دانلود مقاله ترجمه شده مديريت توليد به همراه متن انگلیسی

كار:
مديران توليد فرايند توليد را در تمام انواع كار توليد از توليد ماشين گرفته تا توليد كفش نظارت مي كنند و توجه ويژه شان بر اين نكته است كه بهترين استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند
(كار،مواد،كارخانه و سرمايه) كه اين اطمينان از اينكه استراتژي هاي توليد به كارگرفته شده اند و دستورات مشتري نيزسروقت همان گونه كه مشخص شده در اختيار او قرلر مي گيرد را شامل مي شود.اين شامل سازماندهي توليد درمناطق مراكزهزينه مي شود با ناظراني براي آن مناطق كه بر استانداردهاي كار توافق كرده اند چون آنها مسئول هستند.

مديران بيشتر وقتشان را درشركت در جلسات و درارتباط با دانشگاهها مي گذرانند كه آنها اغلب ناظران،كنترل كننده ها طراحان توليد مي باشند.بحث هاي كنوني و گزارشات نوشته شده ثبت ها را حفظ مي كنند و همچنين كارهاي عددي كه شامل استفاده از كامپيوترمي شودرابر عهده مي گيرند.زماني كه مشكلاتي درحين توليد به وجود مي آيد آنها با دانشگاهها ارتباط برقرار مي كنند تا مشكل را تشخيص دهند و علت هاي آنرا پيدا كنند و كاردرست را انجام دهند و روش هاي بعدي را نيز بر عهده مي گيرند.مديران توليد معمولاروزها از دوشنبه تا جمعه۳۷ تا ۴۰ ساعت يك هفته كار مي كنند و بعد از ظهرها و پايان هفته را معمولا درجلسات و يا بحث درباره بحران ها مي گذرانند.آنها اغلب وقتشان را با كار در اداره مي گذرانند گرچه اغلب نياز است كه در سطح كارخانه نيز قدم بزنند.
ورود و آموزش:

مديران توليد ممكنه ازشركت تعيين شوند كه حتي حداقل آموزشهاي دانشگاهي نيز نيازيست. به هر حال تجربه چندين ساله و داشتن تجربه به عنوان يك ناظريا طراح يا كنترل كننده بيشتر نياز است.با اين حال به طور نرمال ورود مستقيم در دانشگاه و كسب درجه يا معادل با تجربه مربوطه مكمل يكديگر مي باشند.ورود براي كسب درجه به ۵ (A –C)E s GC sبا دو سطح Aيا معادل نياز است.هر درجه اي مي توانند قابل پذيرش باشد گرچه موضوع مطالعه شده

مي تواند نوع صنعتي كه فارغ التحصيل واردمي شودرا مي تواند تحت تاثير قرار دهد.تجارب صنعتي همانند آن موردي كه در رشته اي صنعتي بدست مي آيد و يا درمكانهاي صنعتي مي تواند خيلي سودمند باشد.آموزش هابه طور قابل توجه بين شركتها و صنايع متفاوت است. بعضي شركتها در رشته هاي صنعتي تداوم

مي يابند آموزش هاي مربوط به شغل خاص معمولا شامل كاركردن همراه با كارمند با تجربه است. بعضي آموزش يافته گان ممكنه نياز باشد براي مديريت رشته هايي را مطالعه كنند و يا موضوعات تكنيكي دردانشگاههابه صورت پاره وقت يا تمام وقت مطالعه كنند.موسسه مديريت برنامه هايي را ارائه مي دهد كه قصد دارد داوطلبان را براي كسب مهارتها دانش و فهم مديريت كه آنها را براي يك دوره شغلي به عنوان مديرتوليد آماده مي كند راهنمايي و تشويق مي كند.
برنامه ها عبارتند از

گواهينامه در مديريت نظارتي:براي رهبران و ناظران تيمي كه آرزو مي كنند كه مهارتهاي
مديريتي شان را افزايش دهند و به سطوح بالاتر برسند بايد اين گواهينامه را بدست آورند.
گواهينامه مديريت:براي مديران ارشد و اصلي كه مشتاقند پيشرفت هاي سريع داشته باشند اين مدرك را بايد بدست آورند.

ديپلم در مديريت:براي مديران ارشد و ياافرادي كه درسطح متوسط مديريت مي باشد در
صورتي كه بخواهند مديريت استراتژيك در سازمان شان داشته باشند بايد اين ديپلم رابگيرند.
ديپلم بعد ازفارغ التحصيلي:براي افرادي كه آرزو دارند كه به بالاترين سطوح مديريت برسند اين برنامه معادل درجه استادي در يك سال مي باشد.
مديراني كه همچنين رشته هاي باز دانشگاهي را دنبال مي كنند و براي درجات MBA درس مي خوانند يك درجه بندي از موسسات در uk دنبال مي كنند.

ورود بزرگسالان
محدوديت سني براي مديران توليدي وجود ندارد.متقاضيان بالغ با مدرك براي موقعيت هايي به عنوان مديران آموزش ديده همراه با فارغ التحصيلان جديد مي توانند به كار گرفته شوند.به هر حال آنها ممكنه در صنايع تكنولوژي بالا مفيد نباشند درآنجا معمولافارغ التحصيلان جديد كه علم روز را آموخته اند ترجيح داده مي شوند.كارمند بخشهاي دي

گرمانندكار تحقيق ،كنترل كيفيت،خريد و يا كارهاي مهندسي ممكنه همچنين به عنوان مدير توليد انتخاب شوند.
خصوصيات شخصي :
۱) قادر باشد كه همراه با ديگران پيش رود و قابل دسترس باشد.
۲) اعتماد به نفس داشته باشد و بتواند به سرعت تصميم گيري كند.
۳) قادر باشد كه زير دستان و كاركنان خود را راهنمايي و يا به انجام كارتحريك كند.
۴) مشكلات را حل كند و مهارت هاي جستجوگرانه براي يافتن علت هاي مشكل داشته باشد و كار رفع مشكل را بر عهده گيردو روشهاي بعدي را نيز انجام دهد.
۵) قادر باشد كه از پيشگامان استفاده كند.

۶) مهارتهاي ارتباطي نوشتاري و زباني خوبي داشته باشد كه بسيار ضروري است.
۷) داشتن توانايي رقمي خوب.

۸) به علم رياضي و كامپيوتر و تكنولوژي كه سودمند نيز است علاقه داشته باشد.
۹) درك خوبي از بازار و سرمايه كه بسيارنيز مهم است داشته باشد.
۱۰)قادر باشد كه زير فشارها كار كند در حالي كه آرام نيز باشد.
چشم اندازها :
مديران توليدي كه در تمام انواع كارخانه ها كار مي كنند فرصت نيز دارند كه در uk باشند اما اغلب در مناطق شهري متمركز هستند و تعداد جاهاي خالي دركارخانه شان ثابت است وشانس

يافتن جاي خالي بر طبق بخش،محل و عوامل اقتصادي و محلي متفاوت است.مديران با تجربه فرصت هايي دارند كه به عنوان يك بازرس كار كنند.
پيشرفت نيز وابسته به شركت است. يك پيشرفت رسمي به صورت سلسله مراتبي در اكثر سازمان ها وجوددارد. و براي فرد اين امكان وجود دارد در سلسله مراتب از كارگر توليد تا ناظر توليد تا مدير توليد پيشرفت كند بعضي افراد به شركتهاي متفاوت مي روند تا موقعيتشان ارتقاءيابد براي مديران توليد فرصت هاي خوبي وجود دارد كه در مديريت عمومي پيشرفت كنند.

اطلاعات دوره شغلي و خصوصيات و ويژگيهاي شغلي ممكنه به سرعت تغيير كند اطلاعات نوشته شده درباره اين دوره شغلي درزمان رفتن براي چاپ درست است اما خوانندگان بايد آن را با افراد حرفه اي و يا ناصحان شغلي قبل از تصميم گيري چك كند.‏۲۰۰۵‏/۰۹‏/۱۱