مقدمه

هیدرات گازی ساختار کریستالی شبیه به یخ است که از مولکول های کوچک غیر قطبی یا با قطبیت کممعمولاً( گـاز) تشکیل شده است. مولکول های آب با پیوند هیدروژنی تشکیل قفس هایی می دهند که توسط این مولکول های کوچک پر می شوند و ساختار پایداری تشکیل می دهند که می تواند در دمایی بالاتر از دمای ذوب یخ هم پایدار بماند.[۱] هیدرات گـازی در صنایع نفت و گاز از نظر اقتصادی و مسائل ایمنی از اهمیت زیادی برخوردار می باشـد. هیـدرات گـازی در صـورت تشـکیل در خطوط انتقال گاز، باعث انسداد خطوط انتقال می شود[۲] همچنین از فرآیند تشکیل هیدرات گازی می توان برای حـذف گـاز دی اکسیدکربن از گازهای حاصل از احتراق در صنایع استفاده کرد.[۳]
مطالعه روی هیدرات های گازی از دو منظر ترمودینامیکی و سینتیکی انجام می پذیرد. مطالعه ترمودینـامیکی شـرایط دمایی و فشاری تشکیل هیدرات و مطالعه سینتیکی سرعت تشکیل و رشد کریستال های هیدرات گازی را بررسی می کنند. تـا سال های گذشته به علت استفاده از بازدارنده هـای ترمودینـامیکی در صـنعت، توجـه مهندسـان روی مطالعـه ترمودینـامیکی هیدرات های گازی بوده است ولی امروزه با توجه به روند رو به رشد استفاده از بازدارنده های سینتیکی ( کـه سـرعت تشـکیل هیدرات را تحت تأثیر قرار می دهند) بررسی سینتیک تشکیل هیدرات گازی رو به افزایش است. برای تعیین سرعت تشـکیل و رشد کریستال های هیدرات، از معادلات مختلفی استفاده می شود که پیچیده و نیازمند محاسبات بسیاری می باشند.[۴]

بازدارنده های سینتیکی رشد کریستال ها و به تله افتادن هیدروکربن ها در شبکه ی کریسـتالی یـخ را بـه تـأخیر مـی اندازند. اثر آن ها به این شکل است که روی مولکول های آب جذب سطحی می شوند و جلوی تشکیل پیوند شیمیایی مولکـول های گازی با آب را می گیرند. معروف ترین بازدارنده های سینتیکی پلی وینیل پیرولیـدین ,(PVP) پلـی وینیـل کـاپرولاکتوم ,(PVCAP) پلی متیل وینیل لاکتامید ,(VIMA) پلی وینیل والرولاکتام ,(PVVam) پلـی اکریلـو پیرولیـدین (PAPYD) و ترکیبی از این پلیمر ها می باشند. این بازدارنده ها هزینه عملیاتی کمتـری نسـبت بـه بازدارنـده هـای ترمودینـامیکی دارنـد و دوستدار محیط زیست بوده و سمی نمی باشند.[ ۵ ]

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی۲ می تواند به عنوان راه جدیدی برای بررسی سـینتیک تشـکیل هیـدرات گـازی مطرح شود. این روش می تواند محققان را از استفاده از معادلات پیچیده و محاسبات فراوان بی نیاز کند. به علت نیاز کمتـر بـه بررسی سینتیک تشکیل هیدرات، تاکنون از روش شبکه عصبی در این شاخه بندرت استفاده شده است ولی بـه علـت کـاربرد روزافزون بازدارنده های هیدرات و یا فرآیند های تشکیل هیدرات، نیاز به بررسی سرعت رشد هیدرات نیز افزایش یافته اسـت و استفاده از شبکه های عصبی می تواند به عنوان روشی قابل قبول و بی نیاز از انجـام محاسـبات مطـرح باشـد. پـیش از ایـن، از شبکه های عصبی برای پیش بینی سرعت رشد کریستال های هیدرات گازی صرفاً بر اساس فشـارهای مختلـف اسـتفاده شـده است[ ۶ ] و اکنون در این مقاله، وابستگی سرعت رشد کریستال علاوه بر فشار، به غلظت بازدارنده هم بررسی می شود.

-۲ شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی شامل شبکهای از عناصر پردازش ساده (نورونها) است، که میتواند رفتار پیچیـده کلـی تعیـین شـدهای از ارتباط بین عناصر پردازش و پارامترهای عنصر را نمایش دهد. منبع اصلی و الهام بخش برای این تکنیـک، از آزمـایش سیسـتم مرکزی عصبی و نورونها، نشأت گرفته است، که یکی از قابل توجهتـرین عناصـر پـردازش اطلاعـات سیسـتم عصـبی را تشـکیل میدهد. در یک مدل شبکه عصبی، گرههای ساده ( نورون ) برای تشکیل شبکهای از گرهها، به هم متصل شده اند. در حالی که یک شبکه عصبی نباید به خودی خود سازگارپذیر باشد، استفاده عملی از آن بواسطه الگوریتمهایی امکان پذیر است، که جهـت تغییر وزن ارتباطات در شبکه (به منظور تولید سیگنال مورد نظر) طراحی شده باشد.

۲Artificial Neural Network (ANN)

دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران ۲۵-۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

خروجی هر نورون به صورت معادله (۱) می باشد:

(۱)

که در آن، f تابع انتقال یا فعالیت، Oj خروجی نورون ُjام بایاس نورون اُم،Wi j j وزن سیناپسی با توجه به سـیناپس iام از نورون j ام ، xi سیگنال ورودی iام به نوروناُمj و n تعداد سیگنال های ورودی به نورون اُمj می باشد.[۷]

در معادله (۱) بایاس برای تولید داده های ورودی و ضریب وزنی آن داده هـا مـی باشـد. بیشـترین توابـع انتقـال مـورد استفاده، توابع لگاریتمی، حلقوی۳، تانژانت هایپربولیک توابع حلقوی و توابع خطی می باشد. ورودی توابع انتقـال مجمـوع تمـام ورودی ها که در وزن خود ضرب شده اند به همراه بایاس نورون است. توایع انتقال همانند یک فیلتـر عمـل مـی کننـد کـه بـه برخی از سیگنال ها اجازه عبور می دهد و برخی را متوقف می سازد. مدل های مختلفی از شبکه های عصبی نظیر , ART Feed forward network, radial basis function network و Auto associative network می باشد.[۸]

-۳ داده های تجربی

در این مقاله داده های تجربی برای مقدار دی اکسیدکربن مصرف شده برای تشکیل هیدرات گازی از مرجع شماره (۴) استخراج شده اند و در جداول شماره (۱) و ( (۲ آورده شده اند. این داده ها حاصل انجام آزمایش تشکیل هیدرات در شرایط دما و فشار معین و ثابت است. آب خالص و یا مخلوط شده با دوز معین بازدارنده، درون راکتور از گاز دی اکسید کربن با خلوص ۹۹/۹۵ درصد اشباع شده و در دمای ثابت ۷درجه سانتیگراد و دو فشار ثابت ۴ و ۷ مگاپاسکال قرار داده شد و تشکیل کریستال های هیدرات گازی در آن بررسی گردید. با رشد کریستال ها، گاز دی اکسید کربن به راکتور تزریق می شود و مقدار مصرف این گاز ثبت می شود. این داده ها مقدار مصرف دی اکسیدکربن برای تشکیل هیدرات گازی را بر حسب زمان و در دو فشار ۴ و ۷ مگاپاسکال و در حضور بازدارنده پلی وینیل پیرولیدن۴ با غلظت های۲۵۰۰،۲۰۰،۱۰۰ و ppm 5000 و همچنین بدون حضور بازدارنده نشان می دهند.

جدول :۱ مقدار دی اکسیدکربن مصرف شده برای تشکیل هیدرات در دمای ۲۸۰/۱۵ کلوین و فشار ۴MPa ودر حضور بازدارنده PVP در غلظت های ۵۰۰۰ppm ، ۲۵۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰، [۴]. ۰
۵۰۰۰
time 2500 ppm time 200 time 100 time No time
ppm ppm ppm inhibitor

۰٫۵۲۴۵۹ ۱۴۹٫۵۳ ۰٫۵۲۴۵۹ ۱۳۸٫۱ ۰ ۸۱٫۹۰۵ ۰٫۵۲۴۵۹ ۶۱٫۹۰۸ ۰٫۵۲۴۵۹ ۲۳٫۸۱۳
۲٫۶۲۳ ۱۵۷٫۱۶ ۳٫۶۷۲۱ ۱۴۷٫۶۴ ۳٫۱۴۷۵ ۹۰٫۴۹۵ ۴٫۷۲۱۳ ۷۰٫۵۰۴ ۱٫۵۷۳۸ ۳۳٫۳۴۳
۲٫۶۲۳ ۱۶۷٫۶۳ ۳٫۶۷۲۱ ۱۵۸٫۱۲ ۴٫۱۹۶۷ ۹۹٫۰۷۳ ۵٫۷۷۰۵ ۸۰٫۹۸۷ ۲٫۶۲۳ ۴۲٫۸۷۳
۳٫۶۷۲۱ ۱۷۷٫۱۶ ۴٫۷۲۱۳ ۱۶۶٫۶۹ ۴٫۷۲۱۳ ۱۱۰٫۵ ۷٫۳۴۴۳ ۹۰٫۵۲ ۳٫۱۴۷۵ ۵۲٫۴
۳٫۶۷۲۱ ۱۸۶٫۶۹ ۵٫۲۴۵۹ ۱۷۷٫۱۷ ۶٫۲۹۵۱ ۱۲۰٫۰۴ ۹٫۹۶۷۲ ۹۹٫۱۰۷ ۶٫۲۹۵۱ ۶۰٫۹۹
۴٫۷۲۱۳ ۱۹۶٫۲۲ ۵٫۲۴۵۹ ۱۸۵٫۷۵ ۷٫۳۴۴۳ ۱۲۸٫۶۲ ۱۳٫۱۱۵ ۱۰۹٫۶ ۸٫۹۱۸ ۷۰٫۵۲۹
۵٫۷۷۰۵ ۲۰۵٫۷۵ ۶٫۸۱۹۷ ۱۹۵٫۲۸ ۹٫۹۶۷۲ ۱۳۸٫۱۵ ۱۶٫۷۸۷ ۱۲۰٫۱ ۹٫۹۶۷۲ ۸۱٫۰۱۲
۶٫۲۹۵۱ ۲۱۵٫۲۸ ۷٫۳۴۴۳ ۲۰۴٫۸۱ ۱۲٫۵۹ ۱۴۷٫۶۹ ۲۱٫۵۰۸ ۱۲۹٫۶۵ ۱۳٫۱۱۵ ۹۰٫۵۵۴
۷٫۸۶۸۹ ۲۲۴٫۸۱ ۸٫۹۱۸ ۲۱۵٫۲۹ ۱۴٫۶۸۹ ۱۵۷٫۲۳ ۲۶٫۲۳ ۱۳۸٫۲۵ ۱۷٫۸۳۶ ۱۰۰٫۱۱
۸٫۹۱۸ ۲۳۵٫۲۹ ۱۰٫۴۹۲ ۲۲۴٫۸۲ ۱۷٫۳۱۱ ۱۶۵٫۸۲ ۳۲ ۱۴۸٫۷۶ ۲۳٫۰۸۲ ۱۰۹٫۶۶
۹٫۴۴۲۶ ۲۴۴٫۸۲ ۱۱٫۰۱۶ ۲۳۴٫۳۵ ۲۰٫۹۸۴ ۱۷۶٫۳۲ ۳۹٫۸۶۹ ۱۵۸٫۳۳ ۳۰٫۹۵۱ ۱۱۹٫۲۳
۱۱٫۰۱۶ ۲۵۳٫۴ ۱۳٫۱۱۵ ۲۴۳٫۸۹ ۲۴٫۶۵۶ ۱۸۵٫۸۶ ۴۶٫۶۸۹ ۱۶۷٫۹ ۳۸٫۸۲ ۱۲۸٫۸

۶۶۰٫۲۱ ۱۳۸٫۳۸۴۸٫۲۶۲۱۷۶٫۵۲۵۵٫۰۸۲۱۹۵٫۴۱۲۸٫۳۲۸۲۵۳٫۴۱۱۳٫۱۱۵۲۶۲٫۹۳

۱۲٫۰۶۶ ۲۷۳٫۴۱ ۱۵٫۷۳۸ ۲۶۲٫۹۵ ۳۲٫۵۲۵ ۲۰۵٫۹۱ ۶۴٫۵۲۵ ۱۸۷٫۰۵ ۵۸٫۲۳ ۱۴۷٫۹۷
۱۴٫۱۶۴ ۲۸۲٫۹۴ ۱۷٫۳۱۱ ۲۷۲٫۴۸ ۳۶٫۷۲۱ ۲۱۵٫۴۶ ۷۳٫۴۴۳ ۱۹۶٫۶۳ ۷۰٫۸۲ ۱۵۸٫۵۲

۳۱۲٫۵۱ ۱۶۷٫۱۶۸۳٫۴۱۲۰۵٫۲۶۸۲٫۸۸۵۲۲۴٫۰۵۴۰٫۳۹۳۲۸۲٫۰۲۱۸٫۸۸۵۲۹۲٫۴۷

۳sigmoid 4polyvinylpyrrolidone (PVP)

تخمین سرعت رشد کریستال های هیدرات گازی

۱۶٫۷۸۷ ۳۰۱٫۰۵ ۲۲٫۰۳۳ ۲۹۲٫۵۱ ۴۵٫۶۳۹ ۲۳۳٫۶ ۹۵٫۴۷۵ ۲۱۴٫۸۵ ۹۸٫۶۲۳ ۱۷۸٫۶۸
۱۸٫۳۶۱ ۳۱۰٫۵۹ ۲۳٫۰۸۲ ۳۰۲٫۰۴ ۵۱٫۴۱ ۲۴۳٫۱۶ ۱۰۵٫۴۴ ۲۲۴٫۴۴ ۱۱۱٫۷۴ ۱۸۷٫۳۳
۲۰٫۹۸۴ ۳۲۱٫۰۸ ۲۵٫۱۸ ۳۱۰٫۶۳ ۵۶٫۶۵۶ ۲۵۳٫۶۷ ۱۱۸٫۰۳ ۲۳۴٫۹۹ ۱۲۵٫۳۸ ۱۹۶٫۹۴

۸۰۵٫۱۲ ۲۴۵٫۵۵۱۳۲٫۲۲۶۳٫۲۲۶۰٫۸۵۲۳۲۱٫۱۱۲۶٫۷۵۴۳۳۰٫۶

۷۰۶٫۳۲ ۲۵۴٫۲۲۱۴۸٫۹۸۲۷۲٫۷۹۶۸٫۱۹۷۳۳۰٫۶۵۲۸٫۸۵۲۳۴۰٫۱۴

۳۲٫۶۲ ۲۸۲٫۳۵۷۳٫۹۶۷۳۳۹٫۲۴۳۲۳۴۹٫۶۸

۹۷۲٫۷۲ ۲۹۲٫۸۷۸۱٫۸۳۶۳۵۸٫۳۱۳۶٫۱۹۷۳۵۹٫۲۱

۲۰۹٫۹۲ ۳۰۱٫۴۸۸۸٫۶۵۶۳۶۸٫۸۱۳۹٫۳۴۴۳۶۹٫۷

۱۵۹٫۳ ۳۱۲٫۰۱۹۷٫۰۴۹۳۷۸٫۳۵۴۲٫۴۹۲۳۷۸٫۲۸

۹۴۰٫۳۳ ۳۲۱٫۵۷۱۰۴٫۳۹۳۸۷٫۸۸۴۴٫۵۹۳۸۷٫۸۲

۸۴۱٫۵۳ ۳۳۰٫۲۱۱۴٫۳۶۳۹۶٫۴۸۴۸٫۲۶۲۳۹۷٫۳۵

۷۷٫۷۳ ۳۳۹٫۷۸۱۲۳٫۲۸۴۰۷٫۹۳۵۱٫۹۳۴۴۰۶٫۸۹

۴۴۳٫۹۳ ۳۴۹٫۳۶۱۳۲٫۷۲۴۱۷٫۴۷۵۵٫۶۰۷۴۱۶٫۴۲

۳۹۳٫۴ ۳۵۸٫۹۶۱۴۴٫۷۹۴۲۶٫۰۶۵۸٫۲۳۴۲۶٫۹۱

۶۶۰٫۴۴ ۴۳۵٫۶۲۶۳٫۴۷۵۴۳۶٫۴۵

۴۶۱٫۶۴ ۴۴۶٫۱۱۶۷٫۱۴۸۴۴۵٫۰۴

۷۸۷٫۸۴ ۴۵۴٫۷۲۷۲٫۳۹۳۴۵۵٫۵۳

۹۵۴٫۲۵ ۴۶۴٫۲۷۷۷٫۱۱۵۴۶۶٫۰۳

۷۵۵٫۴۵ ۴۷۳٫۸۲۸۲٫۳۶۱۴۷۴٫۶۱

۸۱٫۷۵ ۴۸۴٫۳۵۹۰٫۲۳۴۸۴٫۱۵

جدول :۲ مقدار دی اکسیدکربن مصرف شده برای تشکیل هیدرات در دمای ۲۸۰/۱۵ کلوین و فشار ۷MPa ودر حضور بازدارنده PVP در غلظت های ۵۰۰۰ppm ، ۲۵۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۰۰، [۴]. ۰

۵۰۰۰ time 2500 ppm time 200 time 100 time No time
ppm ppm ppm inhibitor

۱٫۰۴۱۷ ۹۶٫۰۰۴ ۱٫۰۴۱۷ ۵۰٫۱۸۶ ۰ ۶۸٫۷۲۷ ۰ ۶۸٫۷۲۷ ۲٫۰۸۳۳ ۲۱٫۸۲۶
۱٫۰۴۱۷ ۱۰۵٫۸۲ ۱٫۰۴۱۷ ۶۰٫۰۰۴ ۹٫۳۷۵ ۸۶٫۲۱۶ ۹٫۳۷۵ ۷۷٫۴۸۹ ۲٫۰۸۳۳ ۳۱٫۶۴۴
۲٫۰۸۳۳ ۱۱۵٫۶۴ ۵٫۲۰۸۳ ۶۸٫۷۴۶ ۱۲٫۵ ۹۷٫۱۳۶ ۱۴٫۵۸۳ ۸۷٫۳۲۶ ۴٫۱۶۶۷ ۴۱٫۴۷
۴٫۱۶۶۷ ۱۲۵٫۴۷ ۷٫۲۹۱۷ ۷۷٫۴۸۱ ۱۳٫۵۴۲ ۱۰۴٫۷۸ ۱۷٫۷۰۸ ۹۶٫۰۶۴ ۳٫۱۲۵ ۵۰٫۱۹۳
۴٫۱۶۶۷ ۱۳۴٫۲ ۸٫۳۳۳۳ ۸۸٫۳۹۴ ۲۱٫۸۷۵ ۱۱۵٫۷۲ ۲۱٫۸۷۵ ۱۰۴٫۸۱ ۵٫۲۰۸۳ ۶۰٫۰۱۹
۶٫۲۵ ۱۴۴٫۰۲ ۹٫۳۷۵ ۹۶٫۰۳۴ ۲۸٫۱۲۵ ۱۲۵٫۵۶ ۲۹٫۱۶۷ ۱۱۴٫۶۵ ۷٫۲۹۱۷ ۶۸٫۷۵۴
۶٫۲۵ ۱۵۱٫۶۶ ۹٫۳۷۵ ۱۰۴٫۷۶ ۳۵٫۴۱۷ ۱۳۴٫۳۱ ۳۹٫۵۸۳ ۱۲۴٫۵۱ ۱۲٫۵ ۷۸٫۵۹۱
۸٫۳۳۳۳ ۱۶۱٫۴۸ ۱۰٫۴۱۷ ۱۱۴٫۵۸ ۴۴٫۷۹۲ ۱۴۳٫۰۷ ۵۳٫۱۲۵ ۱۳۴٫۳۷ ۱۹٫۷۹۲ ۸۷٫۳۴۵
۸٫۳۳۳۳ ۱۷۰٫۲۱ ۱۱٫۴۵۸ ۱۲۴٫۴۱ ۵۶٫۲۵ ۱۵۱٫۸۴ ۶۵٫۶۲۵ ۱۴۳٫۱۵ ۲۷٫۰۸۳ ۹۶٫۰۹۸
۱۱٫۴۵۸ ۱۸۰٫۰۴ ۱۶٫۶۶۷ ۱۳۴٫۲۴ ۶۷٫۷۰۸ ۱۶۱٫۷ ۸۲٫۲۹۲ ۱۵۱٫۹۴ ۳۳٫۳۳۳ ۱۰۵٫۹۴
۱۲٫۵ ۱۸۸٫۷۷ ۱۹٫۷۹۲ ۱۴۲٫۹۸ ۸۲٫۲۹۲ ۱۷۰٫۴۸ ۹۸٫۹۵۸ ۱۶۰٫۷۲ ۴۳٫۷۵ ۱۱۴٫۷
۱۴٫۵۸۳ ۱۹۷٫۵۱ ۲۵ ۱۵۲٫۸۲ ۱۰۱٫۰۴ ۱۸۰٫۳۷ ۱۱۸٫۷۵ ۱۷۰٫۶۱ ۵۷٫۲۹۲ ۱۲۴٫۵۷

۷۶۶٫۶۱ ۱۳۳٫۳۸۷۸٫۱۲۵۱۸۰٫۵۲۱۴۳٫۷۵۱۸۹٫۱۶۱۱۷٫۷۱۱۶۰٫۴۷۲۹٫۱۶۷۲۰۸٫۴۲

۸۰۷٫۷۱ ۱۴۳٫۲۷۹۷٫۹۱۷۱۸۹٫۳۴۱۶۹٫۷۹۱۹۹٫۰۳۱۳۳٫۳۳۱۷۰٫۳۱۳۶٫۴۵۸۲۱۷٫۱۶

۳۳۸٫۲ ۱۵۲٫۰۷۱۱۸٫۷۵۱۹۸٫۱۶۱۹۳٫۷۵۲۰۷٫۸۵۱۵۸٫۳۳۱۸۰٫۱۶۴۲٫۷۰۸۲۲۵٫۸۹

۲۲٫۹۱۷ ۲۳۴٫۶۳ ۵۰ ۱۸۸٫۹۱ ۱۷۶٫۰۴ ۲۱۶٫۶۴ ۲۳۰٫۲۱ ۲۰۸٫۱۱ ۱۴۳٫۷۵ ۱۶۱٫۹۸
۲۵ ۲۴۴٫۴۵ ۵۷٫۲۹۲ ۱۹۸٫۷۵ ۲۰۲٫۰۸ ۲۲۶٫۵۵ ۲۶۱٫۴۶ ۲۱۸٫۰۴ ۱۷۲٫۹۲ ۱۷۰٫۸۱

۳۸۰٫۷۲ ۱۸۰٫۷۵۲۰۶٫۲۵۲۲۶٫۸۹۲۹۴٫۷۹۲۳۶٫۴۷۲۲۸٫۱۲۲۰۷٫۵۲۶۶٫۶۶۷۲۵۳٫۱۹

۳۰٫۲۰۸ ۲۶۳٫۰۲ ۷۶٫۰۴۲ ۲۱۶٫۲۸ ۲۵۸٫۳۳ ۲۴۵٫۳ ۲۳۹٫۵۸ ۱۸۹٫۶
۳۳٫۳۳۳ ۲۷۱٫۷۶ ۸۵٫۴۱۷ ۲۲۶٫۱۳ ۲۹۰٫۶۲ ۲۵۴٫۱۵ ۲۷۷٫۰۸ ۱۹۸٫۴۶

۸۵۴٫۶۳ ۲۳۵٫۹۸۹۵٫۸۳۳۲۸۱٫۵۹

۵۲۶٫۴ ۲۴۴٫۷۵۱۰۶٫۲۵۲۹۱٫۴۲

۸۰۷٫۲۴ ۲۵۳٫۵۲۱۱۷٫۷۱۳۰۰٫۱۶

۷۱۹٫۷۴ ۲۶۲٫۳۱۳۱٫۲۵۳۰۸٫۹

۳۸۰٫۲۵ ۲۷۲٫۱۷۱۴۶٫۸۷۳۱۸٫۷۳

۸۰۲٫۵۵ ۲۸۰٫۹۴۱۵۹٫۳۷۳۲۷٫۴۷

۷۱۴٫۶ ۲۹۰٫۸۱۱۷۳٫۹۶۳۳۶٫۲۲

۳۸۵٫۴۶ ۳۰۰٫۶۹۱۹۰٫۶۲۳۴۶٫۰۵

۸۰۷٫۷۶ ۳۰۹٫۴۷۲۰۵٫۲۱۳۵۵٫۸۸

۵۷۸٫۱۷ ۳۱۹٫۳۶۲۲۳٫۹۶۳۶۵٫۷۲

۳۸۰٫۷۷ ۳۲۸٫۱۶۲۴۴٫۷۹۳۷۴٫۴۶

۲۹۲٫۲۸ ۳۳۸٫۰۴ ۲۶۱٫۴۶ ۳۸۴٫۳