ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۵
دارائيهاي جاري :

موجودي نقد ۲۳,۸۱۸,۰۰۰

سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۲,۶۸۴,۰۰۰
حسابها و اسناد دريافتني تجاري ۱۰۵,۷۸۵,۰۰۰
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۱۲,۷۷۴,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۶۶,۸۶۹,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۲۳۵,۲۸۲,۰۰۰
موجودي مواد و كالا ۳,۷۳۴,۰۰۰
سفارشات و پيش‌پرداختها ۱۹,۰۸۵,۰۰۰
جمع دارائيهاي جاري ۴۸۰,۰۳۱,۰۰۰
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود ۱۵,۴۰۸,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۰
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت ۱۵,۰۲۶,۰۰۰
ساير دارائيها ۹۹۸,۰۰۰
جمع دارائيهاي غيرجاري ۳۱,۴۳۲,۰۰۰
بدهي‌هاي جاري :

حسابها و اسناد پرداختني تجاري ۹۲,۷۲۹,۰۰۰
ساير حسابها واسناد پرداختنی ۸۰,۵۷۶,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پيش دريافتها ۲۷,۸۳۹,۰۰۰
ذخيره ماليات ۱۴,۵۳۸,۰۰۰
سود سهام پيشنهادي و پرداختني ۶۷,۰۴۳,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهي‌هاي جاري ۲۹۷,۲۲۵,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -۱۹,۹۴۵,۰۰۰
اندوخته قانوني ۸,۵۴۴,۰۰۰

سهم اقلیت ۵۶۶,۰۰۰
سود انباشته ۲۵,۰۷۳,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۱۴,۲۳۸,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۶
دارائيهاي جاري :
موجودي نقد ۲۳,۲۵۹,۰۰۰
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۱,۰۴۳,۰۰۰
حسابها و اسناد دريافتني تجاري ۱۱۷,۶۴۶,۰۰۰
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۳,۹۶۸,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۴۱,۰۰۴,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۳۰۴,۷۱۴,۰۰۰
موجودي مواد و كالا ۱۰,۱۷۵,۰۰۰
سفارشات و پيش‌پرداختها ۲۲,۶۴۵,۰۰۰
جمع دارائيهاي جاري ۵۳۴,۴۵۴,۰۰۰
دارائيهاي غيرجاري :

دارائيهاي ثابت مشهود ۱۶,۵۵۰,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۰
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت ۲۷,۹۶۲,۰۰۰
ساير دارائيها ۲۰,۷۸۳,۰۰۰
جمع دارائيهاي غيرجاري ۶۵,۲۹۵,۰۰۰
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري ۲۹,۹۳۹,۰۰۰

ساير حسابها واسناد پرداختنی ۱۲۲,۶۶۳,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پيش دريافتها ۷۸,۵۸۳,۰۰۰
ذخيره ماليات ۱,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام پيشنهادي و پرداختني ۵۵,۶۱۲,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي ۳۴,۱۶۰,۰۰۰
جمع بدهي‌هاي جاري ۳۲۱,۹۵۷,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -۸,۵۷۷,۰۰۰
اندوخته قانوني ۱۲,۴۶۱,۰۰۰
سهم اقلیت ۵۶۶,۰۰۰
سود انباشته ۷۳,۳۴۲,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۷۷,۷۹۲,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۷
دارائيهاي جاري :
موجودي نقد ۷,۲۶۲,۰۰۰
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۲۰,۷۹۲,۰۰۰
حسابها و اسناد دريافتني تجاري ۹۰,۰۲۸,۰۰۰
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۸,۱۹۹,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۵۴,۱۱۴,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۸۴,۸۸۱,۰۰۰
موجودي مواد و كالا ۲۳,۹۲۹,۰۰۰
سفارشات و پيش‌پرداختها ۱۱,۹۶۴,۰۰۰
جمع دارائيهاي جاري ۳۰۱,۱۶۹,۰۰۰
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود ۱۴,۰۷۱,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۰
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت ۲۷۷,۰۴۰,۰۰۰
ساير دارائيها ۳۶,۳۹۳,۰۰۰
جمع دارائيهاي غيرجاري ۳۲۷,۵۰۴,۰۰۰
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري ۵۹,۰۳۴,۰۰۰
ساير حسابها واسناد پرداختنی ۷۴,۱۰۳,۰۰۰

شرکتهای تابعه ۰
پيش دريافتها ۴۶,۹۸۷,۰۰۰
ذخيره ماليات ۴,۲۱۴,۰۰۰
سود سهام پيشنهادي و پرداختني ۷۳,۰۱۴,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي ۳۳,۱۷۹,۰۰۰
جمع بدهي‌هاي جاري ۲۹۰,۵۳۱,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه ۳۳۸,۱۴۲,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی
اندوخته قانوني ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سهم اقلیت -۲,۶۹۶,۰۰۰
سود انباشته ۱۸,۴۲۵,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۹۳۹,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۸
دارائيهاي جاري :

موجودي نقد ۲۷,۰۶۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۲,۱۲۲,۰۰۰
حسابها و اسناد دريافتني تجاري ۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۸,۹۹۰,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۵۴,۲۱۷,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰

موجودي مواد و كالا ۲۸,۲۴۶,۰۰۰
سفارشات و پيش‌پرداختها ۱۸,۱۱۹,۰۰۰
جمع دارائيهاي جاري ۶۵۰,۳۴۷,۰۰۰
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود ۱۰,۸۲۰,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۴۵,۰۴۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت ۱۴۶,۰۲۵,۰۰۰
ساير دارائيها ۳۶,۹۴۴,۰۰۰
جمع دارائيهاي غيرجاري ۲۳۸,۸۳۴,۰۰۰
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري ۶۷,۳۷۴,۰۰۰
ساير حسابها واسناد پرداختنی ۹۸,۹۶۶,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پيش دريافتها ۳۳,۶۳۲,۰۰۰
ذخيره ماليات ۳,۱۷۰,۰۰۰
سود سهام پيشنهادي و پرداختني ۷۱,۰۹۲,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي ۱۲۴,۲۰۴,۰۰۰
جمع بدهي‌هاي جاري ۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه ۳۸۳,۶۸۴,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی ۰
اندوخته قانوني ۱۸,۴۲۵,۰۰۰
سهم اقلیت ۶۲,۳۴۲,۰۰۰
سود انباشته ۲۶,۲۹۲,۰۰۰

جمع حقوق صاحبان سهام ۴۹۰,۷۴۳,۰۰۰

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال ۱۳۸۹
دارائيهاي جاري :

موجودي نقد ۱۸,۱۱۴,۰۰۰
سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۴,۱۱۰,۰۰۰
حسابها و اسناد دريافتني تجاري ۲۴۹,۶۶۶,۰۰۰
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۹,۶۴۹,۰۰۰
پروژه های آماده فروش ۵۲,۲۱۷,۰۰۰
پروژه های در جریان ساخت ۲۲۴,۵۰۴,۰۰۰
موجودي مواد و كالا ۲۸,۷۴۲,۰۰۰
سفارشات و پيش‌پرداختها ۱۰,۶۱۰,۰۰۰
جمع دارائيهاي جاري ۶۰۷,۶۱۲,۰۰۰
دارائيهاي غيرجاري :
دارائيهاي ثابت مشهود ۹,۳۴۳,۰۰۰
سرقفلی تلفیقی ۱۰,۵۹۱,۰۰۰
سرمايه‌گذاريهاي بلند مدت ۲۰۲,۷۵۰,۰۰۰
ساير دارائيها ۲۳۴,۴۷۱,۰۰۰
جمع دارائيهاي غيرجاري ۴۵۷,۱۵۵,۰۰۰
بدهي‌هاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري ۲۲,۶۳۱,۰۰۰
ساير حسابها واسناد پرداختنی ۲۱۴,۶۸۶,۰۰۰
شرکتهای تابعه ۰
پيش دريافتها ۲۳,۸۵۶,۰۰۰
ذخيره ماليات ۲,۶۹۶,۰۰۰
سود سهام پيشنهادي و پرداختني ۶,۲۱۵,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰

جمع بدهي‌هاي جاري ۴۰۰,۸۸۴,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام :
سرمايه ۳۸۳,۶۲۴,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی ۱۰,۱۹۰,۰۰۰
اندوخته قانوني ۳۰,۹۳۶,۶۰۰
سهم اقلیت ۲۰۰,۱۰۱,۰۰۰
سود انباشته ۳۹,۰۳۱,۴۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۶۶۳,۸۸۳,۰۰۰

صورت سود وزیان شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

شرح سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۹

فروش ۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰ ۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰ ۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰ ۲۹,۱۰۵,۰۰۰ ۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰
كسر‌ميشود :
بهاي تمام شده (۴۸,۳۴۹,۰۰۰) (۱۱۳,۹۲۳,۰۰۰) (۱۸۸,۷۱۱,۰۰۰) (۳۴,۷۵۵,۰۰۰) (۳۶۱,۸۲۳,۰۰۰)
سود ناخالص ۶۴,۸۳۶,۰۰۰ ۸۶,۸۱۶,۰۰۰ ۵۰,۲۲۰,۰۰۰ -۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۲,۱۷۹,۰۰۰
كسر‌ميشود :
هزينه‌هاي فروش ، اداري و عمومي (۱۱,۰۷۸,۰۰۰) (۱۰,۳۷۶,۰۰۰) (۱۵,۷۸۷,۰۰۰) (۱۸,۲۱۳,۰۰۰) (۱۴,۸۹۵,۰۰۰)
خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي ۲,۵۳۶,۰۰۰

۵,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۳۵۹,۰۰۰ ۲,۴۴۷,۰۰۰ (۷,۴۹۹,۰۰۰)
سود عملياتي ۵۶,۲۹۴,۰۰۰ ۸۱,۶۱۶,۰۰۰ ۳۶,۷۹۲,۰۰۰ -۲۱,۴۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۷۸۵,۰۰۰
اضافه‌(كسر) مي‌شود:

هزينه‌هاي مالي (۱,۳۴۸,۰۰۰) (۴,۷۴۲,۰۰۰) (۹,۰۰۰,۰۰۰) (۷,۴۹۷,۰۰۰) (۱۰,۶۵۰,۰۰۰)
خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي ۳۰۶,۰۰۰ ۲۱۲,۰۰۰ ۲۶۸,۰۰۰ ۶,۳۱۹,۰۰۰ ۰
سود ناشي از فعاليتهاي عادي قبل از ماليات ۵۵,۲۵۲,۰۰۰ ۷۷,۰۸۶,۰۰۰ ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ -۲۲,۵۹۴,۰۰۰ ۱۱۹,۱۳۵,۰۰۰
ماليات سود فعاليتهاي عادي (۵۰۳,۰۰۰) (۱,۰۰۰,۰۰۰) (۱,۱۳۱,۰۰۰) (۰) (۱۸۹,۰۰۰)
سود خالص ناشي از فعاليتهاي عادي ۵۴,۷۴۹,۰۰۰ ۷۶,۰۸۶,۰۰۰ ۲۶,۹۲۹,۰۰۰ -۲۲,۵۹۴,۰۰۰ ۱۱۸,۹۴۶,۰۰۰

 

جمع کل هزينه‌ها ۵۷,۹۳۳,۰۰۰ ۱۲۳,۶۵۳,۰۰۰ ۲۱۰,۸۷۱,۰۰۰ ۵۱,۶۹۹,۰۰۰ ۳۹۴,۸۶۷,۰۰۰

محاسبه نسبتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامي عام)

۱٫۶۲ ۴۸۰۰۳۱۰۰۰ نسبت جاري سال۸۵
۲۹۷,۲۲۵,۰۰۰
۱٫۶۶ ۵۳۴۴۵۴۰۰۰ نسبت جاري سال۸۶
۳۲۱,۹۵۷,۰۰۰
۱٫۰۴ ۳۰۱۱۶۹۰۰۰ نسبت جاري سال۸۷
۲۹۰,۵۳۱,۰۰۰
۱٫۶۳ ۶۵۰۳۴۷۰۰۰ نسبت جاري سال۸۸
۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰
۱٫۵۲ ۶۰۷۶۱۲۰۰۰ نسبت جاري سال۸۹
۴۰۰,۸۸۴,۰۰۰

نسبت جاري سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال ۸۹

۱٫۶۲ ۱٫۶۶ ۱٫۰۴ ۱٫۶۳ ۱٫۵۲

نسبت آنی سال۸۵ نسبت آنی سال۸۶ نسبت آنی سال۸۷ نسبت آنی سال۸۸ نسبت آنی سال۸۹
۲۳,۸۱۸,۰۰۰ ۲۳,۲۵۹,۰۰۰ ۷,۲۶۲,۰۰۰ ۲۷,۰۶۵,۰۰۰ ۱۸,۱۱۴,۰۰۰
۱۲,۶۸۴,۰۰۰ ۱۱,۰۴۳,۰۰۰ ۲۰,۷۹۲,۰۰۰ ۱۲,۱۲۲,۰۰۰ ۱۴,۱۱۰,۰۰۰
۱۰۵,۷۸۵,۰۰۰ ۱۱۷,۶۴۶,۰۰۰ ۹۰,۰۲۸,۰۰۰ ۱۱۳,۴۱۰,۰۰۰ ۲۴۹,۶۶۶,۰۰۰
۱۲,۷۷۴,۰۰۰ ۳,۹۶۸,۰۰۰ ۸,۱۹۹,۰۰۰ ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۹,۶۴۹,۰۰۰
۶۶,۸۶۹,۰۰۰ ۴۱,۰۰۴,۰۰۰ ۵۴,۱۱۴,۰۰۰ ۵۴,۲۱۷,۰۰۰ ۵۲,۲۱۷,۰۰۰
۲۳۵,۲۸۲,۰۰۰ ۳۰۴,۷۱۴,۰۰۰ ۸۴,۸۸۱,۰۰۰ ۳۸۸,۱۷۸,۰۰۰ ۲۲۴,۵۰۴,۰۰۰
۴۵۷,۲۱۲,۰۰۰ ۵۰۱,۶۳۴,۰۰۰ ۲۶۵,۲۷۶,۰۰۰ ۶۰۳,۹۸۲,۰۰۰ ۵۶۸,۲۶۰,۰۰۰
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
۲۹۷,۲۲۵,۰۰۰ ۳۲۱,۹۵۷,۰۰۰ ۲۹۰,۵۳۱,۰۰۰ ۳۹۸,۴۳۸,۰۰۰ ۴۰۰,۸۸۴,۰۰۰
= = = = =
نسبت آنی

۱٫۵۴ ۱٫۵۶ ۰٫۹۱ ۱٫۱۱ ۰٫۸۶

۰٫۹۴ ۴۸۰۰۳۱۰۰۰ = نسبت دارايي جاری سال۸۵
۵۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۰٫۸۹ ۵۳۴۴۵۴۰۰۰ = نسبت دارايي جاری سال

۸۶
۵۹۹,۷۴۹,۰۰۰
۰٫۴۸ ۳۰۱۱۶۹۰۰۰ = نسبت دارايي جاری سال۸۷
۶۲۸,۶۷۳,۰۰۰
۰٫۷۳ ۶۵۰۳۴۷۰۰۰ = نسبت دارايي جاری سال۸۸
۸۸۹,۱۸۱,۰۰۰
۰٫۵۷ ۶۰۷۷۱۲۰۰۰ = نسبت دارايي جاری سال۸۹
۱,۰۶۴,۷۶۷,۰۰۰
نسبت دارايي جاري سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
۰٫۹۴ ۰٫۸۹ ۰٫۴۸ ۰٫۷۳ ۰٫۵۷

۰٫۰۷ ۱۵۴۰۸۰۰۰ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۵
۲۱۴,۲۳۸,۰۰۰
۰٫۰۶ ۱۶۵۵۰۰۰۰ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۶
۲۷۷,۷۹۲,۰۰۰
۰٫۰۴ ۱۴۰۷۱۰۰۰ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۷
۳۳۸,۱۴۲,۰۰۰
۰٫۰۲ ۱۰۸۲۰۰۰۰ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۸
۴۹۰,۷۴۳,۰۰۰
۰٫۰۱ ۹۳۴۳۰۰۰ = نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۹
۶۶۳,۸۸۳,۰۰۰

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
۰٫۰۷ ۰٫۰۶ ۰٫۰۴ ۰٫۰۲ ۰٫۰۱

۰٫۴۲ ۲۱۴۲۳۸۰۰۰ = نسبت مالكانه سال۸۵
۵۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۰٫۴۶ ۲۷۷۷۹۲۰۰۰ = نسبت مالكانه سال۸۶
۵۹۹,۷۴۹,۰۰۰
۰٫۵۴ ۳۳۸۱۴۲۰۰۰ = نسبت مالكانه سال۸۷

۶۲۸,۶۷۳,۰۰۰
۰٫۵۵ ۴۹۰۷۴۳۰۰۰ = نسبت مالكانه سال۸۸
۸۸۹,۱۸۱,۰۰۰
۰٫۶۲ ۶۶۳۸۸۳۰۰۰ = نسبت مالكانه سال۸۹
۱,۰۶۴,۷۶۷,۰۰۰
سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت مالكانه ۰٫۴۲ ۰٫۴۶ ۰٫۵۴ ۰٫۵۵ ۰٫۶۲

۱۹٫۲۹ ۲۹۷۲۲۵۰۰۰ = نسبت كل بدهي سال۸۵
۲۱۴,۲۳۸,۰۰۰
۱۹٫۴۵ ۳۲۱۹۵۷۰۰۰ = نسبت كل بدهي سال۸۶
۲۷۷,۷۹۲,۰۰۰
۲۰٫۶۵ ۲۹۰۵۳۱۰۰۰ = نسبت كل بدهي سال۸۷
۳۳۸,۱۴۲,۰۰۰
۳۶٫۸۲ ۳۹۸۴۳۸۰۰۰ = نسبت كل بدهي سال۸۸
۴۹۰,۷۴۳,۰۰۰
۴۲٫۹۱ ۴۰۰۸۸۴۰۰۰ = نسبت كل بدهي سال۸۹
۶۶۳,۸۸۳,۰۰۰
سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت كل بدهي ۱۹٫۲۹ ۱۹٫۴۵ ۲۰٫۶۵ ۳۶٫۸۲ ۴۲٫۹۱

۵۷٫۳% ۶۴۸۳۶۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۵
۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰
۴۳٫۲% ۸۶۸۱۶۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۶
۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰
۲۱٫۰% ۵۰۲۲۰۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۷
۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰
۱۹٫۴%- ۵۶۵۰۰۰۰- = نسبت سود ناخالص سال۸۸

۲۹,۱۰۵,۰۰۰
۲۹٫۶% ۱۵۲۱۷۹۰۰۰ = نسبت سود ناخالص سال۸۹
۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰
سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت سود ناخالص( حاشيه فروش) ۵۷٫۳% ۴۳٫۲% ۲۱٫۰% ۱۹٫۴%- ۲۹٫۶%

۴۸٫۸% ۵۵۲۵۲۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۵
۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰
۳۸٫۴% ۷۷۰۸۶۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۶
۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰
۱۱٫۷% ۲۸۰۶۰۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۷
۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰
۷۷٫۶%- ۲۲۵۹۴۰۰۰- = نسبت بازده فروش سال۸۸
۲۹,۱۰۵,۰۰۰
۲۳٫۲% ۱۱۹۱۳۵۰۰۰ = نسبت بازده فروش سال۸۹
۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت بازده فروش ۴۸٫۸% ۳۸٫۴% ۱۱٫۷% ۷۷٫۶%- ۲۳٫۲%

۰٫۴۳ ۴۸۳۴۹۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۵
۱۱۳,۱۸۵,۰۰۰
۰٫۵۷ ۱۱۳۹۲۳۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۶
۲۰۰,۷۳۹,۰۰۰
۰٫۷۹ ۱۸۸۷۱۱۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۷
۲۳۸,۹۳۱,۰۰۰
۱٫۱۹ ۳۴۷۵۵۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۸

۲۹,۱۰۵,۰۰۰
۰٫۷۰ ۳۶۱۸۲۳۰۰۰ = نسبت سود عملیاتی سال۸۹
۵۱۴,۰۰۲,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
نسبت سود عملیاتی ۰٫۴۳ ۰٫۵۷ ۰٫۷۹ ۱٫۱۹ ۰٫۷۰

۱۰٫۸% ۶۴۸۳۶۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۵
۵۱۱,۴۶۳,۰۰۰
۱۳٫۹% ۸۶۸۱۶۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۶
۵۹۹,۷۴۹,۰۰۰
۴٫۶% ۵۰۲۲۰۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۷
۶۲۸,۶۷۳,۰۰۰
۳٫۰%- ۵۶۵۰۰۰۰- = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۸
۸۸۹,۱۸۱,۰۰۰
۱۲٫۲% ۱۵۲۱۷۹۰۰۰ = نسبت بازده دارایی (ROA) سال۸۹
۱,۰۶۴,۷۶۷,۰۰۰

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
بازده دارايي (ROA) 10.8% 13.9% 4.6% 3.0%- 12.2%

۰٫۳۰ ۵۵۲۵۲۰۰۰ = بازده سرمايه در گردش سال۸۵
۱۸۲,۸۰۶,۰۰۰
۰٫۳۶ ۷۷۰۸۶۰۰۰ = بازده سرمايه در گردش سال۸۶
۲۱۲,۴۹۷,۰۰۰
۲٫۶۴ ۲۸۰۶۰۰۰۰ = بازده سرمايه در گردش سال۸۷
۱۰,۶۳۸,۰۰۰
۰٫۰۹- ۲۲۵۹۴۰۰۰- = بازده سرمايه در گردش سال۸۸
۲۵۱,۹۰۹,۰۰۰
۰٫۵۸ ۱۱۹۱۳۵۰۰۰ = بازده سرمايه در گردش سال۸۹
۲۰۶,۷۲۸,۰۰۰

 

سال۸۵ سال۸۶ سال۸۷ سال۸۸ سال۸۹
بازده سرمايه در گردش ۰٫۳۰ ۰٫۳۶ ۲٫۶۴ ۰٫۰۹- ۰٫۵۸