مقدمه:
بي شك رويكرد صنعتي از جمله فرگردهايي است كه به ناچار غافله ي توسعه مي بايد از آن عبور كند. واضح است در گذر از آن مرحله، حفظ صنايع موجود و دستيابي به سطحي از توانمندي صنعتي كه بتواند اهداف توسعه را محقق سازد امري الزامي است و اين امر قابل دستيابي نيست مگر به كمك نيروي انساني ماهر و آموزش ديده كه تحت نظم مشخصي و بر اساس يك استاندارد بين المللي مهارت يافته باشد.
مسائلي كه امروز براي بشر مطرح است هرگز در گذشته مطرح نبوده است. بشر هرگز تجربه زيستي در محيط پر تغير را نداشته است. بنابراين امروز صحبت از آموزش براي بقا مي شود و بايد بياموزيم در جهان متغير امروز چگونه خودمان را حفظ كنيم و به كمك نيروهاي خلاق خود براي مشكلات روزافزون راه حل هاي مناسبي بيابيم.
اين شرايط و احساس نياز مجموعه را تحت عنوان سازمان آموزش فني و حرفه اي در كشور بوجود آمد كه توجه به آن محققاً زيرساخت توسعه اقتصادي كشور است. اين حقير بعنوان عضو كوچكي از اين مجموعه پرتلاش و علم به اينكه جوانان اين مرز و بوم را بايد با فناوري روز آشنا كرد و اين آموزش نيز طبق ا ستانداردهايي تعيين شده است اقدام به تهيه مقاله حاضر نمودم.

براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي موارد ايمني زير را به خاطر مي سپاريم
۱- هيچ گاه با دستان خيس يا مرطوب به وسايل برقي كليدها و پريزها دست نزنيد.
۲- به قسمت فلزي لامپها دست نزنيد. در هنگام نصب سرپيچ سعي كنيم سيم فاز را به ته سرپيچ وصل كنيد.
۳- سيمهاي حامل جريان كه به وسايل برقي مانند: سماور، اتو، پنكه، هويه و … وصل هستند هر چند وقت يكبار بازرسي نموده و دقت كنيد كه اين سيمها لخت نشده باشند.
۴- در موقع تعمير وسايل برقي جريان برق را قطع كنيد.

۵- اگر مي خواهيد براي نجات فرد برق گرفته اي اقدام كنيد هيچگاه به قسمتهاي لخت بدن او دست نزنيد زيرا در اين صورت شما نيز دچار برق گرفتگي خواهيد شد.
۶- سيم هاي معمولي برق را نبايد بدون عبور دادن از لوله مخصوص در داخل ديوار قرار داد زيرا بزودي اين سيمها پوسيده شده و خطر اتصالي و برق گرفتگي بوجود خواهد آمد.
۷- در موقع وصل وسايل الكتريكي كهنه و زنگ زده به برق و تعمير آنها نهايت دقت را كرده و حتي الامكان از آنها استفاده نكنيد.
۸- در موقع استحمام از دست زدن به وسايل برقي و سيم هاي برق خودداري كنيد و تا جايي كه امكان دارد در حمام ها از نصب پريز و استفاده از وسايل برقي خودداري كنيد.
۹- وقتي جريان كارگاهي را قطع مي كنيد براي وصل مجدد برق اطمينان حاصل كنيد كه كسي در حال كار يا تعمير دستگاههاي مربوطه به جريان آن قسمت نيست. همچنين در اين موارد كه براي انجام تعميرات برق منزل يا كارگاهي را قطع كرده ايد.

۱۰- به تصور اينكه برق فشار ضعيف يعني ۲۲۰ ولت خطرناك نيست نبايد در قسمت هايي كه با اين برق كار مي كنيد بدون قطع جريان برق كار كرد.

مقاومت بدن انسان در مقابل جريان برق:
بدن انسان مانند اجسام هادي جريان برق را از خود عبور مي دهد و با توجه به اينكه در چه وضعي قرار گرفته باشد جرياني كم يا زياد از بدن عبور مي كند. مقاومت بدن از دو قسمت تشكيل شده است:
۱- مقاومت داخلي: منظور مقاومت اعضاي زيرپوست مي باشد. اين مقاومت در حدود ۱۳۰۰ تا ۳۰۰ اهم بسته به افراد مختلف تغير مي كند.
۲- مقاومت خارجي: همان مقاومت پوست بدن مي باشد كه تا چه حد پوست بدن با سيم حامل جريان برق در تماس باشد. اين مقاومكت تغيير مي كند. همچنين مقاومت خارجي بدن در محل هايي كه پوست داراي ضخامت بيشتري است مانند كف پاها بيشتر و در جاهايي كه پوست نازكتر است مانند لاله گوش مقاومت حداقل مي باشد. خشك بودن و يا مرطوب بودن پوست نيز در مقاومت خارجي بسيار مؤثر است. چنانچه

گفتيم هرچه سطح تماس پوست با سيم برق بيشتر باشد شدت برق گرفتگي نيز بيشتر است مثلاً اگر شخصي نك انگشت او سيم حامل جريان را لمس نماييد كمتر از شخصي است كه به سيم حامل جريان با كف دستش تماس پيدا كرده آسيب مي بينيد و دچار شك الكتريكي مي شود ضعيفتري مي شود. همچنين سعي كنيد هميشه با دست راست با برق كار كنيد زيرا دست چپ به قلب نزديكتر است، احتمال خطر برق گرفتگي نيز بيشتر است. مثلاً اگر شخصي نوك انگشت او سيم حامل جريان را لمس نمايد كمتر از شخصي كه سيم جريان با كف دستش تماس پيدا كرده آسيب مي بيند و دچار شوك الكتريكي ضعيفتري مي شود. همچنين سعي كنيد هميشه با دست راست با برق كار كنيد زيرا دست چپ به قلب نزديكتر است، احتمال خطر برق گرفتگي و صدمه ديدن قلب در لمس برق با دست چپ بيشتر است.
اگر مي خواهيد براي نجات فرد برق گرفته اي اقدام كنيد موارد زير را به خاطر بسپاريد:

۱- هنگام برق گرفتگي قبل از هر اقدامي جريان برق را قطع كنيد و شخص برق گرفته را بوسيله چوب يا ميله اي عايق از محل اتصال برق جدا سازيد.
۲- چنانكه تنفس فرد برق گرفته قطع شده باشد به او تنفس مصنوعي بدهيد و ضمن ادامه تنفس مصنوعي مصدوم را به پزشك برسانيد.
۳- ممكن است بر اثر عبور برق از بدن شخص مصدوم فرد دچار سوختگي شده باشد. در اين گونه موارد وقت را براي التيام و درمان سوختگي تلف نكنيد.

انواع اندازه گيري:
تعريف متر: واحد مقرر قانوني اندازه گيري طول متر مي باشد و در اغلب كشورها از آن استفاده مي شود يك متر تقريباً محيط كره زمين مي باشد. امروزه متر را بر حسب طول موج اشعه نارنجي متمايل به قرمز كه از كريپون ساطع مي گردد مي سنجند كه معادل طول موجي برابر ۷۳/۱۶۵۰۷۳۶ مي باشد.
متر به بخشهاي زير تقسيم مي شود:

۱- دسي متر dm: برابر با ۱/۰ متر است يعني اگر يك متر را به ۱۰ بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر با دسي متر است.
۲- سانتي متر cm: برابر ۰۱/۰ متر است يعني اگر يك متر را به صد بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر با يك سانتي متر خواهد بود.
۳- ميلي متر mm: برابر ۰۰۱/۰ متر است يعني اگر متر را به ۱۰۰۰ بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر يك ميلي متر خواهد بود.
۴- ميكرون m: برابر ۰۰۰۰۰۱/۰ متر است يعني اگر يك متر را به يك ميليون بخش مساوي تقسيم كنيم هر قسمت آن برابر يك ميكرون خواهد بود.
واحدهاي بزرگتر از متر

۱- كيلوكتر KM: برابر هزار متر مي باشد. توجه داشته باشيد كه پيشوند كيلو به معناي هزار مي باشد.
۲- مگامتر MM: برابر يك ميليون متر مي باشد يعني اگر پيشوند مگا قبل از واحدي نوشته شود به معناي يك ميليون برابر آن واحد مي باشد.

«وسايل و ابزار لازم در اندازه گيري و اندازه گيري اجسام مختلف»
۱- خط كش: از خط كش براي ترسيم خطوط راست و خط كشي روي اجسام استفاده مي شود. خط كشها در سه نوع:
۱- خط كش سه پهلو. ۲- خط كش موجي. ۳- خط كش تخت.

۲- متر: براي اندازه گيري طول از متر استفاده مي شود داراي انواع فلزي تاشو، پارچه اي، نواري و پايه دار مي باشد.
۳- چكش: ابزاري است كه براي ضربه زدن از آن استفاده مي شود. چكشها به طور كلي از دو قسمت سر و دسته تشگيل شده اند. دسته چكش ها از چوب يا پلاستيك فشرده مي باشد. سر چكشها در دو نوع فلزي و پلاستيكي ساخته مي شود. جنس چكشهاي فلزي از فولاد ابزار كم كربن آبديده مي باشد. چكشهاي فلزي در وزنهاي ۲۵۰ گرم تا يك كيلو ساخته مي شود. كاربرد آنها در صنايع فلزكاري و جوشكاري مي باشد.