تحلیل سریال کارتونی سفید برفی

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                                                صفحه
فصل اول:(معرفی تحقیق) ………………………………………………………………………………………………………….۸
• تعریف مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
• فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
• اهمیت مسئله و ضرورت انجام کار ……………………………………………………………………………………………….۱۳
فصل دوم:(مروری بر سابقه تحقیق) ……………………………………………………………………………………………….۱۵
• تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف جهان ……………………………………………………………………………….۱۸
• خلاصه داستان سفید برفی ……………………………………………………………………………………………………..۲۱
فصل سوم:تاثیرات تلویزیون بر اطفال ……………………………………………………………………………………………….۲۹
• کودک ، تلویزیون، مدرسه …………………………………………………………………………………………………………۳۱
• چرا مطالعه و بررسی پاره ای از تاثیرات تلویزیون بر روی اطفال سخت و دشوار است ؟ ……………………………………….۳۶
• تاثیر گذاری تلویزیون بردانش آموزان دبستان (م .ر) ……………………………………………………………………………..۴۰
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………..۴۴
• بررسی و تجزیه وتحلیل جدول شماره ۱……………………………………………………………………………………….. ۴۸
• پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

فهرست جداول ونمودارها

o جدول شماره :۱ (سوالات مطرح شده) ۴۰
o جدول شماره:۲ (درصد) ۴۸
o نمودار شماره ۱ ۴۱
o نمودار شماره ۲ ۴۲
o نمودار شماره ۳ ۴۳
o نمودارشماره ۴ ۴۷

موضوع:

تاثیرگذاری سریال کارتونی سفید برفی
(بیان مسئله)

چکیده فصل اول:
• تعریف مسئله:برنامه های تلویزیون به جهت اینکه یکی از جذابترین مطالب مورد کودکان است تاثیر فراوانی برروحیات آنان می گذارد.
• فرضیه:بیان مسئله و موضوع مورد تحقیق به زبان ساده و روشن.
• اهمیت و ضرورت انجام کار:علاقمندی کودکان به تلویزیون ۷۵%بیش از علاقه آنان به رادیو است.
• تلویزیون به علت مدت برنامه و استمرار آن کودکان را تحت تاثیرقرار می دهد.

تعریف مسئله
بررسی دقیق یونسکو این نکته را روشن می سازد که تلویزیون و اطفال در بیست سال اخیر موصوع تحقیقات فراوانی بوده است که هر یک به نحوی سعی کرده اند به سوالاتی در این زمینه پاسخ گویند.(۱ ) در بسیاری از کشورها و فرهنگ های تحقیقاتی در زمینه مسائلی مانند تاثیرتلویزیون در اوقات فراغت، میزان معلومات، بزهکاری، اعتیاد وسلامت روحی وجسمی اطفال انجام گرفته است. به طوری که صرف نظراز اختلافات فرهنگی، انواع مختلف سیستم ها و مقدار تلویزیون های موجود در دنیا،با اطمینان کافی می توان مسائل ونکات چندی را درزمینه تاثیرتلویزیون براطفال پیش بینی کرد.پاره ای از این نکات عبارت هستند از:
• – طرز برخورد کودکان با تلویزیون ونوع تماشای برنامه به وسیله آنها.
• – تغییری که تماشای برنامه درساعات آزادی و تفریح آنها به وجود می آورد.

از همه مهمتر عکس والعمل آنها در مقابل تلویزیون و برنامه های مختلف آن.متأسفانه با وجود تمام زحماتی که محققین در راه آشنایی با مسئله تلویزیون بر اطفال کشیده اند،باید این حقیقت بسیار مهم را اذعان کرد که هنوزهیچ یک از تحقیقات انجام شده نتوانسته مسائل مهم و پیچیده یی چون ارتباط تلویزیون با رفتار غیر اجتماعی نوجوانان، تاثیر تلویزیون بر ارزشها ومعلومات مکتسبه نوجوانان ارتباط آنان باعوامل دیگری چون سازگاری و ناتوانی های روحی را مشخص کند.
در این تحقیق بررسی می شود که آیا مفاهیم مطرح شده در سریال کارتونی سفیدبرفی به بهینه سازی رفتاری کودکان مؤثر است یا خیر؟

فرضیه :تماشای سریال تلوزیونی سفیدبرفی کمک به دیگران را در کودکان افزایش می دهد.

اهمیت مسئله و ضرورت انجام کار
تلویزیون ازتازه ترین وسائل سرگرمی وآموزشی برای کودکان است و در هر جامعه ای یکی از ارکان اصلی است وبعد از مکان های آموزشی در درجه اول اولویت قرار دارد.معمولا کودکان به تلویزیون بیش از رادیو علاقه مند می شوند بطوری که ۷۵% کودکان تلویزیون را بررادیو ترجیح می دهند.
تلویزیون می تواند با ارائه درسهای آموزشی برای کودکان ونوجوانان مفید باشد(۱) به نظرعده ای علت توجه و استقبال کودکان از تلویزیون این است که دسترسی به این تفریح و سرگرمی از سایر فعالیت ها آسانتر است.
از طرف دیگر به علت مدت برنامه و استمرار رابطه ای که تلویزیون با کودکان دارد آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که مجموعه برنامه هایی از قبیل سریال های داستانی و برنامه های مستند- توجه پیامگیران بیشتری را به خود جلب کرده و در انتقال پیام موفق تر بوده اند.از طرف دیگر پیامگیران نیز امکان پیگیری برنامه ها و

روش تحقیق
ومروری بر سابقه تحقیق وتشریح موضوع

چکیده فصل دوم :
• تحقیقات در زمینه تلویزیون درایران در واحد تحقیقات اجتماعی وازشیابی برنامه ها ، صورت گرفته است.
• تحقیقات در سال ۱۹۸۳ نشان می دهد خانواده ها یی که تلویزیونوجود دارد ساعت خواب اطفال تغییر می کند
• بطور متوسط ، کودکانی که در سنین دبستان و دبیرستان هستند بین ( ۶ تا ۱۶سال)بین ۱۲تا ۲۴ساعت از وقت خود را هفته با تلویزیون می گذرانند
• تحقیقات در سال ۱۹۸۳ نشان می دهد خانواده ها یی که تلویزیونوجود دارد ساعت خواب اطفال تغییر می کند
• داستان سفید برفی

تاکنون تحقیقات زیادی در مورد رسانه تلویزیون ومخاطب انجام شده است با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان بخش مهمی ازمخاطبان را تشکیل می دهند،محققان،پژوهشگران وصاحبنظران تحقیقاتی را در زمینه کودک ، نوجوان و تلویزیون انجام داده اند. مطالب حاضر نگاهی دارد به تحقیقات انجام شده درایران وجهان.
لازم به ذکر است که تحقیقات در زمینه تلویزیون درایران در واحد تحقیقات اجتماعی وارزشیابی برنامه ها ، صورت گرفته است.
روش تحقیق بصورت میدانی ودر محیط مدرسه ومشاهده مسقیم انجام شده است.

تحقیقات انجام شده درکشورهای مختلف جهان
باتوجه به تحقیقاتی که در کشورهای مختلف جهان انجام گرفته ،روشن است که بطور متوسط ، کودکانی که در سنین دبستان و دبیرستان هستند بین ( ۶ تا ۱۶سال)بین ۱۲تا ۲۴ساعت از وقت خود را هفته با تلویزیون می گذرانند.تحقیقات انجام شده این نکته را نیز روشن کرده است که جوانان دبستانی اوقات زیادتری از فراغت خود را در پای تلویزیون می گذرانند تا جوانان دبیرستانی .(۱)
براساس آمار به دست آمده در۳سالگی یک سوم اطفال ودر ابتدای ورود به مدرسه%۸۰ ودرپایان اولین مدرسه%۹۰ اطفال تماشاچی برنامه ها هستند و در سالهایی که شخص وارد دبیرستان می شود(۱۳تا ۱۶ سالگی )مدت زمانیکه بطور متوسط صرف تماشای برنامه های تلویزیونی می کندمجددا به۲ ساعت درروز تقلیل پیدا می کند ، بطوری که بررسی تحقیقات مختلف دراین مورد

۱- ابراهیم رشیدپور،تلویزیون واطفال،ص۲۱،انریک ملون،مارتینز،تلویزیون در خانواده و جامعه نو،ترجمه جمشید ارجمند(تهران:انتشارات تهران،۱۳۳۵)،ص۳۹٫
نشان می دهد درانگلستان معلوم شده که نوجوانان۱۰ تا۱۴ساله بطورمتوسط روزانه ۹/۱ساعت ازوقت خود را صرف تماشای برنامه های تلویزیون می کنند. این رقم ازآنچه درآمریکا به دست آمده کمتراست اما دلیل آنراشاید بتوان در این مسئله دانست اطفال انگلیسی نسبت به کودکان آمریکایی امکان کمتری درمورد انتخاب کانالهای تلوزیون ، در نتیجه برنامه های متنوع دارند.(۱)
مالتزک در تحقیق خود معین کرده که نوجوانان ۱۵ تا ۲۰ ساله آلمانی به طورمتوسط هفته ای ۷تا ۸ ساعت از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می نمایند هنوز علت گرایش کمترنوجوانان آلمانی به تلویزیون نسبت به اطفال و نوجوانان آمریکایی وانگلسی معلوم نشده است .
تحقیقات در سال ۱۹۸۳ نشان می دهد خانواده ها یی که تلویزیونوجود دارد ساعت خواب اطفال تغییر می کند و بچه ها دیرتر به رختخواب می روند .در ژاپن ۱۷ دقیقه ودر کانادا۱۱ دقیقه خواب اطفال به عقب رفته بود. در ژاپن این نکته معلوم شد که با آمدن تلویزیون به محیط خانه ازوقتی که اطفال در خانه صرف

کارهای درسی می کردند کم شده ،در کانادا برعکس این تغییر چندان قابل ملا حظه نبود. در کانادا معلوم شد اطفالی که در محیط خانواده به تلویزیون دسترسی داشتند وقت کمتری را در خارج از مدرسه صرف بازی می کردند.تا آن دسته اطفالی که تلویزیون نداشتند .اطفال دسته دوم در شهری زندگی می کردند که فاقد تلویزیون بود.(۱)