است و این بیانگر این اهمیت که درصد بالایی از جمعیت جوان به جای این که به کار و اشتغال مشغول شوند بنا به عللهای مختلف پشت میله های زندان حبس هستند.

• جدول شماره ۲
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد وطالعه برمبنای محل تولد:
تفسیر:
در شهر ها افرادی که از لحاظ من- نژاد- زبان و اداب ورسوم وطرز طلقی ارزشها و ارمانها با هم فرق دارند با ارزو ها ورویا های متفاوت از روستاها و شهرهای کوچک شهرهای بزرگ روی می اورند در زندگی شهری فرد بیش از پیش و روابط اجتماعی به منافع شخصی خود توجه دارد وبسیاری از امور را فقط از دیدگاه خویش ارزیابی می کنداین نوع عوامل هم دست در دست هم داده ومنجر بر این می شود که درصد بالای مجرمین را نیز افراد شهری تشکیل دهند بطوریکه درپژوهش ما نیزفراوانی و درصد فراوانی مبین این ادعای ماست که ۶۵ درصد اززندانیان که مورد پژوهش قرار گرفته اند کسانی هستند که در شهرها متولد شده اند و تنها ۳۵ درصد انها روستایی هستند و چنان چه درجدول شماره ۳ مشاهده خواهیم کرد اینها هم افرادی هستند که درشهرها مرتکب کار خلاف شده اند.

• جدول شماره ۳

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد وطالعه برمبنای محل سکونت:
تفسیر:
همانگونه که در تفسیر جدول شماره ۳ گفته شد در این جدول نیز حاکی از ان است که فقط ۲۳ درصد مجرمین مورد مطالعه در روستاها مرتکب انجام کار خلاف شده اند و ۷۷ درصد کسانی بودند که یا شهری هستند ویا از روستاها بنا به عللهایی مختلف به شهرها مهاجرت نموده اند.

• جدول شماره ۴

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای جنسیت:

تفسیر:
در رابطه با جنسیت و بزهکاری ان گونه که در جدول نیز مشاهده می شود ۵۷ درصد از پاسخگویان بزهکار را افراد پسر و ۴۳ درصد ان را افراد دختر تشکیل می دهد.نکته ای که قابل ذکر است این است که این توزیع در بین پاسخگویان برابر است که با توجه به این می بینید ولی توزیع کل میزان توزیع متعلق است به پاسخگویانی که پسر می باشند.

• جدول شماره ۵

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد اعضائ خانواده:
تفسیر:
درصد های فوق حیرت انگیز و تاسف امیز هست،بر سازمانهایی که از جمله وظایف انها اگاه نمودن مردم در مورد زیانهای ناشی از فرزندان زیاد است فرض و لازم می باشد که در این زمینه باکلیه امکانات اقدام نمایند . فزونی جمعیت کشور ان هم بصورتی که طبقات پایین جامعه در ان بیشترین سهم را داشته باشند جامعه را از داشتن نسل تکامل یافته محروم خواهند کرد در هر صورت رکن اصلی هر جامعه ای را خانواده تشکیل می دهد پدر ومادر نیزوظیفه خطیر و سنگینی در تربیت فرزندان دارند اگر غفلت کنند که طبعا در خانواده های پر جمعیت و فقیراین امر اجتناب ناپذیر است.

• جدول شماره ۶

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات فرد:
تفسیر:
در کشور هایی که بیسواد ان درصد قابل ملاحظه ای از بزرگسالان هستند میزان فقر – جهل، بیماری و ارتکاب به جرائم بیشتر است .بی سوادی و عدم اگاهی اصول برابری و تساوی افراد بشر را به خطر انداخته و زمینه را برای طبقاتی شدن جامعه که خلاف اصول انسانی و الهی است فراهم می نماید. یکی از موثرین راه هایی را که می توان از مقایسه و اسیب های اجتماعی به طورقابل موثری کاست وبه ان شان انسان بخشید. با سواد نمودن افراد می باشد البطه با سواد نمودن بزرگسالان نیز که به عللی از موهبت سواد و اموزش و پرورش محروم بودند نیز در این امر دخیل می باشد.جدول فوق ودر جدول بعدی به وضوح نشان دهنده بی سوادی فرد و همچنین والدین فرد بزهکار می باشد. شاید در این خصوص در جامعه ما تحقیقات ویژه ای انجام یافته باشد که صحت علمی این رابطه را تاثیر نماید.

• جدول شماره ۷

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سواد مادر:
تفسیر:

تفسیرو تبین جدول شماره ۶ در این زمینه هم صدق می کند بطوری که ۷۸% از مادران مجرمین بیسواد بوده و فقط ۷% از انها سطح سواد دیپلم و بالاتر داشته اند.
• جدول شماره ۸
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سواد پدر:
تفسیر:
تفسیر و تبین مربوط به جدول شماره ۶ در این زمینه هم صدق می کند بطوریکه ۶۱% از مجرمین را کسانی تشکیل می دهند که پدرشان بیسواد بوده و ۳۰% ازپدران انها سطح سواد زیر دیپلم داشته و فقط ۹% از پدران انها دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته اند.

• جدول شماره ۹
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای میزان درامد خانواده:
تفسیر:
عده از جامعه شناسان مشکلات اقتصادی را یک عامل اصلی و موثر در اسیبهای اجتماعی می دانند. بعضی از اقتصادانان معمولا منشا اصلی انحراف و بزهکاریها را در جهان امروز در مسائل اقتصادی نهفته می دانند . طبعا مشکلات مادی و اقتصادی همیشه بصورت مستقیم عمل نمی کند بلکه بسیاری اوقات بشکل غیر مستقیم ضعف هایی در امور فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و رفاهی جامعه بوجود می اورد که البته بیشتر طبقات فقیر و کم درامد را تهدید می کند و بدین ترتیب ارکان خانواده وانسجام ان سست ومتزلزل و ازهم پاشیده می شودکه یکی از مظاهر ان می توان فراوانی بیشتربزهکاران در این طبقات باشد.

• جدول شماره ۱۰
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای نوع مسکن:
تفسیر:
جدول فوق نشان می دهد که ۷۰% از افراد مجرم را کسانی تشکیل می دهد که مسکن شخصی داشته اند و حدود ۳۰% کسانی هستند که فاقد مسکن شخصی میباشد و بصورت مستا جر زندگی می کنند .

• جدول شماره ۱۱
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای جرم مرتکب شده:
تفسیر:
از اعداد بدست امده و همچنین با توجه به نمودار اینگونه استنباط می شود که ۵۱% از حجم نمونه مورد مطالعه ما را بزهکارانی تشکیل می دهند که به جرم اعتیاد وارد زندان شده اند و ۳۴% انها به جرم سرقت وتنها ۱۵% به جرم قتل در زندان بسر می برند واین مبین این هست که اعتیاد و بخصوص در بین افراد جوان رو به افزایش می باشد که این امر به نوبه خود علل مختلفی دارند که بیکاری وعدم مکانهای ورزشی جهت تفریحات سالم از عوامل بوده که افراد مورد پژوهش و تحقیق به ان اشاره می کرده اند.

• جدول شماره ۱۲
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه همیشه احساس تنهایی می کردم:
تفسیر:
عدم مراقبت از فرزندان جوان در ساعات بیکاری ، وضع مسکن انواع تفریحات و سرگرمیهای ناسالم و مفسد از عوامل مهمی است که کودک به خاطر طرد از خانواده و احساس عجیب تنهایی به تشکیل باندها می پردازند و اکثر اعضا باندهای جوانانی هستند که از محبت و ملاطفت پدر یا مادر محروم بوده و با متون عضویت در باند مورد حمایت و هدایت و ملاطفت قرار می گیرند تا از این طریق احساس تنهایی افراد از بین برود در جدول فوق فراوانی ودرصد فراوانی تاثیر این عامل را بوضوح نشان می دهد.

• جدول شماره ۱۳

توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه می خواستم خودم را به نوعی مطرح کنم:

تفسیر:
افرادی که در خانواده خود مورد توجه نبوده و دائما سرکوب و تحقیر می شوند برای این که خودشان را به نوعی مطرح سازند به عضویت در باند ها وبا ایفای نقشهایی در اجتماع هرچند خلاف مقررات جامعه می خواهند شخصیت خود را بشناسانند وگاهی برای رفع اضطراب درونی این افراد به کارهای فوق قدرت خود دست می زنند که منجر به شکست و سرگردانی انان شده و موقعیت خود را در اجتماع از دست رفته تصور می نمایند و در نتیجه برای تلافی شکست مذکورعضویت درباند را می پذیرند تا از اجتماع انتقام بگیرند.جدول مبین این ادعاست.

• جدول شماره ۱۴
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه با کار خلاف احساس نیازم را بر طرف می کردم:
تفسیر:
اشتیاق برای بهبود وضع زندگی و یا رفع نیاز و حوایج ضروری از عوامل مهم مستعد کننده روانی برای ارتکاب بعضی جرائم بشمار می رود،بقتل رساندن برای تصاحب ارث و بدست اوردن ثروت یا مال،از جمله جرائم ارتکابی افراد جاه طلب می باشد . گاهی نیز افراد تحت فشار وضعیت خاص برای نجات خود از گرفتاری و بهبود وضع زندگی خود ویا حالت بحرانی که ناشی از تاسف از وضع خوب گذشته است ،مرتکب جرم شده و یا اقدام به خود کشی می کنند.

• جدول شماره ۱۵
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه کاری می کردم که همه از دستم عصبانی و ناراحت شوند:
تفسیر:
طفلی که از محبت خانوادگی محروم است خود را از خانواده و اجتماعی طرد شده و منزوی تلقی کرده و همواره درصدد انتقا مجویی است و پس از ارتکاب اعمالی بر خلاف قوانین و مقررات ،اداب و رسوم اجتماعی قلبا احساس شعف و رضایت خاطر می کنند. احتیاج به محبت ، محدود به زمان خاص در دوره طفولیت نیستف ، با توجه به عرف و سنت ، اطفال و جوانان در هر زمان، به نوعی محبت و عطوفت نیاز دارند ودر صورت کم بود محبت و محرومیت از عواطف انسانی ،عصیانگر و پرخاشگر شده بطرف ارتکاب جرائم سوق داده میشوند تا از این طریق خودی نشان دهند.

• جدول شماره ۱۶
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه پدر و مادرم در قبال سرنوشت من احساس تعحد نمی کردند:

تفسیر:
زیاد روی در محبت و سهل انگاری در امرو نهی از نیک و بروز اغماض بیمورد و عدم تنبه در موقع لزوم ،فرد را خود خواه و پر مدعا کرد ودر مواقع ضرورت رعایت نظم و انظباط ، حالت یاغی و بی اعتنایی به مقررات و قوانین و اداب و رسوم نشان می دهد، امروز، متخصصین امور تربیتی همگی اذعان دارند که بایستی کودک را از همان اوان طفولیت با امرو نهی تو ام با امریت و محبت از روزهای اولیه زندگی ، به رعایت نظم وانظباط عادت داد و در خانواده هایی که انجام هرامری برای فرد مجازات کودک سهل انگار خود خواه وزود رنج واحساس نا امنی و تزلزل می نماید که در بزرگسالی بروز می کند .
• جدول شماره ۱۷
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه همیشه از خانه بیزار بودم:

تفسیر:
اثرات روانی محیط متشنج خانوادگی سبب اضطراب و گرانی و تشویش خاطر فرزندان انها می گردد و در موقع بزرگسالی نیز این تشنج بعدا با حالت های عصبی ،بد اخلاقی، تمرد از عوامر والدین ودیگران وبالا خره ناسازگاری و عدم انطباق اجتماعی بروز می کند.
• جدول شماره ۱۸
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه بگو وگوی والدین خانه را برایم مثل زندان کرده بودند:

تفسیر:
اثرات روانی محیط متشنج خانوادگی در دوران اولیه زندگی ودوران بلوغ با انواع اختلافات و بیماریهایی روانی ظاهر می گردد نفاق،ناسازگاری و مشاجره دائمی والدین اطرافیان ، اثار شومی در دوران افراد می گذارد . فرزند به علت عدم ارامش روانی به تحصیل و کار خود بی علاقه شده دائما مضطرب و پریشان است وثبات ندارد.اثار این ناراحتی ها بعدا در سنین بلوغ و بزرگسالی بصورت عصیان،پرخاشگری سرکشی از مقررات و قوانین اجتماعی ویا بی تفاوتی و انزوا و گوشه نشینی ظاهر، منجر به ارتکاب جرائم مختلف می گردد.
• جدول شماره ۱۹
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه عمدتا فرزندان همان راهی را می روند که بزرگترشان رفته اند:

تفسیر:
در سالهای نخستین زندگی که شخصیت فرد در حال تکامل است طرز رفتار ،کردار، اعمال و معاشرت های پدرو مادرو سایر اطرافیان در پرورش شخصیت فرد فوق العاده موثر است . فرزندانی که ناظراعمال ناشایست و وقیح والدین خود می باشند حس غریزه جنسی انان قبل از رسیدن به سن بلوغ تحریک و انان را به انحراف و گمراهی می کشاند اعتیاد والدین منازعات و مشاجرت که ناشی از اعتیاد بروز می کند و همچنین وضع غم انگیزو یا محیط اسفناک خانوده اثرات وخیم در روحیه طفل باقی می گذارد، این مطالبی است که از پاسخ مجرمین در زندان استنباط می شود.
• جدول شماره ۲۰
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه با والدینم هیچ وقت نتوانستم مثل دو دوست رفتار کنیم:

تفسیر:
وجود یک محل امن خانوادگی برای رشد شخصیت هر فرد ضروری است . فقدان محبت خانوادگی سبب عدم اعتماد به نفس و بی ثباتی و تشویق درونی افراد میگردد. فرد مطرود ومحروم از مهرو محبت والدین ، ترسو، حسود،کینه توز و منزوی بوده و رفتار ضد اجتماعی انان با دروغ گویی ،سرقت و بی نظمی و بی انظباطی ظاهر می شو. فردی که هیچ رابطه عاطفی با والدین نداشته باشد این عمل را تحقیر تعبیر نموده،احساس تنهایی کرده و حس اعتماد به نفس که لازمه رشد شخصیت است درانان تضعیف می گردد. و افراد برای جبران این کمبود از خانه فرار و به دیگران پناه می برند.
• جدول شماره ۲۱
توزیع فراوانی حجم نمونه مورد مطالعه برمبنای سوال اینکه ادمی اکثررفتار هایش را از دوستان وهمسالان یاد می گیرد:

تفسیر:
هر فرد با کم وبیش با اراده خود رفقا و دوستان خود انتخاب و رابطه معنوی با انان بر قرار می نمایند. با اینکه تاثیر تقلید از هم نوعان مورد بررسی عده ای از اندیشمندان قرار گرفته است لکن تاثیر معاشرت با دوستان در روند تکوین شخصیت فرد بسیار حائز اهمیت است.این گروه یا باند جوانان یکی از پدیده های اجتماعی عصر جدید است .جوانان با دوستان خود گروه دوستی را تشکیل و خود را سر سپرده اوامر رئیس باند می سازند بگونه ای که تاثیر این گروه ها از تاثیر خانواده بسیار بالا تر می باشد.(نظر پاسخگویان در جدول بیان شده است)