حقايق در مورد گسب
در سال ۱۹۸۴ هيئت استانداردهاي سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالي(فاف) تشكيل شد تا استاندارد هاي آن گزارش هاي آمادگي ظاهري مالي اين را هدايت مي كنند. شالوده ، براي انتخايب اعضاي گسب و هيئت مشاور مسئول است. و براي فاليتهاي آنها و تمرين و توجه كلي آنها به استثناي قطعنامه مسائل فني گسب تأمين بودجه مي كند. وظيفة گسب مهم است زيرا گزارش ظاهري مالي ميتواند مسئوليت مالي را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمايه گذاري ، اعتبار و بسياري از قانونگذاران و تصميمات منظم و با قاعده مي باشد.

مأموريت هيأت استاندارد هاي سود دولت
مأموريت هيئت استانداردهاي سود دولت اين است كه استانداردهاي سود دولت محلي و كشوري و گزارشات مالي را كخ بصورت زير خواهد بود ، تأييد و اصلاح كند.
ـ اطلاعات سودمند را براي استفاده كنندگان گزارشات مالي باعث مي‌شود.
ـ عموم را راهنمايي و تعليم و تربيت مي‌كند كه اين شامل توليد كنندگان، حسابرسان و استفاده كنندگان گزارشات مالي مي‌باشد كاربردها و استفاده كنندگان سود دولتي و گزارش مالي
استانداردهاي مالي و سود براي عملكرد موثر و قابل اجراي سيستم دموكراتيك دولت ضروري هستند.
ـ گزارش مالي يك نقش مهم را در انجام وظيفه دولت ايفا مي‌كند تا آشكارا پاسخگو باشد

.
ـ گزارش مالي دولتهاي محلي و كشوري عادتا مسئوليت را ارزيابي مي‌كنند و تصميمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي اتخاذ مي‌كنند.
گزارشات مالي اولين استفاده كنندگان دولت محلي و كشوري موارد زير مي‌باشد.
ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.
ـ بطور مستقيم نمايندة شهروندان، قانونگذار و هيئت مراقب مي‌باشد و
ـ بودجه دولت را تهيه مي‌كند يا در فرآيندهاي دارايي، ماليات دهندگان، دولتهاي ديگر، سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالي و متخصص تجزيه شركت و دخالت مي‌كند.
همچنين مديران استفاده كنندگان گزارشات مالي هستند، آيا آنها استفاده كنندگان اول را كه وابسته هستند مورد بررسي قرار مي‌دهند يا آيا آنها آماده‌اند كه به اطلاعات دروني دسترسي يابند.
چگونه ماموريت كامل مي‌شود
براي اينكه ماموريت آن كامل شود گسب به طريق زير عمل مي‌كند:
ـ استانداردهايي را فراهم كنيد كه سودمندي گزارشات مالي را كه بر پايه نيازهاي گزارش مالي استفاده كنندگان است بهبود بخشد مثل خصوصيات مهم قابل درك، مناسب و معتبر و خصوصيات يكسان و ثابت.
ـ استانداردها را بطور رايج و مرسوم نگه داريد تا تغييرات را در محيط دولتي منعكس كنند.
ـ براي اجراي استانداردها يك راهنما تهيه كنيد.
ـ زمينه‌هاي مهم گزارشات مالي و سود بانكي را كه مي‌تواند در ميان فرآيندهاي بكارگيري استانداردها بهبود بخشيده شود را مورد رسيدگي قرار دهيد.
ـ درك عمومي از طبيعت و اهداف اطلاعات را كه در گزارشات مالي به چشم مي‌خورند را بهبود ببخشيد.
گسب توسعه مي‌يابد و از مفاهيم استفاده مي‌كند تا كار تاسيس استانداردهايش را هدايت كند. اين مفاهيم يك چارچوب از معرف، يا چارچوب تصوري را تهيه مي‌كند كه براي حل گزارشات مالي و سود بانكي فرض مي‌شود. اين چارچوب كمك مي‌كند تا شاخه‌هاي معقولي را براي داوري در آماده‌سازي و استفاده از گزارشات مالي ايجاد كنيم. همچنين آن به درك عمومي از ماهيت و محدوديت‌هاي گزارش مالي كمك مي‌كند.

كار گسب هم بر مفاهيم و هم بر استانداردها بر پايه تحقيقي است كه بوسيله كارمندان گسب و ديگران انجام مي‌شود.
هيئت استانداردهاي سود دولتي
بهبود مسئوليت دولتي از طريق گزارشات مالي باشد.
گسب فعالانه درخواست مي‌كند و نظرات مختلف ناحيه انتخاباتي‌اش را در همه گزارشات مالي

و سود بانكي كه صادر شده‌اند مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. فعاليت‌هاي گسب براي شركت عموم و مشاهده تحت عنوان «مراحل وظيفه» آزاد است كه اين بوسيله قوانين روش آن تحت قيومت دولت در مي‌آيد.
اصول رهبري
در ايجاد مفاهيم و استانداردها، گسب تشخيص را بعد از تحقيق تمرين مي‌كند كه اين بنابر فرآيندها و سنجش و مشورت با دقت مي‌باشد. آن توسط اين اصول هدايت و رهبري مي‌شود.
ـ هدف و بي‌طرف بودن در تصميم‌گيري آن و تا حد ممكن مطمئن بودن از اينكه اطلاعاتي كه از استانداردهاي آن نتيجه شده است يك نمايش و نمود صادق از تاثيرات فعاليتهاي دولت محلي و ايالتي مي‌باشد. هدف و بي‌طرف بودن به معني آزادي از تعصب، جلوگيري كسب از جاي دادن هر سود خاص بالا و سودهاي زيادي مي‌باشد كه متكي به اطلاعاتي هستند كه در گزارشات مالي موجود است.
ـ نظرات اعضا در توسعه مفاهيم و استانداردها بايد بدقت سبك و سنگين شود بنابراين آنها به اين صورت خواهند بود:
ـ مسئوليت و تصميم‌گيري كه نيازهاي استفاده كنندگان گزارشات مالي دولت است را درباره ببينيد، و
ـ پذيرش عمومي را در ميان آماده شدن و حسابرسان گزارشات مالي بدست آوريد.
ـ استانداردها را تنها موقعي تاسيس كنيد كه انتظار سود متجاوز از هزينه‌هاي دريافتي را داريد. گسب سعي و تلاش زيادي مي‌كند تا تعيين كند كه استانداردهاي طرح شده و شامل مطلب افشا شده مورد تقاضاي يك نياز مهم را پر مي‌كند.
هزينه‌هايي كه آنها تحميل كرده‌اند كه با چاره راه‌هاي ممكن مقايسه مي‌شود تنها زماني توجيه مي‌شود كه با سود كلي عمومي مقايسه شود.
ـ تمام استانداردهاي مشمول را مورد بررسي قرار دهيد كه بطور مجزا اهداف كلي اظهارات مالي دولت را كه عناوين خاص خودشان را دارند مورد بحث قرار مي‌دهد. گسب بطور دقيق شباهتهاي عناوين خاص و فعاليتهاي آنها و معاملات در بخش‌هاي عمومي و خصوصي و نياز، در نمونه‌هاي مسلم براي مقايسه با بخش خصوصي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
ـ تغييرات نيازها را در روش‌هايي فراهم كنيد كه جدايي فرآيندهاي گزارش مالي و سود بانكي به حداقل برسد. وعده‌هاي موثر و مناسب و انتقال تداركات موقعي تاسيس مي‌شوند كه استانداردهاي جديد معرفي شوند. گسب مورد مطلوبش را بررسي مي‌كند كه تغيير بايد تكامل يابد تا حدي كه بتواند توسط نياز به درك و فهم، تناسب، اعتبار، يكساني و پايداري تطبيق داده شود.
ـ تاثيرات تصميمات گذشته و تفسير آن را دوباره مرور كنيد، استانداردها را موقعي كه لازم شد بهبود ببخشيد و يا عوض كنيد.
فرآيند مقرر
گسب اظهار عقيده مي‌كند تا از يك راه آزاد، فرآيندهاي مرتب را براي بكارگيري استانداردها دنبال كند. در همة زمانها گسب تلاش و كوشش خواهد كرد تا اطلاع دادن توسعه‌هاي مهم در عملكردها و فعاليت‌ها را به عموم نگه دارد.

روش‌هاي فرآيند مقرر كه توسط گسب دنبال مي‌شود طراحي مي‌شوند تا به موقع مطالعه گسترده و دقيق گزارش مالي و سود بانكي مورد بحث را مجاز كنند. اين روش‌ها شراكت عمومي هيئت را در فرآيندهاي بكارگيري استانداردهاي سود بانكي و ارتباط همة نقطه نظرها و اظهار عقيده در تمام مراحل فرآيند تشويق مي‌كند. گسب دريافته است كه پذيرش عمومي نتايج آن توسط انتقال بالا مي‌رود كه نظريه‌هايي كه در فرآيند مقرر دريافت شده‌اند بدقت بررسي شده‌اند.
يك ساختار مستقل
هيئت استانداردهاي سود دولتي (گسب)، گسب يك بازوي عمل كنندة فاف اس

ت كه مستقل از همة دولتهاي ديگر و انجمن‌هاي حرفه‌اي مي‌باشد. بخشي از بودجة گسب از بخش فروش انتشارات و بخشي از دولتها، اظهار سود بانكي عمومي و انجمن مالي تامين مي‌شود.
كسب جانشين كنسول ملي در سود دولت است. استانداردهاي ان سي جي اي در فشار باقي مي‌مانند مگر اينكه توسط گسب اصلاح يا جايگزين شوند. قدرت و توانايي گسب براي استانداردهاي آن تحت قوانين مديريت انتستيتوي آمريكايي سي پي اي اس شناخته مي‌شود. همچنين قانون‌گذاري در بسياري از ايالت‌ها احتياج به اطاعت از استانداردهاي گسب دارد.
كنسول مشورتي استانداردهاي سود دولتي (گساك)
گساك براي مشورت با گسب مسئول است همانطور كه بطور تكنيكي در مورد دستور جلسه هيئت، برتري‌هاي پروژه، مواردي كه احتمالاً نياز به توجه گسب دارند، انتخاب و سازمان‌دهي و وظيفه نيروها و موارد ديگري كه شايد بوسيلة گسب يا مدير گروه آن درخواست شود، بحث و گفتگو مي‌شود.
كنسول ۲۹ عضو دارد كه بطور كلي معرف‌هاي آماده، شاهدان و استفاده كنندگان اطلاعات مالي هستند.
اساس و شالوده سود مالي (فاف)
فاف تركيب مي‌شود تا فقط براي صدقه، تعليم و تربيت، اهداف علمي و ادبي در معني كردن بخش (۳)(۲)۵۰۱ از كد درآمد داخلي عمل كند. علاوه بر مسئوليت اشتباه آن براي گسب و كنسول مشورتي، همچنين شالوده براي انتخاب اعضا، تهيه بودجه و تمرين اشتباهات كلي هيئت استانداردهاي سود مالي مسئول است كه استانداردهاي سود مالي و گزارش براي عناوين بالاتر از عناوين دولت محلي و كشوري را ايجاد كرده است. تشكيلاتي كه شالوده را متصل مي‌كند براي كانديد كردن اعضاي هيئت امنا مسئول است.
همچنين شالوده از ديگر تشكيلات جدا مي‌شود. بهرحال، هيئت امنا از اعضاي سازمانهاي رأي دهنده كه سود خاصي در گزارش مالي دارند، تشكيل شده است. كانديد كردن از تشكيلات راي دهنده توسط هيئت امنا تائيد مي‌شود.
همچنين هيئت امناي زيادي وجود دارد كه توسط اين تشكيلات كانديد نمي‌شود اما توسط هيئت امناي بكار گرفته شده انتخاب مي‌شود. تشكيلات راي دهنده بدين شرح‌اند:
ـ انجمن سود بانكي آفريقا
ـ انستيتوي آفريقايي حساب‌هاي عمومي تائيد شده
ـ انجمن تحقيق و مديريت سرمايه‌گذاري

ـ اجراي مالي بين‌المللي
ـ انجمن كارمندان دارايي دولت
ـ انستيتو مديريت حساب‌هاي بانكي
ـ انجمن ملي حسابرسان دولت و خزانه‌ها
ـ انجمن امنيت‌هاي صنعت

اعضاي هيئت امناي فاف بدين شرحند:
ـ مانوشل اچ، جانسون (رئيس هيئت و رئيس فاف) رئيس مشترك بين‌المللي جانسون اسميك
ـ استفان سي پاتريك (نايب رئيس فاف)، رئيس كارمندان مالي، شركت كولگات پالموليو
ـ جوديث اچ اول (بخش امنيتي و هيئت امناء فاف)، رئيس، ارزيابي مشورتي ادل ال ال سي
ـ جان جي برنان، رئيس و رئيس كارمندان اجرايي، گروه پيشتاز با مسئوليت محدود
ـ ساموئل اي دي بازا، جي آر، كارمند رئيس اجرايي، پرايس واتر هاوس كوپر
ـ دوگلاس آر، السوورث مدير بودجه، دهكدة كوه پروسپاتت، لينوس
ـ پيترجي گولد مارك، جي آر رئيس و رئيس اجرايي كارمندان، موالد تريبون بين‌المللي
ـ ويليام اچ هنسل، مدير اجرايي، مدير انجمن بين‌المللي شهر / استان
ـ ريچارد دي. جانسون، حسابرس ايالت، لووا
ـ دان كان ام، مك فارلند، رئيس، رئيس اجرايي كارمندان و شريك مديريت، ويلينگتون مديريت شركت
ـ فرانك سي. فيلمتر، نايب رئيس بازنشسته و رئيس كارمندان مالي، راي تي و تي بين‌المللي
ـ لي ران پرايس، رئيس و رئيس افسر اجرايي، سيستم‌هاي سنجش اجراي قيمت با مسئوليت محدود
ـ ديويد اس رودر، ويليام دبليو، پرفسور گورلي مموريال قانون، دانشگاه نورث وسترن مدرسه، قانون
ـ استيورام سامك، شريك سابق، اندرسن
ـ ديويد اي، وينيار، رئيس افسر مالي، گولدمن، ساش و شركت ر
ـ جري جي ويگانت پرفسور اندرسن اگومني جاب بانكي، دانشگاه ماديسون ويسكونين
يك روش تصميم‌گيري آزاد
هدف اصلي گسب اين استكه اظهارات استانداردهاي سود دولتي را مورد بحث و بررسي قرار دهد كه اينها طراحي شده‌اند تا گزارش مالي دولتهاي محلي و كشوري را بهبود ببخشند. همچنين آن توسط قوانين روشش وكالت دارد تا اظهارات مفاهيم سود دولتي و تفسير آنرا مورد بحث و بررسي قرار دهد. كارمندن گسب مجازند گزارشات كوتاه و رسمي و تكنيكي و سئوال و جواب گزارشات خاص را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
فرآيند مقرري را كه گسب بايد قبلاً دنبال مي‌كرد، استانداردهاي آن را مورد بحث قرار مي‌دهند كه طراحي و مرتب مي‌شوند تا به موقع مجاز شوند، مطالعه آزاد و قابل سود مالي و گزارش توسط گزارشات مالي آماده، شاهدان و استفاده كنندگان مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين شراكت عمومي هيئت را در فرآيند بكارگيري استاندارد تشويق مي‌كند.

پروژه‌هاي مهم
در دستور جلسة تكنيكي آن، براي پروژه‌هاي زيادي هيئت يك نيروي كار مشورتي از افراد ماهر خارجي تشكيل مي‌دهد. مطالعات موجود در موضوع ادبيات و مديريت‌ها يا بهتري‌ها چنان تحقيقات اضافي را در بردارد كه شايد لازم باشند. انتشارات سند بحث كه به سمت جلو مورد بحث قرار مي‌گيرد و راه‌حل‌هاي ممكن كه اساس نظرية عمومي مي‌باشد يك محاكمة عمومي را مديريت مي‌كند و به هيئت، افشاي توزيع اظهارات طرح شده را براي نظريه عممي مي‌دهد.
در بعضي شرايط مناسب شايد يك طرح افشاء شده پايه محاكمه و دادرسي عموم

ي را يا در مرحله اول و يا در مرحله آخر ايجاد كند. گام‌هاي مهم در فرآيندها بطور عمومي اعلام مي‌شوند. جلسات هيئت براي مشاهده عموم آزاد است و يك ركورد عمومي باقي مي‌ماند.
نيروي ويژه
بزودي بعد از پروژه‌هاي زيادي كه در دستور جلسه هيئت قرار دارند، نيروي ويژه‌اي كه تقريباً متشكل از ۱۵ نفر است، شامل آماده‌ها، شاهدان و استفاده كنندگان اطلاعات مالي مي‌باشد كه در مورد موضوع مورد نظر آگاهي دارند، تشكيل مي‌شود. شايد افراد ماهر از ديگر انتظامات هم گماشته شوند. مراقبت انجام مي‌شود تا مطمئن شويم كه نقطه نظرات مختلف كه در مباحث وجود دارند در نيروي ويژه نشان داده مي‌شوند.
نيروي ويژه با هيئت مشورتي و كارمندان در تعريف و موضوع پروژه، ماهيت و هر تحقيق اضافي موجود كه شايد مورد نياز باشد و همكاري در بحث اثبات شده و موارد مربوط مثل يك پايه براي نظريه عمومي ديدار و گفتگو دارد. جلسات نيروي ويژه براي عموم مشاهده كنندگان آزاد است.
نيروي‌هاي ويژه يك نقش مهم را در فرآيند جايگيري استانداردها ايفا مي‌كند كه اين بوسيله تهيه مهارت در يك زمينة خاص، تنوع نقطه نظرات و مكانيسم ارتباط با اينها كه شايد توسط استانداردهاي فرضي تاثير بردارند، تهيه مي‌شود.
بحث نامه غير رسمي
به عنوان يك پايه و اساس براي نظريات نوشته شده يا هم نظريات نوشته شده و هم نمودهاي شفاهي در محاكمه عمومي يك بحث نامة غير رسمي مي‌تواند توسط كارمندان گسب با همكاري و مشورت نيروي ويژه حاضر شود. بطور كلي بحث نامه غير رسمي تعريف مساله، موضوع پروژه و سود مالي و گزارش مورد بحث را به سمت جلو بكار مي‌برد، تحقيق يافت شده و مربوط به ادبيات را مورد بحث قرار مي‌دهد و راه حل‌ها را براي اين بحث تحت توجه قرار مي‌دهد در رابطه با هم بحث و دلالت مي‌كند.
يك بحث نامه غير رسمي يك ضرب العجل را براي نظريات نوشته شده مشخص مي‌كند و بطور كلي شامل يك توجه به محاكمة عمومي است. آن بطور گسترده پخش مي‌شود تا احزاب را جمع كند.
دعوت به نظريه‌دادن
همچنين يك دعوت به نظريه دادن يك سند كارمندان است.
شايد وابستگي به محيط و شرايط شامل عناصر يك بحث نامه غير رسمي، يك سند نظرات اوليه و يا هر دو باشد. به عنوان مثال شايد درخشندگي و با شكوهي در گزارش تحقيق، يك مونوگراف، يك استاندارد يا يك استاندارد فرضي بحث شده توسط ديگر هيئت‌هاي بكارگ

يري استاندارد خواسته شود. يك دعوت به نظريه دادن براي توزيع عمومي و نظريات كه بطور آزاد تهيه خواهد شد، ۴ يا بيشتر اعضاي گسب با مباحثه آن مخالفت ندارند. شايد نظريات در يك دعوت به نظريه دادن يا بصورت نوشتاري و يا هم بصورت نوشتاري و هم در ارتباط با محاكمة عمومي جستجو شدند و بدون در نظر گرفتن نيروي ويژه تاسيس شده‌اند وگرنه برا

ي مشورت در يك پروژه در دسترس بودند.
نظرات اوليه
سند نظرات اوليه يك سند مثبت است كه طراحي شده است تا پيشاپيش بكار برده شود و نظريات را در توافق كلي هيئت در مرحله ابتدايي مربوط به يك پروژه جستجو كند. شايد آن آماده باشد، به عنوان مثال وقتي كه هيئت پيش‌بيني مي‌كند كه درخشندگي‌ها احتمالاً بطور واضح در بحث‌ها

تقسيم مي‌شوند. موقعي كه در عضو هيئت يك نظر در مورد راه‌حل دارند، يك سند نظرات اوليه شامل نمود كامل توافق كلي نظر اوليه و نظر در مورد راه‌حل مي‌باشد. سند نظرات اوليه براي توزيع عمومي آزاد خواهد بود و بعد از اكثريت هفت عضو هيئت نظريه را براي مباحثه ثابت مي‌كنند.