تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شركت آذریت (سهامي عام)

مقدمه

کارآفرینانی که کسب و کار جدید را شروع می کنند به ندرت از پول غافل می شوند ، حتی حرص آن ها به پول بیشتر است ، یعنی همه حواسشان متوجه سود است . اما برای یک بنگاه اقتصادی تازه کار، این نوع توجه و تمرکز نابجا است، یا در واقع به جای اینکه در صدر اولویت ها باشد باید در ذیل قرار گیرد . آنچه در اولویت است گردش نقدینگی ، سرمایه و کنترلها است.در غیاب آنها سود افسانه ای بیش نیست . برای یک تا یک سال و نیم خوب است ولی بعد از این مدت سودی در کار نخواهد بود.رشد ، خوراک می خواهد. به زبان مالی رشد بنگاه اقتصادی نوپا در گرو افزودن به بر منابع مالی است نه کاهش آن . کسب و کار نوپا هرچه سالم تر و هر چه پر رشد تر ، نیاز آن به خوراک مالی هر چه بیشتر کسب و کار خطرپذیر نوپا نیازمند تحلیل گردش نقدینگی ، پیش بینی گردش نقدینگی ، و مدیریت نقدینه است. مدیریت نقدینه دشوار نیست به شرطی که پیش بینی گردش نقدینگی قابل اعتماد باشد.منظور از «قابل اعتماد» این است که «بدترین حالت» را در نظر داشته باشیم نه اینکه از امید و آرزوی خود حرکت کنیم . اگر پیش بینی ما بیش از حد محافظه کارانه باشد بدترین چیزی که ممکن است پیش آید مازاد موقت نقدینه است.
رهنمود: برای گردش نقدینه و پیش بینی آن در کسب و کار بدترین حالت را در نظر بگیرید. از نزدیک مراقب میزان دریافتی ها و موجودی های خود باشید.

داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۱۶۸۵۹۱۳۴۸۷
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۱۸۸۱۶۲۶۷۶۲۸
سایر حسابهای دریافتنی ۱۷۳۳۲۸۲۹۲۳
موجودی مواد وکالا ۲۸۲۸۰۰۰۱۲۸۵
سفارشات و پیش پرداختها ۳۸۹۶۰۵۶۷۴۸
جمع دارائیهای جاری ۵۴۴۱۱۵۲۲۰۷۱
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۳۴۴۶۲۰۷۸۲۱
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۳۳۲۷۰۵۷۶۸۸
سایر دارائیها ۱۵۵۶۱۶۲۵۰
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۶۹۲۸۸۸۱۷۵۹
جمع دارئیها ۶۱۳۴۰۴۰۳۸۳۰
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۹۶۷۶۷۰۲۵۲۰
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۴۰۸۱۰۴۰۴۴۳
پیش دریافتها ۳۸۴۳۵۰۵۹۲
ذخیره مالیات ۲۶۲۵۷۵۸۹۸۰
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱۳۳۷۷۵۸۰۶۱۴
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۶۱۹۹۹۹۹۱۶۶
جمع بدهیهای جاری ۴۶۳۴۵۴۳۲۳۱۵
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۰۱۸۵۰۷۲۶۸
جمع بدهیهای غیرجاری ۴۰۱۸۵۰۷۲۶۸
جمع بدهیها ۵۰۳۶۳۹۳۹۵۸۳
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) انباشته ۴۳۷۶۴۶۴۲۴۷
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۰۹۷۶۴۶۴۲۴۷
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۶۱۳۴۰۴۰۳۸۳۰

شرکت آذریت ( سهامی عام )
ترازنامه
سال۸۵
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۹۶۴۹۰۰۰۰۵۲
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۲۵۸۷۹۶۵۷۶۸۵
سایر حسابهای دریافتنی ۱۶۱۳۰۵۲۲۲۶
موجودی مواد وکالا ۳۲۹۵۳۴۸۸۶۶۶
سفارشات و پیش پرداختها ۲۲۸۱۰۶۷۱۸۰
جمع دارائیهای جاری ۷۲۳۷۶۲۶۵۸۰۹
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۳۳۸۲۰۰۴۴۵۸
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۳۳۱۹۵۹۷۶۸۸
سایر دارائیها ۲۹۷۴۱۶۲۵۰
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۶۹۹۹۰۱۸۳۹۶
جمع دارئیها ۷۹۳۷۵۲۸۴۲۰۵
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۱۱۶۰۶۵۸۱۷۶۲
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۳۲۳۴۶۰۸۸۳۷
پیش دریافتها ۱۵۷۹۹۰۰۷۷۸
ذخیره مالیات ۷۴۴۳۳۹۵۶۲۷
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۲۳۵۰۵۷۰۷۸۶
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۱۷۹۶۶۶۶۷۴
جمع بدهیهای جاری ۶۶۳۹۴۷۲۴۴۶۴
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۲۷۱۳۲۸۱۹۵
جمع بدهیهای غیرجاری ۵۲۷۱۳۲۸۱۹۵
جمع بدهیها ۷۱۶۶۶۰۵۲۶۵۹
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) انباشته ۱۱۰۹۲۳۱۵۴۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۷۷۰۹۲۳۱۵۴۶
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۷۹۳۷۵۲۸۴۲۰۵

شرکت آذریت ( سهامی عام )
ترازنامه
سال۸۶
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۵۰۱۵۸۲۶۳۲۲
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۱۹۳۲۳۸۳۳۱۹۳
سایر حسابهای دریافتنی ۲۹۷۰۲۹۱۲۳۲
موجودی مواد وکالا ۳۶۶۰۶۵۷۹۷۴۶
سفارشات و پیش پرداختها ۸۰۰۵۸۵۱۸۸۶
جمع دارائیهای جاری ۷۱۹۲۲۳۸۲۳۷۹
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۴۳۱۸۸۰۳۶۵۲
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۳۳۱۹۶۶۷۶۸۸
سایر دارائیها ۳۵۶۴۸۱۲۵۰
سرقفلی حاصل از تلفیق ۰
جمع دارائیهای غیرجاری ۷۹۹۴۹۵۲۵۹۰
جمع دارئیها ۷۹۹۱۷۳۳۴۹۶۹
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۲۷۷۸۰۵۲۶۲۲
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۵۵۲۰۰۸۷۸۱۴
پیش دریافتها ۱۵۱۸۴۵۰۵۰۹
ذخیره مالیات ۶۱۵۷۶۲۳۸۶۸
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱۸۴۶۱۰۵۱۶۷۶
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۰
جمع بدهیهای جاری ۴۴۴۳۵۲۶۶۴۸۹
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۸۴۲۴۵۹۳۹۶
جمع بدهیهای غیرجاری ۵۸۴۲۴۵۹۳۹۶
جمع بدهیها ۵۰۲۷۷۷۲۵۸۸۵
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) انباشته ۲۳۰۳۹۶۰۹۰۸۴
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۹۶۳۹۶۰۹۰۸۴
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۷۹۹۱۷۳۳۴۹۶۹

شرکت آذریت ( سهامی عام )
ترازنامه
سال۸۷
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۴۲۰۳۶۷۴۰۵۱
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۲۶۱۷۶۸۴۲۹۳۲
سایر حسابهای دریافتنی ۵۷۴۴۹۸۳۲۷۴
موجودی مواد وکالا ۵۰۸۳۹۸۴۸۲۲۹
سفارشات و پیش پرداختها ۳۷۱۷۱۴۹۲۶۶
جمع دارائیهای جاری ۹۰۶۸۲۴۹۷۷۵۲
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۴۹۶۱۴۹۸۰۳۳
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۳۷۱۷۴۳۰۵۳
سایر دارائیها ۶۱۷۹۷۸۴۶۱
سرقفلی حاصل از تلفیق
جمع دارائیهای غیرجاری ۵۹۵۱۲۱۹۵۴۷
جمع دارئیها ۹۶۶۳۳۷۱۷۲۹۹
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۲۵۹۱۰۳۲۸۴۱
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۴۵۲۴۶۵۶۴۲۷
پیش دریافتها ۱۱۱۴۴۶۶۹۲۳
ذخیره مالیات ۱۳۸۹۷۱۷۱۰۱۱
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۲۲۷۶۳۸۰۹۷۵۲
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۰
جمع بدهیهای جاری ۵۴۸۹۱۱۳۶۹۵۴
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۷۳۸۸۱۳۸۹۹
جمع بدهیهای غیرجاری ۵۷۳۸۸۱۳۸۹۹
جمع بدهیها ۶۰۶۲۹۹۵۰۸۵۳
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) انباشته ۲۹۴۰۳۷۶۶۴۴۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۳۶۰۰۳۷۶۶۴۴۶
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۹۶۶۳۳۷۱۷۲۹۹

شرکت آذریت ( سهامی عام )
ترازنامه
سال۸۸
داراییهای جاری : ریال
موجودی نقد ۱۷۱۰۶۷۷۸۹۸
حسابها واسناد دریافتنی تجاری ۳۱۱۰۹۳۳۷۴۷۵
سایر حسابهای دریافتنی ۲۵۵۰۱۲۰۰۷۸
موجودی مواد وکالا ۵۱۲۸۶۳۶۷۰۴۶
سفارشات و پیش پرداختها ۱۸۵۵۷۲۲۷۰۴
جمع دارائیهای جاری ۸۸۵۱۲۲۲۵۲۰۱
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود ۵۱۱۴۳۱۷۷۴۲
سرمایه گذاریهای بلندمدت ۳۶۳۳۸۷۰۴۶
سایر دارائیها ۵۷۷۰۹۷۳۲۰
سرقفلی حاصل از تلفیق
جمع دارائیهای غیرجاری ۶۰۵۴۸۰۲۱۰۸
جمع دارئیها ۹۴۵۶۷۰۲۷۳۰۹
بدهیهای جاری :
حسابها واسناد پرداختنی تجاری ۹۵۸۱۵۵۳۲۲۱
سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۲۳۰۹۹۴۸۷۲۲۴
پیش دریافتها ۱۴۰۴۵۲۷۹۱
ذخیره مالیات ۱۹۸۲۷۸۳۲۳۴
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۳۵۱۵۷۸۸۲۷۷۹
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت ۶۰۸۳۸۵۹۸۹۹
جمع بدهیهای جاری ۷۶۰۴۶۰۱۹۱۴۸
بدهیهای غیرجاری :
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۲۱۸۹۸۰۵۵۵
جمع بدهیهای غیرجاری ۵۲۱۸۹۸۰۵۵۵
جمع بدهیها ۸۱۲۶۴۹۹۹۷۰۳
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
اندوخته قانونی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
سود (زیان) انباشته ۶۷۰۲۰۲۷۶۰۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۳۳۰۲۰۲۷۶۰۶
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۹۴۵۶۷۰۲۷۳۰۹

شرکت آذریت ( سهامی عام )
صورت سود وزیان
سال۸۴

فروش خالص ۴۸۵۶۹۹۷۵۶۰۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲۹۶۱۱۴۱۹۳۸۵
سود ناخالص ۱۸۹۵۸۵۵۶۲۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۵۳۷۷۰۵۳۰۳۱
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۲۰۴۰۱۵۶۹۰۴
سود(زیان)عملیاتی ۱۱۵۴۱۳۴۶۲۸۹
هزینه های مالی ۸۶۲۴۲۰۹۰۱
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۶۷۰۵۷۵۹۱۰
سود قبل از مالیات(زیان) ۱۱۳۴۹۵۰۱۲۹۸
مالیات ۲۴۲۵۷۵۸۹۸۰
سود(زیان)خالص ۸۹۲۳۷۴۲۳۱۸

شرکت آذریت ( سهامی عام )
صورت سود وزیان
سال۸۵

فروش خالص ۷۷۷۷۳۲۰۰۴۱۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۴۴۴۳۷۹۷۹۷۲۶
سود ناخالص ۳۳۳۳۵۲۲۰۶۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۴۷۸۵۲۳۶۴۸۲
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۲۰۴۹۱۷۱۹۰۸
سود(زیان)عملیاتی ۲۶۵۰۰۸۱۲۳۰۳
هزینه های مالی ۱۷۲۳۶۴۶۰۸۰
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۷۲۹۵۷۱۶۹۹
سود قبل از مالیات(زیان) ۲۵۵۰۶۷۳۷۹۲۲
مالیات ۵۶۲۶۰۸۵۸۷۷
سود(زیان)خالص ۱۹۸۸۰۶۵۲۰۴۵

شرکت آذریت ( سهامی عام )
صورت سود وزیان
سال۸۶

فروش خالص ۸۵۸۵۹۵۸۹۹۸۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۴۸۶۲۰۲۶۲۷۲۲
سود ناخالص ۳۷۲۳۹۳۲۷۲۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۷۵۱۵۷۰۳۶۰۹
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۳۳۲۰۰۹۱۳۷۶
سود(زیان)عملیاتی ۲۶۴۰۳۵۳۲۲۷۵
هزینه های مالی ۲۳۳۶۶۷۴۸۷
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۲۰۵۴۵۳۳۴۰۱
سود قبل از مالیات(زیان) ۲۸۲۲۴۳۹۸۱۸۹
مالیات ۶۱۵۷۶۲۳۸۶۸
سود(زیان)خالص ۲۲۰۶۶۷۷۴۳۲۱

شرکت آذریت ( سهامی عام )
صورت سود وزیان
سال۸۷

فروش خالص ۱۰۲۳۰۲۳۷۴۶۲۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۶۲۷۲۲۶۶۸۳۳
سود ناخالص ۴۶۰۳۰۱۰۷۷۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۸۷۱۵۶۶۸۵۳۱
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۲۲۹۵۲۹۵۸۷۵
سود(زیان)عملیاتی ۳۵۰۱۹۱۴۳۳۸۳
هزینه های مالی ۰
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۱۰۷۰۲۹۸۶۸۲
سود قبل از مالیات(زیان) ۳۶۰۸۹۴۴۲۰۶۵
مالیات ۸۰۱۲۴۸۸۶۸۷
سود(زیان)خالص ۲۸۰۷۶۹۵۳۳۷۸

شرکت آذریت ( سهامی عام )
صورت سود وزیان
سال۸۸

فروش خالص ۷۹۶۸۸۳۴۲۸۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۵۳۹۰۴۴۱۹۹۵۱
سود ناخالص ۲۵۷۸۳۹۲۲۸۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی ۷۶۸۹۷۹۶۱۸۱
خالص سایر درآمدها وهزینه های عملیاتی ۹۰۷۵۷۳۴۰۴۰
سود(زیان)عملیاتی ۹۰۱۸۳۹۲۶۵۶
هزینه های مالی ۵۷۱۴۶۱۰۸۰
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی ۵۷۶۳۸۷۵۲۸
سود قبل از مالیات(زیان) ۹۰۲۳۳۱۹۱۰۴
مالیات ۲۰۰۹۸۵۳۱۹۱
سود(زیان)خالص ۷۰۱۳۴۶۵۹۱۳

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:
این روزها حسابداران فقط موظف به ثبت زنی رویدادهای مالی و فعالیتهای موسسات نیستند . روزگاری بود که مفهوم حسابدار و ماشین حساب تفاوت چندانی با هم نداشت و یک حسابدار تنها به منظور ثبت زدن و نگه داری حسابهای در هم پیچیده موسسات استخدام می شد . اما امروزه حسابداران وظایف سنگینی بر عهده گرفته اند که شاید بتوان گفت ، تعهد آنها را در مقابل صاحبکار بیشتر کرده است.
از جمله این وظایف ،تحلیل گری مالی را می توان نام برد که این روزها یک حسابدار موفق باید قادر به انجام آن باشد . هنگامی که یک حسابدار یک صورت مالی را تهیه و تنظیم می نماید باید خود نیز آن را تجزیه و تحلیل نموده ، و نقاط ضعف و قوت آن را به صاحبکار اطلاع دهد . این را به یاد داشته باشید که : درست است که صورتهای مالی بیانگر وضعیت موسسه می باشند اما هر کسی متوجه آن نمی شود.
تعريف و اهميت تجزيه و تحليل صورتهاي مالي:
تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند
به طور کلی هر واحد اقتصادی به منظور برنامه ریزی و تعیین خط مشی آینده ، اطلاعات و گزارشهای حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداری به خودی خود قابل استفاده نیستند باید ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورتهای مالی خلاصه گردند .
برای ثبت این اطلاعات ، حسابداران هر یک از فعالیتهای مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده و پس از طبقه بندی اقلام ثبت شده اثر آن را برمعادله حسابداری تعیین می نمایند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در این مرحله از ترکیب و تنظیم حسابهای دفتر کل گزارشهایی را تهیه می کنند که حداکثر اطلاعات مورد نیاز کسانی که به این نتایج برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست می دهد . این گزارشها را در اصطلاح حسابداری صورتهای مالی می گوییم .
این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است .
نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است .
نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست. نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
صورتهای مالی یک شرکت نشان دهنده اطلاعات خام در زمینه داراییها، بدهیها و ارزش ویژه آن در گزارش ترازنامه و درآمدها و هزینه های موسسه در گزارش سود و زیان است بدون تجزیه و تحلیل صحیح این اطلاعات، نتایج گمراه کننده بسیاری ممکن است از این گزارشها استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل نسبت ها
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک «نسبت» که دو رقم متعلق به دو گروه مختلف از حسابها را به یکدیگر ارتباط می دهد، به عنوان ی ابزار اولیه استفاده می شود. تحلیلگران مالی از نسبتهای متعددی در تجزیه و تحلیلهای خود به قرار ذیل استفاده می کنند.
طبقه بندی نسبت ها
۱- نسبتهای نقدینگی :
نسبت نقدینگی به نسبتی اطلاق می شود که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان دهد . اهم این نسبتها عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی .
۲- نسبتهای فعالیت :
هر گونه کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحدتجاری و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه آمده باشد نسبت فعالیت نامیده می شود . تنها در مورد موجودی جنسی بهتر است بجای رقم فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته بکار رود . نسبتهای فعالیت ، کارآیی مدیران را در کاربرد دارائیها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند .
۳- نسبتهای سرمایه گذاری :
نسبتهایی را نشان می دهند هرگاه عملیات واحدتجاری زیان ببار آورد و کار به تصفیه بکشد ، تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند ، نسبتهای سرمایه گذاری می نامند . در ضمن ، نسبتهای سرمایه گذاری طرز ترکیب سرمایه شرکت را به معنی اعم آن که کلیه منابع مالی را در بر می گیرد نشان میدهد . به عبارت دیگر نسبتهای سرمایه گذاری آنچه را به صاحبان سهام ( سرمایه ) تعلق دارد با سرمایه گذاریهای دیگران در واحد تجاری می سنجد .
۴- نسبتهای سود آوری :
هدف از کاربرد نسبتهای سود آوری تععین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است . موفقیت در کسب سوود را از تعیین نسبت سود به فروش یا دارایی ها و یا از راه سنجش سود با سرمایه گذاری صاحبان سهم در واحد تجاری به دست می آورند و بسته به موردمقایسه ، آن را بازده فروش ، بازده ارزش ویژه ، بازده دارایی و یا بازده سرمایه در گردش می نامند .

– نسبتهای نقدینگی :
نسبتهای نقدینگی از مقایسه دارایی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری به دست می آید و بیشتر این نسبتها به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شود . اهم نسبتهای نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی .
نسبت جاری :
هر گاه جمع دارایی جاری را بر جمع بدهی جاری تقسیم کنیم نسبتی را که به دست می آید نسبت جاری می گوئیم .
اهمیت نسبت جاری از توجه به تعریف دارائی جاری و بدهی جاری روشن می شود . دارایی جاری آنچه را که در مدتی کوتاه که معمولا کمتر از یک سال است به صورت نقد در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد نشان می دهد و بدهی جاری مبالغی را که باید از محل دارایی جاری تامین و در کوتاه مدت پرداخت گردد ارائه می نماید.
در تفسیر نسبت جاری می باید به نوسانات آن در طول مدت هم توجه داشت گاه اتفاق می افتد که برای بهتر جلوه دادن این نسبت در صورتهای مالی در پایان سال به واریز موقت بعضی اقلام بدهی می پردازند و در اوائل سال بعد آنها را برگشت می دهند که این خود یک نوع حساب آرائی محسوب میشود.

نسبت آنی :
نسبت جاری نقصی بزرگ دارد و آن این است که همه اقلام دارایی جاری از لحاظ نقدینگی یکسان و مشابه در نظر گرفته می شوند در صورتی که از این اقلام دارایی جاری را باید به دو طبقه تقسیم کرد :
۱٫ آنچه نقداست یا در حکم نقد و یا بدون کوششی در راه فروش ، نقدا وصول خواهد شد . این تعریف ، موجودیهای نقدی اعم از صندوق و بانک و همچنین حسابها و اسناد دریافتی را در بر می گیرد . به جمع این ارقام دارائیهای سیال یا دارائیهای آنی گفته میشود .
۲٫ اقلامی از دارایی جاری که می باید از طریق فروش به پول نقد یا مطالبات تبدیل شوند . کلیه انواع موجودیهای جنسی اعم از مواد وکالا دراین طبقه قرار می گیرد .
شاید بتوان گفت که نسبت آنی یکی از مفیدترین نسبت هاست . این نسبت به وضوح نشان می دهد که آن قسمت ازدارایی جاری که از لحاظ ارزش ، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش در آن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد و به مراجعه آنان برای وصول مطالباتشان پاسخگو باشد
تجزیه و تحلیل درونی
تجزیه و تحلیل درونی به روشی اطلاق می شود که درآن اقلام یک ترازنامه و صورت سود و زیان یک سال و رابطه موجود بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد تا معیاری برای ارزیابی وضع مالی و اعتباری واحد تجاری که صورتها به آن مربوط می شود به دست آید .
مراحل تجزیه و تحلیل درونی
قدم اول در تجزیه و تحلیل درونی اطمینان یافتن از صحت و کامل بودن اطلاعاتی است که در ترازنامه مندرج می باشد .
حساب موجودی نقدی حاکی از وجوهی است که می توان آنها را برای واریز بدهیها مورد استفاده قرار داد . حسابها و اسناد دریافتی که آنها را جمعا مطالبات می نامیم ، مبالغ قابل وصول بابات فروش نسیه را نشان می دهد. حسابهای نقدی و مطالبات از یک جهت مشابهت دارند و آن این که اولی پول موجود و دومی پول قابل مطالبه و وصول است که به این استدلال آن دو را جمعا می توان با مبلغ لازم برای پرداخت بدهیها مقایسه کرد .
محاسبه و تفسیر نسبتها
درابتدا باید گفت که فایده گرفتن نسبت آن است که رابطه بین اقلام عمده صورتهای مالی دقت ریاضی پیدا می کند . بعضی از نسبتها از اهمیت بیشتری برخوردارند و برخی دیگر چندان فایده ای ندارند ولی در نظر گرفتن همه آنها تصویری جامع به دست می دهد . بنابراین از نسبتهای کم اهمیت هم نباید صرفنظر کرد .
ذکر این نکته ضرور می نماید که با وجود اهمیت محاسبه ومطالعه نسبتها ، نباید هیچ گاه خود را در اسارت آنها مقید کنیم و نتیجه گیری از آنها را مطلق و تغییر ناپذیر بدانیم
نسبتها وقتی بیشتر مفهوم پیدا می کنند که با سایر نسبتها در گذشته همان واحد تجاری و یا با موسسات مشابه و یا با استانداردهای مطلوب مقایسه شوند .
فرجه تدافعی :
فایده تعیین و بررسی نسبتهای نقدینگی را در این می دانند که توان واحدتجاری رادر پرداخت بدهیهای خود مشخص کند . ولی علاوه بر آنچه به صورت بدهی در حسابها و صورتحسابها منعکس می شود ، پرداختها ی نقدی بسیاری یه عنوان هزینه و به صورت روزمره انجام میگیرند که با حسابهای بدهی ارتباطی ندارند در حالی که از لحاظ نقدینگی وکاهش آن اثر مشابه دارند .
برطرف کردن ایراد بر نسبتهای نقدینگی :
نسبت گردش نقدی :
صورت و مخرج نسبت جاری هر دو از ترازنامه گرفته می شوند ومی دانیم که ترازنامه و اقلام مندرج در آن ثابت هستند و فاقد گردش و تحرک از لحاظ دیگر می بینیم که سنجش نقدینگی و توان واریز بدهیهای کوتاهمدت لزوما با گردش پول و یک نوع پویایی سرو کار دارند به منظور پویا کردن نسبت نقدینگی بسیاری بر این عقیده اند که در محاسبه نسبت جاری بجای دارایی جاری می باید از گردش نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده کرد و نسبتی را که به این طرز محاسبه می شود به نام نسبت گردش نقدی تسمیه کرده اند .