سیستم های یک درجه آزادی

ابتدا باید یک سیستم را انتخاب کرده که در حالت کلی قرار داشته باشد این سیستم دارای مقادیر ثابت زیر می باشد

۱- سیستم غیر میرا باشد .
۲- سیستم میرا بوده وبا ضریب میرایی های مختلف به بحث در این مورد می پردازیم .

۳- سیستم با دو نحریک دلخواه هارمونیک وغیر هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد .

۱- سیستم غیر میرا
در این حالت مقادیر سختی فنر را تغییر داده
A ) 4K=
B) 46K=
C) K= 348

Mfile

Mfile

نمودار در سه حالت فوق میرا . بحرانی . زیر میرا
C=20

*جابجایی اولیه از صفر آغاز شود

K= 4

K= 46

۲- ضریب میرایی C

سه حالتی که برای سیستم یک درجه آزادی بوجود می آید .
A) 1> زیر میرا

B) 1= بحرانی

C)1 < فوق میرا

C=30

نمایش سه نمودار فوق در نمودار زیر

۳- تغییرات سیستم با وجود تحریک دلخواه Ft
A) غیر هارمونیک
B) هارمونیک
بررسی حالت A

نمودار زیر میرا

نمودار فوق میرا

ترکیب سه تابع

C=170

C=250

K=348

ترکیب سه نمودار فوق برای مقایسه

ترکیب این سه نمودار را باهم بررسی می کنیم

تابع هارمونیک

W=2

W=50

دو جرم M1=50 و M2=43 مطابق شکل به سیم نازکی با کشش T=50 و L=18 وصل شده اند . با فرض اینکه وقتی جرم عمود بر سیم حرکت می کند T تغییر نکند .